งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BELIEF ® F Thinking Hats.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BELIEF ® F Thinking Hats."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BELIEF ® F Thinking Hats

2

3 BELIEF ® F F = Fairness B = Belief – Emotional view.
E = Excellence – Optimistic and covers hope and positive thinking. L = Leadership – Concerned with control, organized of the process, Positioning. I = Innovation – Creativity and new ideas. E = Effort – Serious, cautious and careful. – Objective facts and figures F = Fairness

4 Belief – ความเชื่อมั่นในสมาคม
1. เข้าใจในวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานของสมาคม 2. มีความศรัทธาในอุดมการณ์และเป้าหมายของสมาคมว่า เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีบุคลากรที่มีศักยภาพ เป็นองค์การที่มั่นคง มีระบบการทำงานที่ชัดเจน มีมาตรฐาน เป็นองค์การระดับแนวหน้า และเป็นเฟืองจักรสำคัญในการช่วยเหลือสังคมและอุตสาหกรรม มีสินค้าและบริการที่ดี 3. สามารถอธิบายหรือแก้ข้อสงสัยของบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวกับสมาคม ส.ส.ท.เป็นองค์การที่ช่วยเหลือพัฒนาประเทศชาติ ส.ส.ท.เป็นองค์การที่ไม่แสวงหากำไร 4. ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียกับสมาคมทั้งคำพูดและการกระทำ

5 Excellence – ความเป็นเลิศ
1. ขวนขวายพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น รู้จริงในสิ่งที่ทำ เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 2. กระตือรือร้นที่จะปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น มีความเชื่อว่างานทุกอย่างปรับปรุงได้ 3. มีจิตสำนึกว่า “กระบวนการทำงานขั้นต่อไปเป็นลูกค้าของเรา” 4. ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ 5. ให้บริการที่มากกว่าความคาดหวังของลูกค้า

6 Leadership – ความเป็นผู้นำ
1. สามารถโน้มน้าวและประสานความเข้าใจในหมู่เพื่อนร่วมงาน 2. รู้จักวิเคราะห์แก้ปัญหาปรับปรุงระบบงานที่ทำงานอยู่ 3. แสวงหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆนำเสนอต่อลูกค้า 4. เป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม

7 Innovation – ความคิดไม่ติดกรอบ
1. พยายามคิดว่า 1+1 ทำอย่างไรจึงจะมากกว่า 2 2. ถามตัวเองเสมอว่า “ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ดีแล้วหรือ” 3. มีสายตายาวไกล มองไปข้างหน้า ไม่ยึดติดกับอดีตหรือปัจจุบัน 4. พร้อมจะยอมรับความเปลี่ยนแปลง 5. ไม่อ้างว่า “ที่ผ่านมาเขาทำกันอย่างนี้”

8 Effort – ความพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
1. ไม่บอกว่า “ทำไม่ได้” ทั้งๆที่ยังไม่ได้ลองพยายามทำดู 2. มีจิตใจบริการ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและลูกค้า 3. ทุ่มเทเสียสละเพื่อส่วนรวม 4. ยอมรับฟังความเห็นผู้อื่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 5. มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

9 – ความโปร่งใสยุติธรรม
1. ยึดถือหลักการมากกว่าตัวบุคคลหรือเพื่อนพ้อง 2. มีความสมัครสมานสามัคคี พูดอะไรตรงไปตรงมา ไม่เก็บมาพูดลับหลัง 3. รักษาระเบียบวินัยของสมาคมอย่างเคร่งครัด 4. ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ต่อลูกค้าที่มาใช้บริการในทุกเรื่อง 5. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์พร้อมที่จะรับการตรวจสอบ – ความโปร่งใสยุติธรรม (Fairness)

10 กิจกรรมหลัก 5ส 5 P I L L A R S รักษาสภาพให้ดีเหมือนเดิม
1. Hozen (รักษาสภาพ) 2. Kaizen (ปรับปรุงสภาพ) ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม แก้ไขความผิดปกติและป้องกัน 3. Correct & Prevent (ปกติ) 4. Standardize (มาตรฐาน) ทำให้เป็นมาตรฐาน 5. Training & Facilitate (วินัย) ฝึกอบรมและอำนวยให้ปฏิบัติ

11 ส1. Hozen Hozen รักษาสภาพการทำงานให้เป็นตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค์ ดำเนินงานทุกกระบวนการตามมาตรฐาน ตย.ตัวชี้วัด สิ่งของ หรือ กระบวนการ ที่ไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน ต้องกำจัดออกไป สิ่งของ หรือ กระบวนการ ที่ขาดไปจาก มาตรฐาน ต้องถูกนำเข้ามา

12 ส2. Kaizen Kaizen ปรับปรุงสภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพ ตย.ตัวชี้วัด ค้นหาไม่เกิน 30 วินาที

13 ส3. Correction & Prevention
วัตถุประสงค์ กำจัดความผิดปกติ ตย.ตัวชี้วัด จำนวนสิ่งผิดปกติที่ ค้นพบและทำการแก้ไข

14 ส4. Standardization Standardization สร้างมาตรฐาน
วัตถุประสงค์ ลดความผันแปรในกระบวนการทำงาน ตย.ตัวชี้วัด จำนวนมาตรฐานในกระบวนการทำงานและ จำนวนมาตรฐานที่ได้ปรับปรุง Documented Training Monitoring Motivation Revision Standardization

15 ส5. Training / Discipline
วัตถุประสงค์ รักษาระบบ 5ส. ตย.ตัวชี้วัด ระบบการฝึกอบรม วัฒนธรรมองค์การที่บ่งชี้

16 BELIEF 5ส ส1สะสาง ส2สะดวก ส3สะอาด ส4สร้างมาตรฐาน ส5สร้างวินัย Belief
Excellence ส2สะดวก Leadership ส3สะอาด Innovation ส4สร้างมาตรฐาน Effort ส5สร้างวินัย Fairness

17 ตัวอย่างของนโยบายและเป้าหมาย
Policy To Provide and develop effectively for HRD activity of each dept. effectively with rational cost consciousness, develop administrative competent people and created BELEIF in employee mind. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสมาคมฯอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล พัฒนาพนักงานให้มีความสามารถสูงและปรับปรุงสภาพพื้นที่ทำงานให้ดีขึ้น ส่งผลให้พนักงานมีความรักความเชื่อมั่นในสมาคมฯ Goals Target 2007 Actual Jan - Apr.’07 Actual May - Dec.’07 B Belief ( ความเชื่อมั่นในสมาคม ) 1. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง แผนงาน 100% 80% 95% 2. ผลิตภาพของการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 100% 80% 120% E Excellence ( ความเป็นเลิศ ) 1. ลดความผิดพลาดในการส่งเอกสารให้แต่ละบริษัท % % % 2. ลดความผิดในการออก Report 50 % % % L Leadership ( ความเป็นผู้นำ ) 1. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ 2,000 บาทต่อเดือน เฉลี่ย 2,270 บาท เฉลี่ย 1,797 บาท 2. ลดค่าใช้จ่ายของ Stationary ,000 บาทต่อเดือน เฉลี่ย 19,809บาท เฉลี่ย 11,066 บาท I Innovation ( ความคิดไม่ติดกรอบ ) 1. การส่งเอกสารต่าง ๆ ไปให้แต่ละบริษัท 15 นาที 15 นาที 15 นาที 2. การออกรายงานการประชุม 3 วัน 9.5 วัน 4 วัน ซึ่งมีการประชุมทุกสัปดาห์ E Effort ( ความพยายามไม่ย่อท้อ ) 1. Zero Loss ( ความสูญเสียเป็นศูนย์ ) 0 5% 3% F Fairness ( ความโปร่งใสและยุติธรรม ) 1. ลดการลาป่วยของพนักงาน 6 วัน/คน/ปี เฉลี่ย คนละ 3 วัน/คน/ ปี เฉลี่ย คนละ 1 วัน/คน/ ปี 2. การส่งรายงานการเกิดปัญหาProblem List 1 เรื่อง / เดือน เฉลี่ย คนละ เรื่อง เฉลี่ย คนละ เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt BELIEF ® F Thinking Hats.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google