งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BELIEF ® F.  B = Belief – Emotional view.  E = Excellence – Optimistic and covers hope and positive thinking.  L = Leadership – Concerned with control,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BELIEF ® F.  B = Belief – Emotional view.  E = Excellence – Optimistic and covers hope and positive thinking.  L = Leadership – Concerned with control,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BELIEF ® F

2

3  B = Belief – Emotional view.  E = Excellence – Optimistic and covers hope and positive thinking.  L = Leadership – Concerned with control, organized of the process, Positioning.  I = Innovation – Creativity and new ideas.  E = Effort – Serious, cautious and careful.  – Objective facts and figures F F = Fairness

4 Belief – ความเชื่อมั่นในสมาคม 1. เข้าใจในวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานของ สมาคม 2. มีความศรัทธาในอุดมการณ์และเป้าหมายของสมาคม ว่า เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีบุคลากรที่มีศักยภาพ เป็นองค์การที่มั่นคง มีระบบการทำงานที่ชัดเจน มีมาตรฐาน เป็นองค์การระดับแนวหน้า และเป็นเฟืองจักรสำคัญในการ ช่วยเหลือสังคมและอุตสาหกรรม มีสินค้าและบริการที่ดี 3. สามารถอธิบายหรือแก้ข้อสงสัยของบุคคลภายนอกใน เรื่องที่เกี่ยวกับสมาคม ส. ส. ท. เป็นองค์การที่ช่วยเหลือพัฒนาประเทศชาติ ส. ส. ท. เป็นองค์การที่ไม่แสวงหากำไร 4. ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียกับสมาคมทั้งคำพูดและ การกระทำ

5 Excellence – ความเป็นเลิศ 1. ขวนขวายพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ มากขึ้น รู้จริงในสิ่งที่ทำ เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 2. กระตือรือร้นที่จะปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น มี คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น มีความเชื่อว่างานทุกอย่างปรับปรุงได้ 3. มีจิตสำนึกว่า “ กระบวนการทำงานขั้นต่อไปเป็น ลูกค้าของเรา ” 4. ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ 5. ให้บริการที่มากกว่าความคาดหวังของลูกค้า

6 Leadership – ความเป็นผู้นำ 1. สามารถโน้มน้าวและประสานความเข้าใจในหมู่เพื่อน ร่วมงาน 2. รู้จักวิเคราะห์แก้ปัญหาปรับปรุงระบบงานที่ทำงานอยู่ 3. แสวงหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆนำเสนอต่อ ลูกค้า 4. เป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม

7 Innovation – ความคิดไม่ติดกรอบ 1. พยายามคิดว่า 1+1 ทำอย่างไรจึงจะมากกว่า 2 2. ถามตัวเองเสมอว่า “ ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ดีแล้วหรือ ” 3. มีสายตายาวไกล มองไปข้างหน้า ไม่ยึดติดกับอดีต หรือปัจจุบัน 4. พร้อมจะยอมรับความเปลี่ยนแปลง 5. ไม่อ้างว่า “ ที่ผ่านมาเขาทำกันอย่างนี้ ”

8 Effort – ความพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 1. ไม่บอกว่า “ ทำไม่ได้ ” ทั้งๆที่ยังไม่ได้ลองพยายาม ทำดู 2. มีจิตใจบริการ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและลูกค้า 3. ทุ่มเทเสียสละเพื่อส่วนรวม 4. ยอมรับฟังความเห็นผู้อื่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 5. มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

9 – ความโปร่งใสยุติธรรม (Fairness) 1. ยึดถือหลักการมากกว่าตัวบุคคลหรือเพื่อนพ้อง 2. มีความสมัครสมานสามัคคี พูดอะไรตรงไปตรงมา ไม่เก็บมาพูดลับหลัง 3. รักษาระเบียบวินัยของสมาคมอย่างเคร่งครัด 4. ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ต่อลูกค้าที่มาใช้บริการในทุกเรื่อง 5. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์พร้อมที่จะรับการ ตรวจสอบ

10 1. Hozen ( รักษาสภาพ ) รักษาสภาพให้ดีเหมือนเดิม 2. Kaizen ( ปรับปรุงสภาพ ) ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม 3. Correct & Prevent ( ปกติ) แก้ไขความผิดปกติและป้องกัน 4. Standardize ( มาตรฐาน ) ทำให้เป็นมาตรฐาน 5. Training & Facilitate ( วินัย ) ฝึกอบรมและอำนวยให้ปฏิบัติ กิจกรรม หลัก P I L L A R S

11 ส 1. Hozen •Hozen รักษาสภาพการทำงานให้เป็น ตามมาตรฐาน • วัตถุประสงค์ดำเนินงานทุกกระบวนการ ตามมาตรฐาน • ตย. ตัวชี้วัดสิ่งของ หรือ กระบวนการ ที่ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ต้องกำจัด ออกไป สิ่งของ หรือ กระบวนการ ที่ ขาดไปจากมาตรฐาน ต้องถูกนำเข้า มา

12 ส 2. Kaizen •Kaizen ปรับปรุงสภาพการทำงาน อย่างต่อเนื่อง • วัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพ • ตย. ตัวชี้วัดค้นหาไม่เกิน 30 วินาที

13 ส 3. Correction & Prevention •Correction & Prevention แก้ไขและ ป้องกัน • วัตถุประสงค์กำจัดความ ผิดปกติ • ตย. ตัวชี้วัดจำนวนสิ่ง ผิดปกติที่ค้นพบและทำ การแก้ไข

14 ส 4. Standardization •Standardization สร้างมาตรฐาน • วัตถุประสงค์ลดความผันแปรใน กระบวนการทำงาน • ตย. ตัวชี้วัดจำนวนมาตรฐานใน กระบวนการทำงานและจำนวนมาตรฐานที่ ได้ปรับปรุง Documented TrainingMonitoring Motivation Revision Standardization

15 ส 5. Training / Discipline •Training / Discipline ฝึกอบรม / สร้างวินัย • วัตถุประสงค์รักษาระบบ 5 ส. • ตย. ตัวชี้วัดระบบการฝึกอบรม วัฒนธรรมองค์การที่ บ่งชี้

16 ส 3 สะอาด ส 2 สะดวก ส 1 สะสา ง ส 4 สร้างมาตรฐาน ส 5 สร้าง วินัย 5ส5ส BELI EF Belief Leadership Innovation Effort Fairness Excellence

17 ตัวอย่างของนโยบายและเป้าหมาย Policy To Provide and develop effectively for HRD activity of each dept. effectively with rational cost consciousness, develop administrative competent people and created BELEIF in employee mind. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสมาคมฯอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล พัฒนาพนักงานให้มีความสามารถสูง และปรับปรุงสภาพพื้นที่ทำงานให้ดีขึ้น ส่งผลให้พนักงานมีความรักความ เชื่อมั่นในสมาคมฯ Goals Belief ( ความเชื่อมั่นในสมาคม ) 1. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง แผนงาน 100%80% 95% 2. ผลิตภาพของการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 100%80% 120% F F E E I I L L E E B B Target2007 Actual Jan - Apr. ’ 07 Excellence ( ความเป็นเลิศ ) 1. ลดความผิดพลาดในการส่งเอกสารให้แต่ละบริษัท 50 % 30% 20% 2. ลดความผิดในการออก Report50 % 35% 25% Leadership ( ความเป็นผู้นำ ) 1. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ 2,000 บาทต่อเดือน เฉลี่ย 2,270 บาท เฉลี่ย 1,797 บาท 2. ลดค่าใช้จ่ายของ Stationary 10,000 บาทต่อเดือน เฉลี่ย 19,809 บาท เฉลี่ย 11,066 บาท Innovation ( ความคิดไม่ติดกรอบ ) 1. การส่งเอกสารต่าง ๆ ไปให้แต่ละบริษัท 15 นาที 15 นาที 15 นาที 2. การออกรายงานการประชุม 3 วัน 9.5 วัน 4 วัน ซึ่งมีการประชุมทุกสัปดาห์ Effort ( ความพยายามไม่ย่อท้อ ) 1. Zero Loss ( ความสูญเสียเป็นศูนย์ ) 05%3% Fairness ( ความโปร่งใสและยุติธรรม ) 1. ลดการลาป่วยของพนักงาน 6 วัน / คน / ปี เฉลี่ย คนละ 3 วัน / คน / ปี เฉลี่ย คนละ 1 วัน / คน / ปี 2. การส่งรายงานการเกิดปัญหา Problem List1 เรื่อง / เดือน เฉลี่ย คนละ 1.25 เรื่อง เฉลี่ย คนละ 1.25 เรื่อง Actual May - Dec. ’ 07


ดาวน์โหลด ppt BELIEF ® F.  B = Belief – Emotional view.  E = Excellence – Optimistic and covers hope and positive thinking.  L = Leadership – Concerned with control,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google