งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chinese quotes and sayings from long time ago คำพูดอ้างอิงของชาวจีนแต่ โบราณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chinese quotes and sayings from long time ago คำพูดอ้างอิงของชาวจีนแต่ โบราณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Chinese quotes and sayings from long time ago คำพูดอ้างอิงของชาวจีนแต่ โบราณ

3 คนฉลาดกลัวท้องฟ้าสงบ แต่เมื่อพายุมา เขาจะเดินบนคลื่นและเผชิญหน้ากับลม(ขงจื๊อ) The wise man fears the serene sky, but when a storm comes he walk on the waves and challenge the wind. (Confucius 孔夫子 )

4 คนดีเรียกร้องทุกอย่างจากตัวเอง คนที่น่าสงสารคาดหวังทุกอย่างจากคนอื่น(ขงจื๊อ) A good man demands everything of himself, the poor man expect everything from others. (Confucius 孔夫子 )

5 จงเลือกงานสักอย่างที่คุณรัก คุณจะได้ไม่ต้องทำงานไปวันๆจนตลอดชีวิต(ขงจื๊อ) Choose a job witch you love and you do not have to work one single day in your life. (Confucius 孔夫子 )

6 สิ่งที่ฉันได้ยิน ฉันลืม สิ่งที่ฉันเห็น ฉันจำ สิ่งที่ฉันทำ ฉันเรียนรู้ (ขงจื๊อ) What I hear, I forget. What I see, I remember. What I do, I learn. (Confucius 孔夫子 )

7 การรู้ว่าอะไรถูกต้องแล้วไม่กระทำ เป็นความขลาดที่แย่ที่สุด(ขงจื๊อ) Knowing what is right and not do it is the worst cowardice. (Confucius 孔夫子 )

8 ธรรมชาติของเรามนุษย์นั้นเหมือนกัน เป็นนิสัยต่างหากที่ทำให้แตกต่างกัน (ขงจื๊อ) The nature of men is the same, are the habits that keep them apart. (Confucius 孔夫子 )

9 จุดเทียนเล่มหนึ่งดีกว่า ที่จะมัวด่าว่าความมืด (ขงจื๊อ) It is better to light a candle than curse the darkness. (Confucius 孔夫子 )

10 โดยการพิจารณาความผิดพลาดของมนุษย์ เราจึ่งรู้จักลักษณะตัวตนของเขา(ขงจื๊อ) By examining the mistakes of a man, we know his character. (Confucius 孔夫子

11 ผู้ทรงความรู้แท้จริงไม่อายที่จะถามผู้ด้อยการศึกษา (เล่าจื๊อ) The man really knowledgeable is not ashamed to ask questions at the less educated. (Lao Tzu 老子 )

12 ผู้รู้เขาคือผู้ฉลาด ผู้รู้เรา(ตนเอง)คือผู้บรรลุ (เล่าจื๊อ) Who knows others is wise who knows himself is enlightened. (Lao Tzu 老子 )

13 ผู้รู้ว่าตนเองไม่รู้ เป็นผู้ที่พบปัญญา ผู้ที่ไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้ มีชีวิตอยู่ในมายา(เล่าจื๊อ) Who knows his ignorance reveals the most profound wisdom. Who ignores his ignorance lives in the deepest illusion. (Lao Tzu 老子 )

14 จงตอบแทนความชั่วด้วยความดี เพราะความรักมักมีชัยในการโจมตี และแข็งแกร่งมั่นคงในการต้านทาน (เล่าจื๊อ) Render evil with good, because love is victorious in attack and invulnerable in defense. (Lao Tzu 老子 )

15 วิญญาณไม่มีความลับใด ที่ความประพฤติมิได้แสดงออกให้เห็น (เล่าจื๊อ) ‏ The soul has no secret that the behavior does not reveal. (Lao Tzu 老子 )

16 นักปราชญ์เป็นที่รู้จักโดยไม่ต้องโอ้อวด จงเจียมตนแล้วท่านจะไม่มีวันถูกลืม(เล่าจื๊อ) Sage is noticed without showing off. Resign yourself and never be forgotten. (Lao Tzu 老子 )

17 ใครอยากดูถูกคนอื่น ต้องอยู่เหนือเขาเสียก่อน (เล่าจื๊อ) Who wants to humiliate someone must first elevate it. (Lao Tzu 老子 )

18 The human being has the perverse tendency to turn into temptation what is prohibited. (Confucius 孔夫子 ) มนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะเข้าสู่การทดลองในสิ่งที่ถูก ห้าม ( ขงจื๊อ )

19 เมื่อฉันทำลายสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ ฉันก็กลายเป็นสิ่งที่ฉันเป็นได้ (เล่าจื๊อ) When I spoil what I am, I become what I could be.(Lao Tzu 老子 )

20 เพื่อได้ความรู้ จงเติมบางสิ่งเข้าไปทุกวัน เพื่อได้ปรีชาญาณ จงเอาบางสิ่งออกไปทุกวัน (เล่าจื๊อ) To gain knowledge, add something every day. To gain wisdom, remove something every day. (Lao Tzu 老子 )

21 ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายเป็นไปได้ เมื่อคุณให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นเล็กๆ(เล่าจื๊อ) ‏ Great achievements are possible when you give importance to small beginnings. (Lao Tzu 老子 )

22 ดนตรีสร้างความพึงพอใจ ชนิดที่ธรรมชาติมนุษย์ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากมัน(ขงจื๊อ) The music creates a kind of pleasure which human nature can not live without. (Confucius 孔夫子 )

23 เมื่อคุณพบคนดี พยายามเลียนแบบเขา เมื่อคุณพบคนเลว จงพิจารณาตนเอง(ขงจื๊อ) When you see a good man, trie imitate him, and when you see a bad man, examine yourself. (Confucius 孔夫子 )

24 หัวใจมนุษย์อาจจะระทมหรือตื่นเต้น ไม่ว่ากรณีใด ก็ให้ผลอันร้ายกาจ(เล่าจื๊อ) Man's heart may be depressed or excited. In either case has fatal result. (Lao Tzu 老子 )

25 ไม่ใช่วัชพืชที่ทำให้ต้นข้าวตาย แต่เป็นความละเลยของชาวนาต่างหาก(ขงจื๊อ) There are not the bad weeds that smother the grain, is the negligence of the farmer. (Confucius 孔夫子 )

26 ก่อนจะกังวลกับการหาคำตอบที่ถูกต้อง ข้าพเจ้าจะพยายามเข้าใจคำถามเสียก่อน (ขงจื๊อ) Before worrying myself about the right answer, I try understand the questions. (Confucius 孔夫子 )

27 จงตอบสนองอย่างฉลาด แม้ต่อการปฏิบัติที่ไม่ฉลาด(เล่าจื๊อ) Respond intelligently even to unintelligent treatment. (Lao Tzu 老子 )

28 ความปรารถนาทุกอย่างที่ไม่ง่ายและสบาย จะละลายหายไปในความรักต่อปรัชญาที่แท้จริง(เล่าจื๊อ) Every uncomfortable and uneasy desire dissolves itself in the love of true philosophy. (Lao Tzu 老子 )

29 การขจัดแรงปรารถนาออกไปนำไปสู่ความสงบภายใน(เล่าจื๊อ) The liberation of desire leads to inner peace. (Lao Tzu 老子 )

30 Aeroporto Beijing เป็นเรื่องง่ายที่จะลบเส้นแบ่งช่องทางเดิน เป็นเรื่องยากที่จะเดินโดยไม่เหยียบพื้น(เล่าจื๊อ) It's easy to erase the tracks. It is difficult walk without stepping on the floor. (Lao Tzu 老子 )


ดาวน์โหลด ppt Chinese quotes and sayings from long time ago คำพูดอ้างอิงของชาวจีนแต่ โบราณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google