งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. พื้นที่เป็นตัวตั้ง 2. ประชาชน / ชุมชน / องค์กร ชุมชน มีบทบาทสำคัญ 3. ชุมชน ( ขบวนองค์กรชุมชน ) - ท้องถิ่น ( อปท.) - ท้องที่ ( กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. พื้นที่เป็นตัวตั้ง 2. ประชาชน / ชุมชน / องค์กร ชุมชน มีบทบาทสำคัญ 3. ชุมชน ( ขบวนองค์กรชุมชน ) - ท้องถิ่น ( อปท.) - ท้องที่ ( กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. พื้นที่เป็นตัวตั้ง 2. ประชาชน / ชุมชน / องค์กร ชุมชน มีบทบาทสำคัญ 3. ชุมชน ( ขบวนองค์กรชุมชน ) - ท้องถิ่น ( อปท.) - ท้องที่ ( กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ) ร่วมมือ กัน 4. หน่วยงาน / องค์กรภายนอก ( จากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย สถาบันศาสนา ฯลฯ ) เป็นฝ่ายสนับสนุน 1. พื้นที่เป็นตัวตั้ง 2. ประชาชน / ชุมชน / องค์กร ชุมชน มีบทบาทสำคัญ 3. ชุมชน ( ขบวนองค์กรชุมชน ) - ท้องถิ่น ( อปท.) - ท้องที่ ( กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ) ร่วมมือ กัน 4. หน่วยงาน / องค์กรภายนอก ( จากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย สถาบันศาสนา ฯลฯ ) เป็นฝ่ายสนับสนุน

4 ชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ฝ่ายสนับสนุน ประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ มหา วิทยาลัย สถาบันศาสนา ฯลฯ สังคม ศาล องค์กร อิสระ องค์กร อิสระ ( ตาม รธน.) ( ตาม รธน.) รัฐบาล รัฐสภา ประเทศ

5

6 เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีได้ ตัวชี้วัด วิธีบรรลุ เป้าหมาย ( ที่สำคัญ ) 1. คนใน ตำบลมี สุขภาพ แข็งแรง 1. จำนวน ผู้ป่วยใน ตำบลลดลง ( โรคเบาหวา น โรคความ ดันโลหิตสูง ไข้เลือดออก ) สถิติผู้ป่วยราย เดือนจาก สถานีอนามัย และ โรงพยาบาล โพธาราม ………...

7 เป้าหมายตัวชี้วัดวิธีได้ตัวชี้วัด วิธีบรรลุ เป้าหมาย ( ที่ สำคัญ ) 3. คนใน ตำบลมี รายได้และ ชีวิตที่ มั่นคง 3. การออมใน ชุมชนเพิ่มขึ้น 4. หนี้ที่เป็นปัญหา ลดลง 5. จำนวนครอบครัว ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ไม่มี / หรือลดลง ที่ เกินเกณฑ์มีเพิ่ม มากขึ้น 1. สถิติการเงินจาก ทุกกลุ่มกองทุนใน ชุมชนทั้งข้อมูล สมาชิกที่มีการออม เงินในกองทุนชุมชน และจำนวนเงินออม ต่อครัวเรือนใน กองทุนชุมชน 2. ข้อมูล จปฐ. ของ ชุมชน ………..

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt 1. พื้นที่เป็นตัวตั้ง 2. ประชาชน / ชุมชน / องค์กร ชุมชน มีบทบาทสำคัญ 3. ชุมชน ( ขบวนองค์กรชุมชน ) - ท้องถิ่น ( อปท.) - ท้องที่ ( กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google