งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริง : ทิศทางและการพัฒนา 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริง : ทิศทางและการพัฒนา 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริง : ทิศทางและการพัฒนา 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT

2 22 หัวข้อการนำเสนอ บทนำ: สถิติกับการดำเนินนโยบาย 1 2 การประเมินคุณภาพและความเพียงพอ ของข้อมูลเศรษฐกิจ 3 แนวทางการพัฒนา 4 บทสรุปและความท้าทาย

3 33 หัวข้อการนำเสนอ บทนำ: สถิติกับการดำเนินนโยบาย 1

4 44 1 ¤ UNESCO : ทรัพยากรสารนิเทศ เป็น 1 ใน 3 ของ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของโลก ¤ สถิติ และ เครื่องชี้ = “วัตถุดิบสำคัญ” สำหรับการวิเคราะห์ และกำหนดนโยบาย - คุณภาพน่าเชื่อถือ - ทันการณ์ - ตรงประเด็น + เป็นประโยชน์

5 55 ¤ โลกาภิวัฒน์  ปริมาณธุรกรรมทวีขนาด & ความผันผวน - Export + Import / GDP ≈ 110% - Gross Capital Flows / GDP ≈ 920% 1 บทนำ: สถิติกับการดำเนินนโยบาย

6 66 ¤ นวัตกรรมทางการเงิน / เทคโนโลยี  ธุรกรรมซับซ้อน จัดเก็บได้ยาก 1 บทนำ: สถิติกับการดำเนินนโยบาย

7 77 1  ความต้องการข้อมูล ประเมินคุณภาพ-ความเพียงพอ ของข้อมูลเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม REAL SECTORREAL SECTOR STATISTICSSTATISTICS

8 88 หัวข้อการนำเสนอ 2 การประเมินคุณภาพและความเพียงพอ ของข้อมูลเศรษฐกิจ

9 กรอบในการประเมินคุณภาพของข้อมูล 2.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพข้อมูล ความตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 1. Relevance ความถี่และความรวดเร็วในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล 2. Timeliness ความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลสร้างขึ้น 3. Accuracy 9

10 กรอบในการประเมินคุณภาพของข้อมูล 2.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ที่เพียงพอและ อยู่ในรูปแบบที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4. Accessibility การช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและสามารถตีความและใช้ข้อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 5. Interpretability ความต่อเนื่องของข้อมูลในแง่การจัดเก็บ จัดทำ และเผยแพร่ 6. Coherence 10

11 กรอบในการประเมินคุณภาพของข้อมูล 2.1 ควรปรับปรุง = 1 พอใช้ = 2 ดี = 3 ดีมาก = 4 ระดับคำตอบ หน่วยราชการ สถาบันการเงิน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา อื่นๆ หน่วยงาน ที่สำรวจ 11

12 ผลการประเมินคุณภาพของข้อมูล 2.2 มิติที่ได้รับคะแนนการประเมินต่ำกว่ามิติด้านอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ มิติด้านความเพียงพอ ต่อความต้องการใช้ข้อมูล และความถี่และความรวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูล 12

13 ผลการประเมินคุณภาพของข้อมูล (ต่อ)

14 ผลการประเมินคุณภาพของข้อมูล (ต่อ)

15 ผลการประเมินคุณภาพของข้อมูล (ต่อ) 2.2 กลุ่มข้อมูลที่ได้รับคะแนนโดยเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมี 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาค เกษตร / ประมง / เหมืองแร่ 2) แรงงาน 3) ภาคบริการ และ 4) ภาคอสังหาริมทรัพย์ 15

16 ผลการประเมินคุณภาพของข้อมูล (ต่อ) 2.2  มิติด้านคุณภาพแต่ละกลุ่มได้รับคะแนนโดยเฉลี่ยต่ำ คือ  ความพอเพียงและความตรงต่อความต้องการใช้งาน  ความถี่และความรวดเร็วในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล  ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 16 AgriServicesReal estateLabour Concepts & Definitions Classification & Sectorization Statistical Standard Periodicity & Timeliness Revision Policy & Practice Pertinent Metadata Data Accessibility Relevance & Adequacy Total

17 17 หัวข้อการนำเสนอ 3 แนวทางการพัฒนา

18  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบางมิติก็เอื้อให้มิติด้านอื่นๆ พัฒนาไปด้วย เช่น มิติด้าน ความเพียงพอและตรงตามการใช้และการเข้าถึงข้อมูล  ข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วและด้วยต้นทุนที่ต่ำจะทำให้ข้อมูล ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด  ข้อมูลที่มิได้ทำการเผยแพร่อย่างเป็นระบบก็อาจทำให้ผู้ใช้ข้อมูลไม่ทราบว่ามีข้อมูลนั้นๆ  การสร้างความสมดุลของมิติต่างๆ เนื่องจากบางครั้งการพัฒนาในบางมิติก็ส่งผลกระทบ ให้มิติบางด้านปรับแย่ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 18 การพัฒนาคุณภาพของข้อมูล 3

19 ความขัดแย้งของมิติต่างๆ ในการพัฒนาข้อมูล ความเพียงพอและตรงตามการ ใช้กับความถูกต้อง ผู้ใช้อาจต้องการให้มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลในระดับรายละเอียดขึ้น ขณะที่ข้อมูลจากการ สำรวจยิ่งถูกแบ่งกลุ่มย่อยก็จะยิ่งสูญเสียความแม่นยำ ความเพียงพอและตรงตามการ ใช้กับความรวดเร็วในการ เผยแพร่ข้อมูล ผู้ใช้อาจยินดีแลกความรวดเร็วในการเผยแพร่กับการได้ข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมกว้าง ขึ้น แต่ในบางครั้งข้อมูลที่ตรงตามการใช้น้อยอาจถูกตัดทิ้งเพื่อให้การจัดทำสถิติรวดเร็วขึ้น ความถูกต้องกับความรวดเร็ว ในการเผยแพร่ข้อมูล บางครั้งผู้ผลิตเผยแพร่ข้อมูลเร็วเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้ที่ต้องการค่าประมาณการล่วงหน้าโดย จะตามปรับข้อมูลเพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนในภายหลัง ขนาดและความถี่ของการ แก้ไขข้อมูลจะช่วยขจัดความเอนเอียงที่เกิดจากการคาดคะเนข้อมูลเบื้องต้น ที่มา : ศิริพร มุกสกุลรัตน์ “ คุณภาพข้อมูลในมุมมองผู้ผลิต ”, ส่วนประมวลผลสถิติ สายฐานข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย (2546). 19 การพัฒนาคุณภาพของข้อมูล (ต่อ) 3

20 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคเกษตร 3.1  ปัจจุบันหน่วยงานหลักที่จัดทำข้อมูลดัชนีราคาและปริมาณพืชผลเกษตร ได้แก่ ธปท. และ สำนักเศรษฐกิจ การเกษตร ( สศก.)  ดัชนีปริมาณและราคาพืชผล ซึ่งใช้ปีฐาน คือ ปี 2531 และ 2538 ส่งผลให้ดัชนีทั้ง 2 ของ ธปท. มี ปัญหาด้าน Bias ค่อนข้างมาก 20 เปรียบเทียบน้ำหนักในการจัดทำดัชนีราคาและปริมาณพืชผลเกษตร ( หน่วย : ร้อยละ ) ปริมาณราคา ธปท. สศก. ธปท. สศก. ปีฐาน 2531 ปี 2552 ปีฐาน 2538 ปี 2552 พืชอาหารและ ธัญพืช พืชไม้ยืนต้น ผักและผลไม้ พืชเส้นใย พืชน้ำมัน ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและธนาคารแห่งประเทศไทย

21 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคเกษตร (ต่อ) 3.1  ธปท. จึงมีแนวคิดที่จะให้ สศก. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำเครื่องชี้ดังกล่าว 21

22 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคแรงงาน 3.2  ข้อมูลด้านแรงงานส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาวะแรงงาน (Labour Force Survey: LFS) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ( สสช.) ในการออกแบบสำรวจดังกล่าว สสช. ได้มีการหารือร่วมกับ International Labour Organization (ILO) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ นิยามต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทยและสามารถครอบคลุมทั้งในส่วนของภาวะการมีงาน ทำ การว่างงาน รวมทั้งกลุ่มที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน  นิยามของผู้ว่างงานของไทย คือ  เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน ( ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป )  เป็นผู้ที่ไม่ได้ทำงาน (Without Work)  พร้อมที่จะทำงานในช่วงเวลาที่ทำการสำรวจ (Currently Available for Work) 22

23 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคแรงงาน (ต่อ)

24 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคแรงงาน (ต่อ) 3.2  การมีตารางมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่มีความต้องการใช้งานอย่างแพร่หลาย จะช่วยให้ข้อมูล การสำรวจภาวะแรงงานถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งมิใช่แต่เฉพาะเพื่อประโยชน์ ต่อการดำเนินนโยบายเท่านั้น ยังรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านแรงงานของ ประเทศอีกด้วย 24

25 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคบริการ 3.3  เครื่องชี้ด้านบริการนับได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีความขาดแคลนอย่างยิ่ง ซึ่งความขาดแคลนนี้มิได้เกิดขึ้นเฉพาะ ประเทศไทยเท่านั้น แต่ประเทศพัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกา กลุ่มยุโรป หรือ ญี่ปุ่น ก็ล้วนประสบปัญหา นี้เช่นกัน เนื่องจากข้อมูลภาคบริการเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลาย ทำให้ในการจัดทำ ข้อมูลทำได้ยากและต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง  ปัจจุบัน การจัดทำข้อมูลการค้าส่งและการค้าปลีกของ ธปท. ใช้ฐานข้อมูลการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 25

26 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคบริการ (ต่อ) 3.3  แม้ว่าอัตราเข้าพักจะเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวของคนในประเทศ แต่ การเกิด Sample Error ส่งผลให้อัตราเข้าพักที่ ธปท. ได้จัดทำอยู่มิได้สะท้อนกิจกรรมการ ท่องเที่ยวของคนในประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงการจัดทำเครื่องชี้ดังกล่าว เพื่อให้มี ความถูกต้องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ธปท. ได้จัดทำเครื่องชี้เพิ่มเติม ได้แก่ อัตราการจองห้องพักล่วงหน้า 3 เดือน ค่าห้องพักเฉลี่ยที่ขาย ได้จริง สัดส่วนรายได้จากการจัดประชุม / สัมมนา และสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 26

27 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคบริการ (ต่อ) 3.3  นอกจากนี้ ยังมีเครื่องชี้อื่นๆ ในภาคบริการของไทยยังคงขาดแคลนอย่างมาก อาทิ เครื่องชี้การ ขนส่งและคมนาคมซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของ GDP ภาคบริการ ดังนั้น การประสานงานกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กทช.) ก็จะเพิ่มโอกาสสำเร็จในการจัดทำเครื่องชี้ภาคบริการที่สมบูรณ์ ครบถ้วนยิ่งขึ้นไป 27

28 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคอสังหาริมทรัพย์ 3.4  เครื่องชี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินนโยบาย เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคที่มีความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตอื่นๆ ค่อนข้างสูง เนื่องจาก เป็นข้อมูลที่มีหลายมิติ อาทิ อุปสงค์และอุปทานของตลาดที่อยู่อาศัย รวมทั้งระดับราคาซึ่งจำแนก ตามประเภทสิ่งปลูกสร้าง  ในการจัดทำเครื่องชี้ในกลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Information Center: REIC) Agency for Real Estate Affairs (AREA) กรมที่ดิน สำนักงานเขตและเทศบาล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส.) และ ธปท. 28

29 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 3.4  ปัญหาที่สำคัญของเครื่องชี้ในกลุ่มนี้ คือ มีความถี่ไม่เพียงพอต่อการติดตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ และครอบคลุมแต่เฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น 29 ขั้นตอนเครื่องชี้ Coverage แหล่งข้อมูล / ผู้จัดทำความถี่ เริ่มก่อสร้าง Housing Start กทม. และ ปริมณฑล สำรวจโดย REIC รายครึ่งปี โอนกรรมสิทธิ์ จำนวนโอนกรรมสิทธิ์ ( ทั้งหมด ) / ( เฉพาะบ้าน ใหม่ ) กทม. และ ปริมณฑล กรมที่ดิน / สำรวจโดย REIC รายเดือน / รายครึ่งปี เหลือขาย จำนวนที่อยู่อาศัยเหลือขาย ( ยังไม่ก่อสร้าง / อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง / ก่อสร้างเสร็จ ( บ้านว่าง ) กทม. และ ปริมณฑล สำรวจโดย REIC / AREA รายครึ่งปี  ข้อมูลที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การติดตามภาวะได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่  สินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านหลังแรก / การโอนกรรมสิทธิ์บ้านหลังแรก  Housing Start ที่แท้จริง  การพัฒนาเครื่องชี้ในกลุ่มนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยข้อมูลจากกรมที่ดินและสำนักงานเขตซึ่งเป็น หน่วยงานของทางการที่มีข้อมูลครอบคลุมทั้งประเทศ รวมทั้งการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน ต่างๆ ในการทำให้การจัดเก็บ รวบรวม ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูล

30 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคอุตสาหกรรม 3.5 ธปท. สศอ. 1. ดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม - เริ่มจัดทำตั้งแต่เดือนมกราคม เริ่มจัดทำตั้งแต่เดือนมกราคม ครอบคลุมผู้ประกอบการราย ใหญ่ 440 ราย - ครอบคลุมผู้ประกอบการราย ใหญ่ กลาง และเล็ก รวม 1,200 ราย - ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าเพิ่มของ ผลผลิต ณ ปี 2543 มีการจัดทำ 2 แบบ คือ - ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าเพิ่มของ ผลผลิต ณ ปี ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าของ ผลผลิต ณ ปี อัตราการใช้กำลังการ ผลิต - เริ่มจัดทำตั้งแต่เดือนมกราคม ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าเพิ่มของ ผลผลิต ณ ปี ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าผลผลิต ณ ปี 2543  ปัจจุบันหน่วยงานหลักที่จัดทำเครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ธปท. และ สำนักเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ( สศอ.) 30

31 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคอุตสาหกรรม (ต่อ) 3.5  ข้อมูล MPI และ CAPU ที่จัดทำโดยทั้ง 2 หน่วยงาน มีความ เคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  การที่ทั้ง 2 หน่วยงานต่างก็จัดทำเครื่องชี้ดังกล่าวก่อให้เกิดต้นทุนส่วนเกินทั้งสำหรับหน่วยงานและ ผู้ประกอบการ ธปท. จึงมีแนวคิดที่จะให้ สศอ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ 31

32 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: ภาคอุตสาหกรรม (ต่อ) 3.5  เครื่องชี้ที่สำคัญที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจมีความสมบูรณ์มากขึ้น ได้แก่ ดัชนีปริมาณ คำสั่งซื้อ (New Orders) ซึ่งจะช่วยสะท้อนถึงอุปสงค์ของสินค้า และสามารถบอกแนวโน้มทาง เศรษฐกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใช้คำนวณขึ้นเป็นดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ 32

33 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: บัญชีรายได้ประชาชาติ 3.6  บัญชีรายได้ประชาชาติเป็นข้อมูลที่ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี และเป็นข้อมูลที่ถูกใช้เป็น Reference Series ค่อนข้างมาก 33

34 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: บัญชีรายได้ประชาชาติ (ต่อ) 3.5  การปรับเปลี่ยนข้อมูลย้อนหลังจึงส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจและการประมาณการ ค่อนข้างมาก  โดยทั่วไป การปรับข้อมูลจะมี 2 ลักษณะ คือ  การปรับปรุงในไตรมาสย้อนหลังจากไตรมาสอ้างอิงหนึ่งไตรมาส เพื่อให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้นอัน เนื่องมาจากการปรับปรุงตามแหล่งข้อมูลล่าสุด  การปรับปรุงเพื่อให้ค่าผลรวมรายไตรมาสทั้งสี่ไตรมาสมีค่าเท่ากับรายปี โดยจะทำการปรับปรุงทุก ไตรมาสที่ 2 ของปี โดยปรับข้อมูลย้อนหลัง 14 ไตรมาส 34 การปรับข้อมูลย้อนหลังของ %YoY of GDP 1Q1Y2Y3Y Min Revision Max Revision Mean Revision Mean Absolute Revision % of Positive Revision64%67%72%69% % of Negative Revision36%33%28%31% Source: Authors’ Calculations

35 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล: บัญชีรายได้ประชาชาติ (ต่อ)  ค่า Mean Absolute Revision ของไทยมีค่าค่อนข้างต่ำ ซึ่งมีสาหตุมาจาก  การจัดทำข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องอยู่แล้วซึ่งสะท้อนว่าความถูกต้องแม่นยำของเครื่องชี้ต่างๆ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ ณ ช่วงเวลาที่จัดทำข้อมูล ก็ยังคงไม่สามารถ จัดเก็บได้แม้ว่าเวลาผ่านไประยะหนึ่ง  การจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็น Track Record และศึกษาแยกเป็นรายองค์ประกอบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะช่วยสร้างความโปร่งใสในการจัดทำข้อมูลและช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงข้อบกพร่อง ของข้อมูลที่ตนเองจัดทำ

36 36 หัวข้อการนำเสนอ 4 บทสรุปและความท้าทาย

37 37 Decentralized System ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

38 38 การบริหารจัดการองค์รวม = ขาดเอกภาพ ประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด Decentralized Statistical System ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

39 39 ลดภาระผู้ให้ข้อมูล ประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด ลดงานซ้ำซ้อน ใช้ข้อมูลร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

40 40 ลดภาระผู้ให้ ข้อมูล ลดงานซ้ำซ้อน MPI CAPU ดัชนีราคา XM ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

41 41 เครื่องชี้ภาคบริการ เครื่องชี้ภาคอสังหาฯ FATS ใช้ข้อมูลร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

42 42 สถิติที่วัดขนาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของบริษัทที่มีนักลงทุนต่างชาติถือหุ้น > 50% FATS คืออะไร? Foreign Affiliate Statistics (FATS) ¤ วัดผลกระทบของ FDI ต่อประเทศผู้รับทุน ¤  การประเมินการส่งเสริมการลงทุน ¤  การเจรจาเปิดเสรีการค้า / การลงทุน ¤  วิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤตในต่างประเทศ ¤ อาเซียนส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกจัดทำ FATS ให้อะไร? ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

43 43 เบื้องหลัง FATS ธปท. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมศุลกากร BOI ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

44 44 ตัวแปรเบื้องต้น จำนวนบริษัท การจ้างงาน ยอดขาย ส่งออก/นำเข้า FATS ในอนาคต มูลค่าเพิ่ม งบฯ พัฒนาบุคลากร งบฯ วิจัยและพัฒนา จำแนกประเทศ ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล : ระบบการจัดเก็บสถิติ 4.1

45 45 ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล: การปรับมาตรฐานสถิติ 4.2 การปรับมาตรฐาน - คู่มือการจัดทำสถิติ การจำแนกหมวดหมู่ คู่มือใหม่ ISIC HS …… SNA BPM6 …….

46 46 ความท้าทายในการจัดทำข้อมูล: การปรับมาตรฐานสถิติ 4.2 Non-Observed Economy คู่มือใหม่ บัญชีบริวาร

47 47 โลกข้อมูลไม่หยุดนิ่ง พัฒนาคุณภาพ - สร้างเครื่องชี้ใหม่ ร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ประสานงานระหว่างหน่วยงาน 4.3 สรุป

48


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริง : ทิศทางและการพัฒนา 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google