งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ระบบเหมืองข้​อความแสดงความคิดเห็นเพื่อป​ ระเมินสถานะทางอารมณ์ของอีเ​มล์ Created by :: MSIT04 Group 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ระบบเหมืองข้​อความแสดงความคิดเห็นเพื่อป​ ระเมินสถานะทางอารมณ์ของอีเ​มล์ Created by :: MSIT04 Group 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ระบบเหมืองข้​อความแสดงความคิดเห็นเพื่อป​ ระเมินสถานะทางอารมณ์ของอีเ​มล์ Created by :: MSIT04 Group 11

2 ในธุรกิจซอฟต์แวร์สำเร็จรูป รายได้หลัก ประการหนึ่ง คือรายได้จากค่าบำรุงรักษาประจำปี เป็นรายได้ส่วนที่ค่อนข้างมีความคงที่และมั่นคง และเป็นรายได้ที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของ ลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นงานบริการหลังการขาย สำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปจึงมีความสำคัญเป็น อย่างมาก เพราะการดูแลรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ นั้นง่ายกว่าการหาลูกค้าใหม่มาก อีกทั้งมีความ ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าและได้ผลตอบแทนที่ดี Page 2

3 กระบวนการแก้ไขปัญหา Onli ne Voi ce Dat a Text Massage Em ail บันทึกข้อมูลปัญหา และระบุอารมณ์ลูกค้า ส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ แก้ไข CRM Operator Page 3

4 ปัญหาในการดำเนินงาน Page 4

5 แนวความคิดในการแก้ไขปัญหา เอ๊ะ !! อยากรู้จัง ถ้า เราอยากรู้ว่า คนที่ส่ง เมล์มาให้ มีอารมณ์ ตอนเขียนแบบไหน จะทำไงได้บ้างน๊า ?? Page 5

6  ประยุกต์ใช้ Opinion Mining เพื่อตรวจสอบและ ปรับสถานะอีเมลล์ให้แสดงข้อมูลสถานะอารมณ์ของ ลูกค้า เพื่อปรับระดับ SLA ให้สูงขึ้น  ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลของ Operator เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รองรับการประเมินอารมณ์ลูกค้าได้ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน Page 6

7  Mail Server system  Simple Mail Transfer Protocol  Opinion Mining  การประมวลภาษาธรรมชาติ, การตัดคำ  ระบบวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นสาหรับโรงแรม  Opinion mining with the SentWordNet lexical resource  An Automatic Method to Generate the Emotional Vectors of Emoticons Using Blog Articles เทคโนโลยีและวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง Page 7

8 Opinion Mining เทคโนโลยีเหมืองข้อความแสดงความคิดเห็น จึงเป็น เครื่องมือทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่เข้ามาช่วยหน่วยงานและ องค์กรต่างๆ ในการค้นหาข้อมูลความคิดเห็นเพื่อการบริหาร จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship Management) โดยองค์กรหรือหน่วยงานธุรกิจสามารถดึงข้อมูล หลากหลายบนเครือข่ายสังคมมาใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของลูกค้า (Customer Satisfaction) ต่อสินค้าและการให้บริการ ทั้งนี้ ข้อความที่ถ่ายทอดถึงอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้า เหล่านี้ ถือเป็นข้อมูลเชิงจิตวิทยา (Psychological Data) ที่ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมทาง สังคม เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการ ผู้บริโภค Page 8

9 Opinion Mining Predictive Models Human Emotion 80 % Page 9

10 How to Predictive  ตัดคำให้กับแต่ละประโยค  หาประโยคข้อคิดเห็นโดยนำ ประโยคที่ทำการตัดคำ แล้วมา ตรวจสอบว่ามีคำแสดงอารมณ์ (Sentiment word) หรือไม่  นำคำแสดงอารมณ์ในแต่ละ ประโยคข้อคิดเห็นมาตรวจสอบ ว่ามีทัศนคติเป็นอย่างไร  สรุปทัศนคติให้กับแต่ละ ประโยค ว่า มีประโยคที่แสดง ทัศนคติเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ เป็นเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็น กลาง Page 10

11 E-mail & Opinion Mining Mining on Thai Language Mining on English Language Predictive Models Page 11

12 ระบบการทำงานระบบการทำงาน  ทำงานและให้บริการบน Simple Mail Transfer Protocol  ทำการกลั่นกรองอีเมลล์ที่เข้ามาทาง SMTP Port ใน ลักษณะของ Store and Forward เพื่อส่งต่อให้กับ Mail Server Page 12

13 Mail Server E-mail System Page 13

14 Mail Server Emotional Server Mail Server Emotional Mining on e-mail Page 14

15 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ระบบเหมืองข้​อความแสดงความคิดเห็นเพื่อป​ ระเมินสถานะทางอารมณ์ของอีเ​มล์ Created by :: MSIT04 Group 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google