งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริง : ทิศทางและการพัฒนา 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริง : ทิศทางและการพัฒนา 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริง : ทิศทางและการพัฒนา 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT

2 22 หัวข้อการนำเสนอ บทนำ: สถิติกับการดำเนินนโยบาย 1 2 การประเมินคุณภาพและความเพียงพอ ของข้อมูลเศรษฐกิจ 3 แนวทางการพัฒนา 4 บทสรุปและความท้าทาย

3 33 หัวข้อการนำเสนอ บทนำ: สถิติกับการดำเนินนโยบาย 1

4 44 1 ¤ UNESCO : ทรัพยากรสารนิเทศ เป็น 1 ใน 3 ของ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของโลก ¤ สถิติ และ เครื่องชี้ = “วัตถุดิบสำคัญ” สำหรับการวิเคราะห์ และกำหนดนโยบาย - คุณภาพน่าเชื่อถือ - ทันการณ์ - ตรงประเด็น + เป็นประโยชน์

5 55 ¤ โลกาภิวัฒน์  ปริมาณธุรกรรมทวีขนาด & ความผันผวน - Export + Import / GDP ≈ 110% - Gross Capital Flows / GDP ≈ 920% 1 บทนำ: สถิติกับการดำเนินนโยบาย

6 66 ¤ นวัตกรรมทางการเงิน / เทคโนโลยี  ธุรกรรมซับซ้อน จัดเก็บได้ยาก 1 บทนำ: สถิติกับการดำเนินนโยบาย

7 77 1  ความต้องการข้อมูล ประเมินคุณภาพ-ความเพียงพอ ของข้อมูลเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม REAL SECTORREAL SECTOR STATISTICSSTATISTICS

8 88 หัวข้อการนำเสนอ 2 การประเมินคุณภาพและความเพียงพอ ของข้อมูลเศรษฐกิจ

9 กรอบในการประเมินคุณภาพของข้อมูล 2.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพข้อมูล ความตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 1. Relevance ความถี่และความรวดเร็วในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล 2. Timeliness ความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลสร้างขึ้น 3. Accuracy 9

10 กรอบในการประเมินคุณภาพของข้อมูล 2.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ที่เพียงพอและ อยู่ในรูปแบบที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4. Accessibility การช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและสามารถตีความและใช้ข้อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 5. Interpretability ความต่อเนื่องของข้อมูลในแง่การจัดเก็บ จัดทำ และเผยแพร่ 6. Coherence 10

11 กรอบในการประเมินคุณภาพของข้อมูล 2.1 ควรปรับปรุง = 1 พอใช้ = 2 ดี = 3 ดีมาก = 4 ระดับคำตอบ หน่วยราชการ สถาบันการเงิน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา อื่นๆ หน่วยงาน ที่สำรวจ 11

12 ผลการประเมินคุณภาพของข้อมูล 2.2 มิติที่ได้รับคะแนนการประเมินต่ำกว่ามิติด้านอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ มิติด้านความเพียงพอ ต่อความต้องการใช้ข้อมูล และความถี่และความรวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูล 12

13 ผลการประเมินคุณภาพของข้อมูล (ต่อ) 2.2 13

14 ผลการประเมินคุณภาพของข้อมูล (ต่อ) 2.2 14

15 ผลการประเมินคุณภาพของข้อมูล (ต่อ) 2.2 กลุ่มข้อมูลที่ได้รับคะแนนโดยเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมี 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาค เกษตร / ประมง / เหมืองแร่ 2) แรงงาน 3) ภาคบริการ และ 4) ภาคอสังหาริมทรัพย์ 15

16 ผลการประเมินคุณภาพของข้อมูล (ต่อ) 2.2  มิติด้านคุณภาพแต่ละกลุ่มได้รับคะแนนโดยเฉลี่ยต่ำ คือ  ความพอเพียงและความตรงต่อความต้องการใช้งาน  ความถี่และความรวดเร็วในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล  ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 16 AgriServicesReal estateLabour Concepts & Definitions2.962.842.952.96 Classification & Sectorization2.872.842.802.83 Statistical Standard3.153.023.113.02 Periodicity & Timeliness2.672.592.382.52 Revision Policy & Practice2.872.932.912.92 Pertinent Metadata2.832.822.802.75 Data Accessibility2.852.772.822.80 Relevance & Adequacy2.612.552.512.69 Total2.852.792.782.81

17 17 หัวข้อการนำเสนอ 3 แนวทางการพัฒนา

18  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบางมิติก็เอื้อให้มิติด้านอื่นๆ พัฒนาไปด้วย เช่น มิติด้าน ความเพียงพอและตรงตามการใช้และการเข้าถึงข้อมูล  ข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วและด้วยต้นทุนที่ต่ำจะทำให้ข้อมูล ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด  ข้อมูลที่มิได้ทำการเผยแพร่อย่างเป็นระบบก็อาจทำให้ผู้ใช้ข้อมูลไม่ทราบว่ามีข้อมูลนั้นๆ  การสร้างความสมดุลของมิติต่างๆ เนื่องจากบางครั้งการพัฒนาในบางมิติก็ส่งผลกระทบ ให้มิติบางด้านปรับแย่ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 18 การพัฒนาคุณภาพของข้อมูล 3

19 ความขัดแย้งของมิติต่างๆ ในการพัฒนาข้อมูล ความเพียงพอและตรงตามการ ใช้กับความถูกต้อง ผู้ใช้อาจต้องการให้มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลในระดับรายละเอียดขึ้น ขณะที่ข้อมูลจากการ สำรวจยิ่งถูกแบ่งกลุ่มย่อยก็จะยิ่งสูญเสียความแม่นยำ ความเพียงพอและตรงตามการ ใช้กับความรวดเร็วในการ เผยแพร่ข้อมูล ผู้ใช้อาจยินดีแลกความรวดเร็วในการเผยแพร่กับการได้ข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมกว้าง ขึ้น แต่ในบางครั้งข้อมูลที่ตรงตามการใช้น้อยอาจถูกตัดทิ้งเพื่อให้การจัดทำสถิติรวดเร็วขึ้น ความถูกต้องกับความรวดเร็ว ในการเผยแพร่ข้อมูล บางครั้งผู้ผลิตเผยแพร่ข้อมูลเร็วเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้ที่ต้องการค่าประมาณการล่วงหน้าโดย จะตามปรับข้อมูลเพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนในภายหลัง ขนาดและความถี่ของการ แก้ไขข้อมูลจะช่วยขจัดความเอนเอียงที่เกิดจากการคาดคะเนข้อมูลเบื้องต้น ที่มา : ศิริพร มุกสกุลรัตน์ “ คุณภาพข้อมูลในมุมมองผู้ผลิต ”, ส่วนประมวลผลสถิติ สายฐานข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย (2546). 19 การพัฒนาคุณภาพของข้อมูล (ต่อ) 3

20 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคเกษตร 3.1  ปัจจุบันหน่วยงานหลักที่จัดทำข้อมูลดัชนีราคาและปริมาณพืชผลเกษตร ได้แก่ ธปท. และ สำนักเศรษฐกิจ การเกษตร ( สศก.)  ดัชนีปริมาณและราคาพืชผล ซึ่งใช้ปีฐาน คือ ปี 2531 และ 2538 ส่งผลให้ดัชนีทั้ง 2 ของ ธปท. มี ปัญหาด้าน Bias ค่อนข้างมาก 20 เปรียบเทียบน้ำหนักในการจัดทำดัชนีราคาและปริมาณพืชผลเกษตร ( หน่วย : ร้อยละ ) ปริมาณราคา ธปท. สศก. ธปท. สศก. ปีฐาน 2531 ปี 2552 ปีฐาน 2538 ปี 2552 พืชอาหารและ ธัญพืช 52.239.659.2 54.135.658.3 พืชไม้ยืนต้น 18.126.631.3 20.611.219.0 ผักและผลไม้ 22.019.44.8 20.450.417.0 พืชเส้นใย 1.50.7- 0.3- พืชน้ำมัน 6.213.74.7 4.12.55.6 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและธนาคารแห่งประเทศไทย

21 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคเกษตร (ต่อ) 3.1  ธปท. จึงมีแนวคิดที่จะให้ สศก. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำเครื่องชี้ดังกล่าว 21

22 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคแรงงาน 3.2  ข้อมูลด้านแรงงานส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาวะแรงงาน (Labour Force Survey: LFS) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ( สสช.) ในการออกแบบสำรวจดังกล่าว สสช. ได้มีการหารือร่วมกับ International Labour Organization (ILO) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ นิยามต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทยและสามารถครอบคลุมทั้งในส่วนของภาวะการมีงาน ทำ การว่างงาน รวมทั้งกลุ่มที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน  นิยามของผู้ว่างงานของไทย คือ  เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน ( ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป )  เป็นผู้ที่ไม่ได้ทำงาน (Without Work)  พร้อมที่จะทำงานในช่วงเวลาที่ทำการสำรวจ (Currently Available for Work) 22

23 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคแรงงาน (ต่อ) 3.2 23

24 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคแรงงาน (ต่อ) 3.2  การมีตารางมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่มีความต้องการใช้งานอย่างแพร่หลาย จะช่วยให้ข้อมูล การสำรวจภาวะแรงงานถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งมิใช่แต่เฉพาะเพื่อประโยชน์ ต่อการดำเนินนโยบายเท่านั้น ยังรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านแรงงานของ ประเทศอีกด้วย 24

25 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคบริการ 3.3  เครื่องชี้ด้านบริการนับได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีความขาดแคลนอย่างยิ่ง ซึ่งความขาดแคลนนี้มิได้เกิดขึ้นเฉพาะ ประเทศไทยเท่านั้น แต่ประเทศพัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกา กลุ่มยุโรป หรือ ญี่ปุ่น ก็ล้วนประสบปัญหา นี้เช่นกัน เนื่องจากข้อมูลภาคบริการเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลาย ทำให้ในการจัดทำ ข้อมูลทำได้ยากและต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง  ปัจจุบัน การจัดทำข้อมูลการค้าส่งและการค้าปลีกของ ธปท. ใช้ฐานข้อมูลการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 25

26 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคบริการ (ต่อ) 3.3  แม้ว่าอัตราเข้าพักจะเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวของคนในประเทศ แต่ การเกิด Sample Error ส่งผลให้อัตราเข้าพักที่ ธปท. ได้จัดทำอยู่มิได้สะท้อนกิจกรรมการ ท่องเที่ยวของคนในประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงการจัดทำเครื่องชี้ดังกล่าว เพื่อให้มี ความถูกต้องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ธปท. ได้จัดทำเครื่องชี้เพิ่มเติม ได้แก่ อัตราการจองห้องพักล่วงหน้า 3 เดือน ค่าห้องพักเฉลี่ยที่ขาย ได้จริง สัดส่วนรายได้จากการจัดประชุม / สัมมนา และสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 26

27 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคบริการ (ต่อ) 3.3  นอกจากนี้ ยังมีเครื่องชี้อื่นๆ ในภาคบริการของไทยยังคงขาดแคลนอย่างมาก อาทิ เครื่องชี้การ ขนส่งและคมนาคมซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของ GDP ภาคบริการ ดังนั้น การประสานงานกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กทช.) ก็จะเพิ่มโอกาสสำเร็จในการจัดทำเครื่องชี้ภาคบริการที่สมบูรณ์ ครบถ้วนยิ่งขึ้นไป 27

28 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคอสังหาริมทรัพย์ 3.4  เครื่องชี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินนโยบาย เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคที่มีความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตอื่นๆ ค่อนข้างสูง เนื่องจาก เป็นข้อมูลที่มีหลายมิติ อาทิ อุปสงค์และอุปทานของตลาดที่อยู่อาศัย รวมทั้งระดับราคาซึ่งจำแนก ตามประเภทสิ่งปลูกสร้าง  ในการจัดทำเครื่องชี้ในกลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Information Center: REIC) Agency for Real Estate Affairs (AREA) กรมที่ดิน สำนักงานเขตและเทศบาล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส.) และ ธปท. 28

29 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 3.4  ปัญหาที่สำคัญของเครื่องชี้ในกลุ่มนี้ คือ มีความถี่ไม่เพียงพอต่อการติดตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ และครอบคลุมแต่เฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น 29 ขั้นตอนเครื่องชี้ Coverage แหล่งข้อมูล / ผู้จัดทำความถี่ เริ่มก่อสร้าง Housing Start กทม. และ ปริมณฑล สำรวจโดย REIC รายครึ่งปี โอนกรรมสิทธิ์ จำนวนโอนกรรมสิทธิ์ ( ทั้งหมด ) / ( เฉพาะบ้าน ใหม่ ) กทม. และ ปริมณฑล กรมที่ดิน / สำรวจโดย REIC รายเดือน / รายครึ่งปี เหลือขาย จำนวนที่อยู่อาศัยเหลือขาย ( ยังไม่ก่อสร้าง / อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง / ก่อสร้างเสร็จ ( บ้านว่าง ) กทม. และ ปริมณฑล สำรวจโดย REIC / AREA รายครึ่งปี  ข้อมูลที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การติดตามภาวะได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่  สินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านหลังแรก / การโอนกรรมสิทธิ์บ้านหลังแรก  Housing Start ที่แท้จริง  การพัฒนาเครื่องชี้ในกลุ่มนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยข้อมูลจากกรมที่ดินและสำนักงานเขตซึ่งเป็น หน่วยงานของทางการที่มีข้อมูลครอบคลุมทั้งประเทศ รวมทั้งการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน ต่างๆ ในการทำให้การจัดเก็บ รวบรวม ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูล

30 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคอุตสาหกรรม 3.5 ธปท. สศอ. 1. ดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม - เริ่มจัดทำตั้งแต่เดือนมกราคม 2530 - เริ่มจัดทำตั้งแต่เดือนมกราคม 2543 - ครอบคลุมผู้ประกอบการราย ใหญ่ 440 ราย - ครอบคลุมผู้ประกอบการราย ใหญ่ กลาง และเล็ก รวม 1,200 ราย - ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าเพิ่มของ ผลผลิต ณ ปี 2543 มีการจัดทำ 2 แบบ คือ - ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าเพิ่มของ ผลผลิต ณ ปี 2543 - ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าของ ผลผลิต ณ ปี 2543 2. อัตราการใช้กำลังการ ผลิต - เริ่มจัดทำตั้งแต่เดือนมกราคม 2543 - ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าเพิ่มของ ผลผลิต ณ ปี 2543 - ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าผลผลิต ณ ปี 2543  ปัจจุบันหน่วยงานหลักที่จัดทำเครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ธปท. และ สำนักเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ( สศอ.) 30

31 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคอุตสาหกรรม (ต่อ) 3.5  ข้อมูล MPI และ CAPU ที่จัดทำโดยทั้ง 2 หน่วยงาน มีความ เคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  การที่ทั้ง 2 หน่วยงานต่างก็จัดทำเครื่องชี้ดังกล่าวก่อให้เกิดต้นทุนส่วนเกินทั้งสำหรับหน่วยงานและ ผู้ประกอบการ ธปท. จึงมีแนวคิดที่จะให้ สศอ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ 31

32 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคอุตสาหกรรม (ต่อ) 3.5  เครื่องชี้ที่สำคัญที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจมีความสมบูรณ์มากขึ้น ได้แก่ ดัชนีปริมาณ คำสั่งซื้อ (New Orders) ซึ่งจะช่วยสะท้อนถึงอุปสงค์ของสินค้า และสามารถบอกแนวโน้มทาง เศรษฐกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใช้คำนวณขึ้นเป็นดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ 32

33 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: บัญชีรายได้ประชาชาติ 3.6  บัญชีรายได้ประชาชาติเป็นข้อมูลที่ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี และเป็นข้อมูลที่ถูกใช้เป็น Reference Series ค่อนข้างมาก 33

34 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: บัญชีรายได้ประชาชาติ (ต่อ) 3.5  การปรับเปลี่ยนข้อมูลย้อนหลังจึงส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจและการประมาณการ ค่อนข้างมาก  โดยทั่วไป การปรับข้อมูลจะมี 2 ลักษณะ คือ  การปรับปรุงในไตรมาสย้อนหลังจากไตรมาสอ้างอิงหนึ่งไตรมาส เพื่อให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้นอัน เนื่องมาจากการปรับปรุงตามแหล่งข้อมูลล่าสุด  การปรับปรุงเพื่อให้ค่าผลรวมรายไตรมาสทั้งสี่ไตรมาสมีค่าเท่ากับรายปี โดยจะทำการปรับปรุงทุก ไตรมาสที่ 2 ของปี โดยปรับข้อมูลย้อนหลัง 14 ไตรมาส 34 การปรับข้อมูลย้อนหลังของ %YoY of GDP 1Q1Y2Y3Y Min Revision-0.97-1.03-0.72 Max Revision1.451.191.24 Mean Revision0.010.020.04 Mean Absolute Revision0.100.150.200.18 % of Positive Revision64%67%72%69% % of Negative Revision36%33%28%31% Source: Authors’ Calculations

35 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: บัญชีรายได้ประชาชาติ (ต่อ) 3.5 35  ค่า Mean Absolute Revision ของไทยมีค่าค่อนข้างต่ำ ซึ่งมีสาหตุมาจาก  การจัดทำข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องอยู่แล้วซึ่งสะท้อนว่าความถูกต้องแม่นยำของเครื่องชี้ต่างๆ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ ณ ช่วงเวลาที่จัดทำข้อมูล ก็ยังคงไม่สามารถ จัดเก็บได้แม้ว่าเวลาผ่านไประยะหนึ่ง  การจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็น Track Record และศึกษาแยกเป็นรายองค์ประกอบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะช่วยสร้างความโปร่งใสในการจัดทำข้อมูลและช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงข้อบกพร่อง ของข้อมูลที่ตนเองจัดทำ

36 36 หัวข้อการนำเสนอ 4 บทสรุปและความท้าทาย

37 37 Decentralized System ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

38 38 การบริหารจัดการองค์รวม = ขาดเอกภาพ ประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด Decentralized Statistical System ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

39 39 ลดภาระผู้ให้ข้อมูล ประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด ลดงานซ้ำซ้อน ใช้ข้อมูลร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

40 40 ลดภาระผู้ให้ ข้อมูล ลดงานซ้ำซ้อน MPI CAPU ดัชนีราคา XM ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

41 41 เครื่องชี้ภาคบริการ เครื่องชี้ภาคอสังหาฯ FATS ใช้ข้อมูลร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

42 42 สถิติที่วัดขนาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของบริษัทที่มีนักลงทุนต่างชาติถือหุ้น > 50% FATS คืออะไร? Foreign Affiliate Statistics (FATS) ¤ วัดผลกระทบของ FDI ต่อประเทศผู้รับทุน ¤  การประเมินการส่งเสริมการลงทุน ¤  การเจรจาเปิดเสรีการค้า / การลงทุน ¤  วิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤตในต่างประเทศ ¤ อาเซียนส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกจัดทำ FATS ให้อะไร? ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

43 43 เบื้องหลัง FATS ธปท. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมศุลกากร BOI ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

44 44 ตัวแปรเบื้องต้น จำนวนบริษัท การจ้างงาน ยอดขาย ส่งออก/นำเข้า FATS ในอนาคต มูลค่าเพิ่ม งบฯ พัฒนาบุคลากร งบฯ วิจัยและพัฒนา จำแนกประเทศ ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

45 45 ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล: การปรับมาตรฐานสถิติ 4.2 การปรับมาตรฐาน - คู่มือการจัดทำสถิติ การจำแนกหมวดหมู่ คู่มือใหม่ ISIC HS ……. 2008 SNA BPM6 …….

46 46 ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล: การปรับมาตรฐานสถิติ 4.2 Non-Observed Economy คู่มือใหม่ บัญชีบริวาร

47 47 โลกข้อมูลไม่หยุดนิ่ง พัฒนาคุณภาพ - สร้างเครื่องชี้ใหม่ ร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ประสานงานระหว่างหน่วยงาน 4.3 สรุป

48 www.bot.or.th


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริง : ทิศทางและการพัฒนา 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google