งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Authorized Economic Operator (AEO Program)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Authorized Economic Operator (AEO Program)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Authorized Economic Operator (AEO Program)
โดย กรมศุลกากร

2 ความเป็นมาของ AEO Program
ผลพวงมาจากการก่อ การร้ายที่สหรัฐอเมริกาทำให้เกิดอุปสรรค ในการค้าระหว่างประเทศ สร้างมาตรฐานความปลอดภัย ที่เรียกว่า Safe Framework of Standard

3 ผู้ประกอบการในท่าเรือ/อากาศยาน
ผู้ส่งของออก ผู้นำของเข้า ผู้ขนส่ง ตัวแทนออกของ AEO คือใคร? เจ้าของท่าเรือ ผู้รวบรวมสินค้า เจ้าของโรงพักสินค้า ท่าอากาศยาน ผู้ประกอบการในท่าเรือ/อากาศยาน ตัวแทนจำหน่ายสินค้า

4 ประโยชน์ของ AEO Program
ศุลกากรและผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลในเรื่องการปฏิบัติพิธีการ และความปลอดภัยของสินค้า สอดคล้องตามแนวโน้มของการค้าระหว่างประเทศ 1 สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับศุลกากรให้แน่นแฟ้น มีความโปร่งใสและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 2 ทำให้ประเทศคู่ค้ามีความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้า ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้านำเข้า และช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ 3 เตรียมการรองรับแนวโน้มสภาวะโลก ด้านมาตรฐานความปลอดภัย (Security Control) 4

5 การดำเนินงานของกรมศุลกากร
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 ดำเนินโครงการ Pilot Project โดยการสัมมนา ประชาสัมพันธ์และทาบทามบริษัทที่มีความพร้อม ศึกษาและเตรียมการแผนโครงการ Pilot Project และเปิดรับสมัครบริษัทที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ WCO’s Diagnostic Team มาประเมิน ผลคือกรมศุลกากรมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว ลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ 9 พ.ค. 2549

6 ข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามรายละเอียด
Website

7 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Authorized Economic Operator (AEO Program)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google