งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการความร่วมมือไทย - เซิร์น เพื่อการพัฒนากำลังคนและวิจัยพัฒนา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศาสตราจารย์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการความร่วมมือไทย - เซิร์น เพื่อการพัฒนากำลังคนและวิจัยพัฒนา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศาสตราจารย์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 16."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการความร่วมมือไทย - เซิร์น เพื่อการพัฒนากำลังคนและวิจัยพัฒนา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศาสตราจารย์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 16 พฤศจิกายน 2556

2 เครื่องเร่งอนุภาคโปรตอน (LHC: Large Hadron Collider) •เส้นรอบวง 27 กิโลเมตรอยู่ในอุโมงค์ลึกใต้ผิว ดิน 100 เมตรในพรมแดนทั้งสวิตเซอร์แลนด์และ ฝรั่งเศส •เร่งโปรตอนให้มีความเร็ว 99.999999 1%ของ ความเร็วแสงในสุญญากาศ •ลงทุน 6030 ล้านสวิสฟรังค์ •เริ่มเปิดการทดลองเมื่อก่อนฤดูหนาว ค.ศ.2008 แต่ต้องปิดทำการซ่อมแซมแม่เหล็ก •เปิดทำงานแล้วเมื่อพฤศจิกายน ค.ศ.2009 และทดสอบสำเร็จเมื่อ 30 มีนาคม 2010 สถานีตรวจวัด 6 สถานีได้แก่ ALICE, ATLAS, CMS, LHCb, LHCf และ TOTEM ท่อเร่งอนุภาคโปรตอนภายในอุโมงค์ เซิร์น(CERN)แห่งสวิตเซอร์แลนด์: การค้นหาอนุภาคพระเจ้า(God Particle)(1/2)

3 (Tuesday March 30, 2010) ALICE Detector: ตัวอย่างสำคัญของการค้นหา Higgs particle, Dark Matter, Dark Energy, Extra Dimensions เซิร์น (CERN) แห่งสวิตเซอร์แลนด์: การค้นหาอนุภาคพระเจ้า(God Particle)(2/2)

4 1.การเสด็จเยือนเซิร์น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนเซิร์น 4 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2543 DELPHI Detector, LEP 8 ธันวาคม 2546 RSIS: Role of Science in Information Society 16 มีนาคม 2552 CMS Detector, LHC 13 เมษายน 2553 LHC Briefing

5 2.MoU ในการเสด็จเยือนครั้งที่ 3 เมื่อ16 มีนาคม 2552 ได้มีการลงนามใน EOI (Expression of Interest) ระหว่าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนประเทศไทยกับ CMS (Compact Muon Solenoid) Experiment ของเซิร์น

6 1.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแต่งตั้งคณะอนุกรรมกรรมการความร่วม มือด้านวิชาการและวิจัยเซิร์นลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ประกอบ ด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. ร่วมกันกำหนดแผนงาน จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรเพื่อสนับสนุน การทำงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน 3.แหล่งทุนปัจจุบันได้แก่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สถาบันวิจัย ดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ สสวท คปก(สกว) และบริษัท IRPC 4. ลักษณะของการสนับสนุน 4.1 การส่งนักศึกษาและครูฟิสิกส์ฤดูร้อนอย่างละ 2 คนต่อปี 4.2 การจัด CERN School Thailand และ Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop ทุก 2 ปี 4.3 การจัดตั้ง National eScience Infrastructure Consortium โดยแต่ละหน่วยงานได้แก่ เนคเทค/สวทช สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับกรณีนี้แต่ละหน่วยงานต่างลงทุนและดำเนินการเอง 4.4 การให้ทุนโท/เอก 2 ประเภท (1) สสวท.และคปก.(สกว) พร้อมจะให้ทุนการศึกษาระดับโทเอกในมหาวิทยาลัย ภายในประเทศและส่งไปทำวิจัยที่เซิร์น (2) สสวท.และกพ. สนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยให้ไปศึกษาใน มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์กับเซิร์น 3. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำงานตาม EOI

7 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ CMS เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ณ วังสระปทุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติงบประมาณจำนวน 15.6 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดตั้งเป็น CMS Tier-2 โดยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับกลุ่มการทดลอง CMS ขึ้น ณ วังสระปทุม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีลง นาม การลงนามดังกล่าวทำให้จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีสถานภาพเป็น CMS Full Membership และได้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการทดลองของ CMS เพื่อประโยชน์ต่องานวิจัยต่อไป

8 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี กับ ALICE เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ วังสระปทุม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี และ A Large Ion Collider Experiment (ALICE) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ วังสระปทุม การลงนามดังกล่าวทำให้ มทส.เป็น มหาวิทยาลัยแรกในภูมิภาคอาเซียนที่เป็น สมาชิกกับ ALICE สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม สร้าง บำรุงรักษา และใช้ข้อมูลจากหัววัด ไอออนหนักของ ALICE ได้

9 Roadmaps 2013 Selection of Technology 2014 Final Design 2015-2016 Construction / Test detector modules ALICE ITS Upgrade 2017-2018 Assembly / Installation 2019-2020 Test run / Full run 2021 Complete

10 4. โครงการคัดเลือกนักศึกษา และ ครูฟิสิกส์ฤดูร้อน (1/4) ประจำปี 2553 Summer Student Programme 1.นายฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์ ปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน: เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ณ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ตามความต้องการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 2. นายอภิมุข วัชรางกูร ปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน: กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ณ คิงส์คอลเลจ ประเทศสหราช อาณาจักร ตามความต้องการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) Physics High School Teacher Programme 1.น.ส.สุพัตรา ทองเนื้อห้า จากโรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ปัจจุบัน: ลาออกจากราชการ แต่งงานและมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย 2. น.ส.พิมพร ผาพรม จากโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ ปัจจุบัน: ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้มี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก นักศึกษาและครูฟิสิกส์ฤดูร้อนเมื่อ 8 กันยายน 2552 และ 25 มิถุนายน 2556 ( เพิ่มเติม ) • ทำหน้าที่คัดเลือกในเบื้องต้นแล้ว นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารีเพื่อทรงคัดเลือกขั้นตอน สุดท้าย • ปัจจุบันมี 4 รุ่นแล้ว (2553-2556) นักศึกษาปริญญาตรี 2 คน 5 กรกฏาคม-30 สิงหาคม 2553 นักศีกษาและครูฟิสิกส์ปี2553 เข้าเฝ้าหลังกลับจากเซิร์นที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

11 ประจำปี 2554 Summer Student Programme 1.นางสาวนันทา โสภณรัตน์ ปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน: กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 ณ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานวิจัย ณ Brown University ประเทศ สหรัฐอเมริกา 2.นายสุโข ก่องตาวงษ์ ปริญญาโทปีที่ 1 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบัน: ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Physics High School Teacher Programme 1.นายอนุชา ประทุมมา จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ปัจจุบัน: กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขา Nano Science and Technology ณ มหาวิทยาลัย Sungkyunkwan ประเทศเกาหลีใต้ 2. นายลือชา ลดาชาติ จากโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประภาคาร” จ.ปัตตานี ปัจจุบัน: ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 4. โครงการคัดเลือกนักศึกษาและ ครูฟิสิกส์ฤดูร้อน (2/4)

12 ประจำปี 2555 Summer Student Programme 1.นายนวเดโช ชาญขุนทด ปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบัน: ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ด้านนาโนเทคโนโลยี ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญา โท-เอก ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อมหาวิทยาลัย 2. นายรัฐกร แก้วอ่วม ปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน: กำลังศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2 สาขาฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Physics High School Teacher Programme 1. นายสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์จากโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี ปัจจุบัน: ย้ายมาประจำอยู่ที่โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี 2. นางสาวชุลีณี พาหุรัตน์จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร 4. โครงการคัดเลือกนักศึกษาและ ครูฟิสิกส์ฤดูร้อน (3/4) ประจำปี 2556 Summer Student Programme เข้าร่วมโปรแกรม ณ เซิร์น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2556 1.นางสาวภัทราวรรณ พาสุวรรณ ปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบัน: ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2. นายสาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล ปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบัน: ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล Physics High School Teacher Programme เข้าร่วมโปรแกรม ณ เซิร์น ตั้งแต่วันที่ 31 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2556 1. นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ จากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 2. นางสาวบุษกร การอรชัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี (ตั้งครรภ์ จึงให้เลื่อนการเดินทางไปปี 2557)

13 ภายหลังการเดินทาง ผู้เข้าร่วมโครงการจะไปประชา สัมพันธ์ โครงการและบรรยายประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมใน งานดังนี้ 1.ค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน และโครงการอบรมครู วิทยาศาสตร์ ของ สซ.ซึ่งจัดขึ้นทุกปี 2. โครงการ CERN School Thailand / อนุภาคน้อย 3. โครงการอบรมครู สควค. และ พสวท. จัดโดย สสวท. 4. กิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ก่อนการเดินทาง: นศ. DESY / นศ. และครู CERN จะเข้ามารับ การอบรม ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อ เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องกำเนิดแสง ซินโครตรอน 1.ตั้งแต่ปี 2546-52 จัดให้นศ. DESY ประมาณ 2 สัปดาห์ 2.หลังจากเริ่มโครงการ CERN ในปี 2553 จึงได้ให้ทั้ง นศ. DESY และนศ./ครู CERN ระหว่าง 11-21 พ.ค. 53 3.ปี 2554-55 สถาบันฯ ได้จัดให้นศ.DESY และนศ. CERN จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม และ ครู CERN 2 คนเข้าร่วมโครงการอบรมครูฟิสิกส์ระหว่างวันที่ 9 - 13 พ.ค. 54 และ 14-18 พ.ค. 55 4. ปี 2556 นศ.DESY นศ.CERN และครู CERN เข้าร่วมอบรม ค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 56 (หมายเหตุ:ในบางปีจะมีผู้เข้าร่วมโครงการ LINDAU ด้านฟิสิกส์ มาร่วมด้วย) อบรมเซิร์น เดซี ลินเดา 2553 ค่ายและอบรมครู2554 CERN School Thailand 2553 4. โครงการคัดเลือกนักศึกษาและ ครูฟิสิกส์ฤดูร้อน (4/4): กิจกรรมก่อนและหลังเดินทางไปเข้าร่วม โครงการ

14 5. กิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเซิร์น CERN School Thailand ครั้งที่ 1 (4-13 ตุลาคม 2553, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) • การประชุมสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาไทย บุคคลที่สนใจและ สื่อมวลชนได้ทราบวิชาการและความก้าวหน้าของเซิร์น • ขณะเดียวกันโน้มน้าวให้นักศึกษาได้เข้าใจ Particle Physics และ High Energy Physics เบื้องต้นและสนใจที่ จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยไทยระดับโท - เอก • การสัมมนาเต็มรูปแบบ 7-13 ตุลาคม 2553 และลักษณะ Tutorial School 4-6 ตุลาคม 2553 • บรรยายโดยอาจารย์ทั้งจากไทยและจากเซิร์น 6 คน นำ โดย Prof. Emmanuel Tsesmelis และ Prof. Albert De Roeck • ครูฟิสิกส์และนักศึกษาที่ไปโครงการฤดูร้อน 2553 ทั้ง 4 คน ได้เข้าร่วมอภิปรายประสบการณ์ด้วย มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 46 คน CERN School Thailand ครั้งที่ 2 (30 ม.ย.-4 พ.ค. 2555, ม.เทคโนโลยีสุรนารี) • การสัมมนาเต็มรูปแบบ 7-13 ตุลาคม 2553 และลักษณะ Tutorial School 4-6 ตุลาคม 2553 • บรรยายโดยอาจารย์ทั้งจากไทยและจากเซิร์น 12 คน นำ โดย Prof. Tsesmelis และ Prof. De Roeck • ครูฟิสิกส์และนักศึกษาที่ไปโครงการฤดูร้อน 2555 ทั้ง 4 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการเดินทาง โดยมีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น 52 คน http://web.phys.sc.chula.ac.th/ Albert De Roeck Emmanuel Tsesmelis

15 1 st Thailand Experiental Particle Physics Novice Workshop 2012 (23-28 เม.ย. 2555, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) • เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคให้กับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี • บรรยายโดยวิทยากร 6 คน นำโดย ดร. บุรินทร์ อัศว พิภพ • ครูฟิสิกส์และนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการฤดูร้อน 2555 ทั้ง 4 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 17 คน 2 nd Thailand Experiental Particle Physics Novice Workshop 2013 (25-29 มี.ค. 2556, มหาวิทยาลัยมหิดล) • เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคให้กับ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และครูวิทยาศาสตร์ • ครูฟิสิกส์และนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการฤดูร้อน 2556 ทั้ง 4 คน และนักเรียน รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนการเดินทาง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 135 คน

16 • WLCG :Worldwide LHC Computing Grid ความร่วมมือ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ทั่วโลกกว่า 140 แห่งใน 34 ประเทศ สถานีทดลองทั้ง 4 แห่งของ LHC และโครงการกริดแห่ง ชาติและนานาชาติ • เนคเทค/สวทชทำหน้าเป็น ‘Tier-2’ เชื่อมต่อไปยัง ‘Tier-1’ ที่ไต้หวัน • จุฬาและสุรนารีเป็น ‘Tier-3’ ซึ่งนักวิจัยฟิสิกส์อนุภาคเรียก ข้อมูลจากเนคเทคไปใช้ได้ • พระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบันสารสนเทศน้ำและ การเกษตรจะเริ่มงานวิจัยที่ไม่ใช้ข้อมูลจากเซิร์นจึงยังไม่ ลงทะเบียนเป็น ‘Tier-3’ กับเซิร์น • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานดำริว่าควรใช้ประโยชน์งานอื่นที่เป็นประโยชน์ ต่อประเทศด้วย • ขณะนี้มีโครงการด้านแพทย์ สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม เกษตรและพลังงาน เช่นการคำนวณปริมาณฝนที่จะตกใน 3 วันล่วงหน้า การจำลองการเคลื่อนที่ของน้ำในอ่าวไทยที่ มีผลต่อน้ำขึ้นน้ำลง และ การเกิดพายุหมุนซัดฝั่งเป็นต้น • แม้นว่าการลงนามของพันธมิตรทั้ง 5 แห่งจะเกิดขึ้นเป็น ทางการเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2554 ก็ตาม แต่การ วางแผน การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และการวิจัยของบาง หน่วยงานก็ได้ดำเนินมาก่อนหน้านั้นแล้ว พิธีลงนามพันธมิตร วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2554 6.โครงการเครือข่ายความร่วมมือโครงสร้างพื้นฐานด้าน คอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูงแห่งชาติ (National e-Science Infrastructure Consortium) ของ 5 พันธมิตร ขนาดของระบบเต็มรูปแบบที่แต่ละหน่วยงานของทั้ง 5 แห่งในปีค.ศ.2012 (ขณะนี้ที่ติดตั้งใช้งานแล้วเฉพาะ สถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตรสำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

17 • เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ได้มีการลงนามบันทึกความความร่วม (MOU) ระหว่างเซิร์น ในฐานะ “ห้องปฏิบัติการเจ้าภาพ” (Host Laboratory) ในการดำเนินงานของ Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในนามของภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science (National e- Science Infrastructure Consortium) เพื่อแสดงเจตจำนงและความตั้งใจในการดำเนินความร่วมมือสร้าง เครือข่าย WLCG โดยการร่วมจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับ 2 ขึ้นในประเทศไทย และประเทศไทยจะเป็น ประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้เข้าร่วมเครือข่าย WLCG โดยพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ได้รับพระ มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีลงนาม ดังกล่าว ณ วังสระปทุม การลงนามบันทึกความความร่วม (MOU) กับ Worldwide LHC Computing Grid (WLCG)

18 7. หลักสูตรฟิสิกส์อนุภาคและฟิสิกส์พลังงานสูงและ การส่งนักศึกษาและนักวิจัยไทยระดับโทเอกไปทำงานวิจัยที่เซิร์น (1/2) สาขาฟิสิกส์อนุภาค • ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ University of Antwerp ปัจจุบันปฏิบัติงานวิจัย ณ CMS ในนาม ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาวิจัยเรื่องอนุภาคสื่อแรงโน้มถ่วง (Graviton) ที่ อาจเกิดขึ้นและเดินทางในมิติอื่น ๆ สสารมืดในเครื่องเร่งอนุภาคตามงานวิจัยเกี่ยวกับ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และอนุภาคฮิกส์ที่สลายตัวเป็นอนุภาคที่ไม่สามารถตรวจวัดได้ โดยตรง • นายทุตานนท์ สินธุประสิทธิ์ อดีตนักศึกษาทุน พสวท. ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษา ปริญญาเอก ณ Brown University ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้อง กับ axigluon/coloron/hyper-pion และหลุมดำขนาดจิ๋ว (microscopic black hole) ณ CMS และ Fermi National Accelerator Laboratory รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา • นางสาวชญานิตย์ อัศวตั้งตระกูลดี นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ปัจจุบันปฏิบัติงานวิจัย ณ CMS (ทำงานวิจัยหลักร่วมกับ Imperial College London, University of Bristol, กลุ่มวิจัยจากอินเดีย และดร.นรพัทธ์ฯ ในการศึกษา อนุภาคฮิกส์ที่สลายตัวเป็นอนุภาคที่ไม่สามารถตรวจวัดได้โดยตรง) • นางสาวนันทา โสภณรัตน์ (อดีตนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น) กำลังศึกษาในระดับ ปริญญาโทสาขาฟิสิกส์พลังงานสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแผนงานวิจัย ทางด้านการพัฒนาเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS ร่วมกับ Brown University นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ ทุตานนท์ สินธุประสิทธิ์ ชญานิษฐ์ อัศวตั้งตระกูลดี

19 7. หลักสูตรฟิสิกส์อนุภาคและฟิสิกส์พลังงานสูงและ การส่งนักศึกษาและนักวิจัยไทยระดับโทเอกไปทำงานวิจัยที่เซิร์น (2/2) สาขาเครื่องเร่งอนุภาค • นายฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์ (อดีตนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น) บุคลากรของ สถาบันสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้รับทุนพัฒนา บุคลากรจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อไปศึกษาปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค ปัจจุบันศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ ฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร • นายจตุพร พันตรี ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความ ต้องการของสถาบันสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อ ศึกษาปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค ปัจจุบันศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร • นายฐกลวรรธน์ จันทร์วัฒนะ ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของสถาบันวิจัยแสงซินโคร-ตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อ ศึกษาปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค ปัจจุบันศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมี Prof. Emmanuel Tsesmelis เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ปรึกษา ฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์ จตุพร พันตรี ฐกลวรรธน์ จันทร์วัฒนะ

20 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักศึกษา 2 คนและครูสอนฟิสิกส์ 2 คน เข้าร่วมโครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น (1/2) - ค่า Living Expense แตกต่างกัน เป็นผลเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน โดยในปี 2553 อัตราแลกเปลี่ยน CHF อยู่ที่ 28.4 บาท แต่ในปี 2554 อัตราแลกเปลี่ยน CHF อยู่ที่ 36.23 บาท - เซิร์นรับผิดชอบ น.ศ. 1 คน ครู 1 คน โครงการฯ รับผิดชอบ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ปี 2553ปี 2554ปี 2555ปี 2556 (บาท) ค่าตั๋วเครื่องบิน194,400167,57196,19756,754 ค่า Living Expense (เฉพาะส่วนที่โครงการฯ รับผิดชอบ) (น.ศ. 1 คน ครู 1 คน)193,773245,277230,530163,472 ค่า Allowance (4 คน)40,000 ค่าประกันสุขภาพ (4 คน)8,6809,1309,5407,715 ค่าวีซ่า (4 คน)10,480 4,8003,150 ค่าเรียนภาษาอังกฤษ (ครูฟิสิกส์ 2 คน)32,645 20,000 ค่าพาหนะเดินทาง (ร่วมรับเสด็จ/ทำวีซ่า/ประชุม)15,8303,65014,2266,908 ค่าที่พัก (ทำวีซ่า/ประชุม)1,6001,6808,800.004,650.00 รวมค่าใช้จ่าย497,408467,308424,093302,649

21 8.เงินสนับสนุนโครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น(2/2) หน่วยงาน จำนวนเงิน (บาท) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)1,000,000 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)1,000,000 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)950,000 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์900,000 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)600,000 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)600,000 บริษัท IRPC จำกัด (มหาชน)1,000,000 รวมจำนวนเงินสนับสนุน6,050,000

22 9. โครงการจัดส่งนักเรียนไปศึกษาดูงานที่เซิร์น Prof. Emmanuel Tsesmelis ได้กราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสนอให้ จัดส่งนักเรียนไทยไปศึกษาดูงานที่เซิร์น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งมีความพร้อม ณ ขณะนั้น ได้รับดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสม จำนวน 10 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ในช่วงระหว่างวันที่ 4-11 กรกฎาคม 2556 ซึ่งก่อนการเดินทางนักเรียนผู้ ผ่านการคัดเลือก ได้เข้าร่วมกิจกรรม 2 nd Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop 2013 (อนุภาคน้อย) ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาทางด้านฟิสิกส์อนุภาค ด้วย

23 10.สรุปและแผนอนาคต 1.โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูฟิสิกส์ฯ โครงการ CERN School Thailandและ Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop สามารถดำเนินการ ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนเพราะมีผู้สนใจเข้าร่วมและมีเงินทุนสนับสนุนเพียงพอ 2.โครงการ National eScience Infrastructure Consortium มีความยั่งยืนเช่นกัน เพราะ(i)มิได้พึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลโดยตรงแต่ผ่านมหาวิทยาลัยและ หน่วยงานวิจัย(ii)ผู้บริหารของทั้ง 5 พันธมิตรสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ อื่นของมหาวิทยาลัย/หน่วยวิจัยได้ด้วย 3.ขณะนี้มีหลักสูตรฟิสิกส์พลังงานสูงฟิสิกส์อนุภาคและเครื่องเร่งอนุภาคที่จุฬาและ สุรนารี(ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน) ต่อไปควรพยายามชักชวนให้ มหาวิทยาลัยอื่นเช่นเชียงใหม่ มหิดล นเรศวรเป็นต้นได้เข้ามาร่วมซึ่งมหาวิทยาลัย ดูแลค่าใช้จ่ายตนเอง 4.สสวท.คปก.(สกว.)และกพ. สามารถสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนทุนทั้งใน ประเทศและต่างประเทศแก่มหาวิทยาลัยได้ 5.จุฬาและสุรนารีได้ดำเนินการเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของ CMS Experiment และ ALICE Experiment ตามลำดับของขั้นตอน ประโยชน์ได้แก่(i)การเข้าถึงข้อมูลผ่าน WLCGและข้อมูลห้องสมุดออนไลน์(ii)การมีชื่อองค์กรและนักวิจัยปรากฏอยู่ในสิ่ง ตีพิมพ์ของเซิร์นและ(iii)การเข้าร่วมประชุมวิชาการกับเซิร์นปีละ 4 ครั้งเป็นต้น

24 จบ

25 1. อ.ดร.อภิสิทธิ์ อึ้งกิจจานุกิจ (จุฬาฯ) - Field Theory 2. ผศ.ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูติ (จุฬาฯ) - Quantum Field Theory 3. ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช (มทส.) - Standard Model Physics, Heavy Ion Physics 4. อ.ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ (จุฬาฯ) - Experimental Particle Physics 5. ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ (จุฬาฯ) - Monte Carlo for Particle Physics 6. ผศ.ดร.ปิยบุตร บุรีคำ (จุฬาฯ) - Beyond Standard Model Physics 7. ผศ.ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย (มน.) - Cosmology ตัวอย่างคณาจารย์ด้านฟิสิกส์อนุภาคและฟิสิกส์พลังงานสูง

26 จุฬากำลังดำเนินการเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของ CMS Experiment ค่าใช้จ่ายราว 150,000 สวิสฟรังค์(ราว 4.5 ล้านบาท)ทยอยจ่าย 4 ปี และสุรนารีจะเข้าเป็นสมาชิก ของ ALICE Experiment ค่าใช้จ่ายราว 50,000 สวิสฟ รังค์(ราว 1.5 ล้านบาท) ทยอยจ่าย 4 ปีได้เช่นกัน ประโยชน์ได้แก่(i)การเข้าถึงข้อมูลจากการชนอนุภาค ผ่านWLCGและข้อมูลห้องสมุดออนไลน์เพื่องานวิจัย (ii)การมีชื่อองค์กรและนักวิจัยปรากฏอยู่ในสิ่งตีพิมพ์ของ เซิร์น(ซึ่งต้องจ่ายรายปีอีกราว 10,000 สวิสฟรังค์หรือราว 300,000บาทต่อปี)และ(iii)การเข้าร่วมประชุมวิชาการ กับเซิร์นปีละ4ครั้ง (1 สวิสฟรังค์ประมาณ 30 บาท) ค่าใช้จ่ายการเข้าเป็นสมาชิก

27

28

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt โครงการความร่วมมือไทย - เซิร์น เพื่อการพัฒนากำลังคนและวิจัยพัฒนา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศาสตราจารย์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google