งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อที่จะบรรยาย •แนวโน้มเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต •แรงกดดันที่มีต่อการดำเนินงานของห้องสมุด •นิยามห้องสมุดเสมือน ห้องสมุดดิจิตอล •พื้นฐานโครงสร้างห้องสมุดดิจิตอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อที่จะบรรยาย •แนวโน้มเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต •แรงกดดันที่มีต่อการดำเนินงานของห้องสมุด •นิยามห้องสมุดเสมือน ห้องสมุดดิจิตอล •พื้นฐานโครงสร้างห้องสมุดดิจิตอล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวข้อที่จะบรรยาย •แนวโน้มเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต •แรงกดดันที่มีต่อการดำเนินงานของห้องสมุด •นิยามห้องสมุดเสมือน ห้องสมุดดิจิตอล •พื้นฐานโครงสร้างห้องสมุดดิจิตอล •นโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการจัดการห้องสมุด ดิจิตอล ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และห้องสมุดเสมือน •ตัวอย่างดำเนินงาน •อนาคต

3 การเรียนรู้สมัยใหม่ย่อมใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ หลังจากปี 2000 พลังแห่งไอซีทีได้กดดันให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ่ มีนวัตกรรมใหม่ ทั้งตัวไอซีทีเอง และรูปแบบการเรียนรู้ด้วย Electronic model ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการ บริการข่าวสารต่างๆ และนี่เป็นที่มาของ “นโยบาย กลยุทธ์ และ แนวทางในการจัดการห้องสมุดดิจิตอล “ ในรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี

4 แนวโน้มโลกที่น่าสนใจ ยุคอุตสาหกรรม •ความสำเร็จ = ขนาด+ขอบเขต •Top Down - Centralized •รวมกันในแนวดิ่ง •การใช้ข้อมูลแบบของใครของมัน •เน้นที่ตนเอง •ความสัมพันธ์ในมุมแคบ •ทำและขายเป็นหลัก •มุ่งเน้นภายในองค์กร ยุคสารสนเทศ •ความสำเร็จ = การปรับตัว + ความว่องไว •ขีดความสามารถและพลังอยู่ที่ “Edges” •รวมกันแบบ Virtual •แบ่งปันกันใช้ข้อมูล •เพิ่มความโปร่งใสการใช้ข้อมูล •ทำงานร่วมกัน และ ใช้พลังร่วม •รับรู้และตอบสนองเร็ว •เชื่อมโยงกับภายนอก •ตัวเร่งด้วยนวัตกรรมและความคิดใหม่ •กฎระเบียบใหม่ •พฤติกรรมใหม่ •แก่นความสนใจใหม่ •รูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างกันแบบใหม่

5 คลื่นการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้ เป็นคลื่นที่ยิ่งใหญ่

6 คลื่นลูกใหม่ที่สำคัญคือ คลื่นแห่งเทคโนโลยี www ที่เชื่อมโยงและเป็นขุมความรู้ขนาดใหญ่

7 อินเทอร์เน็ตทำให้โครงสร้างข้อมูลความรู้เปลี่ยนไป เป็นแรงกดดันทางวัฒนธรรมและสังคม

8 พัฒนาการการใช้ไอซีที : บนพื้นฐานของการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

9 บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา : การรวมแบบไซเบอร์กับ local clusters ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  มีความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น  ใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีมากขึ้น  วิจัยและพัฒนา / สร้าง innovation มากขึ้น  ทำงานร่วมกัน สื่อสารระหว่างกันมากขึ้น  เข้าถึงความรู้ได้มากขึ้น การเชื่อมระหว่างกลุ่ม นิเวศน์อิเล็กทรอนิกส์ Ecosystem การเชื่อมกันเป็นกลุ่ม ทำงานร่วมกัน จะเข้าสู่โลกไซเบอร์สเปซได้อย่างไร ? จะเอาชนะความซับซ้อนที่มีเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ? จะอยู่ในสังคมใหม่ แบบ ecosystem ในอนาคตอย่างไร? กลุ่มแบบ Virture

10 ICT กับ ห้องสมุด และ ecosystems •รูปแบบแนวคิด : “… การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายของการทำงานในองค์กรเกิดขึ้นอย่างช้าๆและต่อเนื่อง ทำให้เกิดโครงสร้างการเชื่อมโยงแบบเนื้อเดียวกัน ทำให้เกิด alliances, partnership และการทำงานแบบ collaborations ”... “… สร้างสังคมแบบที่มีการ share business, knowledge and infrastructure”(1) “ เพื่อสนับสนุนแนวคิดนี้ จำเป็นต้องให้ความสำคัญของการใช้ ข้อมูลข่าวสาร การบริการ และการทำงานร่วมกันในการสร้าง ห้องสมุดเสมือนจริง ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีไอซีที และ โครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่าย ในรูปแบบการพัฒนาเพื่อเปลี่ยน วิถีการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศน์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บังเกิดผลสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนไป ” “Towards a Network of digital business ecosystems fostering the local development ” (EC, Discussion paper, 2002)

11 ICTs catalyse improve โครงสร้างห้องสมุดใหม่ & รูปแบบโมเดล E นโยบาย supports Digital Ecosystem เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทางการให้บริการของห้องสมุดอย่างไร? “ โครงสร้างของ Digital Ecosystem ” ดัดแปลงจาก P.Dini - London School of Economics การเจริญงอกงาม การแข่งขัน, ประสิทธิภาพ การเรียนรู้แบบใหม่ ที่เข้าถึงความรู้ ได้มากและเร็ว improve lead to encourage provide resources พัฒนาการโครงสร้าง พื้นฐานแบบเปิด make viable shape & foster supports support ความรู้ เทคโนโลยี enhances

12 Digital Ecosystem มีผลต่อห้องสมุดอย่างไร ? • สิ่งแวดล้อมทางด้านดิจิตอล DIGITAL ECOSYSTEM • วิถีชีวิตขึ้นกับ “digital environment” มากขึ้น • Ecosystems สนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้ แบบใหม่ • การจัดการห้องสมุดเกี่ยวโยงกับ “digital components” มากขึ้น ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ เร็ว • ห้องสมุดมีการปรับตัวและพัฒนาตามวิถีชีวิตและ สิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวโยงกับการใช้software, applications, services, knowledge, กระบวนการ ทำงาน และรูปแบบ models, training modules, laws... เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บทำให้เกิดนวัตกรรมการ เรียนรู้แบบใหม่ๆมากมาย ทำให้การเรียนรู้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก ห้องสมุดจึงต้องรีบพัฒนาตาม

13 สังคมฐานความรู้ Knowledge Economy งานพัฒนาห้องสมุดที่ต้องเกี่ยวโยงกับ Ecosystems การเรียนรู้ในบริบท Ecosystems แห่ง digital Economies การวางโมเดลใหม่ ทางด้านการเรียนรู้ การสร้างรูปแบบการบริการ Basic Models และ Services วิถีชีวิตกับไอซีที “life support structure” ชิ้นส่วนความรู้ที่เก็บใน รูปดิจิตอล โครงสร้างพื้นฐานทาง Internet และ Web เทคโนโลยีไอซีที เครือข่าย โครงสร้างพื้นฐาน งานวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับ การศึกษา E-Services e-Economic behaviour การเรียนรู้แบบใหม่ ในเนื้อหาและบริบทใหม่ที่ เกียวกับดิจิตอล การนำเอาความรู้ มาใช้กับรูปแบบ ใหม่ที่ใช้ไอซีที

14 นิยามห้องสมุดเสมือนจริง •ห้องสมุดที่ไม่ขึ้นกับสถานที่ เวลาการให้บริการ และ ระยะทาง •การบริการทางดิจิตอล การแทนสื่อ ความรู้ต่างๆด้วย ดิจิตอล •ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ หลากรูปแบบ อยู่ในเครือข่าย •การใช้ไอซีทีช่วยในการให้บริการ •ใช้ Network centric กล่าวคือทุกอย่างอยู่ในเครือข่าย •การบริการเสมือนจริง ใช้หลักการและมาตรฐานที่กำลัง พัฒนาบนเว็บ 2.0 •มีการร่วมมือและแบ่งปันการใช้งาน ตลอดจนการสร้างขุม ความรู้ที่มีมาก และสร้างขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมมาก

15 คลื่นลูกที่ สาม ของ อินเทอร์เน็ ต

16 คลื่นสามลูกของอินเทอร์เน็ต •คลื่นลูกแรกเน้นการให้บริการข้อมูลในรูปแบบ ตัวอักษร ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น e-mail และ การโอนย้ายไฟล์แบบ FTP. •คลื่นลูกที่สองคือเว็บที่พัฒนาต่อมาเพื่อให้ใช้งาน ง่ายขึ้นและใช้สำหรับการสื่อสารรูปภาพ เสียง วิดีโอ ตลอดจนการนำเสนอที่น่าดูเหมือนกระดาษ จริงมากขึ้น •คลื่นลูกที่สามเป็นการรวมกันบนเครือข่ายแบบ grids, p2p (peer to peer), open source, การ คำนวณแบบกระจาย การใช้ web services, และ พัฒนาเป็น Web 2.0

17 ความซับซ้อนของการประมวลผล ความซับซ้อน ของข้อมูล ที่มา Toney Hey UK eScience Grid กริดและคลื่นลูกที่สาม

18 เครือข่ายในทุกวันนี้ โปรแกรมประยุกต์ โอเอส ข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ โอเอส ข้อมูล เครือข่าย ผู้ใช้ โปรแกรมประยุกต์ ที่ใช้งานผูกติดกับ โอเอสของเครื่อง เครือข่ายเป็นกลไก การสือสารระหว่าง กัน เครือข่ายเป็นส่วน หนึ่งของการ ให้บริการ

19 เครือข่ายในคลื่นลูกที่สามที่มีผลต่อการ บริการห้องสมุด โปรแกรมและข้อมูลการให้บริการห้องสมุดอยู่บนเครือข่ายไม่ขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และข้อมูล โอเอส ข้อมูล โอเอส ข้อมูล โอเอส ข้อมูล โอเอส ข้อมูล คลื่นลูกที่สาม โอเอส คอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่ง ชองการ ให้บริการ เครือข่าย คลื่นลูกที่สาม

20 โครงสร้างของคลื่นสามลูกกับห้องสมุด •คลื่นลูกที่หนึ่ง –เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีโปรแกรมประยุกต์ของตัวเองต่อเชื่อมกับ อินเทอร์เน็ต –ห้องสมุดยังเป็นห้องสมุดแบบ real และ local เครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องสมุด •คลื่นลูกที่สอง –การบริการและการเข้าถึงข้อมูลของห้องสมุดใช้ web ตัวอย่างเช่น http:// –ห้องสมุด ข้อมูล เนื้อหา และโปรแกรมประยุกต์อยู่ในตำแหน่งชัดเจน เจาะจง –เครือข่ายและคอมพิวเตอร์เป็นหุ้นส่วนกันทำงานร่วมกัน –เริ่มแนวคิดแบบห้องสมุดจริงกับ virtual เสมือนการวางซ้อนตำแหน่งกัน •คลื่นลูกที่สาม –ข้อมูล เนื้อหา ชิ้นส่วนดิจิตอลแยกจากกันกับโปรแกรมประยุกต์ และแยกจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งจริง –คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย –ข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์ วางอยู่ใน “cyberspace” เครือข่ายเป็นเสมือน platform –ห้องสมุดมีลักษณะเป็นแบบ Virtual ใช้ข้อมูลและโปรแกรมแบบ virtual

21

22 พื้นความรู้เกี่ยวข้องกับ Web 2.0 ที่นักสารสนเทศควรรู้ สำหรับการสร้างห้องสมุด เสมือนจริง

23 แผนผังเว็บ 2.0 ที่มา www.w3c.org

24 เว็บ 2.0 เป็น platform,ที่อาศัยอุปกรณ์ที่อยู่ในเครือข่าย เป็นตัวช่วยทำงานให้ การใช้งาน และการประยุกต์ต่างๆ อาศัยอุปกรณ์ทำงานร่วมกันในเครือข่ายที่เป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้การทำงานต่างๆไม่ขึ้นกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ข้อมูล โปรแกรมได้รับการจัดวางไว้ใน เครือข่าย ผู้ใช้เรียกเข้าหาหรือใช้งานได้ทุกสถานที่ ไม่จำกัด ขอให้เข้าถึงและเชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น ข้อมูลข่าวสาร ที่เรียกใช้ มีการผสมผสานของข้อมูลหลายรูปแบบได้ จึงทำ ให้เครือข่ายเหมือนเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้ใช้ใช้งาน ดัดแปลงจาก: Tim O'Reilly, “Web 2.0: Compact Definition?”Web 2.0: Compact Definition? นิยามของเว็บ 2.0

25 ลองดูจากสิ่งที่อยู่บน เว็บขณะนี้

26

27 ที่มา: Dion Hinchliffe, “Review of the Year's Best Web 2.0 Explanations”Review of the Year's Best Web 2.0 Explanations Web 2.0 Journal ชิ้นส่วนต่างๆที่ประกอบอยู่ในเว็บ 2.0 ที่นำมาใช้สร้างห้องสมุดเสมือนจริง

28 CSS Content with Style การสร้างเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์แบบ สวยงาม

29

30

31 RSS Really Simple Syndicate การบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบส่งถึงตัวที่ ปลายทาง เป็นการสร้างมาตรฐานการกระจายข่าวสาร แบบอัตโนมัติ โดยมีการทำงานแบบเชื่อมโยง ข่าวสาร และมีโปรโตคอลการส่งข่าวสารแบบ กระจายเข้าหากัน

32 ตัวอย่างการ casting ด้วย RSS

33 การเรียกข้อมูลด้วย RSS

34 การใช้ออปเจ๊ก และการรวมชิ้น ส่วนบนเว็บ

35

36

37

38 การเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสาร แบบ pear to pear

39 ตัวอย่างการรับส่งสื่อแบบ pear to pear: bit torrent การกระจายอิเล็กทรอนิกส์

40 การสร้างห้องสมุด เสมือนจริง บนเว็บ 2.0

41 การให้บริการแบบ Wiki กับห้องสมุดเสมือนจริง เป็นการนำโปรแกรม Wikimedia ให้บริการ ความรู้บนเครือข่าย เป็นเว็บที่ให้บริการแบบ ต้องช่วยกันทำงาน ช่วยกันป้อนข้อมูลข่าวสาร เนื้อหา

42 การใช้คลังความรู้บนเครือข่าย

43 ทางออกปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์

44 ตัวอย่างการค้นหางานสร้างสรรค์ แบบ CC (Creative Common)

45 ห้องสมุดเสมือนจริง กับการใช้งานแบบเว็บ เซอร์วิส

46 พื้นฐานเว็บเซอร์วิส เครือข่ายเว็บเซอร์วิส Security Reliability QoS Billing บริการข้อมูล ข่าวสาร ขอใช้บริการข่าวสาร เครือข่ายเว็บเซอร์วิส ทำหน้าที่เป็นตัวกลางการให้บริการข้อมูล

47 การบริการของห้องสมุดเสมือนจริง อยู่บนพื้นฐานการบริการปลายทาง โดยมีเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และเน้นการเข้าหาจากปลายทาง •ต้องเลือกทฤษฎีและเทคโนโลยีให้ถูก •ประยุกต์การให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง •เน้นการใช้เครือข่ายเป็นตัวเชื่อมการให้บริการ •ใช้แนวคิดและขีดความสามารถของ Network-Centric •การเน้นใช้ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ การแทนข้อมูลด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ ข้อความ เอกสาร รูปภาพ เสียง วิดีโอ •ให้การบริการระยะไกลตามความต้องการของผู้ใช้ การ Casting แบบ ต่างๆ •พัฒนาระบบใช้เครือข่ายเป็นแพลตฟอร์มการให้บริการ –เว็บบริการ P2P ข้อพิจารณาที่ต้องคำนึง

48 ประยุกต์การบริการข่าวสาร ของห้องสมุดดิจิตอล - - + + พัฒนาการ เครือข่ายและ เว็บ 2.0 “เครือข่ายบริการ ทำให้ลดกำลังคน” ตัวอย่าง กำลังคนลดลง “กำลังคน” ข้อมูล ข่าวสาร E1E1 E2E2

49 ร่นและลด ระยะเวลา การเข้าถึง ความรู้ ลดพื้นที่ลง อย่าง ต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลง แบบต่อเนื่อง คำตอบ ใหม่ • ปรับโครงสร้าง • รูปแบบการใช้ ความรู้ • ใช้เทคโนโลยี • วงรอบการทำงานสั้นลง • ใช้เวลาจริง • ตามกรอบความต้องการ • ทำโกลบอลให้เป็นโล คอล • ไม่มีขอบเขต ทำให้มองเห็นได้. ห้องสมุดมีขนาดเล็กลง มิติใหม่สู่ห้องสมุดเสมือนจริง

50 กรณีศึกษา: ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ •ใช้มาตรฐานในการสร้างเว็บเซอร์วิส สำหรับการให้บริการบน เครือข่าย เพื่อการให้บริการแบบเชื่อมโยงระหว่างกัน: –มีแผนผังที่เก็บข้อมูล –มีคลังข้อมูล –มีการตรวจสอบสิทธิการใช้งาน –เนื้อหาตรงต้องการ –ตรงตามมาตรฐาน •รวมกระบวนการทำงานต่างๆเอาไว้เป็น workflow และต้องใช้ มาตรฐานตาม W3C –XML •ต้องมีการทำงานร่วมกันได้อย่างดี

51 การเข้าถึง การค้นหา การแสดงและกระบวนการทางธุรกิจ Personalized, Customized Web View E-Book คลังความรู้ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ Content Data โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 2.0 :WebCT,Wiki ควบคุมกระบวนการ ชั้นนำเสนอผู้ใช้ การบูรณาการ ชั้นประยุกต์ คลังข้อมูล เนื้อหา ระดับสนับสนุนงาน การตรวจสิทธิ์ กระบวนงาน AuthenticationAuthorizationMetadata ระดับชั้นของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

52 อนาคตจากมุมมอง ของ Bill Gates จาก: Thailand Digital Inspiration 30 June 2005

53 การเชื่อมต่อ ข่าวสารได้ ตลอดเวลา อนาคตการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารทำได้จากทุกที่ การจัดการและ จัดรูปแบบการ จัดเก็บข่าวสาร การสร้าง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร การจัดเก็บ และการ นำมาใช้

54 • ใช้ง่าย • ชุดซอฟต์แวร์ • เครือข่าย • อินเทอร์เน็ต • อีเมล์ • การทำงานร่วมกัน • เคลื่อนที่ได้ทุกหนแห่ง • มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี • การรวมสื่อสารเป็นหนึ่งเดียว • บอร์ดแบนด์มีทุกหนทุกแห่ง • วัฒนธรรมการดำเนินการ เปลี่ยนไป • ปฏิรูปการทำงานกับการใช้ ข่าวสาร • คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล • ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร • เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพิ่มประสิทธิผล อนาคตกับการทำงานและการใช้ข้อมูลข่าวสาร

55 • คำถาม • ข้อเสนอแนะ • ความคิดเห็น • คำติชม เสียง บ่น • รอยยิ้มเล็กๆ • และอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อที่จะบรรยาย •แนวโน้มเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต •แรงกดดันที่มีต่อการดำเนินงานของห้องสมุด •นิยามห้องสมุดเสมือน ห้องสมุดดิจิตอล •พื้นฐานโครงสร้างห้องสมุดดิจิตอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google