งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล หัวหน้าโครงการ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล หัวหน้าโครงการ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล หัวหน้าโครงการ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. การสัมมนา การเปิดเสรีทางการค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT): โอกาสหรือฝันกลางอากาศ? โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 8 ธันวาคม 2548

2 2 โครงร่างการนำเสนอ •ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ •ขอบเขตของการศึกษา •แนวทางการศึกษา (research methodology) •วัตถุประสงค์ของการสัมมนา

3 3 วัตถุประสงค์ –เพื่อให้มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและศักยภาพ ในการดำเนินการของประเทศไทยในด้านบริการโทรคมนาคม บริการส่งด่วนพิเศษ และด้านคอมพิวเตอร์และบริการที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ เป็นปัจจุบันในทุกกรอบการเจรจา –เพื่อให้มีนโยบายและแผนเจรจาเชิงรุกสำหรับสำหรับประเทศ ไทยในการดำเนินการความร่วมมือและการเจรจาในด้านที่ เกี่ยวข้อง –เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ เชิงรุกสำหรับการเจรจา

4 4 ขอบเขตของการศึกษา •ศึกษาสถานภาพปัจจุบันของประเทศไทย ในสาขาบริการโทรคมนาคม (Telecommunication services) บริการส่งด่วนพิเศษ (Express delivery services) และด้านคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง (Computer and related services) รวมถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในส่วนที่เป็นจุดแข็งและจุดด้อยของประเทศไทย •ศึกษาสถานภาพของการดำเนินการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ไทย รวมถึงศักยภาพของไทยในการดำเนินการเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ •จัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกสำหรับการดำเนินการของประเทศไทยในการ เจรจาระหว่างประเทศเพื่อการเปิดเสรีด้านบริการโทรคมนาคม บริการส่งด่วน พิเศษ และด้านคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง การเปิดเสรีการค้าสินค้า การเจรจาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจใน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับมหภาค เพื่อให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำยุทธวิธี เจรจาในแต่ละเวทีเจรจา •เสนอแนะแนวทางเพื่อการเตรียมพร้อมของประเทศไทยในการ ดำเนินการเกี่ยวกับการเจรจาด้านการเปิดเสรี ในสาขาดังกล่าว •เสนอแนะแนวทางในการดำเนินการความร่วมมือเพื่อเป็นหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ

5 5 รายละเอียดสาขาที่ทำการศึกษา •บริการโทรคมนาคม •โทรคมนาคมใช้สาย •โทรคมนาคมไร้สาย •การเข้าถึง/เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต •บริการส่งด่วนพิเศษ •คอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง •คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ •คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ •บริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ •พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ •อุตสาหกรรมเพลง •อุตสาหกรรมภาพยนตร์ •อุตสาหกรรมสื่อวิทยุและโทรทัศน์ •อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ •อุตสาหกรรมโฆษณา Digital Products

6 6 วิธีการศึกษา วิธีการศึกษา (1) สถานภาพและศักยภาพของการให้บริการรายสาขา ศึกษาโครงสร้างตลาดซึ่งสะท้อนภาพการแข่งขันในตลาดประเทศไทย และความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาด บริการ โทรคมนาคม บริการ EDS คอมพิวเตอร์ และบริการ E- Commerce นิยาม/ ขอบเขต องค์ประกอบของ การบริการ รวบรวม ข้อมูล สินค้าและ บริการ และ ต้นทุนการ ผลิต กฏเกณฑ์/ กฎหมาย การกำกับดูแล ตลาดและการ เข้าสู่ตลาด จำนวน ผู้ประกอบการ Desk Research/Interview

7 7 วิธีการศึกษา วิธีการศึกษา (1) สถานภาพและศักยภาพของการให้บริการรายสาขา (ต่อ) - การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย ของการให้บริการแยกรายสาขา บริการ โทรคมนาคม บริการ EDS คอมพิวเตอร์ และบริการ E- Commerce Focus Group Opportunity Plus Desk Research/Interview/ Threat Strength Weakness

8 8 วิธีการศึกษา วิธีการศึกษา (2) วิเคราะห์ข้อตกลง/ข้อผูกพันระหว่าง ประเทศ WTO GATS ITA ….. ASEAN AFTA AFAS E-ASEAN Roadmap ….. พหุภาคี ----------------- ภูมิภาค ------------------------ ทวิภาคี USA Japan AUS ….

9 9 วิธีการศึกษา (ต่อ) (3) ประยุกต์แนวคิด และทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเสนอแนวทางในการกำหนดบทบาทในเชิงรุก •Gravity Model •ระบุโอกาสทางการตลาด (Market Potential) และ ลักษณะของตลาดที่เหมาะสมต่อ “การรุก” •การประยุกต์ใช้ model ในการจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุก

10 10 วิธีการศึกษา (ต่อ) วิธีการศึกษา (ต่อ) ( 4) วิเคราะห์ความร่วมมือเพื่อเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร •การอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) •ประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมสุดยอดสังคมสารสนเทศ (World Summit on Information Society) •ประเด็นสำคัญ •ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการ ทรัพยากรอินเทอร์เน็ต •ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต •ประเด็นเรื่องรูปแบบการอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ตนานาชาติ

11 11 วิธีการศึกษา (ต่อ) วิธีการศึกษา (ต่อ) ( 4) วิเคราะห์ความร่วมมือเพื่อเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) ทรัพย์สินทางปัญญา •ความสำคัญของ IPR ต่อ Digital Trade Issues •สถานะปัจจุบันของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย •ข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้าน IPR ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 12 วิธีการศึกษา (ต่อ) (5) ประมวลและสังเคราะห์ข้อมูลจาก แนวทางการศึกษาข้อ 1-4 เพื่อจัดทำ –ร่างยุทธศาสตร์ทางด้านการเจรจาระหว่าง ประเทศเชิงรุกทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร –ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมของ ประเทศไทยในการเจรจา

13 13 ความก้าวหน้าของการศึกษา •ทำการศึกษาโครงสร้างตลาดรายสาขาย่อย และ identify ประเด็น เช่น –Key players –ลักษณะการแข่งขัน –ความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการใหม่ •จัดระดมสมองกลุ่มย่อย 10 ครั้ง •วิเคราะห์ข้อผูกพันเบื้องต้น •การ run แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์

14 14 การสัมมนาการเปิดเสรีทางการค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT): โอกาสหรือฝันกลางอากาศ? •เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น (preliminary study) เกี่ยวกับ โอกาสทางการค้าและความสามารถในการแข่งขัน ของ ผู้ประกอบการไทย ในบริบทของการเปิดเสรีทางการค้าด้าน ICT ให้แก่ผู้ให้บริการ 4 สาขา (บริการโทรคมนาคม บริการส่งด่วนพิเศษ คอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) หน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและ พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษาดังกล่าว •เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของผู้ประกอบการไทยที่จะทำการค้า “เชิงรุก” ในประเทศที่ตลาดมี ศักยภาพในการเติบโต •เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึงอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของประเทศคู่ค้าที่ มีศักยภาพ ทั้งอุปสรรคอันเกิดจากความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ ไทย และอุปสรรคอันเกิดจากนโยบาย มาตรการ ฯลฯ อันเป็นการกีด กันทางการค้าของประเทศคู่ค้า

15 15 รูปแบบการสัมมนา •แบ่งเป็น 2 ช่วง –ช่วงที่ 1 •นำเสนอการศึกษาในภาพรวม •การนำเสนอประเด็นสำคัญทางด้านการเปิดเสรี •การนำเสนอผลการศึกษาจากแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ •การให้ความเห็น/ข้อแนะนำต่อผลการศึกษาเบื้องต้น โดย ผู้เข้าร่วมสัมมนา –ช่วงที่ 2 •ระดมสมองกลุ่มย่อย เพื่อให้ความเห็นต่อความเป็นไปได้ใน การรุกตลาดที่มี Market Potential บนพื้นฐานของ ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งพิจารณา จาก SWOT Analysis •ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อ SWOT Analysis

16 16 รายนามคณะวิจัย นายดิเรก เจริญผลที่ปรึกษาอาวุโสด้านเทคโนโลยี และการเจรจาระหว่างประเทศ ดร. สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุขที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ และการค้าระหว่างประเทศ นายสมชัย เรี่ยวพานิชกุลที่ปรึกษาด้านบริการส่งด่วนพิเศษ ดร.กำธร ไวทยกุลที่ปรึกษาด้านบริการโทรคมนาคม ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูลที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนโยบาย ดร.ชฏามาศ ธุวะเศรษฐกุลหัวหน้าโครงการ ดร.กษิติธร ภูภราดัยผู้จัดการโครงการ/นักวิจัย ดร.เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญูนักวิจัย นายภูมิศักดิ์ สมุทคุปต์ นักวิจัย นางสาวสุมาวสี ศาลาสุขนักวิจัย นางสาวปริญญา ชฏิลาลัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

17 ขอบคุณ Thank you for your attention. http://www.nectec.or.th/ Electronic * Computing * Telecommunication * Information NECTEC is the founder of ThaiSarn, Software Park, Internet Thailand, SchoolNet, ThaiCERT, PTEC, TMEC, HAII and GITS.


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล หัวหน้าโครงการ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google