งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระที่ 4 การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 เรื่องที่ 4.5 รายงานด้านการเงิน ประจำปี งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระที่ 4 การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 เรื่องที่ 4.5 รายงานด้านการเงิน ประจำปี งบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระที่ 4 การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 เรื่องที่ 4.5 รายงานด้านการเงิน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 ไตรมาสที่ 3 รายงานด้านการเงิน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 ไตรมาสที่ 3

2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554

3 ล้าน บาท 100% -5.08 % -5.04 % 46.32 % - 14.44 % -5.81 % -4.08 % การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 งบแสดงฐานะการเงิน

4 ล้าน บาท การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 การเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สิน

5 ล้าน บาท การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน

6 342.22 349.05 6.83 ล้าน บาท การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 งบแสดงผลการดำเนินงาน

7 32.76 22.55 8.14 261.03 ล้าน บาท -9.98% -85.71% 59.24% -31.38% 18.31% -25.20% การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 รายได้รวม

8 46.53 8.23 8.18 24.78 5.17 22.44 19.87 9.899.82 7.87 7.36 58.83 ล้าน บาท การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 ค่าใช้จ่ายรวม

9 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 ไตรมาสที่ 3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ เงินทุน การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554

10 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตามพื้นที่ ) สำหรับไตรมาสที่ 3 78.71% 26.09% 33.86% ล้านบาท ค่าใช้จ่าย ส่วนกลางพพ.1 พพ.2 พพ.3 แผนผล % แผนผล % แผนผล % แผนผล % บุคลากร 10,198,600.00 8,482,512.6783.17%1,257,885.002,054,677.9696.04% 1,553,640.001,107,797.3071.30% ดำเนินงาน 3,464,275.00 2,616,373.8875.52%1,726,500.001,667,966.7730.30% 2,035,625..00107,348.605.27% โครงการ ( ไทยเข้มแข็ง ) 16,900,000.00-- โครงการ 24,738,600.00 19,128,528.7577.32%4,305,000.002,714,847.0010.66% รวมทั้งสิ้น 38,401,475.02 29,267,872.3678.71%7,289,385.006,437,491.7326.09%16,900,000.00--3,589,265.001,215,145.9033.86% 0% การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554

11 ล้านบาท 83.90% 34.00% 70.89% 188.18% 724.42% การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตามประเภท ค่าใช้จ่าย ) สำหรับไตรมาสที่ 3

12 ค่าใช้จ่าย ยอดรวม 9 เดือนยอดรวมทั้งปี แผน 9 เดือนผล 9 เดือน % การใช้เงินแผน 12 เดือนผล 9 เดือน % การใช้เงิน ส่วนกลาง 94,939,424,.98 78,519,320.8182.70% 131,495,000.0078,519,320.8159.71% พพ.1 23,345,655.00 14,140,415.1660.57% 28,435,040.00 14,140,415.1649.73% พพ.2 27,500,000.00 76,789,000.00279.23% 76,808,500.0076,789,000.0099.97% พพ.3 10,667,795.00 2,266,780.8121.25% 13,957,060.00 2,266,780.8116.24% รวม 156,452,874.98171,715,516.78109.76%250,696,200.00171,715,516.7868.50% ล้านบาท 59.7 1% 82.7 0% 99.97% 279.23% 16.24% 21.25% 100% 49.7 3% 60.5 7% การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตามพื้นที่ ) ยอดสะสม 9 เดือน (3 ไตรมาส )

13 ค่าใช้จ่าย ยอดรวม 9 เดือนยอดรวมทั้งปี แผน 9 เดือนผล 9 เดือน % การใช้เงินแผน 12 เดือนผล 9 เดือน % การใช้เงิน บุคลากร 39,030,374.9831,940,465.4281.83% 52,040,500.0031,940,465.4261.38% ดำเนินงาน 22,170,400.0018,395,286.0482.97% 28,988,200.0018,395,286.0463.46% โครงการ 67,752,100.0044,590,765.3265.81% 92,859,000.0044,590,765.3248.02% ไทยเข้มแข็ง 27,500,000.0076,789,000.00279.23%76,808,500.0076,789,000.0099.97% รวม 156,452,874.98171,715,516.78109.76%250,696,200.00171,715,516.7868.50% 100% 61.3 8% 81.8 3% 63.4 6% 82.9 7% 48.0 2% 65.8 1% 99.97 % 279.2 3% 68.50 % 109.7 6% ล้าน บาท การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตามประเภท ค่าใช้จ่าย ) ยอดสะสม 9 เดือน (3 ไตรมาส )

14 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกรายไตรมาส ) พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 แผนผล % การใช้เงินแผนผล % การใช้เงินแผนผล % การใช้เงิน อพท. ส่วนกลาง 22,161,724.9619,024,033.1585.84% 34,376,225.0029,267,787.3685.14%38,401,475.0230,227,415.3078.71 พพ.1 6,254,385.005,145,159.3582.26% 9,801,885.002,557,764.0826.09%7,289,385.006,437,491.7388.31 พพ.2 ---10,600,000.0076,789,000.00724.42%16,900,000.00-- พพ.3 3,689,265.00207,136.005.61% 3,389,265.00844,498.9124.92%3,589,265.001,215,145.9033.86 รวม 32,105,374.9624,376,328.5075.93%58,167,375.00109,459,133.35188.18%66,180,125.0237,880,052.9357.24 % การใช้เงิน เฉลี่ย 3 ไตรมาส 132.05% การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554

15 พื้นที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 รวม 3 ไตรมาส % การใช้เงิน อพท. ส่วนกลาง 30,700,000.00 6,372,286.6016,108,479.774,790,356.99 27,271,123.3688.83% พพ.1 5,990,000.00 1,790,000.00- 377,750.00 2,167,750.0036.19% พพ.2 284,283,400.0027,325,998.4752,433,124.1242,628,411.62122,387,534.2143.05% หนองเต็ง 830,000.00 251,062.57 16,625.56 52,581.28 320,269.4138.59% พพ.3 5,100,000.00 16,659.00- 4,490.00 21,149.000.41% รวม 326,903,400.0035,756,006.6468,558,229.4547,853,589.89152,167,825.9845.86% การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 ผลการใช้จ่ายเงินทุน พ. ศ.2554 ( แยกรายไตรมาส )


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระที่ 4 การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 7/2554 เรื่องที่ 4.5 รายงานด้านการเงิน ประจำปี งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google