งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 คณะผู้วิจัย •รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร คณะเภสัชศาสตร์ •รศ.ดร. สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ •น.ส. ศศิภาวรรณ มาชะนา นักศึกษาปริญญาเอกภายใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 คณะผู้วิจัย •รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร คณะเภสัชศาสตร์ •รศ.ดร. สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ •น.ส. ศศิภาวรรณ มาชะนา นักศึกษาปริญญาเอกภายใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 คณะผู้วิจัย •รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร คณะเภสัชศาสตร์ •รศ.ดร. สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ •น.ส. ศศิภาวรรณ มาชะนา นักศึกษาปริญญาเอกภายใต้ โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนา อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา •ดร. วราภรณ์ ตัณฑนุช และ •ดร. กาญจนา ธรรมนู นักวิจัยจากสถาบันวิจัย แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

3 3 ปัญหาสำคัญของโรคมะเร็ง •เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทย •การรักษาด้วยการใช้ยาเคมีบำบัด เป็นการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูง แต่ยังพบว่ามีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากได้รับ ผลข้างเคียงจากการใช้ยา •มีรายงานถึงการดื้อยาเกิดขึ้น ปัญหาสำคัญที่ทำให้การรักษาด้วยเคมีบำบัด ไม่ประสบความสำเร็จ ความพยายามในการศึกษาหาสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น จาก พืชสมุนไพรไทย เพื่อมายับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง และ ลดการเกิดการดื้อยา มาใช้เสริมจากยาเคมีบำบัดที่ใช้อยู่ ปัจจุบัน

4 4 งานวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยแบบบูรณาการ จากโครงการวิจัย เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5 5 ลำต้นติ้วขน หรือ ติ้วหนาม ใบติ้วขน ถ่ายโดย ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ งานวิจัยนี้ต่อยอดมาจาก งานวิจัยสำรวจพืชตามพฤกษศาสตร์ พื้นบ้านของ ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 6 ลักษณะกิ่ง ใบและผลแปกหรือสนสามใบ ถ่ายโดย ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์

7 7 Maceration in 50% EtOH Filtration Evaporation Yield dry crude extract Keep in desiccators •หลังจากนั้นมีการนำพืชที่เลือกศึกษา มาเตรียมสารสกัด และหามาตรฐานของ สารสกัด โดยโครงการวิจัย ของ รศ. ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 8 จากการศึกษาพืชสมุนไพรหลายชนิด ในเซลล์ไลน์ พบว่า สารสกัดจากกิ่งของพืช 2 ชนิด คือ ติ้วขนและสนสามใบ ให้สารออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว

9 9 •โดยมีศักยภาพทำให้เซลล์มะเร็งค่อยๆ สลายตัวจากการทำลายตัวเองจาก ภายใน หรือเรียกว่าการตั้งโปรแกรมทำลายตัวเอง (Apoptosis) •ซึ่งกระบวนการนี้ เป็นผลดีอย่างมากต่อการรักษาโรคมะเร็ง เนื่องจากมีเพียง เซลล์มะเร็งเท่านั้นที่ตายลงไป ไม่มีผลต่อการทำลายเซลล์ปกติที่อยู่ข้างเคียง ร่างกายจึงไม่เกิดการอักเสบขึ้น และไม่มีผลข้างเคียงต่อการใช้ยา

10 10

11 11 เพื่อให้ทราบกลไกการออกฤทธิ์ที่แท้จริงของพืชสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้ เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรด (FTIR microspectroscopy) ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงใน เชิงลึกที่เกิดขึ้นภายใน เซลล์มะเร็ง

12 12 ภาพแสดง ข้อมูลอินฟราเรดสเปคตรัมของ เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (U937) ที่ผ่านการใช้สารสกัดจากสนสามสนใบ ติ้วขน และยาเมลฟาแลน •ผลการทดลองพบว่าสารสกัด สมุนไพร ทั้ง 2 ชนิดนี้ ทำให้ เซลล์มะเร็งตายโดยการชัก นำให้มีการสร้างโปรตีนชนิด ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการ ทำลายตัวเองเกิดขึ้น •นอกจากนั้นปริมาณของ ไขมัน โปรตีน และกรด นิวคลีอิก มีการเปลี่ยนแปลง ในลักษณะที่แตกต่างจาก กลไกการออกฤทธิ์ของ เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มี ต่อการใช้ยาเคมีมาตรฐาน ชนิดเมลฟาแลนอีกด้วย

13 13 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากลไกการออกฤทธิ์ของพืชทั้งสองชนิด แตกต่างจากการใช้ยาเมลฟาแลน

14 14 •งานวิจัยนี้ เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่นำเทคนิคการวิเคราะห์แบบ ใหม่มาใช้ศึกษาสิ่งมีชีวิต โดยเทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรด สามารถใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลระดับเซลล์ •อีกทั้งเทคนิคนี้มีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ จำเป็นต้องใช้สารเคมีใด ๆ ในการเตรียมตัวอย่าง •และใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์สั้น ซึ่งแตกต่างจากการ วิเคราะห์ทางชีวเคมีทั่วไป ที่มีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง ยุ่งยาก และสารเคมีราคาสูง •ดังนั้นเทคนิคนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีของนักวิจัยที่จะช่วยให้ได้ ข้อมูลแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาจากวิธีปกติ และให้ผลที่รวดเร็วและ แม่นยำยิ่งขึ้น

15 15 •การศึกษาครั้งนี้ นำไปสู่การนำพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ จริงในอนาคต •นอกจากนี้การนำแสงซินโครตรอนไปใช้ศึกษากลไกการออก ฤทธิ์ของพืชสมุนไพรในเชิงลึก จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งใน การศึกษาและพัฒนาหาสารออกฤทธิ์ต้านมะเร็งจากพืช สมุนไพรชนิดอื่น ๆ ต่อไป •ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ในการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทย และยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชดั้งเดิม อีกด้วย

16 16 เอกสารอ้างอิง Machana, S., Weerapreeyakul, N.*, Barusrux, S., Thumanu, K. and Tanthanuch, W. FTIR microspectroscopy discriminates anticancer action on human leukemic cells by extracts of Pinus kesiya; Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum and melphalan. Talanta. 2012 May 15.:371-82.

17 17

18 18

19 19 การใช้แสงอินฟราเรดวิเคราะห์สิ่งมีชีวิต A motion of diatomic molecules as a spring OH NH CHCH CN C O CN CC NO CC CN CO HIGH LOW 400025002000180016001550 650 Wavenumber(cm -1 ) Stretching vibrations Bending vibrations = 1 wavelength ( cm ) c H H c H H absorbance 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Wavenumbers (cm-1) c H H c H H

20 20 อินฟราเรดสเปกตรัม C H H C H H 1650 cm -1 (C=O) stretching (N–H) bending

21 21 random coil  - helix  - sheet โครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีน

22 22 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ • พิสูจน์เอกลักษณ์ • ศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ใช้เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรด ?

23 23 ไข มัน โปรตี น ข้อมูลอินฟราเรดสเปคตรัมของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (U937) ที่ผ่านการใช้สารสกัดจากสนสามสนใบ ติ้วขน และยาเมลฟาแลน ข้อมูลอินฟราเรดสเปคตรัมของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (U937) ที่ผ่านการใช้สารสกัดจากสนสามสนใบ ติ้วขน และยาเมลฟาแลน

24 24 ข้อดี: เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรด • ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่ไม่ยุ่งยาก • ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีใด ๆ ในการเตรียมตัวอย่าง • ใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์สั้น • ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้สารเคมีราคาสูง


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 คณะผู้วิจัย •รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร คณะเภสัชศาสตร์ •รศ.ดร. สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ •น.ส. ศศิภาวรรณ มาชะนา นักศึกษาปริญญาเอกภายใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google