งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

From R&D to Commercialization “The Road Less Travelled”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "From R&D to Commercialization “The Road Less Travelled”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 From R&D to Commercialization “The Road Less Travelled”
Paritud Bhandhubanyong Technology Promotion Association (Thailand-Japan) September 3, 2010, NSTDA

2 Contents Introduction Full Research at AIST A view from private sector
NSTDA and TISTR Comment from Industry To NSTDA with love….

3 - Science (creativity) and Innovation (collaboration) -
Basic, Generic and Infrastructural Research in Materials Science - Science (creativity) and Innovation (collaboration) - Incubating Zone Challenging High-Risk Zone Innovation Zone Devil’s River Death Valley Darwin’s Sea Commercialization Invention and Discovery Proto Type Product 080414理事長指示により変更 Mission I, III Mission II Basic and Generic and Infrastructural Research Dissemination 3 3 3

4 R & D World Map Today and in 20 Years
Today 1/3 of R&D in USA 1/3 in Europe 1/3 in Asia 20 years ¼ in USA ¼ in Europe ½ in Asia Robert L.Byer : Stanford University

5 Full Research at AIST Type 1 Basic Research …. Discovery/ Invention = Ideal, Dream Period … Academia Type 2 Basic Research …..Nightmare Period Development Research/ Product Realization Research/ Venture ….. Product Realization/ Industrialization = Reality Period … Industry AIST covers the spectrum but emphasizes on the Type 2 Basic Research

6 R&D Collaboration and Business Process
Concept Development Research by Corporate Research by University Development Product Prototype Plan and Production Commercialization % of investment By Corporate By University/Institute IP Benefit Sharing often becomes obstacle of R&D collaboration

7 R&D Collaboration – A Key Strategy to Achieve Innovation
Project Life Progress Engineer Manufacture &Sale Develop Research Time Collaboration University & Research Institute Business Collaboration © SCG 2010

8 R&D Collaboration Partner
Contribution from business sector Business-driven problems Market information and foresight Alignment of R&D project following the future marketing or company strategy Product/service specification Engineering expertise in manufacturing © SCG 2010

9 R&D Collaboration Partner
Contribution from academic/institution Scientific expertise Pools of interdisciplinary networks Access to technical information © SCG 2010

10 Why Research University?
University doing research Private sector doing research Creation of Knowledge Society Strengthening Thailand

11 Critical Success Factors
R&D People & Mind Set (1) - Knowledge - Capability - ความสามารถ - Competency - Behavior - สมรรถนะเชิงพฤติกรรม - Mind Set - Believe - กรอบความคิด/ความเชื่อ ? ?

12 R&D People & Mind Set (2) Achievement Cluster Managerial Cluster
Competencies (สมรรถนะเชิงพฤติกรรม) (6 Clusters, 19 Competencies) Achievement Cluster Managerial Cluster มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ยึดมั่นต่อระเบียบและพิธีการ ปฏิบัติการเชิงรุก เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ 11. ร่วมมือและประสานการทำงานเป็นทีม 12. พัฒนาผู้อื่นตามความถนัดของแต่ละคน 13. นำทีม 14. มุ่งเน้นปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ Helping/Service Cluster Cognitive Thinking Cluster 15. ขวนขวายหาข้อมูลข่าวสาร 16. คิดเชิงวิเคราะห์ 17. คิดเชิงหลักการ 5. เข้าใจคน 6. ตั้งมั่นบริการลูกค้า Influence Cluster Personal Effectiveness cluster 7. สร้างผลกระทบและโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น 8. รอบรู้ในองค์กร จัดการให้คนแสดงความรับผิดชอบในหน้าที่ 10. นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 18. เชื่อมั่นในตนเอง 19. มีความซื่อตรง

13 R&D People & Mind Set (3) Mind Sets คนไทยเก่ง ทำแล้วคุ้ม เราทำได้
We are smart people R&D does pay off We-can-do believe R&D or die Everyone for R&D / R&D for everyone คนไทยเก่ง ทำแล้วคุ้ม เราทำได้ ไม่ทำไม่ได้ ทำได้ทุกคน / ทุกคนต้องทำ

14 Commercialization in TISTR
Item Unit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (Jul) Income % 28.45 -1.33 -5.75 -13.17 4.10 (94 mB) CoO/P Cases 4 2 1 3 5 Patent/UM 29 39 44 40 43 24 H/R Suppor. person 173 191 183 188 182 R/D 187 185 194 151(EE)/ 140(BT) 154(EE)/ 148(BT) 153(EE)/ 148(BT)

15 Commercialization in NSTDA
2001 C 37 P 12 2002 C 51 P 2 2003 C 38 P 17 2004 C 58 P 109 2006 C 29 2007 C 53 P 22 2008 C 26 2009 C 36 2010 C 26 (Q 2)

16 From R&D to Commercialization : Comment from Industry
Constant state of hunger led to successful commercialization ….. Hunger, passion, and drive …. Three important ingredients for success… Are there people with such characteristics in Thailand? In MoST? in NSTDA? In TISTR? In NIA? In TRF? In NRCT? ….your guess is as good as mine….!!!!

17 Essential Requirements .. at the pre-commercialization stage
It has to be wanted …. Preferably desired… It must be affordable It must be capable of being supplied (in both quantity and quality) It has to be profitable to ensure sustainable It doesn’t have to be new It doesn’t need to be leading edge It doesn’t need to be the best… but it does help!!

18 Back one step to the end of successful development… vehicles for commercialization (I)
Business Plan Patenting and other forms of IP protection Formal agreements (e.g. SHA, licenses, etc.) Recruitment, training, etc. …. Contracts Creation of necessary commercial, tecncal and financial infrastructure Securing of new (or expansion of existing) premises, leases, mortgages

19 Back one step to the end of successful development… vehicles for commercialization (ii)
Supply chain, qualification- contracts Establishment of quality system Distribution, selling … sales contracts Permits Setting up production facilities, installation and commissioning of P&M, securing utilities …..need timely services support and sources of fund……VC? Business Angels? Government Grant?

20 Moving Back to R & D Commercial appraisal + technical evaluation
Patenting, SHA, licenses, permits? Sufficient research funding? Gobble up of good research ideas … commercialisable but lower rewards… Blue sky research… to do or not to do…?

21 Additional Notes on Commercialization of R & D
Harnessing the talent and fostering networking of scholarship students … R&D preparation Funding support and streamlining of process Review panel and review process… stage-gage? Who should be on the panel? Quality of R & D ….

22 To NSTDA with love….(1) Reason to exist … of any organization, is an ability to continuously satisfy customer needs ….. Konosuke Matsushita …. “100 years plan” Insanity : Doing the same thing, the same way, and expect difference…. Michael Milliken, USA R&D output that could be fully opened should be published… for partially opened should be filed for patent… for non-opened should be made into product, the most difficult task among the three … Kozou Ishizaki, CEO and Professor of Nagaoka UT

23 To NSTDA with love…. (2) Role of CPMO
Accessible data base for R and D project Focus, focus, and focus ….. What are the things that we must not do!! Separation of funding and implementation Effective marketing and legal units … Account Executives ….the best way to link with industry Central Service Laboratory Engineering team …. DfM – Design for Manufacturing

24 Acknowledgment Thank you for the information and presentation materials from Dr.Sutiporn, Deputy Governor, TISTR Prof.Dr.Kishi, Former President of NIMS Khun Karn, President of SCG Dr.Pailin, CEO of IRPC Dr.Chatchalee, NSTDA Dr.Ron Henson, CEO, HCL, UK


ดาวน์โหลด ppt From R&D to Commercialization “The Road Less Travelled”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google