งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Slide 1 รายงานความก้าวหน้ารายงานความก้าวหน้า  ผลการศึกษาภาระโรคและภาระจากปัจจัยเสี่ยง  ผลการศึกษาภาระโรคของประชากรไทยปี พ.ศ. 2547  ผลการศึกษาภาระจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Slide 1 รายงานความก้าวหน้ารายงานความก้าวหน้า  ผลการศึกษาภาระโรคและภาระจากปัจจัยเสี่ยง  ผลการศึกษาภาระโรคของประชากรไทยปี พ.ศ. 2547  ผลการศึกษาภาระจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Slide 1 รายงานความก้าวหน้ารายงานความก้าวหน้า  ผลการศึกษาภาระโรคและภาระจากปัจจัยเสี่ยง  ผลการศึกษาภาระโรคของประชากรไทยปี พ.ศ. 2547  ผลการศึกษาภาระจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2547  ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาค่าถ่วง น้ำหนักความพิการของประเทศไทย

2 ผลการศึกษา ภาระโรคของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2547

3 Slide 3 DALY lost by 3 major categories Total = 9.9 Million DALYs (Males: 5.7, Female: 4.2) Group I Infections, maternal, perinatal and nutritional conditions = 2.1 Million DALYs Group II Non-communicable diseases = 6.5 Million DALYs Group III Injuries = 1.3 Million DALYs MalesFemales

4 Slide 4 Profile of DALY loss, Thailand 2004

5 Slide 5 DALY lost by sex and disease category, Thailand 2004 ชาย : 5.7 ล้านปี DALY หญิง : 4.2 ล้านปี DALY รวมความสูญเสีย = 9.9 ล้านปี DALY

6 Slide 6 DALY lost by disease category

7 Slide 7 Top ten: Deaths % of Total63.9056.04

8 Slide 8 Top ten: YLLs % of Total63.2553.36

9 Slide 9 Top ten: YLDs % of Total63.2667.26

10 Slide 10 Top ten: DALYs % of Total52.6142.83

11 Slide 11 Mortality rate: 1999-2004

12 Slide 12 Total DALYs: 1999-2004

13 Slide 13 DALYs: 1999-2004

14 Slide 14 19902000 20052020

15 Slide 15 DALYs ranks in 1999 and 2004

16 Slide 16 DALYs ranks in 1999 and 2004

17 Slide 17 Change of Ranks: 1999  2004  DALY in Males  Alcohol dependence/harmful use: จากอันดับที่ 11 เป็น 4  Depression: จากอันดับที่ 15 เป็น 10  Homicide and violence: จากอันดับที่ 8 เป็น 15  Suicides: จากอันดับที่ 9 เป็น 16  DALY in Female  Ischaemic HD: จากอันดับที่ 9 เป็น 5  Schizophrenia: จากอันดับ 17 เป็น 11

18 ผลการศึกษา ภาระจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2547

19 Slide 19 ร้อยละของภาระโรคที่เกิดจากปัจจัย เสี่ยงที่ศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับภาระโรครวม ทั้งหมด ในปี พ. ศ.2547 ลำดับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาระโรคจากมากไป หาน้อย ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย แอลกอฮอล์ บุหรี่ ความดันเลือดสูง การไม่สวม หมวกและคาดเข็มขัดนิรภัย ภาวะน้ำหนักเกิน และโรคอ้วน ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง การบริโภคผักและผลไม้น้อย การขาดการออก กำลังกาย การใช้สารเสพติด มลพิษทางอากาศ การขาดน้ำสะอาด การสุขาภิบาลและสุขอนามัย ที่ไม่เหมาะสม และภาวะทุพโภชนาการ

20 Slide 20 Burden attributable to risk factors, 1999-2004

21 Slide 21 Risk burden in men

22 Slide 22 Risk burden in women

23 ความก้าวหน้า โครงการพัฒนาค่าถ่วงน้ำหนัก ความพิการของประเทศไทย

24 Slide 24 โครงการพัฒนาค่าถ่วงน้ำหนักความ พิการของประเทศไทย มี. ค.2549 – ส. ค.2551 ทบทวน วรรณกรรม Pre-test นครปฐม  6-8 ม.ค. กทม.  25 มี.ค. Filed work • อบรบ interviewers อบรบ interviewers • field work field work  กทม. -> เม.ย. กทม. -> เม.ย.  ภาคใต้ -> พ.ค. ภาคใต้ -> พ.ค.  ภาคอีสาน -> พ.ค. ภาคอีสาน -> พ.ค.  ภาคเหนือ -> มิ.ย. ภาคเหนือ -> มิ.ย.  ภาคกลาง -> ก.ค. ภาคกลาง -> ก.ค. • สรุปผล สรุปผล Matching Clinical conditions and Health state Systematic review, ประชุมผู้เชี่ยวชาญ 22 กลุ่มโรค, ปรับแก้ค่า DW, ส่งผลการศึกษา  ---พ.ศ.2549---  ---------------------------พ.ศ.2550-------------------------  --------------พ.ศ.2551--------------  มี.ค. – ธ.ค.ม.ค.- มี.ค.เม.ย.- มิ.ย.ก.ค.- ก.ย.ต.ค.- ธ.ค.ม.ค.- มี.ค.เม.ย.- มิ.ย.ก.ค.- ส.ค. Sample preparation

25 Slide 25 The EuroQoL Group •Set up in 1987 by a multidisciplinary group of researchers concerned with EVALUATION in health and health care – Clinicians – Health economists – Others (sociology, psychology …) Founder members •Finland •Netherlands •(Norway) •Sweden •UK

26 Slide 26 What is EQ-5D ? •A generic, single index measure of health status •Based on 5 dimensions Mobility Self-Care Usual Activity Pain / Discomfort Anxiety / Depression •Defines a total of 3 5 = 243 health states Mobility Self-Care Usual Activity Pain / Discomfort Anxiety / Depression Health state

27 Slide 27 Valuation method(s) •EuroQoL Group standard –Visual analogue scale rating using a vertical 20cm scale –Range 0 – 100 corresponding to “worst imaginable” and “best imaginable” health •Individual experimentation –Time Trade-Off (York MVH Project) –Ranking –Paired comparisons –Standard Gamble

28 Slide 28 Health state E Health state F 3 3 3 3 3 Health state H VAS rating of EQ-5D health states Health state A Health state C 1 1 1 1 1 Health state D

29 Slide 29

30 Slide 30 ตัวอย่าง TTO Board สำหรับสุขภาพที่ ดีกว่าเสียชีวิต ช่อง ก * ช่อง ข สุขภาพ ก สุขภาพ ข จำนวนปี * ในช่อง ก มีคำว่า “ เสียชีวิต ” ติด อยู่

31 Slide 31 BOD web site  สามารถเปิด web site ด้วย URL คือ www.thaibod.org หรือ link จาก web site ของ IHPP โดยพิมพ์ www.ihpp.thaigov.net เลือก Research Projects > โครงการศึกษา ภาระโรคและการบาดเจ็บของประเทศไทย พ. ศ. 2547  ได้มีการปรับปรุงเวปไซต์ใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550  ปรับปรุง layout ของแต่ละหน้าใหม่  หน้าแรกของ web site ได้เพิ่มส่วนการ นำเสนอ (presentation) เพื่อให้ผู้เข้าชม web site ได้ดูผลการศึกษาเบื้องต้นทั้งส่วนของ ภาระโรคและภาระจากปัจจัยเสี่ยง  เพิ่มระบบเพื่อให้คณะทำงานฯ สามารถ login เพื่อส่งรายงานต่างๆ แบบ online ได้

32 วาระที่ 3 แผนการดำเนินงานต่อไป ของโครงการพัฒนาการ ดำเนินการจัดทำเครื่องชี้วัดภาระ โรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศ ไทย

33 Slide 33 แผนการดำเนินงานต่อไปของ โครงการฯ : ปีที่ 2 MarAprMayJunJulySep Data coordination Seminar on data system (4-5 April07) Life Table 2004 Not startedongoingcomplete YLL 2004 Cause of death Consultative meeting BOD method. improvement Violence :paper writing Data collection Sum. paper on the stand. method Set up a standard protocol and network with regional partners commencing 1.Report risk burden by public health region 2.Report DALY by public health region 3.Report YLL by province, sex and age group HALE Series of consultative meeting with partners Revise with complete BOD Cancer Sub-nationalBOD Riskburden Health state valuation study in Thailand Aug Converting disease stages to a generic measure DW Connection with Prof.Paul Kind, Center for Health Economics, University of York Connection with an expert from World Health Organization Inter.Network 2 nd Year (2006-2007) BOD projection Violence HALE

34 Slide 34 Discussion on Data Sources • รายการโรคที่ใช้ incidence จากการศึกษา BOD ปี 2542 • รายการโรคที่ใช้แหล่งข้อมูลของ incidence จากแหล่งเดียวกับการศึกษาปี 2542 แต่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น • รายการโรคที่เปลี่ยนแหล่งข้อมูลไปจากเดิม ที่ศึกษาในปี 2542

35 Slide 35 แหล่งข้อมูลเหมือนปีการศึกษาใน ปี 2542 STD Syphilis:ข้อมูลผู้บริจาคเลือดสภากาชาด ปี 2542, Chlamydia: GBD-OAI ปี 2533 HIV/AIDSรายงานการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อของประเทศไทย ปี 2543-2563 Hypertension in pregnancyการศึกษาของ ภิเศก ลุมพิกานนท์ (2543) และ รัตนา คำวิลัยศักดิ์ (2541) Abortionการสำรวจภาวะสุขภาพโดยการตรวจร่างกาย ปี 2539-40 Birth trauma & asphyxiaการศึกษาของ ภิเศก ลุมพิกานนท์, และ ณรงค์ วณิยกูล และคณะ ปี 2543 Dementiaการสำรวจภาวะสุขภาพโดยการตรวจร่างกาย ปี 2539-40 Parkinson's diseaseการประมาณขององค์การอนามัยโลก (GBD-OAI) ปี 2533 * Glaucoma, Other vision losses การสำรวจภาวะการมองเห็น ปี 2539-2540 COPD (emphysema)การสำรวจภาวะสุขภาพโดยการตรวจร่างกาย ปี 2534 Cirrhosisความชุกของพาหะ HBV ปี 2541 (ยง ภู่วรวรรณและคณะ ปี 2544) Benign prostatic hypertrophy การประมาณขององค์การอนามัยโลก (GBD-OAI) ปี 2533 Congenital anomalies Down syndrome การศึกษาของ พรสวรรค์ วสันต์ ปี 2537 *อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา

36 Slide 36 แหล่งข้อมูลเดียวกับปี 2542 แต่ update ปีที่ศึกษา รายการโรคแหล่งข้อมูล การปรับปรุงแหล่งข้อมูล (พ.ศ.) DiarrhoeaHWS2539  2547 EPI-clusterรง.5062542  2546-2548 MeningitisDRG2539-2540  2547 Malariaรง.506 และ กองมาลาเรีย2542  2546-2548 Leprosyกองโรคเรื้อน2542  2546-2548 Respiratory infectionsHWS2539  2547 Maternal (Haemorrhage, Sepsis)กรมอนามัย2542  2545 Protein-energy malnutritionการสำรวจภาวะโภชนาการและอาหาร2538  2546-2548 *Cancerรายงานทะเบียนมะเร็ง2537  2538-2540 Schizophreniaการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต2542  2546 Rheumatic HD, Hypertensive HDDRG2542  2547 Peptic ulcer diseaseHWS2539  2547 AppendicitisDRG2542  2547 Nephritis & nephrosis ทะเบียนโรคไต (2543),การบริจาคอวัยวะ (2542) และ การศึกษา วิชช์ เกษมทรัพย์และคณะ (2543) เปลี่ยนเฉพาะรายงานทะเบียนโรคไต (2546) Back painHWS2539  2547 Oral conditionsการสำรวจภาวะทันตสุขภาพ2537  2544 InjuriesDRG2542  2547 *อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา

37 Slide 37 อภิปรายผลข้อมูล YLD  Sexually transmitted diseases: ใช้ข้อมูล จากรายงาน 506 ซึ่งยังคงมีข้อจำกัดเรื่อง under- reported  Glaucoma and Other Vision Losses: อยู่ ระหว่างรอผลจาก National Survey on Blindness and Low vision in Thailand 2006 จึงใช้ค่า prevalence เดิมจากการศึกษา BOD ปี 2542  Dementia: ยังคงประมาณค่า YLD โดยใช้ prevalence เดิมที่ใช้ในการศึกษา BOD เมื่อปี 2542  Parkinson’s Disease: ใช้ข้อมูลจากการศึกษา ในต่างประเทศ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ โรคนี้ในประเทศไทย  Nephritis and Nephrosis: ใช้ข้อมูลรวมที่ไม่มี การจำแนกตามเพศและอายุ  Spina Bifida and Congenital heart Disease: ใช้ข้อมูลจากการศึกษาในต่างประเทศ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

38 Slide 38 อภิปรายผลข้อมูล YLD  Cleft Palate & Lip and Down Syndrome: ใช้ข้อมูลเดิมจากการศึกษา BOD ปี 2542 เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  Cancer: รอผลจากทีมทะเบียนมะเร็ง  Otitis media: ใช้ข้อมูลเดิมจากการศึกษา BOD ปี 2542 เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ การศึกษาในกลุ่มอายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้  Epilepsy: ข้อมูลที่ใช้มีข้อจำกัดในเรื่องของ จำนวนประชากรที่น้อยกว่า และทำการศึกษาใน หนึ่งจังหวัด ซึ่งอาจไม่เป็นตัวแทนของประชากร ทั้งหมดได้  Asthma: ข้อมูลมาจากหลายแหล่งการศึกษา ซึ่ง ทำการศึกษาในกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน  Osteoarthritis: ใช้ข้อมูลเดิมจากการศึกษา BOD ปี 2542 เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

39 Slide 39 อภิปรายผลข้อมูล YLD  Alcohol dependence /harmful use: ข้อมูล ที่ใช้มีตัวเลขที่สูงขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ ตัวเลขที่ได้จากการศึกษา BOD ปี 2542  Drug dependence /harmful use: ข้อมูลที่ ใช้มีตัวเลขที่ต่ำลง เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ได้ จากการศึกษา BOD ปี 2542  COPD: ใช้ข้อมูลเดิมจากการศึกษา BOD ปี 2542 เนื่องจากแหล่งข้อมูลจากการสำรวจที่เป็นปัจจุบัน (BRFSS) เป็นการสัมภาษณ์ประวัติการเป็นโรคของ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  Hepatitis: ใช้ข้อมูลเดิมจากการศึกษา BOD ปี 2542 แต่ได้ทำการปรับค่าตัวแปรต่างๆให้มีความ เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโรค ดังนั้นข้อมูล YLD ของ Hepatitis นี้จึงมีความ น่าเชื่อถือเพียงพอ

40 Slide 40 แผนการดำเนินการศึกษาภาระโรคระดับ sub-national  Sub-national  Bangkok + 12 public health area  Data sources:  NHESIII  by public health area  Mortality data  by province, region  506 report  by province, region  HWS  by region  TBRFSS  by province  IS  Bangkok / Non-Bangkok  รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ 5 ( พ. ศ.2546)  ภาค, เมือง / ชนบท  รายงานสถานภาพการใช้สารเสพติด พ. ศ.2546  กทม. + 4 ภาค


ดาวน์โหลด ppt Slide 1 รายงานความก้าวหน้ารายงานความก้าวหน้า  ผลการศึกษาภาระโรคและภาระจากปัจจัยเสี่ยง  ผลการศึกษาภาระโรคของประชากรไทยปี พ.ศ. 2547  ผลการศึกษาภาระจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google