งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมบริการห้องสมุด ดิจิตอล Digital Library Services บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมบริการห้องสมุด ดิจิตอล Digital Library Services บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมบริการห้องสมุด ดิจิตอล Digital Library Services บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง

2 1. จาก Books สู่ eBooks ทำไมห้องสมุดจึงต้องมี eBooks? 1. เวลา สถานที่ และ ค่าใช้จ่าย 2. เข้าถึงผู้ใช้ได้เพิ่มขึ้น และ สะดวกขึ้น 3. สนับสนุนการบริการของ ห้องสมุดได้มากขึ้น 4. สามารถใช้บริการห้องสมุดได้ 24/7

3 1.1 Text eBooks รูปแบบ : –webpages (HTML) เพื่อ อ่าน online –page images (PDF) เพื่อ download

4 1.2 Audio eBooks • นำเสนอแบบ digital audio files ที่สามารถ download ได้

5 เนื้อหาที่เป็นที่นิยมของ eBooks •Popular fiction •Travel guides •Business •Technology •Self-improvement

6 2. จาก Reference สู่ eReference. แต่เดิมเราตอบคำถามตัวต่อตัว. ต่อมามีการตอบคำถามโดยใช้โทรศัพท์ แต่ปัจจุบัน ….. Virtual Reference: ตอบคำถาม ผ่าน electronic medium • e-mail • web-based chat • instant messaging

7 2.1 E-mail Reference • กรอกแบบฟอร์ม online, ได้รับ คำตอบเป็น e-mail •Turnaround time: โดยปกติ 24-48 ชั่วโมง • คำถามมีหลากหลายประเภท

8 2.2 Web-based Chat Reference • กรอกแบบฟอร์มจาก webpage, เริ่ม chat •Turnaround time: ทันทีทันใด ! • คำถามทุกประเภท

9 2.3 Instant Messaging Reference • ใช้ IM โปรแกรมที่ได้รับความนิยม เช่น (AOL, Yahoo) •Turnaround time: ทันทีทันใด ! • คำถามเกี่ยวกับการบ้าน & ธุรกิจ & ข้อมูล

10 รูปแบบของ eReference จากนี้ ไปน่าจะเป็นอย่างไร ? * Instant messaging reference services * Reference ผ่าน cell-phone text messaging * Video and audio reference (webcams)

11 3. การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ห้องสมุด •Traditional Library Publicity – แผ่นพับ ใบปลิว (flyers) –print newsletters –newspaper blurbs –public service announcements •The New Frontier –weblogs (blogs) –RSS

12 Blogging @ Your Library Finding, Reading & Creating Library Blogs

13 Overview •Introduction to Blogs •Finding and Reading Blogs •Creating A Blog for Your Library

14 What Is A Blog? •A web site containing: –Brief informational posts arranged in reverse chronological order –Timestamp for each post –Archives of previously posted content

15 Why Should You Care About Blogs? •Helps you stay informed about subjects you care about •Get current, unfiltered news & information •Unlike listservs, won’t clog up your email •No spam!

16 Why Should You Care About Blogs? •“We librarians, as information experts, do our patrons a disservice if we fail to make an effort at tapping into some of the information that may only be found in the blogosphere.” –From “Mining Information Gold in the Blogosphere,” AALL Spectrum, November 2004

17 Reading Blogs •As a Web page –Requires reader to visit multiple sites daily to check for updates •With a News Reader – Better! –All updates are automatically delivered to one central location when you subscribe to a RSS feed, listserv, etc.

18 News Readers •What Is a News Reader? –A piece of software or Web application that pulls together RSS feeds from multiple sources into one place making it easy to browse newly posted information from blogs, alert services, and other Web sites

19 News Readers •News Readers are also known as: –News aggregators –RSS aggregators –RSS readers –RSS stands for: •Rich Site Summary -OR- •Really Simple Syndication

20 News Readers •RSS allows you to receive notification of current content without having to visit the web site of interest to determine if it has been updated. –Look for button to get URL for the blog’s RSS feed –Then subscribe to it from your news reader

21 News Readers •“Anyone who needs to monitor current news on a regular basis will need to understand and use RSS in some form going forward”

22 News Reader: Bloglines •Bloglines is a FREE online service that helps you subscribe to and manage lots of web information, such as news feeds, weblogs and audio. •Bloglines tracks the information you're interested in, retrieves new stuff as it happens, and organizes everything for you on your own personal web news page. –From: Bloglines FAQ http://www.bloglines.com/help/faq

23 Subscribing to Bloglines •Go to http://www.bloglines.com/http://www.bloglines.com/ •Only requires an email address & password

24 Creating A Library Blog •Why Create a Blog for Your Library? –To communicate with your users –To communicate with library staff

25 Public Blogs for User Communication •Library & Topical News •Announce New Services •Recent Acquisitions List •Book/Movie/Web Site Recommendations •Book Discussions •Local Events Calendar •Recommended Research Sources

26 Internal Blogs for Staff Communication •Announcements for Staff •Knowledge Management –Frequently asked reference questions –Password archive •Project Management –Forum for collaboration –Progress reports

27 Benefits of Library Blogs •Easy – no HTML knowledge required •Inexpensive •May be seen as innovative •Attracts younger users •Allow user feedback through comments •Can be career booster for bloggers

28 Drawbacks of Library Blogs •Requires staff time commitment –Training –Set-up –Posting •May need to educate people about blogs –Users –Staff

29 Steps For Creating A Library Blog •Consider purpose & audience •Choose blog software •Develop blogging policies •Create a template for the blog •Consider staffing issues •Post content •Market the blog

30 Consider Purpose & Audience •Determine type of content you wish to share –Library & Topical News –Announce New Services –Recent Acquisitions List –Book/Movie/Web Site Recommendations –Book Discussions –Local Events Calendar –Recommended Research Sources –Other??

31 Consider Purpose & Audience •Decide upon a target audience –General community users –Young adults –Parents of small children –Book club members –Genealogists –Students / faculty –Employees –Other specialized user groups

32 Develop Blogging Policies •Think about blogging policies for your library –To ensure that blog reflects well on your library –To offer guidance to bloggers on what is and is not appropriate

33 Create a Template for the Blog •Consider features to include –Archives –Blogroll –RSS & Subscription Options •Choose color scheme and style •Test in multiple browsers

34 Consider Staffing Issues •Decide who will post to the blog –May be one person or team •Train staff on blog software

35 Post Content •Develop a consistent style for postings •Use “your own voice” whenever possible •Check for spelling and grammatical errors •Post often

36 Market Your Blog •Announce in library newsletter •Email users directly •Share by word of mouth •Create bookmarks, business cards, etc. •Include URL on library publications •Seek links from other Web sites & blogs •List with search engines and blog directories •Issue a press release to local news

37 Questions? ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมบริการห้องสมุด ดิจิตอล Digital Library Services บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google