งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ระบบเหมืองข้​อความแสดงความคิดเห็นเพื่อป​ ระเมินสถานะทางอารมณ์ของอีเ​มล์ Created by :: MSIT04 Group 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ระบบเหมืองข้​อความแสดงความคิดเห็นเพื่อป​ ระเมินสถานะทางอารมณ์ของอีเ​มล์ Created by :: MSIT04 Group 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ระบบเหมืองข้​อความแสดงความคิดเห็นเพื่อป​ ระเมินสถานะทางอารมณ์ของอีเ​มล์ Created by :: MSIT04 Group 11

2 ในธุรกิจซอฟต์แวร์สำเร็จรูป รายได้หลัก ประการหนึ่ง คือรายได้จากค่าบำรุงรักษาประจำปี เป็นรายได้ส่วนที่ค่อนข้างมีความคงที่และมั่นคง และเป็นรายได้ที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของ ลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นงานบริการหลังการขาย สำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปจึงมีความสำคัญเป็น อย่างมาก เพราะการดูแลรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ นั้นง่ายกว่าการหาลูกค้าใหม่มาก อีกทั้งมีความ ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าและได้ผลตอบแทนที่ดี Page 2

3 กระบวนการแก้ไขปัญหา Onli ne Voi ce Dat a Text Massage Em ail บันทึกข้อมูลปัญหา และระบุอารมณ์ลูกค้า ส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ แก้ไข CRM Operator Page 3

4 ปัญหาในการดำเนินงาน Page 4

5 แนวความคิดในการแก้ไขปัญหา เอ๊ะ !! อยากรู้จัง ถ้า เราอยากรู้ว่า คนที่ส่ง เมล์มาให้ มีอารมณ์ ตอนเขียนแบบไหน จะทำไงได้บ้างน๊า ?? Page 5

6  ประยุกต์ใช้ Opinion Mining เพื่อตรวจสอบและ ปรับสถานะอีเมลล์ให้แสดงข้อมูลสถานะอารมณ์ของ ลูกค้า เพื่อปรับระดับ SLA ให้สูงขึ้น  ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลของ Operator เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รองรับการประเมินอารมณ์ลูกค้าได้ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน Page 6

7  Mail Server system  Simple Mail Transfer Protocol  Opinion Mining  การประมวลภาษาธรรมชาติ, การตัดคำ  ระบบวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นสาหรับโรงแรม  Opinion mining with the SentWordNet lexical resource  An Automatic Method to Generate the Emotional Vectors of Emoticons Using Blog Articles เทคโนโลยีและวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง Page 7

8 Opinion Mining เทคโนโลยีเหมืองข้อความแสดงความคิดเห็น จึงเป็น เครื่องมือทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่เข้ามาช่วยหน่วยงานและ องค์กรต่างๆ ในการค้นหาข้อมูลความคิดเห็นเพื่อการบริหาร จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship Management) โดยองค์กรหรือหน่วยงานธุรกิจสามารถดึงข้อมูล หลากหลายบนเครือข่ายสังคมมาใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของลูกค้า (Customer Satisfaction) ต่อสินค้าและการให้บริการ ทั้งนี้ ข้อความที่ถ่ายทอดถึงอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้า เหล่านี้ ถือเป็นข้อมูลเชิงจิตวิทยา (Psychological Data) ที่ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมทาง สังคม เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการ ผู้บริโภค Page 8

9 Opinion Mining Predictive Models Human Emotion 80 % Page 9

10 How to Predictive  ตัดคำให้กับแต่ละประโยค  หาประโยคข้อคิดเห็นโดยนำ ประโยคที่ทำการตัดคำ แล้วมา ตรวจสอบว่ามีคำแสดงอารมณ์ (Sentiment word) หรือไม่  นำคำแสดงอารมณ์ในแต่ละ ประโยคข้อคิดเห็นมาตรวจสอบ ว่ามีทัศนคติเป็นอย่างไร  สรุปทัศนคติให้กับแต่ละ ประโยค ว่า มีประโยคที่แสดง ทัศนคติเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ เป็นเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็น กลาง Page 10

11 & Opinion Mining Mining on Thai Language Mining on English Language Predictive Models Page 11

12 ระบบการทำงานระบบการทำงาน  ทำงานและให้บริการบน Simple Mail Transfer Protocol  ทำการกลั่นกรองอีเมลล์ที่เข้ามาทาง SMTP Port ใน ลักษณะของ Store and Forward เพื่อส่งต่อให้กับ Mail Server Page 12

13 Mail Server System Page 13

14 Mail Server Emotional Server Mail Server Emotional Mining on Page 14

15 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ระบบเหมืองข้​อความแสดงความคิดเห็นเพื่อป​ ระเมินสถานะทางอารมณ์ของอีเ​มล์ Created by :: MSIT04 Group 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google