งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2,000 บาท อนุโลมได้ไม๊....?? 2,000 บาท คือ อะไร ??? ค่าปรับ.. ไง.. แพะ. ๆ.. ๆ... แพงมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2,000 บาท อนุโลมได้ไม๊....?? 2,000 บาท คือ อะไร ??? ค่าปรับ.. ไง.. แพะ. ๆ.. ๆ... แพงมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2,000 บาท อนุโลมได้ไม๊....?? 2,000 บาท คือ อะไร ??? ค่าปรับ.. ไง.. แพะ. ๆ.. ๆ... แพงมาก

2 ค่าปรับ คือค่าธรรมเนียมที่ สภาวิศวกรเรียกเก็บ ในจำนวนเงิน 2,000 บาท หาก ท่านปล่อยปละละเลยให้ อายุ สมาชิก และหรือ ใบอนุญาต หมดอายุ

3 1. หากท่านปล่อยให้ อายุ สมาชิกสิ้นสุด แม้ ใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุด จะเป็นผล ทำให้ ใบ อนุญาตฯ สิ้นสุด ไปด้วย ตัวอย่างบัตร สมาชิก เมื่อท่านขอต่ออายุสมาชิก หรือใบอนุญาตฯ

4 ตัวอย่าง ใบอนุญาต 1. หากท่านปล่อยให้ ใบ อนุญาตฯ หมดอายุ แม้ บัตรสมาชิกยังไม่ หมดอายุ เมื่อท่านขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ

5 ทำอย่างไร... จึงไม่ต้องเสีย ค่าปรับ 2,000 บาท อายุสมาชิก อายุใบอนุญาตฯ และ หรือ

6 1. หมั่นตรวจสอบ วันหมดอายุ ของบัตรสมาชิกและใบอนุญาตฯ ระมัดระวัง.. หรือ.. ป้องกันอย่างไร..??? 2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทุกครั้งที่มีการย้ายที่อยู่ เพื่อท่านจะได้รับจดหมายแจ้ง เตือนการหมดอายุจากสภา วิศวกรเป็นการล่วงหน้า


ดาวน์โหลด ppt 2,000 บาท อนุโลมได้ไม๊....?? 2,000 บาท คือ อะไร ??? ค่าปรับ.. ไง.. แพะ. ๆ.. ๆ... แพงมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google