งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GATS in Thailand. วาระการประชุม 2/2550 วาระที่ 1 ความก้าวหน้าของ GATS Proposal วาระที่ 2 อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแบบสอบถาม GATS - Core questionnaire -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GATS in Thailand. วาระการประชุม 2/2550 วาระที่ 1 ความก้าวหน้าของ GATS Proposal วาระที่ 2 อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแบบสอบถาม GATS - Core questionnaire -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GATS in Thailand

2 วาระการประชุม 2/2550 วาระที่ 1 ความก้าวหน้าของ GATS Proposal วาระที่ 2 อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแบบสอบถาม GATS - Core questionnaire - Optional questionnaire วาระที่ 3 ปรึกษาหารือการจัดแบบฟอร์มแบบสอบถาม GATS เพื่อการ Scan วาระที่ 4 อื่น ๆ - แจ้งกำหนดการ Technical visit by CDC/WHO : 9-12 Sept, 2007 - คัดเลือกพื้นที่ Pilot testing - คัดเลือกทีมสำหรับ Pilot testing

3 วาระที่ 1 ความก้าวหน้าของ GATS Proposal

4 Preliminary preparationsTimelineResponsibility (Pilot testing and development of questionnaires) 1) Proposal developmentJul 2007TRC and NSO 2) Proposal review and approval - 1 st revised - 2 nd revised - Final proposal delivered to HSRI - HSRI delivered to WHO-Thailand Before 14-Aug- 2007 After 14-Aug-2007 4-Sept-2007 5-Sept-2007 National GATS Steering Committee 3) Questionnaire preparation -Translation Q -Informal discussion about Q -1 st meeting for discussion about Q - Revised for finalized Q - Review and approve 24-27 Aug 2007 20 Sept 2007 24 Sept 2007 …..Sept 2007 TRC The working group TRC National GATS Steering Committee Technical Visit 9 – 12 Sept 2007 4) Pilot testing preparation -Selection areas and survey teams - Training survey teams - Prepare materials & manuals Oct - Nov, 2007 The working group TRC 5) Collecting dataNov, 2007The working group 6) Data managementNov, 2007The working group 7) Finalizing the questionnaires and discuss any problems in the pilot testing Nov, 2007National GATS Steering Committee and The working group 8) ReportingDec,2007-Jan,2008The working group Implementation plan

5 The main surveys TimelineResponsibility 1) Finalized sampling proceduresOct, 2007NSO 2) Screening and finalized selection of supervisors and interviewers.Nov, 2007The working group 4) Training of supervisors and interviewers including preparation of materials/ manuals for training Nov, 2007The working group 5) Field work preparation a. Preparing questionnaire and the guidelineDec, 2007The working group b. Transportation for distribution of questionnaire, the guideline, and other necessary materials for field work. Dec, 2007The working group 6) Field work implementation/ collecting dataJan-Feb, 2008The working group 7) Data management a. Data Processing. The step will cover the processes of general checking, edit and coding, data entry/scan, machine editing, and updating data. Mar, 2008NSO b. Data analysisMar-April, 2008The working group 8) ReportingMay-June, 2008The working group 9) Data dissemination and utilizationJuly, 2008The working group

6 วาระที่ 2 อภิปรายและให้ ข้อเสนอแนะ แบบสอบถาม GTS

7 Core Questionnaire of GATS  แบบสัมภาษณ์ครัวเรือน  แบบสัมภาษณ์รายบุคคล ส่วนที่ 1: ลักษณะพื้นฐาน ส่วนที่ 2: การสูบบุหรี่ ส่วนที่ 3: ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไม่มีควัน ส่วนที่ 4: การเลิกสูบบุหรี่ ส่วนที่ 5: การได้รับควันบุหรี่มือสอง ส่วนที่ 6: เศรษฐกิจ ( การเข้าถึงและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน ) ส่วนที่ 7: สื่อมวลชน ส่วนที่ 8: ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้

8 แบบสัมภาษณ์ รายบุคคล Smokers Current & occasional Smokers ส่วนที่ 1: ข้อมูล พื้นฐาน ส่วนที่ 2 & 3: การ สูบบุหรี่ รง.& ยาสูบไม่มีควัน ส่วนที่ 4: การเลิก บุหรี่ ส่วนที่ 5: การ ได้รับควันบุหรี่มือ สอง ส่วนที่ 6: เศรษฐกิจ ส่วนที่ 7: สื่อมวลชน ส่วนที่ 8: ความรู้ - ทัศนคติ - การรับรู้ Ex-smokers ส่วนที่ 1: ข้อมูล พื้นฐาน ส่วนที่ 2 & 3: การ สูบบุหรี่ รง.& ยาสูบไม่มีควัน ส่วนที่ 5: การ ได้รับควันบุหรี่มือ สอง ส่วนที่ 7: สื่อมวลชน ส่วนที่ 8: ความรู้ - ทัศนคติ - การรับรู้ Never Smoke

9

10 วาระที่ 3 ปรึกษาหารือการจัดแบบฟอร์ม แบบสอบถาม GATS เพื่อการ Scan

11 วาระที่ 4 อื่น ๆ  กำหนดการ Technical visit by CDC/WHO : 9-12 Sept, 2007

12 วาระที่ 4 อื่น ๆ  คัดเลือกพื้นที่ Pilot testing - เชียงราย - น่าน -........  คัดเลือกทีมสำหรับ Pilot testing


ดาวน์โหลด ppt GATS in Thailand. วาระการประชุม 2/2550 วาระที่ 1 ความก้าวหน้าของ GATS Proposal วาระที่ 2 อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแบบสอบถาม GATS - Core questionnaire -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google