งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมบริการห้องสมุดดิจิตอล Digital Library Services บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมบริการห้องสมุดดิจิตอล Digital Library Services บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมบริการห้องสมุดดิจิตอล Digital Library Services บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2 1. จาก Books สู่ eBooks เวลา สถานที่ และ ค่าใช้จ่าย
2. เข้าถึงผู้ใช้ได้เพิ่มขึ้น และสะดวกขึ้น 3. สนับสนุนการบริการของห้องสมุดได้มากขึ้น 4. สามารถใช้บริการห้องสมุดได้ 24/7

3 1.1 Text eBooks รูปแบบ: webpages (HTML) เพื่ออ่าน online
page images (PDF) เพื่อ download

4 1.2 Audio eBooks นำเสนอแบบ digital audio files ที่สามารถ download ได้

5 เนื้อหาที่เป็นที่นิยมของ eBooks
Popular fiction Travel guides Business Technology Self-improvement

6 2. จาก Reference สู่ eReference
. แต่เดิมเราตอบคำถามตัวต่อตัว . ต่อมามีการตอบคำถามโดยใช้โทรศัพท์ แต่ปัจจุบัน….. Virtual Reference: ตอบคำถามผ่าน electronic medium web-based chat instant messaging

7 2.1 E-mail Reference กรอกแบบฟอร์ม online, ได้รับคำตอบเป็น e-mail
Turnaround time: โดยปกติ ชั่วโมง คำถามมีหลากหลายประเภท

8 2.2 Web-based Chat Reference
กรอกแบบฟอร์มจาก webpage, เริ่ม chat Turnaround time: ทันทีทันใด! คำถามทุกประเภท

9 2.3 Instant Messaging Reference
ใช้ IM โปรแกรมที่ได้รับความนิยม เช่น (AOL, Yahoo) Turnaround time: ทันทีทันใด! คำถามเกี่ยวกับการบ้าน & ธุรกิจ & ข้อมูล

10 รูปแบบของ eReference จากนี้ไปน่าจะเป็นอย่างไร?
* Instant messaging reference services * Reference ผ่าน cell-phone text messaging * Video and audio reference (webcams)

11 3. การแจ้งข้อมูลข่าวสารห้องสมุด
Traditional Library Publicity แผ่นพับ ใบปลิว (flyers) print newsletters newspaper blurbs public service announcements The New Frontier weblogs (blogs) RSS

12 Blogging @ Your Library Finding, Reading & Creating Library Blogs

13 Overview Introduction to Blogs Finding and Reading Blogs
Creating A Blog for Your Library

14 What Is A Blog? A web site containing:
Brief informational posts arranged in reverse chronological order Timestamp for each post Archives of previously posted content

15 Why Should You Care About Blogs?
Helps you stay informed about subjects you care about Get current, unfiltered news & information Unlike listservs, won’t clog up your No spam!

16 Why Should You Care About Blogs?
“We librarians, as information experts, do our patrons a disservice if we fail to make an effort at tapping into some of the information that may only be found in the blogosphere.” From “Mining Information Gold in the Blogosphere,” AALL Spectrum, November 2004

17 Reading Blogs As a Web page With a News Reader – Better!
Requires reader to visit multiple sites daily to check for updates With a News Reader – Better! All updates are automatically delivered to one central location when you subscribe to a RSS feed, listserv, etc.

18 News Readers What Is a News Reader?
A piece of software or Web application that pulls together RSS feeds from multiple sources into one place making it easy to browse newly posted information from blogs, alert services, and other Web sites

19 News Readers News Readers are also known as: News aggregators
RSS aggregators RSS readers RSS stands for: Rich Site Summary -OR- Really Simple Syndication

20 News Readers RSS allows you to receive notification of current content without having to visit the web site of interest to determine if it has been updated. Look for button to get URL for the blog’s RSS feed Then subscribe to it from your news reader

21 News Readers “Anyone who needs to monitor current news on a regular basis will need to understand and use RSS in some form going forward”

22 News Reader: Bloglines
Bloglines is a FREE online service that helps you subscribe to and manage lots of web information, such as news feeds, weblogs and audio. Bloglines tracks the information you're interested in, retrieves new stuff as it happens, and organizes everything for you on your own personal web news page. From: Bloglines FAQ

23 Subscribing to Bloglines
Go to Only requires an address & password

24 Creating A Library Blog
Why Create a Blog for Your Library? To communicate with your users To communicate with library staff

25 Public Blogs for User Communication
Library & Topical News Announce New Services Recent Acquisitions List Book/Movie/Web Site Recommendations Book Discussions Local Events Calendar Recommended Research Sources

26 Internal Blogs for Staff Communication
Announcements for Staff Knowledge Management Frequently asked reference questions Password archive Project Management Forum for collaboration Progress reports

27 Benefits of Library Blogs
Easy – no HTML knowledge required Inexpensive May be seen as innovative Attracts younger users Allow user feedback through comments Can be career booster for bloggers

28 Drawbacks of Library Blogs
Requires staff time commitment Training Set-up Posting May need to educate people about blogs Users Staff

29 Steps For Creating A Library Blog
Consider purpose & audience Choose blog software Develop blogging policies Create a template for the blog Consider staffing issues Post content Market the blog

30 Consider Purpose & Audience
Determine type of content you wish to share Library & Topical News Announce New Services Recent Acquisitions List Book/Movie/Web Site Recommendations Book Discussions Local Events Calendar Recommended Research Sources Other??

31 Consider Purpose & Audience
Decide upon a target audience General community users Young adults Parents of small children Book club members Genealogists Students / faculty Employees Other specialized user groups

32 Develop Blogging Policies
Think about blogging policies for your library To ensure that blog reflects well on your library To offer guidance to bloggers on what is and is not appropriate

33 Create a Template for the Blog
Consider features to include Archives Blogroll RSS & Subscription Options Choose color scheme and style Test in multiple browsers

34 Consider Staffing Issues
Decide who will post to the blog May be one person or team Train staff on blog software

35 Post Content Develop a consistent style for postings
Use “your own voice” whenever possible Check for spelling and grammatical errors Post often

36 Market Your Blog Announce in library newsletter Email users directly
Share by word of mouth Create bookmarks, business cards, etc. Include URL on library publications Seek links from other Web sites & blogs List with search engines and blog directories Issue a press release to local news

37 Questions? ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมบริการห้องสมุดดิจิตอล Digital Library Services บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google