งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) 1

2 2 I II เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และ เสริมสร้างให้ระบบประกันภัยเป็นกลไกสร้างหลักประกันความ มั่นคงแก่ประชาชน และพร้อมรับความท้าทายในอนาคต วิสัยทัศน์ IIIIV เสริมสร้า งความ เชื่อมั่น และการ เข้าถึง ระบบ ประกันภั ย เสริมสร้า งเสถึยร ภาพของ ระบบ ประกันภั ย พัฒนา กฎหมาย และระบบ การ คุ้มครอง สิทธิ ประโยชน์ แบบครบ วงจร ส่งเสริม โครงสร้า งพื้นฐาน

3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) 3 ประเภทธุรกิจ บริษัทใน ประเทศ สาขาของบริษัท ต่างประเทศ รวม ประกันชีวิต 23124 ประกันวินาศภัย 54559 ประกันสุขภาพ 5-5 ประกันภัยต่อ 2-2 รวม 84690

4 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) 4

5 5 กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ความคุ้มครอง บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจ SME ทุน ประกันภัย ไม่เกิน 50 ล้าน บาท อุตสาหกรรม " กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และ ภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย " จะ ให้ความคุ้มครองภัยพิบัติโดย อัตโนมัติ ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท " กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ " ผู้ เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อ ความคุ้มครองภัยพิบัติโดยมี การจำกัดความรับผิด (Sublimit) ไม่เกิน 30% ของ ทุนประกันภัย " กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ " ผู้ เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อ ความคุ้มครองภัยพิบัติโดยมี การจำกัดความรับผิด (Sublimit) ไม่เกิน 30% ของทุน ประกันภัย " กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ " ผู้ เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อ ความคุ้มครองภัยพิบัติโดยมี การจำกัดความรับผิด (Sublimit) ไม่เกิน 30% ของทุน ประกันภัย

6 6 โครงการประกันภัยนาข้าว ( ข้าว นาปี 2555) กรมธรรม์ คุ้มครอง ภัยหลัก  อุทกภัย  ฝนทิ้งช่วง  ลมพายุ  อากาศหนาว  ลูกเห็บ  ไฟไหม้ ภัยหลัก  อุทกภัย  ฝนทิ้งช่วง  ลมพายุ  อากาศหนาว  ลูกเห็บ  ไฟไหม้ ภัยเพิ่ม  ศัตรูพืช  โรคระบาด ภัยเพิ่ม  ศัตรูพืช  โรคระบาด ค่าสินไหม ทดแทน กรณีเกิด ความ เสียหาย = 1,111 ฿ ค่าสินไหม ทดแทน กรณีเกิด ความ เสียหาย = 555 ฿

7 7 วิสัยทัศน์ธุรกิจประกันภัย: 10-20ปีข้างหน้า

8 1.วิสัยทัศน์ด้านการประกันภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 8

9 9 1.ปัจจัยแวดล้อม • ภูมิภาคเอเชียจะมีบทบาทสูงมากในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก • ระบบเศรษฐกิจมีแนวโน้มเชื่อมโยงกันมากขึ้น • ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความขาดแคลนทรัพยากร • สัดส่วนผู้สูงอายุที่จะเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

10 10 2. นโยบายการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย • อุตสาหกรรมประกันภัย  ความมั่นคง  แผนเปิดเสรีอย่างเป็นขั้นเป็นตอน (AEC, etc.)  มาตรฐานสากล (FSAP, CG-ROSC, IAIS, etc.) • ผู้ประกอบการ  มีศักยภาพ (RBA. Liq. Cont., etc.)  แข่งขันได้ พร้อมเชื่อมโยง (Product innov.)  องค์กรกำกับดูแลตนเอง • การให้คุ้มครองผู้เอาประกัน  Presale  Point of sale  Post sale

11 11 ปรากฏการณ์สำคัญทีต้องเฝ้าติดตาม • สภาวการณ์ในต่างประเทศ  เกณฑ์สากล  Shadow banking  Middle income trap • ปัจจัยแวดล้อมภายในประเทศ  กฏเกณฑ์และพัฒนาการ ธปท. กลต. ตลท.  แผนพัฒนาฯ สภาอุตฯ หอการค้า BOI etc. • หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจ: ความเปลี่ยนแปลง  ??

12 เอเชียจะมีบทบาทในเศรษฐกิจโลกสูงสุด Projected nominal global GDP 2030 USD 308 trn. source : IMF, Standard Chartered Research แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia 12 Nominal global GDP 2010 USD 62 trn. คาดว่าในปี 2030 - ส่วนแบ่งของ emerging Asia ใน global GDP เพิ่มจาก 21% ในปี 2010 เป็น 47% - 45% ของ global growth มาจาก emerging Asia

13 แนวโน้มการค้าระหว่าง emerging market ด้วยกัน เพิ่มขึ้นเท่าตัวในอีก 20 ปี EM to EM trade as % of world trade 13 source: IMF, Standard Chartered Research แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia

14 หยวนจะมีบทบาทสำคัญขึ้นในการกลายเป็น major reserve currency - US dollars ยังเป็น major reserve currency ในทศวรรษหน้าเนื่องจากขนาดเศรษฐกิจ และ financial markets ที่พัฒนากว่า - หยวนจะเป็น fastest growing currency market จากการเป็น world’s largest export nation และ ทิศทางการเปิดเสรีเงินหยวน share of world export by region (%) 14 source : Standard Chartered Research แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia

15 ปัจจัยด้าน workforce สัดส่วนวัยทำงานในเอเชียมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่อง Projected share of global working-age population (15-64) in 2030 source: US Census Bureau 15 แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia

16 16 Middle East and North Africa Asia Pacific 2009 0.5 bn. 2030 3.2 bn. Europe North America Central and South America ปัจจัยด้าน consumption EM Asia มี middle class เพิ่มขึ้นมากที่สุด Global middle class in 2009 (1.8 bn) and prediction for 2030 (4.9 bn) source: OECD, Standard Chartered Research Sub Saharan Africa แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia

17 EM Asian consumer market จะโต 3 เท่า จากการเพิ่มขึ้นของ middle class 17 Projected consumption in 2020 compared to 2008 source: White paper on International Economy and Trade (2010), METI แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia 2008 2020

18 Middle class ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการใช้บริการด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น Spending habits at different income levels 18 Per-capita income per year ($ US) source: IAFM (International Academy of Financial Management) แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia

19 Urbanization trend สูงขึ้นทั่วโลก 19 Urban population to total population ratio China US World Thailand EM Asia India source: World urbanization prospect 2009, UNPD แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia

20 20 ในขณะเดียวกันเกิด aging trend ทั่วโลก ส่งผลให้มีความต้องการ เพิ่มขึ้นในเรื่อง social safety net และ retirement savings Old-age dependency ratio Number of old people per 100 workers Old-age dependency ratio = the ratio of the population aged ≥ 65 years per 100 people aged 15-64 source: Population Division, UN แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia

21 Policy Implication จากการเติบโตของ urban middle class ในเอเชีย Issues -ความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศและในประเทศ -การแย่งทรัพยากร -การสร้างความมั่นคงรองรับวัยเกษียณ -ความผันผวนจาก capital flows 21 ความต้องการในด้าน -infrastructure financing -middle class financial products & services -long-term investment products for retirement savings -intra-emerging market investment channels -Yuan denominated products -mechanism to manage capital inflows/outflows แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia

22 ปัญหาอาหารและพลังงาน ปัญหาขาดแคลนอาหาร - ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยาส่งผลกระทบ ต่อราค่าอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร - bio-fuels ทำให้ราคาอาหารผันผวนขึ้น ปัญหาพลังงาน - การเพิ่มขึ้นของ urbanization, middle class ทำให้ความต้องการ ใช้พลังงานสูงขึ้นขณะที่ supply มีจำกัด จึงต้องเร่งพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพจาก การใช้พลังงาน 22 แนวโน้มโลก : ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

23 Policy Implication จากปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ความต้องการพัฒนาพลังงานทางเลือก การขาดแคลนทรัพยากร โดยเฉพาะอาหารและพลังงาน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวน 23 −โอกาสของกลุ่มธุรกิจ decarbonization, bio-fuels, renewable energy และเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร พลังงานต่างๆ −cross-border investment ในภาคการเกษตรมากขึ้น −ความต้องการด้าน hedging / risk management เพื่อจัดการ ความผันผวนของราคา commodity แก่ภาคธุรกิจ แนวโน้มโลก : ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google