งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรแอนิเมชันเบื้องต้น (สำหรับประยุกต์ใช้ในงานด้านพระพุทธศาสนา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรแอนิเมชันเบื้องต้น (สำหรับประยุกต์ใช้ในงานด้านพระพุทธศาสนา)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรแอนิเมชันเบื้องต้น (สำหรับประยุกต์ใช้ในงานด้านพระพุทธศาสนา)
หลักสูตรแอนิเมชันเบื้องต้น (สำหรับประยุกต์ใช้ในงานด้านพระพุทธศาสนา)

2 หลักสูตรแอนิเมชันเบื้องต้น
สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม มายาขั้นพื้นฐาน เน้น กระบวนการคิดสร้างงาน 3 มิติ สำหรับใช้ประกอบใน งานพุทธศิลป์เพื่อนำไป ประยุกต์ใช้ในงานด้าน พระพุทธศาสนา

3 รายละเอียดหลักสูตร

4 รายละเอียดหลักสูตร (60 ชั่วโมง / ครั้งละ 3 ชั่วโมง)
3D Computer Graphics Time and Space Exploring Maya Animation Modeling Deformations Character Animation Materials and Textures Digital Cinematography Rendering Basic

5 The Animation Pipeline
1. 3D computer Graphics 3D Computer Animation Technical Creativity The Animation Pipeline

6 2. Time and Space 3D Space Time Bitmap Space

7 Objects and Components
3. Exploring Maya The Workspace Objects and Components Dependency Graph Transformations

8 4. Animation Animation Technique Setting Keys

9 5. Modeling Geometry Modeling Techniques NURBS Surface
Polygon Modeling

10 6. Deformations Deforming Objects Deformers

11 7. Character Animation 3D Characters Animating Characters

12 8. Materials and Textures
Shading Your Models Surface Materials

13 9. Digital Cinematography
How Light Works Casting Shadows

14 10. Rendering Rendering Scences Render Output

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรแอนิเมชันเบื้องต้น (สำหรับประยุกต์ใช้ในงานด้านพระพุทธศาสนา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google