งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจระบบ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 5 มกราคม 2555 Grand Milliniem Hotel The World Bank.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจระบบ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 5 มกราคม 2555 Grand Milliniem Hotel The World Bank."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจระบบ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 5 มกราคม 2555 Grand Milliniem Hotel The World Bank

2 ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจ ระบบการควบคุมคุณภาพ ในระดับสำนักงาน (firm level) 2 ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจ ระบบการควบคุมคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี (engagement level)

3 ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจ ระบบการควบคุมคุณภาพ ในระดับสำนักงาน (firm level) 5 มกราคม 2555

4 agenda 1.แนวทางการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของ สำนักงานสอบบัญชี 2.ผลการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของ สำนักงานสอบบัญชีในภาพรวม 3.ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบระบบการควบคุม คุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี 4

5 1.แนวทางการประเมินระบบ การควบคุมคุณภาพของ สำนักงานสอบบัญชี 5

6 สำนักงานใช้ระบบ Risk Based Approach ในการประเมินสำนักงานสอบบัญชี โดยมีปัจจัยพิจารณา 2 ปัจจัย 1. Impact to Capital Market (market cap รวมของ listed companies ของ แต่ละสำนักงานสอบบัญชี) 2. Compliance with ISQC 1 2.1 Policies and Procedures 2.2 Practices 6

7 7 1. Impact to Capital Market Market cap. (ล้านบาท) Impact >< - 5,000 (0.1%)low 5,00050,000 (1%)moderate low 50,000250,000 (5%)moderate high 250,000high 1. แนวทางการประเมินระบบการควบคุม คุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี

8 8 2. Compliance ISQC 1 (6 elements) LEVEL OF COMPLIANCE WITH ISQC1 5ไม่ผ่านไม่มีนโยบาย/ไม่มีการปฏิบัติตาม 4ต้องปรับปรุงมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ 3ยอมรับได้มีข้อสังเกตที่ไม่กระทบต่อการ ควบคุมคุณภาพโดยรวม 2ดีมีข้อสังเกตเพียงเล็กน้อย 1ดีมากไม่มีข้อสังเกต 1. แนวทางการประเมินระบบการควบคุม คุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี

9 9 การให้น้ำหนักแต่ละ ISQC 1 elements ELEMENTWEIGHT (%) 1 Leadership responsibility20 2 Relevant ethical requirements20 3 Acceptance and continuance of client relationship 15 4 Human resources15 5 Engagement performance15 6 Monitoring15 Total100 1. แนวทางการประเมินระบบการควบคุม คุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี

10 10 การให้คะแนน compliance ภาพรวม คะแนนเฉลี่ยคะแนน รวม คำอธิบาย เฉลี่ย 4.0 ขึ้นไป หรือ มี element ใดได้ 5 5ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง เฉลี่ย 3.5 - 4.04ผ่าน แต่ต้องปรับปรุง เฉลี่ย 2.5 - 3.53ผ่าน ระดับยอมรับได้ เฉลี่ย 1.5 – 2.52ผ่าน ระดับดี เฉลี่ยน้อยกว่า 1.51ผ่าน ระดับดีมาก 1. แนวทางการประเมินระบบการควบคุม คุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี

11 11 Priority on high impact + not comply H H1H2H3H4 MH MH1MH2MH3MH4 ML ML1ML2ML3ML4 L L1L2L3L4 1 Very Good 2 Good 3 Acceptable 4 Need improvement QAQR Assessment Every year With in 2 years With in 3 years Risk Based Approach เพื่อพิจารณาเข้าตรวจในรอบถัดไป 1. แนวทางการประเมินระบบการควบคุม คุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี RBA นี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 (Second Cycle)

12 2. ผลการประเมินระบบการควบคุม คุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี ในภาพรวม 12

13 2. ผลการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ ของสำนักงานสอบบัญชีในภาพรวม 13 จำนวน Big 44 Other international firms3 Local firms8 รวมสำนักงานที่ตรวจแล้ว15 สำนักงานที่ยังไม่ตรวจ12 รวมทั้งหมด27

14 14 2. ผลการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ ของสำนักงานสอบบัญชีในภาพรวม

15 15 2. ผลการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ ของสำนักงานสอบบัญชีในภาพรวม

16 16 2. ผลการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ ของสำนักงานสอบบัญชีในภาพรวม ผลจากการตรวจสอบเมื่อนำมาเข้าตาราง RBA แสดงผลความถี่ ในการตรวจสอบรอบถัดไปดังนี้ QAQR Assessment Every year With in 2 years With in 3 years

17 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบ ระบบการควบคุมคุณภาพของ สำนักงานสอบบัญชี 17

18 1. Leadership responsibility • หัวหน้าสำนักงานไม่ได้กำหนดนโยบาย หรือ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ คุณภาพของงาน เหนือกว่าธุรกิจ เช่น การประเมินผลยังให้ความสำคัญ เรื่องการรักษา recovery rate หรือ จากการสัมภาษณ์พนักงานระดับสูงยังพบว่า ไม่กล้า charge time sheet ตามจริง Ref : ISQC 1 Para 18 18

19 • ไม่มีการบันทึกการสอบถามข้อมูล non-audit service กับบริษัทในเครือ จึงไม่สามารถสอบทาน ได้ว่าได้พิจารณา conflict of interest แล้ว • อนุญาตให้พนักงานรับงานสอบบัญชีในนามส่วนตัว ได้ โดยไม่พบการสอบทาน conflict of interest ที่อาจเกิดจากการรับงานส่วนตัวดังกล่าว และไม่มี การตรวจสอบว่า พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนด ของสำนักงาน และยังคงทำงานให้สำนักงานอย่าง มีคุณภาพหรือไม่ Ref : ISQC 1 Para 21 - 23 19 2. Ethical requirement

20 • ไม่มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อขจัด ความไม่เป็นอิสระกรณีรับงานสอบบัญชี ของลูกค้ารายเดิมติดต่อกันหลายปี (กรณีบริษัทจำกัด) Ref : ISQC 1 Para 25 20 2. Ethical requirement

21 3. Client acceptance and continuance • การพิจารณากำหนดค่า audit fee ในขั้นตอน การรับงานไม่เหมาะสม เช่น ไม่พิจารณา budget hour และ actual hour ปีก่อน หรือ ให้น้ำหนักกับค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี คนก่อนมากกว่าการคำนึงถึงปริมาณงาน ที่ต้องทำเพื่อให้มีคุณภาพ Ref: ISQC 1 Para 26 (a) 21

22 • การจัดทำเอกสารบันทึกการประเมินความเสี่ยงที่ สำคัญไม่ชัดเจนเพียงพอ เช่น ใช้ดุลยพินิจ กำหนดขั้นความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงไม่ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่พบ ไม่บันทึก รายละเอียดในการประเมินและการจัดการกับ ความเสี่ยง หรือใช้ดุลยพินิจปรับลดความเสี่ยง ลงได้ และตัดสินใจรับงานได้ก่อนที่จะได้รับ อนุมัติจากผู้มีอำนาจ จึงอาจทำให้รับงานที่มี ความเสี่ยงสูงเกินกว่าระดับที่กำหนด Ref: ISQC 1 Para 27 22 3. Client acceptance and continuance

23 • ออก engagement letter ก่อนที่จะมีการส่ง จดหมายไปที่ผู้สอบบัญชีเดิม (มีปัญหาในทางปฏิบัติที่ผู้สอบบัญชีคนก่อน ไม่ให้ความร่วมมือ) Ref: ISQC 1 Para 27 (a) • ไม่ให้ความสำคัญในการตรวจสอบเรื่องความ เสี่ยงต่าง ๆ ของลูกค้า รวมถึง การประเมิน ความเป็นอิสระของพนักงานในการรับงาน ต่อเนื่อง Ref: ISQC 1 Para 27 23 3. Client acceptance and continuance

24 • ไม่มีแนวปฏิบัติในกรณีที่ตอบรับงานที่มี ความเสี่ยงสูงกว่าปกติ หรือ ให้ผู้ที่มีอำนาจสูง กว่าอนุมัติ และพบว่ามีบริษัทที่ผลประเมิน ความเสี่ยงได้ระดับสูงกว่าปกติ แต่ไม่พบ การบันทึกเหตุผลในการรับงานสอบบัญชี Ref: ISQC 1 Para 27 (c) 24 3. Client acceptance and continuance

25 4. Human resource • ไม่มีข้อกำหนดให้พนักงานต้องลงเวลาการ ทำงาน ส่งผลให้ไม่มีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ ประกอบการจัดสรรทรัพยากรบุคคลต่อไปใน อนาคต Ref : ISQC 1, Para 29, 31 25

26 • ไม่กำหนดปัจจัยและเกณฑ์การวัดผลที่ใช้ ในการประเมินผลพนักงานและ แจ้งให้พนักงานรับทราบ • ไม่พบ KPI เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพงาน หรือ ให้น้ำหนักกับปัจจัยด้านคุณภาพน้อย และ ไม่นำข้อบกพร่องด้านคุณภาพงาน จากการทำ monitoring มาใช้ ในการประเมินผลงานประจำปี Ref : ISQC 1, Para 29, 31 26 4. Human resource

27 • ไม่มี audit manual มีแต่ audit program ทำให้ การทำงานของทีมตรวจสอบไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน • Manual และ audit program ที่ใช้ยังไม่เพียงพอ/ ไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีแนวทางการกำหนดขอบเขต การตรวจสอบ ไม่กำหนดวิธีการคำนวณ materiality ในสถานการณ์ต่างๆ ขาด audit program ในการตรวจสอบบางเรื่อง ผลของ การประเมินความเสี่ยงจากระบบการควบคุมภายใน ไม่สัมพันธ์กับขอบเขตในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ Ref: ISQC 1 Para 32 27 5. Engagement performance

28 • ไม่ปรับปรุงคู่มือ แนวการสอบบัญชี หรือ disclosure checklist ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขาดการ update อย่างสม่ำเสมอ Ref: ISQC 1 Para 32 28 5. Engagement performance

29 • การสอบทานงานโดย engagement/signing partner และการปรึกษาหารือ ยังไม่เพียงพอ • การปรึกษาหารือไม่เพียงพอและเหมาะสม เช่น ไม่พบการบันทึกข้อสรุปและความเห็นใน รายงาน การประชุมหารือระหว่างทีมตรวจสอบ กับ technical committee ในกระดาษทำการ Ref: ISQC 1 Para 32-34 29 5. Engagement performance

30 • Engagement partner และ EQCR ไม่มีเวลา เพียงพอ (low involvement) หรือ EQCR ไม่ลงลายมือชื่อในกระดาษทำการที่สำคัญ Ref : ISQC 1 Para 36 • ไม่มีการประเมินความรู้ความสามารถของ engagement Partner EQCR และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีส่วนร่วมใน engagement Ref : ISQC 1 Para 32, 34, 35, 36, 37, 39 30 5. Engagement performance

31 • monitoring ในระดับ firm level ยังไม่ครบทุก องค์ประกอบตาม ISQC1 เช่น global firm จะทำ monitoring ปีละ 2 เรื่อง หมุนเวียนไป • แนวปฏิบัติของ monitoring ในระดับ firm ยัง ไม่ได้ระบุวิธีการทดสอบในเรื่องที่สำคัญบางเรื่อง • เกณฑ์ในการเลือกงานสอบบัญชี (engagement level) เพื่อติดตามผลยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยง ที่สำคัญ หรือขอบเขตและวิธีการเลือก engagement ไม่มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม Ref : ISQC 1, Para 48 31 6. Monitoring

32 • ไม่มีการจัดทำกระดาษทำการประกอบ แบบสอบถามการติดตามผล หรือบันทึก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อสังเกตที่พบ และ feedback Ref: ISQC 1, Para 49-53 and 57 32 6. Monitoring


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจระบบ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 5 มกราคม 2555 Grand Milliniem Hotel The World Bank.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google