งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2,000 บาท ค่าปรับ..ไง.. 2,000 บาท คืออะไร ??? อนุโลมได้ไม๊....??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2,000 บาท ค่าปรับ..ไง.. 2,000 บาท คืออะไร ??? อนุโลมได้ไม๊....??"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2,000 บาท ค่าปรับ..ไง.. 2,000 บาท คืออะไร ??? อนุโลมได้ไม๊....??
2,000 บาท แพะ.ๆ..ๆ...แพงมาก อนุโลมได้ไม๊....?? 2,000 บาท คืออะไร ??? ค่าปรับ..ไง..

2 ค่าปรับคืออะไร ?? ทำไมต้องมีค่าปรับ ค่าปรับ คือค่าธรรมเนียมที่สภาวิศวกรเรียกเก็บ ในจำนวนเงิน 2,000 บาท หากท่านปล่อยปละละเลยให้ อายุสมาชิก และหรือ ใบอนุญาต หมดอายุ

3 เมื่อท่านขอต่ออายุสมาชิกหรือใบอนุญาตฯ
ตัวอย่างบัตรสมาชิก หากท่านปล่อยให้ อายุสมาชิกสิ้นสุด แม้ใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุด จะเป็นผล ทำให้ ใบอนุญาตฯ สิ้นสุด ไปด้วย เมื่อท่านขอต่ออายุสมาชิกหรือใบอนุญาตฯ ท่านก็จะถูกปรับ 2,000 บาท

4 เมื่อท่านขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตัวอย่างใบอนุญาต หากท่านปล่อยให้ ใบอนุญาตฯ หมดอายุ แม้บัตรสมาชิกยังไม่หมดอายุ เมื่อท่านขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ท่านก็จะถูกปรับ 2,000 บาท

5 ทำอย่างไร...จึงไม่ต้องเสีย ต้องต่ออายุก่อนหมดอายุ...จ้า....
ค่าปรับ 2,000 บาท อายุใบอนุญาตฯ อายุสมาชิก และ หรือ ต้องต่ออายุก่อนหมดอายุ...จ้า....

6 ระมัดระวัง..หรือ..ป้องกันอย่างไร..???
1. หมั่นตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรสมาชิกและใบอนุญาตฯ แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทุกครั้งที่มีการย้ายที่อยู่ เพื่อท่านจะได้รับจดหมายแจ้งเตือนการหมดอายุจากสภาวิศวกรเป็นการล่วงหน้า


ดาวน์โหลด ppt 2,000 บาท ค่าปรับ..ไง.. 2,000 บาท คืออะไร ??? อนุโลมได้ไม๊....??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google