งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 ทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างให้ระบบประกันภัยเป็นกลไกสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชน และพร้อมรับความท้าทายในอนาคต I II III IV พัฒนากฎหมายและระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบประกันภัย เสริมสร้างเสถึยรภาพของระบบประกันภัย ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน

3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประเภทธุรกิจ บริษัทในประเทศ สาขาของบริษัทต่างประเทศ รวม ประกันชีวิต 23 1 24 ประกันวินาศภัย 54 5 59 ประกันสุขภาพ - ประกันภัยต่อ 2 84 6 90

4 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

5 กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
ความคุ้มครอง "กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย" จะให้ความคุ้มครองภัยพิบัติโดยอัตโนมัติ ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจ SME ทุนประกันภัย ไม่เกิน 50 ล้านบาท "กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ" ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองภัยพิบัติโดยมีการจำกัดความรับผิด (Sublimit) ไม่เกิน 30% ของทุนประกันภัย อุตสาหกรรม "กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ" ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองภัยพิบัติโดยมีการจำกัดความรับผิด (Sublimit) ไม่เกิน 30% ของทุนประกันภัย

6 โครงการประกันภัยนาข้าว (ข้าวนาปี 2555)
กรมธรรม์คุ้มครอง ภัยหลัก อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ ไฟไหม้ ภัยเพิ่ม ศัตรูพืช โรคระบาด ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย = 1,111 ฿ ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย = 555 ฿

7 วิสัยทัศน์ธุรกิจประกันภัย: 10-20ปีข้างหน้า

8 วิสัยทัศน์ด้านการประกันภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

9 ปัจจัยแวดล้อม ภูมิภาคเอเชียจะมีบทบาทสูงมากในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
ระบบเศรษฐกิจมีแนวโน้มเชื่อมโยงกันมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความขาดแคลนทรัพยากร สัดส่วนผู้สูงอายุที่จะเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

10 อุตสาหกรรมประกันภัย 2. นโยบายการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
ความมั่นคง แผนเปิดเสรีอย่างเป็นขั้นเป็นตอน (AEC, etc.) มาตรฐานสากล (FSAP, CG-ROSC, IAIS, etc.) ผู้ประกอบการ มีศักยภาพ (RBA. Liq. Cont., etc.) แข่งขันได้ พร้อมเชื่อมโยง (Product innov.) องค์กรกำกับดูแลตนเอง การให้คุ้มครองผู้เอาประกัน Presale Point of sale Post sale

11 ปรากฏการณ์สำคัญทีต้องเฝ้าติดตาม
สภาวการณ์ในต่างประเทศ เกณฑ์สากล Shadow banking Middle income trap ปัจจัยแวดล้อมภายในประเทศ กฏเกณฑ์และพัฒนาการ ธปท. กลต. ตลท. แผนพัฒนาฯ สภาอุตฯ หอการค้า BOI etc. หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจ: ความเปลี่ยนแปลง ??

12 Projected nominal global GDP 2030
แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia เอเชียจะมีบทบาทในเศรษฐกิจโลกสูงสุด คาดว่าในปี 2030 ส่วนแบ่งของ emerging Asia ใน global GDP เพิ่มจาก 21% ในปี 2010 เป็น 47% 45% ของ global growth มาจาก emerging Asia Nominal global GDP 2010 USD 62 trn. Projected nominal global GDP 2030 USD 308 trn. Standard charter page 5 เปรียบเทียบสัดส่วนของ GDP ของ US, EU, ASIA ต่อ GDP โลก บทบาทของ Asia ใน economic source : IMF, Standard Chartered Research

13 EM to EM trade as % of world trade
แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia แนวโน้มการค้าระหว่าง emerging market ด้วยกัน เพิ่มขึ้นเท่าตัวในอีก 20 ปี EM to EM trade as % of world trade Standard charter page 41 Import + export value between EM/ world total trade (import+export)value source: IMF, Standard Chartered Research

14 หยวนจะมีบทบาทสำคัญขึ้นในการกลายเป็น major reserve currency
แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia หยวนจะมีบทบาทสำคัญขึ้นในการกลายเป็น major reserve currency US dollars ยังเป็น major reserve currency ในทศวรรษหน้าเนื่องจากขนาดเศรษฐกิจ และ financial markets ที่พัฒนากว่า หยวนจะเป็น fastest growing currency market จากการเป็น world’s largest export nation และ ทิศทางการเปิดเสรีเงินหยวน share of world export by region (%) Standard charter page 37 share of China, India, Japan, Asia exCIJ, US, EU, ROW / total export บทบาทใน currency source : Standard Chartered Research

15 Projected share of global working-age population (15-64) in 2030
แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia ปัจจัยด้าน workforce สัดส่วนวัยทำงานในเอเชียมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่อง Projected share of global working-age population (15-64) in 2030 Standard charter page 55 Other Asia: Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippine, Laous, Burma, Brunai, Bhutan, Cambodia, Japan, Korea, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sri lanka, Vietnam source: US Census Bureau

16 ปัจจัยด้าน consumption EM Asia มี middle class เพิ่มขึ้นมากที่สุด
แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia ปัจจัยด้าน consumption EM Asia มี middle class เพิ่มขึ้นมากที่สุด Global middle class in 2009 (1.8 bn) and prediction for 2030 (4.9 bn) Europe North America Middle East and North Africa Asia Pacific 2030 3.2 bn. 2009 0.5 bn. Sub Saharan Africa Central and South America Standard charter page 75 จำนวนคนที่เป็น middle class หน่วยพันล้านคน 2040 (standard page 59) projected middle class spending india+china = 50% world spending นิยาม middle class: standard charter page 59 (OECD definition USD income/day/person adjusted PPP) : BOT page 20 (income exceed basic cost of living) source: OECD, Standard Chartered Research

17 EM Asian consumer market จะโต 3 เท่า จากการเพิ่มขึ้นของ middle class
แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia EM Asian consumer market จะโต 3 เท่า จากการเพิ่มขึ้นของ middle class Projected consumption in 2020 compared to 2008 BOT page 21 Consumption พิจารณาจากจำนวน middle class (EM Asia มี middle class 45%) METI = Ministry of Economics, Trade, and Industry source: White paper on International Economy and Trade (2010), METI

18 Middle class ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการใช้บริการด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น
แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia Middle class ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการใช้บริการด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น Spending habits at different income levels Per-capita income per year ($ US) Standard charter page 60 Per capita income ต่อปี ประมาณ 30,000 USD เริ่มลงทุน fin services (kick in point) source: IAFM (International Academy of Financial Management)

19 Urbanization trend สูงขึ้นทั่วโลก
แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia Urbanization trend สูงขึ้นทั่วโลก Urban population to total population ratio US World China EM Asia Thailand India BOT page 24 จำนวนคนที่อยู่ในเมือง/คนทั้งหมด source: World urbanization prospect 2009, UNPD

20 Old-age dependency ratio
แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia ในขณะเดียวกันเกิด aging trend ทั่วโลก ส่งผลให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นในเรื่อง social safety net และ retirement savings Old-age dependency ratio Number of old people per 100 workers Old-age dependency ratio = the ratio of the population aged ≥ 65 years per 100 people aged 15-64 source: Population Division, UN

21 Policy Implication จากการเติบโตของ urban middle class ในเอเชีย
แนวโน้มโลก : การเติบโตของ Emerging Asia Policy Implication จากการเติบโตของ urban middle class ในเอเชีย Issues ความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศและในประเทศ การแย่งทรัพยากร การสร้างความมั่นคงรองรับวัยเกษียณ ความผันผวนจาก capital flows ความต้องการในด้าน infrastructure financing middle class financial products & services long-term investment products for retirement savings intra-emerging market investment channels Yuan denominated products mechanism to manage capital inflows/outflows

22 ปัญหาอาหารและพลังงาน
แนวโน้มโลก : ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ปัญหาอาหารและพลังงาน ปัญหาขาดแคลนอาหาร ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยาส่งผลกระทบ ต่อราค่าอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร bio-fuels ทำให้ราคาอาหารผันผวนขึ้น ปัญหาพลังงาน - การเพิ่มขึ้นของ urbanization, middle class ทำให้ความต้องการ ใช้พลังงานสูงขึ้นขณะที่ supply มีจำกัด จึงต้องเร่งพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้พลังงาน

23 จากปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
แนวโน้มโลก : ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร Policy Implication จากปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ความต้องการพัฒนาพลังงานทางเลือก การขาดแคลนทรัพยากร โดยเฉพาะอาหารและพลังงาน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวน โอกาสของกลุ่มธุรกิจ decarbonization, bio-fuels, renewable energy และเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร พลังงานต่างๆ cross-border investment ในภาคการเกษตรมากขึ้น ความต้องการด้าน hedging / risk management เพื่อจัดการ ความผันผวนของราคา commodity แก่ภาคธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google