งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GATS in Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GATS in Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GATS in Thailand

2 วาระการประชุม 2/2550 - Optional questionnaire
วาระที่ 1 ความก้าวหน้าของ GATS Proposal วาระที่ 2 อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแบบสอบถาม GATS - Core questionnaire - Optional questionnaire วาระที่ 3 ปรึกษาหารือการจัดแบบฟอร์มแบบสอบถาม GATS เพื่อการ Scan วาระที่ 4 อื่น ๆ - แจ้งกำหนดการ Technical visit by CDC/WHO : 9-12 Sept, 2007 - คัดเลือกพื้นที่ Pilot testing - คัดเลือกทีมสำหรับ Pilot testing

3 วาระที่ 1 ความก้าวหน้าของ GATS Proposal

4 Implementation plan Preliminary preparations Timeline Responsibility
(Pilot testing and development of questionnaires) 1) Proposal development Jul 2007 TRC and NSO 2) Proposal review and approval - 1st revised 2nd revised Final proposal delivered to HSRI HSRI delivered to WHO-Thailand Before 14-Aug- 2007 After 14-Aug-2007 4-Sept-2007 5-Sept-2007 National GATS Steering Committee 3) Questionnaire preparation Translation Q Informal discussion about Q 1st meeting for discussion about Q Revised for finalized Q Review and approve 24-27 Aug 2007 20 Sept 2007 24 Sept 2007 …..Sept 2007 TRC The working group Technical Visit 9 – 12 Sept 2007 4) Pilot testing preparation Selection areas and survey teams Training survey teams Prepare materials & manuals Oct - Nov, 2007 5) Collecting data Nov, 2007 The working group 6) Data management 7) Finalizing the questionnaires and discuss any problems in the pilot testing National GATS Steering Committee and The working group 8) Reporting Dec,2007-Jan,2008

5 Implementation plan The main surveys Timeline Responsibility
1) Finalized sampling procedures Oct, 2007 NSO 2) Screening and finalized selection of supervisors and interviewers. Nov, 2007 The working group 4) Training of supervisors and interviewers including preparation of materials/ manuals for training 5) Field work preparation a. Preparing questionnaire and the guideline Dec, 2007 b. Transportation for distribution of questionnaire, the guideline, and other necessary materials for field work. 6) Field work implementation/ collecting data Jan-Feb, 2008 7) Data management a. Data Processing. The step will cover the processes of general checking, edit and coding, data entry/scan, machine editing, and updating data. Mar, 2008 b. Data analysis Mar-April, 2008 8) Reporting May-June, 2008 9) Data dissemination and utilization July, 2008

6 วาระที่ 2 อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ แบบสอบถาม GTS

7 Core Questionnaire of GATS
แบบสัมภาษณ์ครัวเรือน แบบสัมภาษณ์รายบุคคล ส่วนที่ 1: ลักษณะพื้นฐาน ส่วนที่ 2: การสูบบุหรี่ ส่วนที่ 3: ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไม่มีควัน ส่วนที่ 4: การเลิกสูบบุหรี่ ส่วนที่ 5: การได้รับควันบุหรี่มือสอง ส่วนที่ 6: เศรษฐกิจ (การเข้าถึงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน) ส่วนที่ 7: สื่อมวลชน ส่วนที่ 8: ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้

8

9

10 วาระที่ 3 ปรึกษาหารือการจัดแบบฟอร์ม แบบสอบถาม GATS เพื่อการ Scan

11 วาระที่ 4 อื่น ๆ กำหนดการ Technical visit by CDC/WHO : 9-12 Sept, 2007

12 วาระที่ 4 อื่น ๆ คัดเลือกพื้นที่ Pilot testing - เชียงราย - น่าน
คัดเลือกทีมสำหรับ Pilot testing


ดาวน์โหลด ppt GATS in Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google