งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ
bridging financial market data gaps through inter-agency collaboration สัมมนาวิชาการ “10 ปีคลังข้อมูล ... ก้าวไกลสู่อนาคต” 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT

2 เนื้อหา บทเรียนจากวิกฤติการเงินที่ผ่านมา ช่องว่างข้อมูลตลาดการเงิน
แนวคิด และแผนงานในการปิดช่องว่างข้อมูล แนวทางและแผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตราสาร การเงินของไทย

3 ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ
What we knew ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

4 ตราสารอนุพันธ์มีมูลค่าตลาดต่ำ แต่มีความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2550 Source : The Global derivative market, Deutsche Borse Group

5 การซื้อขายอนุพันธ์ส่วนใหญ่ทำผ่าน OTC ซึ่งเป็นช่องทางที่มีการกำกับดูแลน้อยมาก
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2550 Source : The Global derivative market, Deutsche Borse Group

6 การขยายตัวอนุพันธ์ในตลาด OTC เพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่าตัวในหนึ่งทศวรรษ

7 ตราสารหนี้ระหว่างประเทศโต 5 เท่า ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้จำหน่ายหลัก
Source : BIS

8 ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ
What we learned ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

9 สาเหตุที่นำไปสู่วิกฤติการเงิน และช่องว่างข้อมูล
● ตราสารการเงินที่ ซับซ้อน ● ความเสียหาย จาก Tail probability ●Postulate of automatic comprehension ● การถ่ายโอน ความเสี่ยง ● Systemic risk ช่องว่างข้อมูล Build-up of risk in financial sector นวัตกรรมการเงิน การกำกับ สถาบันการเงิน Cross-border financial linkage ความเชื่อมโยงข้ามประเทศ ตัวกลางการเงินที่มิใช่ ธพ. Vulnerability to external shock ● OTC ● Shadow banking ● Systemic risk ● Contagion ● Shell company : องค์กรเฉพาะกิจ (SPE)

10 แผนงานปิดช่องว่างข้อมูล ระดับนานาชาติ
Working group on debt securities Bank Disclosure Non-Bank Disclosure Financial Innovation Cross-agency Cooperation Pillar 3 of Basel II Inter-agency grp. IASB : แสดงข้อมูลบริษัทในเครือ IOSCO : บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ข้อมูลกองทุน Hedge fund

11 Thailand as an emerging market
ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

12 ผลกระทบจากวิกฤตที่อาจเกิดกับประเทศ
Subprime Liquidity & leverage Global shock to confidence ความเชื่อมโยงด้านการค้า ผลกระทบในประเทศคู่ค้า ความสามารถการแข่งขัน ความเชื่อมโยงด้านการเงิน External exposure Capital flows ผลทางจิตวิทยา พฤติกรรมกลุ่ม Thematic linkage

13 Financial Linkage : Exposure ด้านการลงทุนในตปท.ของไทย
Source : BOT

14 Financial Linkage : Exposure ด้านเงินลงทุนต่างประเทศในไทย
Source : BOT

15 การติดตามภาวะภาคต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ความเปราะบางของประเทศ
Source : BOT, NESDB

16 ความต้องการใช้ข้อมูล เพื่อตรวจสุขภาพระบบสถาบันการเงิน
Subject matters Initiatives Infrastructures การกำกับ สถาบันการเงิน 1 ฐานข้อมูลตราสารการเงิน ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การปรับใช้ IAS39 มาตรฐานการบัญชี ธุรกรรมการเงิน นอกระบบธนาคาร 2 ยกระดับข้อมูลของสง.ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ธุรกรรมในตลาด OTC ข้อมูลสถาบันการเงิน Macro Prudential 3 Systemic risk Spillover effects Network effects ทะเบียนธุรกิจ

17 แนวคิดศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน ในประเทศไทย
ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

18 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง บทบาทตัวกลางการเงิน
บทบาทธนาคารพาณิชย์ในการเป็นตัวกลางการเงินลดลง ตราสารการเงินเพิ่มบทบาทมากขึ้น ในการเป็นช่องทาง ระดมทุน และ การลงทุน

19 ความต้องการใช้ข้อมูลตราสาร
Registration สนับสนุนการซื้อขาย และหล่อลื่นกลไกของตลาด มีข้อมูลละเอียดรายตราสาร รายผู้ถือ ไม่ใช้แบบอนุกรมเวลา ได้ข้อมูลตรงจากแหล่ง Surveillance Traditional กำหนดนโยบายตลาด ข้อมูลภาพรวมแก่นักลงทุน ใ้ช้ข้อมูลอนุกรมเวลาี มีข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงมิติของข้อมูล มีการจัดกลุ่มเฉพาะกิจ Full Tracking มีรายละเอียด และความถี่การรายงานที่สูง มีความยืดหยุ่น ต่อการจัดหมวดหมู่ เหมาะสมต่อการใช้งานต่อในแบบจำลอง หรือ Fraud detection

20 แนวคิดการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน
Motivation Conceptual framework PDMO SEC TSD BOT SET Thai BMA Custodian ทุกองค์กรมีพันธกิจของตนเอง มาตรฐานและนิยามต่างกัน การรวมศูนย์ข้อมูล ส่งเสริมพันธกิจที่ 4 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

21 การรวมศูนย์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการข้อมูล
Pre data centre Post data centre Unique ID DB DB Agency A Agency A Profile Full set data DB Agency B Agency B

22 ขอบเขตความครอบคลุมข้อมูล
ตลาดตราสารระหว่างประเทศ Issuers = TH Holders = TH ตลาดตราสารในประเทศ ทุก ตราสาร ผู้ถือทุกประเภท ฐานข้อมูลทะเบียน ฐานข้อมูลธุรกรรม ศูนย์ข้อมูล ตราสารการเงิน

23 making use of the security database
ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

24 Contribution to BIS Global analytical framework
Issuing sector Non-Fin. Corp. Fin. Corp Gen. Gov’t HH & NPISH Total Resident Non Resident Domestic markets Curr. Maturity Int. rate International markets All markets Residence of issuer Location of issue

25 ติดตามเงินทุนไหลเข้า (Capital inflows) ที่อาจกดดันค่าเงินบาท และผลต่อตลาด
Inward Portfolio investment Non Resident in Local Markets Source : BOT, SET and TBMA

26 การติดตามเงินลงทุนใน Portfolio และการเปลี่ยนแปลงตลาดในประเทศ

27 การติดตามพฤติกรรมผู้ลงทุน ในตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้

28 and the final remarks… ในเชิงสถิติ วิกฤติการเงิน เป็นวัฏจักรทางธุรกิจ
การมีข้อมูลที่พร้อม จะช่วยให้การตัดสินใจให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ ความต้องการใช้ข้อมูล เป็นเป้าหมายที่ไม่หยุดนิ่ง การสร้างระบบข้อมูลให้ยืดหยุ่นจะช่วยลดภาระของผู้ให้ ข้อมูล และรองรับความต้องการใช้งานใหม่ได้ต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google