งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presented to Plastic Club 26 July 2008 Business Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presented to Plastic Club 26 July 2008 Business Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presented to Plastic Club 26 July 2008 Business Development

2 2 Contents Thailand’s economic condition April 2008 1 Export of plastic resins and plastic products 2005-2008 2 Minute of ROOs and NTBs July 2,2008 3

3 Thailand’s economic condition

4 4 Thailand’s Economic Condition Source: Fiscal Policy Office, Ministry of Finance

5 5 Thailand’s Economic Condition (Con’t)

6 6 Source: Fiscal Policy Office, Ministry of Finance

7 7 Thailand’s Economic Condition (Con’t) Source: Fiscal Policy Office, Ministry of Finance

8 Export situation of Plastic resins & plastic products 2005-2008 (Jan-May)

9 9 Export of Plastic Resins & Products 2005-2008(Jan-May) Product200520062007 Jan-May 2007 Jan-May 2008 Plastic resins4,198.454,498.435,212.301,933.892,422.74 Plastic products1,744.701,883.992,267.88849.401,097.69 Growth Plastic resins35.23%7.14%15.87%7.45%25.28% Growth Plastic products25.85%6.16%20.38%16.94%29.23% Source: Ministry of Commerce

10 10 Export of Plastic resins 2005-2008 (Jan-May) Source: Ministry of Commerce Value: Million USDGrowth rate % Countries: 200520062007 Jan-May 2007 Jan-May 2008 Growth 2005 Growth 2006 Growth 2007Growth Jan-May 2007 Jan-May 2008 Plastic Resins4,198.454,498.435,212.301,933.892,422.7435.237.1415.877.4525.28 China746.93909.90994.83360.65493.3035.0818.959.333.3736.78 Hong Kong861.91864.63712.63289.09296.2518.300.32-17.58-21.802.48 Vietnam256.11294.80342.30127.30191.9342.1915.1116.1119.5050.77 India201.87145.01278.1083.57151.09188.50-28.1791.7967.2280.79 Japan219.11212.83280.2186.63127.1275.42-2.8731.667.4946.74 Australia57.4890.40149.7844.14123.51-1.8657.2565.7052.77179.80 Indonesia158.41183.67214.4374.37118.9639.4915.9416.753.0559.95 Malaysia202.11189.76244.39105.77105.160.55-6.1128.7930.65-0.57 Turkey32.5872.31153.9762.1261.9277.82121.94112.94196.20-0.33 U.S.A.253.90283.91173.76104.7349.33105.9411.82-38.80-23.03-52.90

11 11 Export of Plastic Products 2005- 2008(Jan-May) Value: Million USD Growth rate % Countries200520062007 Jan-May 2007 Jan-May 2008 Growth 2005 Growth 2006 Growth 2007Growth Jan- May 2007 Jan- May 2008 Plastic Products1,744.701,883.992,267.88849.401,097.6925.856.1620.3816.9429.23 Japan303.15351.55384.64154.18195.6418.7415.979.4114.7526.89 U.S.A.323.24298.89292.86109.44138.5561.10-7.53-2.02-11.9126.59 Indonesia78.2289.03133.9348.8679.2728.7613.8250.4356.9762.23 Malaysia108.28120.21143.1653.2568.0635.6711.0219.0915.8527.82 Australia78.3389.79117.4143.2766.057.9614.6430.7648.0252.65 China45.4255.7194.7929.4649.96-10.6522.6470.1552.7869.58 Vietnam56.5270.9989.5335.2644.0116.8925.6026.1331.4724.83 U.K.82.6191.01103.4640.3139.849.2710.1713.6715.87-1.16 Hong Kong60.8060.5666.6423.4131.943.02 -0.3910.04-8.65 Philippines47.9552.7966.2826.6728.8935.5510.0925.5531.778.33 Source: Ministry of Commerce

12 12 Export of Plastic resins & Plastic products 2005-2008(Jan-May) Source: Ministry of Commerce

13 13 Export of Plastic resins 2005-2008 (Jan-May) Source: Ministry of Commerce

14 14 Export of Plastic products 2005-2008 (Jan-May) Source: Ministry of Commerce

15 ROOs & NTBs

16 16  Trade summary & FTA  Import policies- High tariff in Thailand, Average applied tariff rate are between 11.4% and 80%.  Taxation- complex and nontransparent  Agriculture and food products – High duties on agriculture and food products (between 30-90%)  Automotive Sector – Thailand’s import duties and taxes on vehicles are among the highest in ASEAN between 40-80%.  Quantitative Restrictions and import licensing  Customs Barriers- lack of transparency  Standard, Testing, Labeling, and Certification  Government Procurement  Export Subsidies  Intellectual Property Rights Protection  Patents, Data, Trade Secrets, and Plant Variety Protection  Copyright  Service Barriers : Telecommunication, Financial Services, Professional Services, Transport Services and Communication Services, including Express Delivery Services  etc. รายงานของสหรัฐฯ เกี่ยวกับ NTBs ของไทยปี 2008

17 17 รายงานสหภาพยุโรปเรื่อง มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาปี 2008  Regulatory Divergence – มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ เช่น Pharmaceutical approval system เป็นต้น  กฎระเบียบการลงทะเบียน การจัดเตรียมเอกสารและพิธีการศุลกากร – ศุลกากรสหรัฐฯไม่ ยอมรับหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าใน EU  การห้ามนำเข้า – ตามกฎหมายสหรัฐฯ อุตสาหกรรมสหรัฐฯ สามารถยื่นคำร้องขอให้เข้มงวดกับ การนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ 3 เนื่องจากความไม่ปลอดภัยของชาติได้ เช่น อุตสาหกรรมเคมี  อากร ค่าธรรมเนียมและภาษีนำเข้า- EU ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากที่สุดคือ Merchandise Processing Fee ที่เก็บจากการนำเข้าสินค้าทุกประเภท ยกเว้นประเทศด้อยพัฒนา  มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures) – มาตรการนำเข้าเนื้อสัตว์, มาตรการนำเข้าผลิตภัณฑ์นม  การจัดซื้อภาครัฐ - ตามกฎหมาย Buy America Act กำหนดสัดส่วนให้ภาครัฐซื้อของที่ผลิตใน ประเทศสหรัฐฯเท่านั้น และการซื้อขายในระดับ Sub Federal ไม่มีความโปร่งใส suppliers ต่างชาติไม่ได้รับข้อมูลและโอกาสในการยื่นข้อเสนอ  มาตรการตอบโต้ทางการค้า - EU ยื่นฟ้องสหรัฐฯหลายกรณีใน WTO เพราะเห็นว่าไม่สอดคล้อง กับข้อตกลง WTO  มาตรการอุดหนุน - สหรัฐฯให้การอุดหนุนเกษตรกรและอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมทำ ให้เกิดการบิดเบือนทางการค้าและไม่เป็นไปตามข้อตกลง WTO

18 18 รายงานของสหรัฐฯ เกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าของสหภาพยุโรป ปี 2008  นโยบายการนำเข้า –การบริหารจัดการศุลกากร สมาชิก EU มีกฎหมายศุลกากรเดียวกัน แต่ ไม่บริหารจัดการในทางเดียวกัน มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบในแต่ละประเทศสมาชิก 27 ประเทศ ไม่มีองค์กรใด การสำแดง การประเมินราคา แหล่งกำเนิดและพิธีการศุลกากรใน ประเทศสมาชิกจะเป็นไปในทางเดียวกัน  การเพิ่มจำนวนประเทศสมาชิก – การเข้าเป็นสมาชิกของโรมาเนียทำให้ทั้งสองประเทศปรับ เพิ่มอัตราภาษีนำเข้าหลายรายการให้เท่ากับของสหภาพยุโรป ดังนั้น สหรัฐฯ จึงขอชดเชย การขึ้นภาษีของสหภาพยุโรปรวมทั้งการขยาย Tariff rate quotas  ข้อตกลงเทคโนโลยีการสื่อสารใน WTO – EU เรียกเก็บภาษีสินค้าเทคโนโลยีภายใต้ความตก ลง ITA สำหรับจอ LCD สูงถึง 14%  มาตรฐาน/การตรวจสอบ/ฉลาก/หนังสือรับรอง - มาตรฐาน EU และสหรัฐฯ มีความต่างกัน ทำให้ผู้ส่งออกสหรัฐฯเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น มาตรการ REACH ของ EU ทำให้ผู้ผลิต สารเคมีและผู้ใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าในสหรัฐฯ ประสบปัญหายุ่งยากและค่าใช้จ่ายเพิ่ม มากขึ้น  มาตฐานสินค้า –ประเทศสมาชิก EU มีมาตรฐานสินค้าที่ต่างกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากและ เพิ่มค่าใช้จ่าย เช่น EU เคยยอมรับมาตรฐานเครื่องจักรโรงงานของสหรัฐฯ แต่ EU ได้ออก มาตรฐานฯใหม่ทำให้ผู้ส่งออกสหรัฐฯ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  WEEE and RoHS – EU ออกกฎเกี่ยวกับการจัดการขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและสารอันตราย ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการจัดการเก็บขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ และระวังสารอันตราย เช่น ตะกั่ว แคดเมียม  การจัดซื้อของรัฐบาล – ตามกฎหมาย EU กำหนดให้การจัดซื้อของรัฐบาลเช่น น้ำ การขนส่ง พนักงานและบริการไปรษณีย์จากการประมูล แต่ต้องมีส่วนประกอบที่ผลิตในสหภาพยุโรปไม่ น้อยกว่า 50% ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลง

19 19 การออกกฎระเบียบควบคุมสารเคมีของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ตามแบบ REACH ของEU  จีน - ออกมาตรการปฏิบัติ เช่น ระเบียบทางเทคนิคในการทดสอบความ เป็นพิษของสารเคมีวันที่ 11 ก.ค.2548 แนวทางปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ ที่ดีสำหรับการทดสอบสารเคมีวันที่ 1 มิ.ย.2547 และแนวทางการทดสอบ สารเคมี ทั้งนี้ ระบบการควบคุมสารเคมีของจีนยังเพิ่งอยู่ในขั้นแรกเริ่ม (Initial Stage)  ญี่ปุ่น – มีการจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่ล้ำหน้า ทันสมัย ภายใต้ กฎหมายควบคุมการตรวจสอบและอุตสาหกรรมสารเคมีของญี่ปุ่น และมี แผนงานประเมินความเสี่ยงสำหรับสารเคมีปริมาณมากที่จัดทำร่วมกับ 47 บริษัท และ 2 สมาคมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548  เกาหลี - อยู่ระหว่างผนวกบางแง่มุมของข้อกำหนดทำนองเดียวกับ REACH เข้าไปในพรบ.ควบคุมสารเคมีอันตราย ตามข้อเสนอกระทรวง สิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการศึกษาสารเคมีใหม่ 9 ราย ภายในปี 2551 และ อีก 13 รายการภายในปี 2554 รวมทั้งมีข้อกำหนดให้บางสารเคมีที่มีอยู่ แล้วและมีปริมาณการผลิตเกิน 100 ตันต่อปี ต้องส่งข้อมูลเพื่อการทบทวน ความอันตรายของสารเคมีนั้น

20


ดาวน์โหลด ppt Presented to Plastic Club 26 July 2008 Business Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google