งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GAT PATO-NET O-NET GAT PAT และ Admissions โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ปรับปรุงล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GAT PATO-NET O-NET GAT PAT และ Admissions โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ปรับปรุงล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GAT PATO-NET O-NET GAT PAT และ Admissions โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ปรับปรุงล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2552

2 GATPATO-NET การเข้ามหาวิทยาลัยมี 2 ช่องทาง 1. ระบบรับตรง โควตา พิเศษ มหาวิทยาลัยทำเอง รับ 50% ของที่นั่ง รู้ผล ธันวาคม 2. ระบบรับกลาง (Admission กลาง) นักเรียนต้องสมัคร เสียค่า สมัคร 4 ลำดับ 250 บาท รู้ผลช่วงปลายเมษายน ช่องทางเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ

3 GATPATO-NET คืออะไร คือการรับคนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 23 แห่ง องค์ประกอบ ปี 2549 – 2552 ทปอ. จะใช้องค์ประกอบ ดังนี้ GPAX (6 ภาคเรียน)10% GPA (3-5 จาก 8 กลุ่มสาระ)20% O-NET (4-5 วิชาหลัก)35-70% A-NET/วิชาเฉพาะ/วิชาปฏิบัติ (รวมไม่เกิน 3 วิชา)0-35% รวม100% Admissions กลาง

4 GATPATO-NET ปี 2553 ทปอ. จะใช้องค์ประกอบ ดังนี้ GPAX 6 ภาคเรียน20% O-NET (8 กลุ่มสาระ)30% GAT 1 ฉบับ10-50% PAT หลายฉบับ0- 40% รวม100% Admissions กลาง

5 GATPATO-NET GPAX คือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ GAT คือ General Aptitude Test ความถนัดทั่วไป PAT คือ Professional and Academic Aptitude Test ความถนัดทาง วิชาการและวิชาชีพ Admissions กลาง

6 GATPATO-NET O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น (6 ภาคเรียน) ของชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนที่กำลังจะ จบชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 สอบได้ 1 ครั้ง Admissions กลาง

7 GATPATO-NET A-NET (Advanced National Educational Test) คือ การสอบความรู้ขั้นสูงของวิชาต่างๆ 11 วิชา เฉพาะนักเรียน ม.6 ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐในระบบ Admission ปี 2549 – 2552 จัดสอบเดือนมีนาคมของทุกปี นักเรียนสามารถเก็บคะแนนไว้ได้ 2 ปี และเลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด Admissions กลาง

8 GATPATO-NET O-NET สอบอะไร 1. วิชาภาษาไทย สาระ จำนวนข้อสอบ ป.6 (วิชา 61) ม.3 (วิชา 91) ม.6 (วิชา 01) 1. การอ่าน9620 2. การเขียน2 9 20 3. การฟัง การดู และการพูด2 3 6 4. หลักการใช้ภาษา232534 5. วรรณคดี และวรรณกรรม4720 รวม4050100

9 GATPATO-NET O-NET สอบอะไร 2. วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ จำนวนข้อสอบ ม.3 (วิชา 95) ม.6 (วิชา 02) 1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม1020 2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม1020 3. เศรษฐศาสตร์1020 4. ประวัติศาสตร์1020 5. ภูมิศาสตร์1020 รวม50100

10 GATPATO-NET O-NET สอบอะไร 3. วิชาภาษาอังกฤษ สาระ จำนวนข้อสอบ ม.3 (วิชา 94) ม.6 (วิชา 03) 1. ภาษาเพื่อการสื่อสาร3271 2. ภาษาและวัฒนธรรม829 3. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ แทรกอยู่ใน สาระที่ 1 และ 2 4. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก สถานการณ์ที่แทรกใน สาระที่ 1 และ 2 รวม40100

11 GATPATO-NET O-NET สอบอะไร 4. วิชาคณิตศาสตร์ สาระ จำนวนข้อสอบ ป.6 (วิชา 64)ม.3 (วิชา 94)ม. 6 (วิชา 04) 1. จำนวนและการดำเนินการ 1576 2. การวัด 353 3. เรขาคณิต 34 ใช้ในการแก้ปัญหาบางข้อ 4. พีชคณิต 2615 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความ น่าจะเป็น 2516 6. ทักษะ/กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ แทรกอยู่ใน สาระที่ 1 - 5 3 แทรกอยู่ใน สาระที่ 1 - 5 รวม 253040

12 GATPATO-NET O-NET สอบอะไร 5. วิชาวิทยาศาสตร์ สาระ จำนวนข้อสอบ ป.6 (วิชา 65) ม.3 (วิชา 95) ม. 6 (วิชา 05) 1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต7616 2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม346 3. สารและสมบัติของสาร81022 4. แรงและการเคลื่อนที่3513 5. พลังงาน659 6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก646 7. ดาราศาสตร์และอวกาศ768 8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทรกอยู่ใน สาระที่ 1 - 7 แทรกอยู่ใน สาระที่ 1 - 7 แทรกอยู่ใน สาระที่ 1 – 7 รวม40 80

13 GATPATO-NET O-NET สอบอะไร 6. รวม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้ใน 1 ฉบับ สุขศึกษาและพลศึกษา สาระ จำนวนข้อสอบ ม.6 (วิชา 06) 1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์6 2. ชีวิตและครอบครัว7 3. การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล16 4. การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค5 5. ความปลอดภัยในชีวิต6 รวม40

14 GATPATO-NET O-NET สอบอะไร 6. รวม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้ใน 1 ฉบับ วิชาศิลปะ สาระจำนวนข้อสอบ ม.6 (วิชา 06) 1. ทัศนศิลป์14 2. ดนตรี13 3. นาฏศิลป์13 รวม40

15 GATPATO-NET O-NET สอบอะไร 6. รวม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้ใน 1 ฉบับ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระ จำนวนข้อสอบ ม.6 (วิชา 06) 1. การดำรงชีวิตและครอบครัว11 2. การอาชีพ แทรกอยู่ใน สาระที่ 1, 3 -5 3. การออกแบบและเทคโนโลยี6 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ1616 5. เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ7 รวม40

16 GATPATO-NET จำนวนผู้เข้าสอบและสังกัด ป.6ม.3ม.6 สังกัดจำนวน รร.จำนวน นร.จำนวน รร.จำนวน นร.จำนวน รร.จำนวน นร. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน 28,658 710,909 9,411 676,358 2,586 290,937 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน 1,811 173,166 1,077 108,008 657 43,691 สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 266 2,186 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 148 3,142 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 24 2,623 25 4,321 30 4,132 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 239

17 GATPATO-NET จำนวนผู้เข้าสอบและสังกัด ป.6ม.3ม.6 สังกัดจำนวน รร.จำนวน นร.จำนวน รร.จำนวน นร.จำนวน รร.จำนวน นร. สำนักการศึกษาพิเศษ 2 38 1 14 สำนักการศึกษาพัทยา 10 1,633 10 958 โฮมสคูล 8 118 3 4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 592 47,441 535 46,950 269 15,342 สำนักการศึกษา กทม. 432 45,056 73 7,017 5 303 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2 29 1 10 กรมยุทธศึกษาทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด 2 649 กองทัพเรือ 1 1

18 GATPATO-NET จำนวนผู้เข้าสอบและสังกัด ป.6ม.3ม.6 สังกัดจำนวน รร.จำนวน นร.จำนวน รร.จำนวน นร.จำนวน รร.จำนวน นร. กองทัพอากาศ 1 105 1 71 สถาบันพลศึกษา 1 15 11 695 11 466 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 36 10 1,000 16 946 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2 35 391 9,739 231 2,679 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 175 2,963 1 93 โรงเรียนสาขา 3 23 รวม 31,721 984,085 11,550 855,272 4,224 364,784

19 GATPATO-NET วิธีการจัดสอบ  ผู้ออกข้อสอบ คือ ครูและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ  ออกข้อสอบ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และออกข้อสอบให้มีข้อที่ยาก ปานกลาง เป็นส่วนใหญ่  การจัดสอบใช้เครือข่าย 3.1 O-NET ป.6 1) เขตพื้นที่การศึกษา185 แห่ง 2) ท้องถิ่นจังหวัด75 แห่ง 3) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา1แห่ง 4) สำนักการศึกษากทม.1 แห่ง รวม262แห่ง

20 GATPATO-NET วิธีการจัดสอบ (ต่อ) 3.2 O-NET ม.3 1) เขตพื้นที่การศึกษา185 แห่ง 2) ท้องถิ่นจังหวัด70 แห่ง 3) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา1แห่ง 4) สำนักการศึกษากทม.1 แห่ง รวม260แห่ง 3.3 O-NET ม.6 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 19 แห่ง

21 GATPATO-NET ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ ให้นั่งสอบจนหมดเวลา ใส่นาฬิกาดูเวลาได้ แต่ต้องไม่ใช่นาฬิกามือถือ ระเบียบการเข้าห้องสอบ

22 GATPATO-NET 22 รหัส วิชา วิชาN คะแนน ต่ำสุด คะแนน สูงสุด คะแนน เฉลี่ย SD 61ภาษาไทย961,5662.5092.5036.5810.94 64คณิตศาสตร์961,0140.00100.0047.5417.84 65วิทยาศาสตร์961,6130.00100.0049.5717.70 63ภาษาอังกฤษ961,5440.00100.0038.6616.96 ค่าสถิติคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2550

23 GATPATO-NET ค่าสถิติคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2550 (29 ก.พ. – 1 มี.ค. 51) nMeanSDMin.Max. ภาษาไทย328,56150.7014.011.2596.25 สังคมฯ329,80537.769.450.0088.75 ภาษาอังกฤษ329,66530.9310.778.0099.00 คณิตศาสตร์329,82432.4912.172.00100.00 วิทยาศาสตร์328,55034.6212.538.7598.75 สุขศึกษาและพลศึกษา327,78052.717.560.0084.00 ศิลปะ327,78041.618.680.0084.00 การงานอาชีพและเทคโนโลยี327,78049.539.030.0084.00

24 GATPATO-NET ค่าสถิติคะแนน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-NET ม.6 3 ปี 254825492550 ภาษาไทย48.6250.3350.70 สังคมฯ42.6437.9437.76 ภาษาอังกฤษ29.8132.3730.93 คณิตศาสตร์28.4629.5632.49 วิทยาศาสตร์34.0134.8834.62

25 GATPATO-NET สอบ 3 ชั่วโมง การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา จำนวน 20 ข้อ 150 คะแนน ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจำนวน 60 ข้อ 150 คะแนน ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test)

26 GATPATO-NET มี 7 ประเภท โดยสอบประเภทละ 3 ชั่วโมง 300 คะแนน PAT 1 ได้แก่ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ได้แก่ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ได้แก่ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 4 ได้แก่ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 5 ได้แก่ ความถนัด ทาง ครู PAT 6 ได้แก่ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 7 ได้แก่ ความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส PAT 7.4 ภาษาจีน PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน PAT 7.5 ภาษาบาลี PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น PAT 7.6 ภาษาอาหรับ ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT : Professional and Academic Aptitude Test)

27 GATPATO-NET 27 PAT สิ่งที่วัดจำนวนข้อ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์เนื้อหา 1. ตรรกศาสตร์ 2. เซต 3. ระบบจำนวนจริง 4. ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 5. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 6. เรขาคณิตวิเคราะห์ 7. ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และ ฟังก์ชันลอการิทึม 8. เมทริกซ์ 9. เวกเตอร์ 10. จำนวนเชิงซ้อน 11. กำหนดการเชิงเส้น 12. ลำดับและ อนุกรม 13. แคลคูลัสเบื้องต้น 14. การเรียงสับเปลี่ยน และ การจัดหมู่ 15. ความน่าจะเป็น 16. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 17. การแจกแจงปกติ 18. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล (45) ศักยภาพ การคิด และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ (5)(5) รวม50

28 GATPATO-NET 28 PAT สิ่งที่วัดจำนวนข้อ PAT 2 ความถนัดทาง วิทยาศาสตร์ เนื้อหา  เคมี  ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม  ฟิสิกส์  โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 113 ศักยภาพ 1. คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ 2. แก้ปัญหาแบบนักวิทยาศาสตร์ 3. ทักษะการอ่านบทความแบบนักวิทยาศาสตร์ 10 รวม123

29 GATPATO-NET 29 PAT สิ่งที่วัดจำนวนข้อ PAT 3 ความถนัดทาง วิศวกรรมศาสตร์ เนื้อหา 1. กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลื่อนที่) 2. ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง 3. เคมี (สาร และสมบัติของสาร) 4. พลังงาน ความร้อน และของไหล 5. คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม 51 ศักยภาพ 1. การคิดวิเคราะห์ 2. ความถนัดเชิงช่าง 3. ความคิดเชิงตรรกะ 4. สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 5. การแก้ปัญหา 6. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 รวม60

30 GATPATO-NET 30 PAT สิ่งที่วัดจำนวนข้อ PAT 4 ความถนัดทาง สถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื้อหา 1. วิทยาศาสตร์ 2. คณิตศาสตร์ 3. ความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบ 20 ศักยภาพ 1.การสื่อสารทางการออกแบบ (visual communication) 2. มิติสัมพันธ์ 3. การออกแบบและสิ่งแวดล้อม 4. การออกแบบกับมนุษย์และสังคม 5. การคิดแก้ปัญหา และตรรกศาสตร์ 41 รวม61

31 GATPATO-NET 31 PAT สิ่งที่วัดจำนวนข้อ PAT 5 ความถนัดทาง วิชาชีพครู เนื้อหา 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา 60 ศักยภาพ 1. ความสามารถในการคิดทางการศึกษา ในบริบทของ ความ เป็นครู 2. ความสามารถในการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน และ ความสามารถในการแสวงหาความรู้ 3. อัตลักษณ์ความเป็นครู ด้านพุทธิพิสัย 90 รวม150

32 GATPATO-NET 32 PAT สิ่งที่วัดจำนวนข้อ PAT 6 ความถนัดทาง ศิลปกรรมศาสตร์ เนื้อหา 1. ความรู้ทั่วไป 2. ทฤษฎี 3. ประวัติศาสตร์และวรรณคดี 4. บูรณาการความรู้ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏยศิลป์ 70 ศักยภาพ 1. การรับรู้ 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดสร้างสรรค์ 30 รวม100

33 GATPATO-NET 33 PAT สิ่งที่วัดจำนวนข้อ PAT 7.1  ภาษาฝรั่งเศส เนื้อหา 1. คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique) 2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire) 3. สำนวนในสถานการณ์ต่างๆ(Socio-culturel) 4. วัฒนธรรมฝรั่งเศส และฝรั่งเศสปัจจุบัน (Culture –la vie quotidienne) 5. การออกเสียง (Prononciation) 40 ศักยภาพ 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ 2. ความสามารถในการตีความ 3. ความสามารถในการขยายความ และสรุปความ 4. ความสามารถในการสื่อสาร 5. ทักษะการเขียน 6. การใช้ภาษาในเชิงอาชีพ 60 รวม100

34 GATPATO-NET 34 PAT สิ่งที่วัดจำนวนข้อ PAT 7.2  ภาษาเยอรมัน เนื้อหา 1. คำศัพท์พื้นฐานระดับมัธยมปลาย (Grundwortschatz) 2. ไวยากรณ์ (Grammatik) 3. วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี (Brauchtum) การเฉลิมฉลองต่างๆ ของชาวเยอรมัน (Feste) และการใช้เวลาว่างในวันหยุด (Freizeitbeschäftigung) 40 ศักยภาพ 1. ความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ถูกต้องและเหมาะสม (sprachliche Ausdrücke in verschiedenen Situationen) และสำนวน (Redewendungen) 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ การตีความ การขยายความ และการสรุปความ (Cloze-Test, Lesetext) 60 รวม100

35 GATPATO-NET 35 PAT สิ่งที่วัดจำนวนข้อ PAT 7.3  ภาษาญี่ปุ่น เนื้อหา 1. คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน 2. คันจิขั้นพื้นฐาน 3. ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 4. สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน 5. ญี่ปุ่นศึกษา 30 ศักยภาพ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการเขียน 3. ความสามารถในการอ่าน 70 รวม100

36 GATPATO-NET 36 PAT สิ่งที่วัดจำนวนข้อ PAT 7.4  ภาษาจีน เนื้อหา 1. คำศัพท์ 2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง 3. สำนวน 60 ศักยภาพ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการเขียน 3. ความสามารถในการอ่าน 40 รวม120

37 GATPATO-NET 37 PAT สิ่งที่วัดจำนวนข้อ PAT 7.5  ภาษาอาหรับ เนื้อหา 1. ไวยากรณ์ 2. วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย 3. คำศัพท์ 4. ความเข้าใจภาษา 48 ศักยภาพ 1. ความสามารถในการสื่อสารตามสถานการณ์ 2. ความสามารถในการแยกแยะ 3. ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะทาง ภาษาอาหรับ 32 รวม80

38 GATPATO-NET 38 PAT สิ่งที่วัดจำนวนข้อ PAT 7.6  ภาษาบาลี เนื้อหา 1. คำศัพท์พื้นฐาน 2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง 3. ความเข้าใจภาษา 70 ศักยภาพ 1. ความสามารถในการอ่านเขียน 2. ความสามารถในการแปลความ 3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ 30 100

39 GAT PATO-NET ตัวอย่างข้อสอบ GAT / PAT

40 GATPATO-NET GAT ความถนัดทั่วไป 40

41 GATPATO-NET 41

42 GATPATO-NET 42

43 GATPATO-NET PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 43

44 GATPATO-NET 44 PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

45 GATPATO-NET 45 PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

46 GATPATO-NET 46 PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

47 GATPATO-NET 47 PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

48 GATPATO-NET 48 PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

49 GATPATO-NET 49 ที่อยู่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์02 – 219 – 2992 – 5 Call Center02 – 975 – 5599 เวลา 07.00 – 19.00 น. ตั้งแต่ 1 พ.ย. 51 – 31 พ.ค. 52 โทรสาร02 – 219 – 2996 Websitewww.niets.or.th


ดาวน์โหลด ppt GAT PATO-NET O-NET GAT PAT และ Admissions โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ปรับปรุงล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google