งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระที่ 4 การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 เรื่องที่ 4.5 รายงานด้านการเงิน ประจำปี งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระที่ 4 การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 เรื่องที่ 4.5 รายงานด้านการเงิน ประจำปี งบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระที่ 4 การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 เรื่องที่ 4.5 รายงานด้านการเงิน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 ไตรมาสที่ 3 รายงานด้านการเงิน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 ไตรมาสที่ 3

2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554

3 ล้าน บาท 100% % % % % % % การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 งบแสดงฐานะการเงิน

4 ล้าน บาท การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 การเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สิน

5 ล้าน บาท การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน

6 ล้าน บาท การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 งบแสดงผลการดำเนินงาน

7 ล้าน บาท -9.98% % 59.24% % 18.31% % การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 รายได้รวม

8 ล้าน บาท การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 ค่าใช้จ่ายรวม

9 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 ไตรมาสที่ 3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ เงินทุน การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554

10 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตามพื้นที่ ) สำหรับไตรมาสที่ % 26.09% 33.86% ล้านบาท ค่าใช้จ่าย ส่วนกลางพพ.1 พพ.2 พพ.3 แผนผล % แผนผล % แผนผล % แผนผล % บุคลากร 10,198, ,482, %1,257, ,054, % 1,553, ,107, % ดำเนินงาน 3,464, ,616, %1,726, ,667, % 2,035, , % โครงการ ( ไทยเข้มแข็ง ) 16,900, โครงการ 24,738, ,128, %4,305, ,714, % รวมทั้งสิ้น 38,401, ,267, %7,289, ,437, %16,900, ,589, ,215, % 0% การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554

11 ล้านบาท 83.90% 34.00% 70.89% % % การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตามประเภท ค่าใช้จ่าย ) สำหรับไตรมาสที่ 3

12 ค่าใช้จ่าย ยอดรวม 9 เดือนยอดรวมทั้งปี แผน 9 เดือนผล 9 เดือน % การใช้เงินแผน 12 เดือนผล 9 เดือน % การใช้เงิน ส่วนกลาง 94,939,424,.98 78,519, % 131,495, ,519, % พพ.1 23,345, ,140, % 28,435, ,140, % พพ.2 27,500, ,789, % 76,808, ,789, % พพ.3 10,667, ,266, % 13,957, ,266, % รวม 156,452, ,715, %250,696, ,715, % ล้านบาท % % 99.97% % 16.24% 21.25% 100% % % การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตามพื้นที่ ) ยอดสะสม 9 เดือน (3 ไตรมาส )

13 ค่าใช้จ่าย ยอดรวม 9 เดือนยอดรวมทั้งปี แผน 9 เดือนผล 9 เดือน % การใช้เงินแผน 12 เดือนผล 9 เดือน % การใช้เงิน บุคลากร 39,030, ,940, % 52,040, ,940, % ดำเนินงาน 22,170, ,395, % 28,988, ,395, % โครงการ 67,752, ,590, % 92,859, ,590, % ไทยเข้มแข็ง 27,500, ,789, %76,808, ,789, % รวม 156,452, ,715, %250,696, ,715, % 100% % % % % % % % % % % ล้าน บาท การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตามประเภท ค่าใช้จ่าย ) ยอดสะสม 9 เดือน (3 ไตรมาส )

14 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกรายไตรมาส ) พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 แผนผล % การใช้เงินแผนผล % การใช้เงินแผนผล % การใช้เงิน อพท. ส่วนกลาง 22,161, ,024, % 34,376, ,267, %38,401, ,227, พพ.1 6,254, ,145, % 9,801, ,557, %7,289, ,437, พพ ,600, ,789, %16,900, พพ.3 3,689, , % 3,389, , %3,589, ,215, รวม 32,105, ,376, %58,167, ,459, %66,180, ,880, % การใช้เงิน เฉลี่ย 3 ไตรมาส % การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554

15 พื้นที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 รวม 3 ไตรมาส % การใช้เงิน อพท. ส่วนกลาง 30,700, ,372, ,108, ,790, ,271, % พพ.1 5,990, ,790, , ,167, % พพ.2 284,283, ,325, ,433, ,628, ,387, % หนองเต็ง 830, , , , , % พพ.3 5,100, , , , % รวม 326,903, ,756, ,558, ,853, ,167, % การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 ผลการใช้จ่ายเงินทุน พ. ศ.2554 ( แยกรายไตรมาส )


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระที่ 4 การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 เรื่องที่ 4.5 รายงานด้านการเงิน ประจำปี งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google