งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ การสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จากหิ้งสู่ห้าง” คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร 3 กันยายน 2553 อุทยานวิทยาศาสตร์ รังสิต

2 % Total R&D / GDP % Total R&D / GDP ของไทยเทียบกับประเทศอื่น : ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก World Average ที่มา : IMD China Thailand Korea Japan Taiwan 2.62 1.49 23M Plus

3 World Average % Private R&D / GDP ของไทยเทียบกับประเทศอื่น : ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ที่มา : IMD 1.05 1.81 % Private R&D / GDP 33M Plus

4 Thailand’s Competitiveness IMD-2010 4

5 บูรณาการงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของกระทรวง ที่มา : ประมวลผลจากข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน สำนักงบประมาณ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () ยังไม่รวมงบวิจัยในรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 3 ของกำไร

6 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน (แยกรายอุตสาหกรรม*) ปี 2006 ที่มา : สวทน./ สวทช. Total 8,210.32 Millions 63M Plus

7 Note : * Average of the World Source : IMD Total R&D personnel per capita in 2007 (FTE per 10,000 people) In Business Nationwide สัดส่วน R&D Personnel ของไทย ยังต่ำมาก ทั้งในระดับประเทศและ ในภาคธุรกิจ 73M Plus

8 บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาที่ทำการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) จำแนกตามอาชีพและวุฒิการศึกษาปี 2550 ที่มา : ร่าง การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2552 • บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ครึ่งหนึ่งเป็นนักวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่จบ การศึกษาปริญญาโท • ขณะที่ผู้ทำงานสนับสนุนและผู้ช่วย นักวิจัยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

9 มัธยมต้น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 0 สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 100200300400 300200100 (1,000 คน ) มัธยมปลาย 883,937 153,832 (45%) หมายเหตุ : ข้อมูล นศ. ป. เอก รวม แพทยศาสตร์ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่มา : สพฐ สอศ. สกศ. และ สกอ. ที่มา : สศช. Presentation เรื่อง คลัสเตอร์ที่ควรให้ความสำคัญ สิงหาคม 2552 187,161 (55%) ปวช. 123,602 (61%) 77,407 (39%) 340,801 (70%) 11,123 (22%) 145,298 (30%) 39,200 (78%) 1,753 (40%) 2,059 (60%) สายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550

10 การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนค่าใช้จ่าย R&D แยกตามภาคอุตสาหกรรมหลักของไทย 2003 2005 2007 ที่มา : สวทช. วิเคราะห์โดย สวทน. Food และ Chemicals เป็นกลุ่ม อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วน R&D สูง ค่อนข้างสม่ำเสมอ 103M Plus

11 11 Critical Point 0.17% R&D Intensity สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ Productivity 30-40% R&D Intensity Productivity Growth ความสัมพันธ์ของ R&D กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต แหล่งที่มา : NESDB, สวทช และวิเคราะห์โดย สวทน

12 %R&D Intensity Total Factor Productivity Growth : TFPG TFPG = (-0.0596)+(35.12 x R&D Intensity)+E i 4% 30% 0.25% 1.0% เป้าหมายการเพิ่ม R&D Intensity จาก 0.25% เป็น 1% ในปี 2559 จะเชื่อมโยงให้ Productivity เพิ่มขึ้น 30% เป้าหมายการเพิ่ม R&D Intensity กับผลต่อ Productivity ที่มา : สวทช. และวิเคราะห์โดย สวทน. 123M Plus

13 ความ เปลี่ยนแปลง ด้าน ประชากร พลังงาน- สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม โลกาภิวัตน์ 13 ความมั่นคงเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตเสถียรภาพ ความยั่งยืน Sustainability ความสามารถ ในการแข่งขัน ความเท่า เทียมในสังคม บริบท ประเทศไทย ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

14 ความ เปลี่ยนแปลง ด้าน ประชากร พลังงาน- สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม โลกาภิวัตน์ 14 ความมั่นคงเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตเสถียรภาพ ความยั่งยืน Sustainability ความสามารถ ในการแข่งขัน ความเท่า เทียมในสังคม การจ้างงานสุขภาพ การศึกษาปฏิรูปสังคม การกระจาย อำนาจ แรงงาน เคลื่อนย้าย การบริหาร ทรัพยากร ความตระหนัก ภูมิปัญญาสังคมดิจิทอล การเข้าถึง ความรู้ การถ่ายทอด เทคโนโลยี ภาคสังคม

15 ความ เปลี่ยนแปลง ด้าน ประชากร พลังงาน- สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม โลกาภิวัตน์ 15 ความมั่นคงเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตเสถียรภาพ ความยั่งยืน Sustainability ความสามารถ ในการแข่งขัน ความเท่า เทียมในสังคม ผลิตภาพ แรงงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ การบริโภค เศรษฐกิจ Post-Modern เศรษฐกิจ ฮาลาล ไทยจีนอินเดีย เศรษฐกิจ นอกร้ว พลังงาน ทดแทน ท่องเที่ยว-ระบบราง ทั่วไทย เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์อาหาร& เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมเขียว ภาคเศรษฐกิจ

16 เป้าหมาย ~ปี 2559 ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย R&D /GDP = 0.2 % R&D Personnel (FTE) 6.5:10,000 R&D expenditure (Private:Government)40:60 R&D /GDP = 1 % R&D Personnel (FTE) 10:10,000 R&D expenditure (Private: Government) 50:50 หมายเหตุ : ปี 2550  R&D Exp = 18,225 MB  R&D Exp : Gov : Private =10,935:7,290 MB  R&D Personnel = 42,624 (man-year) 16  R&D / GDP = 1.04%  R&D Personnel = 25:10,000  Private : Government = 70 : 30 IMD Average:

17 17 Israel Sweden Japan Taiwan Finland Germany USA Korea Denmark Australia France Singapore Netherlands Canada Norway Philippines Malaysia Thai Average Russia China Luxembourg Belgium Portugal Lithuania Brazil %Public R&D / GDP %Private R&D / GDP Romania Private R&D VS. Public R&D Intensity ของไทยเทียบกับประเทศอื่น ปี 2550 Sources : IMD Mean (Private 70: Public 30) 173M Plus

18 มิติใหม่ในการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ใช้อุปสงค์นำ (demand-led) เป็นกลยุทธ์เพื่อเชื่อมโยงสู่การประยุกต์เชิงพาณิชย์ กลยุทธ์ • บูรณาการการจัดสรรทุนวิจัยและการวิจัย โดยหน่วยงาน เช่น • สกว. วช. สวทช. ร่วมมือกันใกล้ชิดขึ้น บูรณาการหน่วยงานสนับสนุนทุน วิจัย • ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลัก เช่น บริการ (ท่องเที่ยว สุขภาพ) • เกษตร (ข้าว ยาง ปาล์มน้ำมัน กุ้ง มันสำปะหลัง กุ้ง ไก่), • อุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยานยนต์ สิ่งแวดล้อม)เน้นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ • ส่งเสริมบริษัทใหญ่ในประเทศ & บริษัทข้ามชาติ ให้จัดตั้ง R&D Centerศูนย์วิจัยและพัฒนา • ผูกเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น การขนส่งระบบรางโครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐ • การพัฒนาระบบนวัตกรรมในพื้นที่ เช่น ชายฝั่งตะวันออก เป็นต้น รวมถึง Cluster ของ SMEs ในพื้นที่ต่างๆระบบนวัตกรรมภูมิภาค (Regional Innovation System) • เน้นการมีส่วนร่วมลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มมาตรการจูงใจ รูปแบบต่างๆ การร่วมมือภาครัฐ-เอกชน (PPP) • เน้นให้เอกชนมีบทบาทนำ ส่วนรัฐเป็น Facilitatorยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 18

19 • โครงการระดับชาติ • ลดหย่อนภาษีวิจัย 200-300% • ระบบนวัตกรรมและ กองทุนนวัตกรรมภูมิภาค • ปฏิรูประบบวิจัยประเทศ 1% of GDP บุคลากร (R&D Personnel) (50%รัฐ : 50%เอกชน) มาตรการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน วทน. 19 • การลงทุนตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา ของบริษัทขนาดใหญ่ • เงื่อนไขถ่ายทอดเทคโนโลยีและ สัดส่วน R&D ในโครงการขนาด ใหญ่และโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ • การจัดตั้งเขตนวัตกรรม (Innovation District) • Matching Grants & Equity Financing • สถาบันวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีชั้นสูง THAIST • PhD, MSc ที่ร่วมให้ทุน โดยภาคอุตสาหกรรม • Income Contingent Loan (ICL) • นักเรียนทุนทำงานเอกชน 2 ปีโดยคิดเป็นการใช้ทุน • ยกเว้นภาษีรายได้บุคคล ธรรมดาแก่บุคลากรวิจัย

20 R&D Centers Innovation Districts Regional Innovation System กลไกสำคัญของประเทศ (Mechanisms) โครงสร้างพื้นฐาน เชิงกายภาพ/ สถาบัน (Physical/ Institutional Infrastructures) เป้าหมายระดับชาติ (Target) R&D 300% Tax Deduction Young Ph.D. Internship Income Contingent Loan Researcher’s Income Tax 0%, 5 years Industrial M.Sc./Ph.D. Matching Grants THAIST Research System Government Technology Procurement Mega- Projects มาตรการและสิ่ง จูงใจ (Schemes) การออกแบบระบบเพื่อนำไปสู่การ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 20 National Targets

21 1. กำหนดให้มีเป้าหมายใหญ่ระดับชาติ (National Target) และโครงการใหญ่ระดับชาติ (Mega-Projects) • ให้มีเป้าหมายใหญ่ระดับชาติ (National Target) ที่รองรับด้วย โครงการลงทุนวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่ของประเทศ (National Projects / Mega-Projects) – โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีงานวิจัยและพัฒนาเป็นองค์ประกอบสำคัญ – สามารถระดมบุคลากรวิจัยมาร่วมมือกันทำงานแบบรวมศูนย์โดยมี เป้าหมายระดับชาติที่เฉพาะเจาะจง • การระบุเป้าหมายดังกล่าวควรให้อยู่ในสาขาที่กำหนดแล้วว่าเป็น เป้าหมายการพัฒนาของประเทศ ซึ่งครอบคลุม: – พลังงาน สิ่งแวดล้อม (และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) เกษตรกรรมและอาหาร ปิโตรเคมี การแพทย์และสุขภาพ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 21

22 2. ใช้กลไกจัดซื้อจัดจ้างหรือโครงการขนาดใหญ่ ของภาครัฐ • กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ หรือ โครงการพิเศษของภาครัฐที่ใช้เทคโนโลยีสูง จะต้องมี ข้อกำหนดในการลงทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ด้าน วทน. ของประเทศ ที่เหมาะสมกับมูลค่าโครงการ โดยให้ สวทน. สนับสนุนการพิจารณาของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น สศช. และหน่วยงานเจ้าของโครงการใน การกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับแต่ละโครงการ • ข้อกำหนดดังกล่าวอาจครอบคลุม – การถ่ายทอดเทคโนโลยี – การพัฒนากำลังคน – การประเมินผลกระทบเชิงบวกและลบ 22

23 ตัวอย่างมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ ต่างประเทศ การพัฒนารถไฟด่วน: สวีเดน • ใช้วิธีร่วมลงทุนวิจัยโดยจัดให้มีการเปิดประมูลอย่างอิสระ • ได้ประโยชน์ทั้งจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น และประโยชน์ต่อสังคม และภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่: ฟินแลนด์ • มีการว่าจ้างบริษัทต่างชาติ เพื่อเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ และกระตุ้นให้ ภาคเอกชนทำวิจัยร่วมในเวลาเดียวกัน • บริษัทท้องถิ่นได้ประโยชน์เพราะมีความสามารถเพิ่มในการพัฒนาระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ช่วยรักษา สิ่งแวดล้อม: ญี่ปุ่น • รัฐออกนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาการ ผลิต • เป็นที่ต้องการของตลาด และเกิดการกระตุ้นให้บริษัทท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ 23

24 3. บูรณาการและปฏิรูปงานวิจัยของประเทศ • ทบทวนและปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ทั้งใน ด้านองค์กร ด้านวิธีการให้ทุนวิจัย และวิธีใช้ ประโยชน์จากการวิจัย เพื่อให้มีการมุ่งเป้าหมาย ร่วมกันมากขึ้น โดยใช้โจทย์ของประเทศเป็น หลัก • จัดทำฐานข้อมูลของงานวิจัยและพัฒนาร่วมกัน • เชื่อมโยงงานวิจัยเข้ากับการใช้ประโยชน์ใน ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน • ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ 24

25 4. ใช้กลไกสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST: Thailand Advanced Institute of Science and Technology) • ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำงานใน ลักษณะเครือข่ายสูง การทำงานร่วมกับสถาบันใน ต่างประเทศ รวมทั้งการตอบโจทย์ของประเทศที่มี ความเร่งด่วน ให้ใช้กลไกบริหารจัดการของสถาบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ที่ได้กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ในการสร้างเครือข่าย เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เชื่อมโยงสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ ภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ 25

26 ห่วงโซ่มูลค่าของสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในโครงการของสถาบัน THAIST สถาบันการ ศึกษา สถาบันวิจัยภาคเอกชน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) สถาบันการ ศึกษาที่เข้าร่วม เป็นเครือข่าย สถาบันวิจัยที่ เข้าร่วมเป็น เครือข่าย ภาคเอกชนที่ เข้าร่วมใน โครงการ - การเชื่อมโยงและความร่วมมือกับ ภาคการผลิตและบริการ และ สถาบันวิจัยอื่นๆ - หลักสูตรใหม่ งานวิจัยใหม่ - เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการวิจัย - ผลิตนักศึกษา/นักวิจัยด้าน วทน ที่ เพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพ และตรง ความต้องการเอกชน - การเชื่อมโยงและความร่วมมือ กับภาคการผลิตและบริการ และ สถาบันวิจัยอื่นๆ - งานวิจัยใหม่ และใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ - ผลิตนักวิจัยด้าน วทน ที่เพิ่ม ทั้งปริมาณและคุณภาพ - การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ เฉพาะทาง -เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต - ลดต้นทุนการผลิต - ได้ผลจากงานวิจัยไปต่อยอด - มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา อย่างต่อเนื่องและมีระบบ - ได้บุคลากรที่มีความรู้ตรงความ ต้องการมาร่วมงาน - เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 26

27 5. ลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาแก่บุคลากรวิจัย • ให้มีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ บุคลากรวิจัย เพื่อเป็นการสนับสนุนวิชาชีพ โดยกระตุ้น ให้ผู้ที่เรียนจบด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มี แรงจูงใจที่จะประกอบอาชีพบุคลากรวิจัย และไม่ เปลี่ยนอาชีพ • ยกเว้นทั้งหมด 0% ในระยะ 5 ปีแรก สำหรับบุคลากร วิจัยที่ทำงานในเขตนวัตกรรมของภาคเอกชน – หลังจากนั้นทบทวนว่า เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลตามที่ คาดหวังหรือไม่ และอาจจะพิจารณาขยายกรอบเวลาและ ขอบเขต 27

28 ตัวอย่างอัตราภาษีรายได้ของแรงงานต่างชาติ (expatriate) ด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศต่างๆ (พ.ศ. 2552-2553) ที่มา: การดึงดูดการลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย โดย InterlaceInvent, 2553 28

29 อัตราภาษีรายได้ของแรงงานต่างชาติ (expatriate) ในประเทศไทย ที่มา: Taxation of Expatriate Employees in Thailand, Grant Thornton, 2009

30 6. ให้บริษัทเอกชนหักภาษีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย และพัฒนา 300% และปรับปรุงขั้นตอนการ อนุมัติ • ให้เพิ่มการหักภาษีค่าใช้จ่ายวิจัยให้มากขึ้น สำหรับเอกชนที่เคย ยื่นขอหักภาษีตามมาตรการนี้ และเพิ่มเงินลงทุนในปีถัดไป โดย ให้หักภาษีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาได้เป็น 300% เฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้น • ให้มีคณะทำงานพิจารณาทบทวนระบบการขอสิทธิประโยชน์ ทางภาษีโดยการหักค่าใช้จ่ายฯ และเสนอแนะแนวทางการ ปรับปรุงมาตรการฯ ที่ประกอบด้วย • กรมสรรพากร • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมแห่งชาติ 30

31 ปัญหาที่พบในปัจจุบัน • ในกระบวนการอนุมัติ จำเป็นต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายโดย ละเอียด ทำให้ใช้เวลานาน ในกรณีที่ผู้ยื่นขอลดหย่อนให้ ข้อมูลมาไม่เพียงพอก็จะต้องประสานขอข้อมูลหลายครั้ง • ทุกโครงการที่จะผ่านกระบวนการอนุมัติต้องผ่าน คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D Certification Committee) ซึ่งไม่สามารถนัดประชุมได้บ่อย • ในกรณีที่การอนุมัติรับรองโครงการไม่เสร็จสิ้นภายในปีภาษีที่ ยื่นขอต่อกรมสรรพากร จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดทำ เอกสารการขอยกเว้นภาษี ทำให้เอกชนหลายรายตัดสินใจไม่ ยื่นขอยกเว้นภาษีต่อกรมสรรพากร • มีบริษัทผู้ยื่นขอน้อยราย 31

32 จำนวนโครงการที่ขอใช้สิทธิหักภาษีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ พัฒนา 200% แยกตามปีงบประมาณ 32 ที่มา: คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา, 2553

33 มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) แยกตามปีงบประมาณ 33 ที่มา: คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา, 2553

34 จำนวนบริษัทที่ยื่นขอรับรองโครงการ แยกตามทุนจดทะเบียน (163 ราย) 34 ที่มา: คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา, 2553

35 จำนวนโครงการแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 35 ที่มา: คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา, 2553

36 บริษัท 10 อันดับแรก ที่มีจำนวนโครงการยื่นขอรับรองสูงสุด เจ้าของโครงการจำนวนโครงการมูลค่าโครงการที่ยื่นขอรับรอง (บาท) 1บจก.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม142 315,733,617.27 2บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์77 133,627,209.00 3บจก.ปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย)58 130,566,585.00 4บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี57 50,835,772.45 5บจก.ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม52 198,403,995.00 6บจก.มินีแบไทย51 164,974,979.01 7บจก.ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)36 118,173,980.00 8บจก.แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์34 138,176,547.00 9บจก.ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี31 166,838,229.82 10บจก.อีสท์ เวสท์ ซีด31 293,025,716.00 36 ที่มา: คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา, 2553

37 7. ลงทุนและดำเนินการร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาและ ภาคอุตสาหกรรมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและ เอก (Industrial MSc, PhD) • ให้ขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ในลักษณะ การลงทุนและดำเนินการร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาและ ภาคอุตสาหกรรม โดยนำเอารูปแบบที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็น รูปธรรมมาขยายจำนวนให้มากขึ้น โดยใช้กลไกที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง รวมถึงโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) และดำเนินการร่วมกับสถาบัน เครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันวิจัย และหน่วยงาน สนับสนุนทุนวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ 37

38 8. มาตรการเงินให้เปล่าสมทบ (Matching Grants) และ/หรือร่วมลงทุน (Equity Financing) ภาครัฐ • ที่ผ่านมามีการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ เงินร่วมลงทุนจากภาคเอกชน (venture capital) และการลดหย่อนทางภาษี แต่ไม่สามารถใช้ได้ดีกับบริษัทที่อยู่ในช่วง การวิจัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ (seed) เริ่มก่อตั้ง (startup) และช่วงเริ่มเติบโต (early growth) เนื่องจากบริษัทมีความเสี่ยงสูง ต้องการกระแสเงินสด ยังไม่มีกำไรและผล ประกอบการตลอดจนหลักทรัพย์ค้ำประกัน • หน่วยงานที่อาจเป็นเจ้าภาพ – สวทน. (ผู้กำหนดและผลักดันนโยบาย) – สวทช. (ผู้ให้ทุนและเงินร่วมลงทุุน โดยต่อยอดจากโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ) • สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้เงินหลวงในการ สนับสนุนภาคเอกชน และประเด็นการทำให้แน่ใจในเรื่องความโปร่งใส 38 ระยะสัดส่วนเงินให้เปล่าสมทบ และ/หรือเงินร่วมลงทุน ภาครัฐ : เอกชน เงินให้เปล่าสมทบและ/หรือ เงินร่วมลงทุนจากภาครัฐ Seed1:1ไม่เกิน 1 ล้านบาท Startup1:2ไม่เกิน 5 ล้านบาท Early growth1:3ไม่เกิน 10 ล้านบาท

39 ความสำคัญของกลไกสนับสนุนด้านการเงิน แก่ SME ในการก้าวข้ามเหวมรณะ “VALLEY OF DEATH” สู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ “Valley of Death” – the funding gap at survival stage Time $ Cash flow Technology Creation Biz. and Product Development Commercialization Idea, R&DProduct Dev. Production Distribution Sales Entrepreneur, angel investors Venture capitalists Stock owners R&D grants, Public sector IdeationSurvival Growth Cash flow 39 ดัดแปลงจาก TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION, USIC, 2006 “ Valley of Death”

40 หน่วยงานที่ประกอบการร่วมลงทุน (VC) ที่มา: ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ (TMC) 40

41 กองทุนวงเงิน(ล้านบาท)หลักเกณฑ์ กองทุน สสว (บลจ.วรรณ)1,200 (รัฐ 1,000) ลงทุน 10-50% ของทุนจดทะเบียน ระยะร่วมทุน 3-5 ปี กองทุนร่วมทุนเพื่อยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของ ธุรกิจไทย โดย สสว. 5,000 ลงทุนใน SMEs ร่วมลงทุน 25-35% ของทุนจดทะเบียน ระยะร่วมทุน 1-5 ปี กองทุนพัฒนานวัตกรรม (สนช.) 140ร่วมทุนไม่เกิน 49% และร่วมทุนไม่เกิน 25 ล้าน บาทต่อโครงการ กองทุน KSME Venture Capital (บลท.ข้าวกล้า) 200ร่วมทุนในบริษัทที่ดำเนินงานมากกว่า 3 ปี ร่วมลงทุน 25-35% ในวงเงิน 1-100 ล้านบาท ระยะร่วมทุน 1-7 ปี MAI Matching Fund1,000ลงทุนในบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มา: สาธิต ชาญเชาวน์กุล, แนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์, 31 มี.ค. 2553 41

42 ปัญหาของ VC ที่มีอยู่ในปัจจุบัน • เกณฑ์การให้ร่วมลงทุน ปัจจุบันดูเรื่องขนาดของธุรกิจเป็นหลัก แต่ควรเน้นใน เรื่องความต้องการในตลาดเป็นสำคัญ –ในประเทศมาเลเซีย มีการให้สิทธิประโยชน์ 2 แบบ คือ แบบ upfront ซึ่งตั้ง ระยะเวลาเป็นเงื่อนไข และ ให้แบบ dividend โดยจำกัดเวลาในการให้ incentive เพื่อทำให้เกิดการเร่งการเติบโต และให้ได้ผล ได้ประโยชน์ร่วมกัน • ปัจจุบันนโยบายของ VC จะร่วมลงทุนในโครงการที่อยู่ในขั้นสู่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ซึ่งควรจะเน้นในช่วงการพัฒนาต้นแบบ การจัดตั้งธุรกิจ และช่วงที่ธุรกิจเริ่มมีการ เติบโต • ระยะเวลาการร่วมลงทุน/หวังผลสั้นเกินไป • กฎเกณฑ์การร่วมลงทุนมีข้อกำหนดในเรื่องขนาดของบริษัทไม่เกิน 200 ล้านบาท และจำนวนคนไม่เกิน 200 คน • ปัญหาภาษี ควรจะมีการลดหย่อนหรือสร้างแรงจูงใจด้านภาษี เนื่องจากการลงทุน ร่วมแบบนี้มีความเสี่ยงสูงมากเมื่อเทียบกับการลงทุนอื่น 42

43 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกลไก VC • ควรมีการจัดการบริหารทุนให้มีคุณภาพ • ควรจัดสรรเงินทุนให้ลงไปในงานที่มีศักยภาพ ไม่จำเป็นต้อง ลงทุนช่วยเฉพาะ SME • รัฐบาลควรมีนโยบายให้ชัดเจนว่าอยากจะส่งเสริม หรือพัฒนา อะไร จะได้เป็นเป้าหมายให้กลุ่มธุรกิจ • ควรจะมี minimum return guarantee ซึ่งจะช่วยคุ้มกันนัก ลงทุน และทำให้นักลงทุนสนใจที่จะร่วมลงทุนมากขึ้น ที่มา: การประชุมการร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจเงินร่วมลงทุนในประเทศไทย 25 มิถุนายน 2553 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 43

44 9. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญาการ รับทุนการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล • ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญาการรับ ทุนการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ที่จะต้องกลับมา ทำงานชดใช้ทุนในหน่วยงานภาครัฐให้สามารถไป ทำงานในภาคเอกชนในประเทศไทยได้เป็นเวลา 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาโดยให้นับเวลาขณะที่ทำงาน ในภาคเอกชนดังกล่าวเป็นเวลาชดใช้ทุนด้วย และนับ ระยะเวลาดังกล่าวรวมเป็นอายุราชการในกรณีที่กลับ เข้าทำงานในหน่วยงานราชการ 44

45 10. เพิ่มสัดส่วนนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีด้วยกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับ รายได้ในอนาคต • ปรับสัดส่วนนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อสายสังคมศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษาจากประมาณ 75:25 เป็น 50:50 โดยใช้กลไกกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อ การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ. หรือ Income Contingent Loan - ICL) เป็นเครื่องมือ โดย มีหลักการคือรัฐอุดหนุนนักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้เป็นหนี้ น้อยกว่าสายสังคมศาสตร์ที่เป็นสาขาที่ล้นตลาด 45

46 46 มัธยมต้น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 0 สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 100200300400 300200100 (1,000 คน) มัธยมปลาย 883,937 153,832 (45%) หมายเหตุ: นักศึกษา ป.เอก รวมแพทย์ประกาศนียบัตรชั้นสูง ที่มา: สพฐ สอศ. สกศ. และ สกอ. (2549) 187,161 (55%) ปวช. 123,602 (61%) 77,407 (39%) 340,801 (70%) 11,123 (22%) 145,298 (30%) 39,200 (78%) 1,753 (40%) 2,059 (60%) สายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จำนวนผู้จบการศึกษาในระดับต่างๆ (พ.ศ. 2549)

47 11. การส่งเสริมศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน (R&D Centers) • ต้องมีมาตรการเชิงรุกที่จูงใจให้บริษัทของไทยหรือบริษัทข้าม ชาติขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาขึ้นในประเทศ ไทย เช่น – รัฐเป็นฝ่ายเสนอมาตรการแรงจูงใจเป็นรายบริษัทในรูปแบบภาษี เงิน อุดหนุน เงินลงทุนร่วม ที่ดิน การให้ตลาดภาครัฐ – เงินให้เปล่าสมทบ บริษัทขนาดกลางและเล็กไม่เกิน 1 ล้าน/ โครงการวิจัยและไม่เกิน 10 ล้าน/โครงการ ถ้าเป็นโครงการวิจัยใน ลักษณะเครือข่ายที่มีหลายบริษัทและหลายสถาบันเข้าร่วม (R&D consortium) – ให้มีมาตรการจูงใจด้านภาษี ค่าตอบแทนและสิ่งอำนวยความสะดวกใน การดึงวิศวกรและช่างเทคนิคต่างชาติโดยเฉพาะผู้ที่เกษียณอายุแล้วให้ มาทำงานในบริษัทไทย 47

48 ตัวอย่างมาตรการส่งเสริมการจัดตั้ง R&D Center ของไต้หวัน • รัฐจัดสรรทุนอุดหนุน (subsidy) ค่าจ้าง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ • Competitive grants for private-sector led consortium เพื่อ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของรัฐ • ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบที่ได้มาตรฐานสากล • การให้สัญชาติกับ knowledge worker • โลจิสติกส์ (ตั้ง R&D center ในบริเวณสนามบิน) 48

49 12. มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งเขตนวัตกรรม (Innovation District) • จัดให้มีเขตนวัตกรรม อันหมายถึงพื้นที่ที่จัดสรรเป็นการ เฉพาะเพื่อเอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม โดยมุ่งจัดสรรทรัพยากรหลัก ๆ เข้าเป็นกลุ่มทาง กายภาพ ให้ตรงกับความต้องการของ อุตสาหกรรม และมีสิ่งจูงใจ เช่น – ยกเว้นภาษีรายได้ที่เกิดจากบริการของผู้พัฒนาเขตนวัตกรรม ที่เป็นไป ตามเป้า และผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมที่อยู่ใน เขตนวัตกรรม ตามข้อกำหนดของ BOI – ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในเขตนวัตกรรม ร่วม ระหว่างรัฐและเอกชน รวมถึงการให้สิทธิผู้รับทุนรัฐบาล ทำงานในภาคเอกชนได้ 2 ปี 49

50 13. สร้างระบบนวัตกรรมและกองทุนนวัตกรรม ภูมิภาค (Regional Innovation System/Fund) • ให้มี “กองทุนนวัตกรรมภูมิภาค” ซึ่งได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง ในและต่างประเทศ เพื่อให้ความสนับสนุนนวัตกรรมใน บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เกิดใน ภูมิภาค โดยมีหน่วยงานบริหารกองทุนที่มีประสบการณ์ ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน • อาจใช้กลไกปัจจุบันของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Regional Science Park) หรือ University Industrial Park ในการขับเคลื่อน 50

51 ตัวอย่างโครงการนำร่อง นวัตกรรมระดับภูมิภาค โครงการหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน โครงการจับคู่งานวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการมะม่วงไทย iTAP สวทช. สำนักงานเทคโนโลยี SMEs มจธ. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย TG-PEC/GTZ โครงการแผนที่และการจับคู่ทางนวัตกรรมใน อุตสาหกรรมกุ้งของภาคใต้ iTAP สวทช. คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา TG-PEC/GTZ ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมผักและ ผลไม้จังหวัดนครปฐม ITAP สวทช. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม TG-PEC/GTZ โครงการ Mapping and matching for innovation in selected agro-industrial sub-sectors ITAP สวทช. สำนักงานประสานงานชุมชนและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา บริษัท แลองน้ำยางข้น จำกัด TG-PEC/GTZ 51

52 R&D Centers Innovation Districts Regional Innovation System กลไกสำคัญของประเทศ (Mechanisms) โครงสร้างพื้นฐาน เชิงกายภาพ/ สถาบัน (Physical/ Institutional Infrastructures) เป้าหมายระดับชาติ (Target) R&D 300% Tax Deduction Young Ph.D. Internship Income Contingent Loan Researcher’s Income Tax 0%, 5 years Industrial M.Sc./Ph.D. Matching Grants THAIST Research System Government Technology Procurement Mega- Projects มาตรการและสิ่ง จูงใจ (Schemes) การออกแบบระบบเพื่อนำไปสู่การ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 52 National Targets

53 ผลกระทบของมาตรการ GDP growth Employment IMD ranking, WEF ranking Wealth distribution Per capita income Knowledge-based Economy Green & sustainability Innovation capability Technological capability Quality of education Creative industry Productivity gain Serve national priority Scientific and technological infrastructure Foreign Direct Investment, Innovation district Regional innovation system (cluster formation) Patent & publication S&T Personnel Employment Knowledge Worker R&D centers 53

54 ขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรีชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 02-160-5432 โทรสาร: 02-160-5438 Email info@sti.or.th


ดาวน์โหลด ppt มาตรการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google