งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กลุ่มที่ 3 ธรรมาภิบาลทางการเมืองกับ นโยบายเศรษฐกิจ ประธานกลุ่ม ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ รองประธาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กลุ่มที่ 3 ธรรมาภิบาลทางการเมืองกับ นโยบายเศรษฐกิจ ประธานกลุ่ม ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ รองประธาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กลุ่มที่ 3 ธรรมาภิบาลทางการเมืองกับ นโยบายเศรษฐกิจ ประธานกลุ่ม ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ รองประธาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ

2 2 กรอบความคิด 1. วิกฤติเศรษฐกิจเป็นวิกฤติ ของธรรมาภิบาล 2. ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ เชื่อมโยง กับธรรมาภิบาลทาง การเมือง

3 3 บทความและผู้นำเสนอ (1) 1. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการปราบ คอร์รัปชั่น โดย ศ. ดร. เมธี ครองแก้ว กรรมการการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ( ป. ป. ช.) 2. ธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลตลาด หลักทรัพย์ฯ โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ

4 4 บทความและผู้นำเสนอ (2) 3. การผูกขาดทางธุรกิจกับการเมือง โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ทีดีอาร์ไอ 4. ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาลทาง เศรษฐกิจ โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ทีดีอาร์ไอ

5 5 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการ ปราบคอร์รัปชั่น ศ. ดร. เมธี ครองแก้ว กรรมการการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ( ป. ป. ช.)

6 6  เศรษฐศาสตร์สามารถวิเคราะห์ปัญหา คอร์รัปชั่น เพื่อความเข้าใจและเสนอ การแก้ไข  คอร์รัปชั่นสร้างความไร้ประสิทธิภาพ ทางเศรษฐศาสตร์ และสร้างความ เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการปราบ คอร์รัปชั่น (1)

7 7  คอร์รัปชั่นเกิดจากอำนาจตัดสิน (discretionary power) “ ค่าเช่าทาง เศรษฐกิจ ” (economic rent) และ สถาบันที่อ่อนแอ (weak institution)  ลดคอร์รัปชั่นโดยการสร้างสถาบันที่ เข้มแข็ง ไม่เปิดให้เจ้าหน้าที่อำนาจใน การตัดสินโดยไม่โปร่งใส เพิ่มการ ตรวจสอบและลด “ ค่าเช่าทาง เศรษฐกิจ ”  ข้อถกเถียงเรื่อง “ ระบบดี ” vs “ คนดี ” เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการปราบ คอร์รัปชั่น (2)

8 8 ธรรมาภิบาลในการกำกับ ดูแล ตลาดหลักทรัพย์ คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ

9 9  สัดส่วนของนักลงทุน รายย่อย (free float) ยังต่ำมาก แต่ซื้อขาย สูงสุด สะท้อนการเก็ง กำไร ?  กรรมการของ ตลท. ยัง ไม่มีตัวแทนนักลงทุน  รัฐและองค์กรกึ่งรัฐถือ หุ้นอย่างน้อย 22.1% ในตลาดหุ้น  องค์กรรัฐและเจ้าหน้าที่ รัฐในตลาดทุนมี “ หมวกหลายใบ ”  ก. ล. ต. มีสัดส่วน กรรมการจากภาค การเมืองสูงมาก ความท้าทายในการกำกับดูแล (1) กระทรวงกา รคลัง ก.ล.ต.ก.ล.ต. กำกับดูแล บมจ. การ บินไทย กองทุนรวม วายุภักษ์ สำนักงาน ประกันสังคม ถือหุ้น 30% ถือหุ้น 17% กำกับดูแล คณะกรรม การ ถือหุ้น 0.50% ถือหุ้น 54%

10 10  การปั่นหุ้นและใช้ข้อมูลภายในยังมี การปรับและกล่าวโทษน้อย  บทลงโทษของไทยต่ำกว่าและยัง ขาดประสิทธิผลในการลงโทษ  สิทธิของนักลงทุนรายย่อยไทยยัง ไม่เพียงพอ  หุ้นเก็งกำไรส่วนใหญ่ไม่เคยถูก H/SP และนักลงทุนไม่สนใจ ความท้าทายในการกำกับดูแล (2)

11 11 การปรับและกล่าวโทษ การเปรียบเทียบปรับการกล่าวโทษรวม กรณีความผิด 1 ม. ค. 2542 - 30 รายการร้อยละรายการร้อยละรายการร้อยละ สร้างราคาหุ้น ( ปั่นหุ้น ) 222.7%31.8%252.5% ใช้ข้อมูลภายใน 101.2%10.6%111.1% ไม่ส่งรายงานการถือ / ได้มาและจำหน่าย หลักทรัพย์ตามกฎ 779.5%63.6%838.5% ไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรา 247 ( ข้ามเส้นทุก 25%) 81.0%--80.8% ฉ้อโกงบริษัท / ตกแต่งบัญชีเพื่ออำพราง 50.6%5532.7%606.1% ส่งงบการเงินล่าช้า / ไม่ตรงตามมาตรฐานบัญชี 21226.1%53.0%21722.1% ส่งรายงานประจำปีหรือเอกสารอื่นล่าช้า 9011.1%--909.2% เปิดเผยสารสนเทศไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ 182.2%31.8%212.1% ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่มี ใบอนุญาต --8047.6%808.2% บล. บันทึกเทปคำสั่งไม่ครบถ้วน / เจ้าหน้าที่ การตลาดไม่ขึ้นทะเบียน 445.4%--444.5% บล. ขายโดยไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง 668.1%--666.7% สถาบันการเงินบกพร่องหรือทุจริตในหน้าที่ 24430.0%10.6%24525.0% สถาบันการเงินจัดทำรายงานไม่ครบถ้วน 162.0%--161.6% ความผิดอื่นๆ ( เช่น ไม่มาให้การตามคำสั่ง ) 10.1%148.3%151.5% รวม 813100.0%168100.0%981100.0%

12 12 การผูกขาดทางธุรกิจกับ การเมือง ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ทีดีอาร์ไอ

13 13 สามเหลี่ยมเหล็กแห่ง การผูกขาด ? ที่มา สุริยะใสและรจิตกนก, 2545

14

15 15 ทุนสัมปทานกับธรรมาภิ บาล ทางเศรษฐกิจ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ทีดีอาร์ไอ

16 16 เปรียบเทียบตระกูล “ เจ้าสัว ” ที่ ลง - ไม่ลงเลือกตั้ง ลง เลือกตั้ง (13 ตระกูล ) ไม่ลง เลือกตั้ง (87 ตระกูล ) สินทรัพย์เฉลี่ย ( ล้านเหรียญ ) 4,418.46486.46 % รายได้จากธุรกิจ สัมปทาน 22.92.5 % กำไรต่อ ทรัพย์สิน 2.42.8 % หนี้สินต่อ ทรัพย์สิน 39.549.6 ที่มา : Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006)

17 17 นโยบายรัฐเอื้อประโยชน์ธุรกิจ สัมปทานอย่างไร ? ผู้บริโ ภค คู่แข่ง หน่วยงา นรัฐ ผู้เสีย ภาษี

18 18 มาตรการ / นโยบายความ เสียหาย ( ล้าน บาท ) ผลกระทบอื่นๆ การจัดเก็บภาษี สรรพสามิตกิจการ โทรคมนาคม โดยยกเว้น ให้แก่ผู้รับสัมปทาน 39,000 - กีดกันการเข้าสู่ตลาด ของรายใหม่ - บั่นทอนฐานะทางการเงิน ของ ทศท. - กสท. การยกเว้นภาษีเพื่อ ส่งเสริมการลงทุนแก่ ชิน แซทเทลไลท์ 16,459 - สร้างการแข่งขันที่ไม่เป็น ธรรมในตลาดโทรคมนาคม ในประเทศ การปรับลดค่าสัมปทาน ของบริการโทรศัพท์พรี เพด 13,420 - สร้างการแข่งขันที่ไม่เป็น ธรรมในตลาดโทรคมนาคม ในประเทศ ความเสียหายที่เกิดในรัฐบาล ทักษิณ (1)

19 19 มาตรการ / นโยบาย ความเสียหาย ( ล้านบาท ) ผลกระทบอื่นๆ การให้เงินกู้ EXIM Bank แก่พม่า 950 - สร้างภาระต่อผู้เสียภาษีไทย และพม่า - อาจสร้างปัญหาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ การแก้สัญญา ของเทเลอินโฟ มีเดีย 713 - สร้างภาระต่อผู้ใช้โทรศัพท์ - สร้างภาระต่อรัฐวิสาหกิจและผู้ เสียภาษี การยกเลิก สัญญาให้บริการ วิทยุติดตามตัว ของ แอดวานซ์ เพจจิ้ง 500 - สร้างภาระต่อรัฐวิสาหกิจที่ต้อง ให้บริการแทน และขาดรายได้จาก ค่าสัมปทาน รวม 71,042 ความเสียหายที่เกิดในรัฐบาล ทักษิณ (2)


ดาวน์โหลด ppt 1 กลุ่มที่ 3 ธรรมาภิบาลทางการเมืองกับ นโยบายเศรษฐกิจ ประธานกลุ่ม ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ รองประธาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google