งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTRODUCTION TO. วิทยากร วิทยากร • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี • วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา • วุฒิบัตรมะเร็งนรีเวชวิทยา • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTRODUCTION TO. วิทยากร วิทยากร • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี • วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา • วุฒิบัตรมะเร็งนรีเวชวิทยา • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTRODUCTION TO

2 วิทยากร วิทยากร • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี • วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา • วุฒิบัตรมะเร็งนรีเวชวิทยา • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว • ประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน • ประกาศนียบัตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง • คณะทำงานพัฒนารหัส ICD-10-TM • ประธานกรรมการฝึกอบรมการให้รหัส ICD-10-TM กระทรวงสาธารณสุข • วิทยากรหลักการให้รหัส ICD-10 กระทรวงสาธารณสุข

3 ICD ย่อมาจากอะไร ICD ย่อมาจากอะไร International Statistical Classification of Diseases and related Health Problems บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ

4 ICD คืออะไร ICD คืออะไร เป็นระบบของ 1.การจัดหมวดหมู่ของโรคและปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่พบในมนุษย์ 2. ระบบรหัสโรคและรหัสปัญหาสุขภาพ

5 ICD มีประโยชน์อย่างไร ICD มีประโยชน์อย่างไร ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้าน 1. ระบาดวิทยา 2. เวชสถิติ 3. ระบบเวชสารสนเทศ 4. การวางแผนยุทธศาสตร์ 5. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

6 ICD ฉบับที่เกี่ยวข้อง ICD ฉบับที่เกี่ยวข้อง ICD th Revision of ICD ICD-10-TM Thai modification of ICD-10

7 ลักษณะของรหัส ICD-10 ลักษณะของรหัส ICD-10  เป็นรหัสตัวอักษรผสมตัวเลข  แต่ละรหัสขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตั้งแต่ A ถึง Z ตามด้วยเลขอารบิก 2 – 4 หลัก ระหว่างหลักที่ 3 และ 4 มีจุดคั่น เช่น A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin K52.9 Noninfective gastroenteritis and colitis, unspecified M00.96 Pyogenic arthritis, unspecified, of knee joint A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin K52.9 Noninfective gastroenteritis and colitis, unspecified M00.96 Pyogenic arthritis, unspecified, of knee joint

8 หลักการจัดรหัส ICD-10 หลักการจัดรหัส ICD-10 โรคและปัญหาสุขภาพในมนุษย์ จัดขั้นที่ 1 ตามลักษณะผู้ป่วย หญิงตั้งครรภ์, คลอดบุตร หรือ หลังคลอด ทารกแรกเกิด บุคคลอื่น O P

9 หลักการจัดรหัส ICD-10 หลักการจัดรหัส ICD-10 บุคคลอื่น จัดขั้นที่ 2 ตามสาเหตุ โรคติดเชื้อเนื้องอก-มะเร็ง สาเหตุอื่น A, B C, D พิการแต่กำเนิด การบาดเจ็บ Q S, T

10 หลักการจัดรหัส ICD-10 หลักการจัดรหัส ICD-10 สาเหตุอื่น จัดขั้นที่ 3 ตามระบบอวัยวะ โรคเลือดหัวใจและหลอดเลือด กรณีอื่น D50-D89 I โรคต่อมไร้ท่อระบบหายใจ E J โรคจิตFระบบทางเดินอาหาร K ระบบประสาท โรคผิวหนัง G L โรคตา กระดูกและกล้ามเนื้อ M ปัสสาวะและสืบพันธุ์N H00-H59 โรคหู คอ จมูก H60-H95

11 หลักการจัดรหัส ICD-10 หลักการจัดรหัส ICD-10 กรณีอื่น วินิจฉัยโรคไม่ได้บริการสุขภาพ R Z V, W, X, Y สาเหตุภายนอก รหัสพิเศษU

12 การจัดบทของรหัส ICD-10 การจัดบทของรหัส ICD-10 1Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99) 2Neoplasms (C00-D48) 3Diseases of blood and blood forming organs (D50-D89) 4Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) 5Mental and behavioral disorders (F00-F99) 6Nervous system (G00-G99) 7Eye (H00-H59) 8Ear and mastoid process (H60-H95) 9Circulatory system (I00-I99) 10Respiratory system (J00-J99) 11Digestive system (K00-K93) 12Skin and subcutaneous tissue (L00-L99)

13 การจัดบทของรหัส ICD-10 การจัดบทของรหัส ICD-10 13Musculoskeletal system (M00-M99) 14Genitourinary system (N00-N99) 15Pregnancy, childbirth and the puerperium (O00-O99) 16Certain conditions originating in the perinatal period (P00-P96) 17Congenital malformations (Q00-Q99) 18Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings (R00-R99) 19Injury and poisoning (S00-T98) 20External causes of morbidity and mortality (V01-Y98) 21Factors influencing health status and contact with health services (Z00-Z99) 22Codes for special purposes (U00-U99)

14 กลุ่มรหัสและสมาชิกกลุ่ม กลุ่มรหัสและสมาชิกกลุ่ม  ในกลุ่มรหัสที่มีสมาชิกกลุ่ม ให้ใช้รหัสสมาชิกกลุ่ม เท่านั้น ห้ามใช้รหัสกลุ่ม จะมีสีดำป้ายที่เลขรหัสกลุ่ม แสดงว่าเป็นรหัสที่งดใช้ เช่น R10 Abdominal and pelvic pain R10.0 Acute abdomen R10.1 Pain localized to upper abdomen R10.2 Pelvic and perineal pain R10.3 Pain localized to other part of abdomen R10.4 Other and unspecified abdominal pain

15 กลุ่มรหัสและสมาชิกกลุ่ม กลุ่มรหัสและสมาชิกกลุ่ม R05 Cough Flatulence and related conditions Ascites  ในกลุ่มรหัสที่ไม่มีสมาชิกกลุ่ม ให้ใช้รหัสกลุ่มได้ กรณี นี้จะมีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมเลขรหัสกลุ่ม แสดงว่าเป็นรหัสที่ ใช้ได้ เช่น R14 R18

16 กลุ่มรหัสและสมาชิกกลุ่ม กลุ่มรหัสและสมาชิกกลุ่ม A01Typhoid and parathyphoid fever A01.0 Thyphoid fever Infection due to Salmonella typhi A01.1 Parathyphoid fever A A01.2 Parathyphoid fever B A01.3 Parathyphoid fever C A01.4 Parathyphoid fever, unspecified Infection due to Salmonella paratyphi NOS A01.8 Other specified salmonella infection A01.9 Salmonella infection, unspecified กลุ่มรหัส สมาชิกกลุ่ม

17 ลักษณะของรหัส ICD-10 ลักษณะของรหัส ICD-10 รหัส 3 หลักของโรคเบาหวาน E10Insulin-dependent diabetes mellitus E11Non-insulin dependent diabetes mellitus E12Malnutrition-related diabetes mellitus E13Other specified diabetes mellitus E14Unspecified diabetes mellitus

18 ลักษณะของรหัส ICD-10 ลักษณะของรหัส ICD-10 รหัสหลักที่ 4 ของโรคเบาหวาน.0with coma.1with ketoacidosis.2with renal complications.3with ophthalmic complications.4with neurological complications.5with peripheral circulatory complications.6with other specified complications.7with multiple complications.8with unspecified complications.9without complications

19 ลักษณะของรหัส ICD-10 ลักษณะของรหัส ICD-10 รหัส 3 หลักของการแท้ง O03Spontaneous abortion O04Medical abortion O05Other abortion O06Unspecified abortion

20 ลักษณะของรหัส ICD-10 ลักษณะของรหัส ICD-10 รหัสหลักที่ 4 ของการแท้ง.0 incomplete, complicated by genital tract and pelvic infection.1 incomplete, complicated by delayed or excessive haemorrhage.2 incomplete, complicated by embolism.3 incomplete, with other and unspecified complications.4 incomplete, without complication.5 complete or unspecified, complicated by genital tract and pelvic infection.6 complete or unspecified, complicated by delayed or excessive haemorrhage.7 complete or unspecified, complicated by embolism.8 complete or unspecified, with other and unspecified complications.9 complete or unspecified, without complication

21 แนวคิดการกำหนดและเรียงรหัส ICD-10 แนวคิดการกำหนดและเรียงรหัส ICD-10 A03 Shigellosis A03.0Shigellosis due to Shigella dysenteriae Group A shigellosis [Shiga-Kruse dysentery] A03.1Shigellosis due to Shigella flexneri Group B shigellosis A03.2Shigellosis due to Shigella boydii Group C shigellosis A03.3Shigellosis due to Shigella sonnei Group D shigellosis A03.8Other shigellosis A03.9Shigellosis, unspecified Bacillary dysentery NOS โรคที่สำคัญ พบบ่อย มีลักษณะโดดเด่น จะมีรหัสจำเพาะ โรคที่พบน้อยหลาย โรคใช้รหัสเดียวกัน ไม่มีรหัสจำเพาะ โรคที่วินิจฉัยไม่ชัดเจน ไม่ทราบรายละเอียด

22 เครื่องมือมาตรฐานในการให้รหัส เครื่องมือมาตรฐานในการให้รหัส ในปัจจุบัน เครื่องมือมาตรฐาน คือ หนังสือชุด ICD-10 หรือ ICD-10-TM หรือ ICD-9-CM ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือ คุณภาพต่ำ เช่น โพยส่วนตัว หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สมบูรณ์

23 หนังสือชุด ICD-10-TM หนังสือชุด ICD-10-TM Volume 1:Tabular list of diseases Volume 2:Alphabetical index of diseases Volume 3:Procedural codes Volume 4:Alphabetical index of procedural codes Volume 5:Standard coding guidelines

24 Volume 1

25 ส่วนประกอบของ ICD-10-TM Volume 1 ส่วนประกอบของ ICD-10-TM Volume 1  บทนำ  บัญชีรหัส 3 หลัก  บัญชีรหัส 4 หลัก  บัญชีรหัสชนิดของเนื้องอก (ICD-O)  การจัดกลุ่ม morbidity & mortality  คำจำกัดความ

26 ความหนาของตัวพิมพ์ ความหนาของตัวพิมพ์ ชื่อโรคหรือภาวะที่พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์หนา คือโรคหรือ ภาวะที่ใช้เป็นชื่อรหัส ชื่อโรคหรือภาวะที่พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์บาง คือโรคหรือ ภาวะที่ใช้รหัสเดียวกันกับโรคหรือภาวะที่เป็นชื่อรหัส อาจเป็นโรคหรือภาวะเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ Flatulence and related conditions Abdominal distension (gaseous) Bloating Eructation Gas pain Tympanites (abdominal) (intestinal) R14

27 Inclusion และ exclusion Inclusion และ exclusion คำว่า “includes” และ “excludes” ใช้ระบุว่าแต่ละ รหัสหรือกลุ่มรหัสรวมถึงหรือไม่รวมถึงโรคหรือภาวะ ใดบ้าง ในกรณีที่ ‘excludes” จะวงเล็บบอกว่าโรคหรือภาวะที่ ไม่รวมถึงนั้นใช้รหัสใด Chronic renal failure Includes:chronic uraemia diffuse sclerosing glomerulonephritis Excludes:chronic renal failure with hypertension ( I 12.0) N18

28 รหัสย่อยอาจถูกซ่อนไว้ รหัสย่อยอาจถูกซ่อนไว้ รหัสย่อยอาจจะไม่เรียงอยู่ในบัญชีรหัส แต่รวบรวมหรือซ่อนไว้ ในส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชีรหัส เช่น รหัสหลักที่ 5 ของกลุ่มรหัส M00 ซึ่งเป็นรหัสแสดงตำแหน่งของโรค จะรวบรวมไว้ต้นบทที่ 13 โดยมีวงเล็บว่า [See site code at the beginning of this chapter] Pyogenic arthritis [See site code at the beginning of this chapter] M00 M00.0 Staphylococcal arthritis and poly arthritis M00.1 Pneumococcal arthritis and polyarthritis M00.2 Other streptococcal arthritis and polyarthritis M00.8 Arthritis and polyarthritis due to other specified bacterial agents Use additional code (B95-B96), if desired, to identify bacterial agent M00.9 Pyogenic arthritis, unspecified Infective arthritis NOS

29 รหัสย่อยอาจถูกซ่อนไว้ รหัสย่อยอาจถูกซ่อนไว้ 0Multiple sites 1Shoulder regionClavicle, Scapula, Acromioclavicular joint, glenohumeral joint, Sternoclavicular joint 2Upper armHumerus, Elbow joint 3ForearmRadius, Ulnar, Wrist joint 4HandCarpus, Fingers, Metacarpus, Joints between these bones 5Pelvic region and thigh Buttock, Femur, Pelvis, Hip joint, Sacroiliac joint 6Lower legFibula, Tibia, Knee joint 7Ankle and footMetatarsus, Tarsus, Toes, Ankle joint, Other joints in foot 8OthersHead, Neck, Ribs, Skull, Trunk, Vertebral column 9Site unspecified

30 คำที่ใช้ใน Volume 1 คำที่ใช้ใน Volume 1And คำว่า “and” ในชื่อรหัส มีความหมายว่า “and/or” เช่น A18.0Tuberculosis of bones and joints มีความหมายครอบคลุมทั้ง tuberculosis of bones, tuberculosis of joints และ tuberculosis of bones and joints

31 คำที่ใช้ใน Volume 1 คำที่ใช้ใน Volume 1 Other specified มีความหมายเดียวกับคำว่า “other” ใช้ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัย รายละเอียดของโรคนอกเหนือจากที่ปรากฏในบัญชีรหัสก่อนหน้าUnspecified ใช้ในกรณีที่แพทย์มิได้ระบุรายละเอียดของโรคนอกเหนือจากนั้น J02 Acute pharyngitis J02.1 Streptococcal pharyngitis J02.8 Acute pharyngitis due to other specified organisms J02.9 Acute pharyngitis, unspecified

32 เครื่องหมายที่ใช้ใน Volume 1 เครื่องหมายที่ใช้ใน Volume 1 วงเล็บ ( ) กรณีที่ 1ใช้บอกว่าคำที่อยู่ในวงเล็บไม่ว่าจะมีหรือไม่มี ให้ใช้รหัส เดียวกัน เช่น I10Hypertension (arterial)(benign)(essential) (malignant)(primary)(systemic) กรณีที่ 2ใช้ประกอบ exclusion เพื่อแสดงว่าการวินิจฉัยที่ถูก exclude นั้นตรงกับรหัสใด เช่น H01.0 Blepharitis Excludes: blepharoconjunctivitis (H10.5) กรณีที่ 3ใช้ระบุรหัส 3 หลักที่อยู่ในกลุ่มโรค เช่น Malignant neoplasms (C00-C97) กรณีที่ 4ใช้ระบุรหัสกริชหรือรหัสดอกจันที่คู่กัน เช่น M90.0* Tuberculosis of bone (A18.0 † )

33 เครื่องหมายที่ใช้ใน Volume 1 เครื่องหมายที่ใช้ใน Volume 1 วงเล็บ [ ] กรณีที่ 1ใช้ระบุคำพ้องที่มีความหมายเดียวกัน เช่น A30Leprosy [Hansen’s disease] กรณีที่ 2ใช้อ้างอิงบันทึกที่ได้บันทึกไว้ก่อนแล้วที่อื่น เช่น C00.8 Overlapping lesion of lip [See note 5 at the beginning of this chapter] กรณีที่ 3ใช้อ้างอิงกลุ่มรหัสย่อยของรหัสนั้นที่ได้บันทึกไว้ที่อื่น เช่น K27Peptic ulcer, site unspecified [See before K25 for subdivisions]

34 เครื่องหมายที่ใช้ใน Volume 1 เครื่องหมายที่ใช้ใน Volume 1 ใช้กำกับหน้ารหัสหรือชื่อโรคที่เลิกใช้ C14.1Malignant neoplasm of laryngopharynx

35 เครื่องหมายที่ใช้ใน Volume 1 เครื่องหมายที่ใช้ใน Volume 1 เครื่องหมาย # ใช้กำกับหน้ารหัสหรือชื่อโรคที่เพิ่มขึ้นใน ICD-10-TM เช่น A91Dengue haemorrhagic fever # A91.0Dengue haemorrhagic fever with shock # A91.1Dengue haemorrhagic fever without shock # A91.9Dengue haemorrhagic fever, unspecified A63.0Anogenital (veneral) warts #Anogenital condyloma acuminatum

36 อักษรย่อที่ใช้ใน Volume 1 อักษรย่อที่ใช้ใน Volume 1 NOS ย่อมาจาก “not otherwise specified” แปลว่า “มิได้ระบุรายละเอียดนอกเหนือจากนี้” มีความหมายเดียวกับคำว่า “unspecified” และ “unqualified” A04.9Bacterial intestinal infection, unspecified Bacterial enteritis NOS

37 Volume 2

38 ส่วนประกอบของ Volume 2 ส่วนประกอบของ Volume 2  บทนำ  ดรรชนีรหัสโรคและการบาดเจ็บเรียงตามลำดับอักษร  ดรรชนีสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บและการได้รับ พิษเรียงตามลำดับอักษร  ตารางรหัสการได้รับพิษและรหัสสาเหตุการได้รับพิษ จากยาและสารเคมี เรียงตามลำดับอักษรของชื่อยาและ สารเคมี

39 ดรรชนีรหัสโรค ดรรชนีรหัสโรค Accident – birth - see Birth, injury – cardiac (see also Infarct, myocardium) I21.9 – cardiovascular (see also Disease, cardiovascular) I51.6 – cerebral I64 – cerebrovascular I64 – – hemorrhagic I61.9 – – old I69.4 – coronary (see also Infarct, myocardium) I21.9 – craniovascular I64 – during pregnancy, to mother – – affecting fetus or newborn P00.5 – vascular, brain I64 Accident – birth - see Birth, injury – cardiac (see also Infarct, myocardium) I21.9 – cardiovascular (see also Disease, cardiovascular) I51.6 – cerebral I64 – cerebrovascular I64 – – hemorrhagic I61.9 – – old I69.4 – coronary (see also Infarct, myocardium) I21.9 – craniovascular I64 – during pregnancy, to mother – – affecting fetus or newborn P00.5 – vascular, brain I64

40 ตาราง (Tables) ตาราง (Tables)  ตารางรหัสภาวะแทรกซ้อนของการแท้ง (อยู่ในส่วน ของคำหลัก “abortion”)  ตารางรหัสเนื้องอกและมะเร็ง เรียงตามลำดับอักษรชื่อ อวัยวะที่เป็น (อยู่ในส่วนของคำหลัก “neoplasm”)  ตารางรหัสสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บที่เกิดจาก อุบัติเหตุการขนส่งทางบก (อยู่ในส่วนของคำหลัก “accident”)

41 ตาราง (Tables) ตาราง (Tables) Table of land transport accident Victim and mode of transport In collision with or involved in Pedestrian or animal Pedal cycle Two- or three- wheeled motor vehicle Car, pick- up truck or van Heavy transport vehicle or bus Other motor vehicle Railway train or vehicle Other nonmotor vehicle including animal- driven vehicle Fixed or stationary object Noncollisio n transport accident Other or unspecified transport accident Pedestrian (W51.-)V01.-V02.-V03.-V04.-V09.-V05.-V06.-(W22.5-)-V09.- Pedal cyclist V10.-V11.-V12.-V13.-V14.-V19.-V15.-V16.-V17.-V18.-V19.- Motorcycle rider V20.-V21.-V22.-V23.-V24.-V29.-V25.-V26.-V27.-V28.-V29.- Occupant of: - Three- wheeled motor vehicle V30.-V31.-V32.-V33.-V34.-V39.-V35.-V36.-V37.-V38.-V Car V40.-V41.-V42.-V43.-V44.-V49.-V45.-V46.-V47.-V48.-V Pick-up truck or van V50.-V51.-V52.-V53.-V54.V59.-V55.-V56.-V57.-V58.-V59.-

42 ยาและสารเคมี ยาและสารเคมี Substance Poisoning Adverse effect of therapeutic use Chapter XIXAccidental Intentional self-harm Undetermined intent AcetaminophenT39.1X40.-X60.-Y10.-Y45.5 ParacetamolT39.1X40.-X60.-Y10.-Y45.5 Insect (sting), venomous T63.4 Insecticide NECT60.9X48.-X68.-Y OrganophosphorusT60.0X48.-X68.-Y18.-

43 คำที่ใช้ใน Volume 2 คำที่ใช้ใน Volume 2 See หมายความว่า ให้เปลี่ยนคำหลักที่ใช้ค้นหารหัสเป็นคำอื่น เช่น Candidosis ― see Candidiasis See also หมายความว่า ควรค้นหารหัสจากคำหลักคำอื่นด้วย อาจได้รหัสที่ เหมาะสมกว่า เช่น Enlargement, enlarged ― see also Hypertrophy

44 คำที่ใช้ใน Volume 2 คำที่ใช้ใน Volume 2 See condition หมายความว่า คำที่ใช้ค้นหารหัสเป็นคำขยาย ไม่ใช่คำหลัก ต้อง เลือกคำหลักใหม่ เช่น Chronic ― see condition

45

46 หลักฐานสนับสนุนการให้รหัส การให้รหัสทุกรหัสต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร สนับสนุน ปรากฏในบันทึกเวชระเบียน ว่าได้ให้การ วินิจฉัยเช่นนั้นจริง

47 รหัสโรคไม่ได้มาจากการแปลชื่อโรค รหัสโรคไม่ได้มาจากการแปลชื่อโรค ชื่อโรคที่แพทย์เขียน อายุของผู้ป่วย อวัยวะที่เกิดโรค ลักษณะการดำเนินโรค บริบทอื่นๆ ที่จำเป็น เพศของผู้ป่วย ตั้งครรภ์หรือไม่, มาคลอดบุตรหรือไม่, อยู่ในระยะหลังคลอด หรือไม่ รหัส โรคหลัก โรคร่วม โรคแทรก โรคอื่นๆ

48 ICD-10 ไม่เหมือนรหัสไปรษณีย์ ICD-10 ไม่เหมือนรหัสไปรษณีย์ หนึ่งโรคอาจมีหลายชื่อ หนึ่งโรคอาจตรงกับหนึ่งรหัส หนึ่งโรคอาจตรงกับหลายรหัส หนึ่งรหัสอาจตรงกับหลายโรค คอมพิวเตอร์อาจช่วยค้นหา กลุ่มรหัสที่มีความเป็นไปได้ คน แต่ คน ต้องช่วยคิดเลือกรหัส ที่ถูกต้อง

49 ข้อไม่พึงปฏิบัติ ข้อไม่พึงปฏิบัติ อย่าคิดว่าชื่อโรคชื่อใดชื่อหนึ่งจะตรงกับรหัสเดียว เสมอ ห้ามใช้สมุดจดรหัสโรคที่พบบ่อยในลักษณะว่าโรคใด ตรงกับรหัสใด ห้ามใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้ว่าโรคใดตรงกับ รหัสใด

50 ชื่อรหัสอาจไม่ตรงกับชื่อโรค ชื่อรหัสอาจไม่ตรงกับชื่อโรค โรคบางโรคมีหลายชื่อ แต่ละคนอาจเรียกชื่อโรค เดียวกันต่างกัน ชื่อที่เป็นชื่อรหัสอาจไม่ตรงกับชื่อที่ถูก ใช้เป็นการวินิจฉัย เป็นอุปสรรคในการค้นหารหัสจาก คอมพิวเตอร์ แต่มักหาได้จาก index แต่เมื่อถอดรหัสจะ ไม่ได้ชื่อโรคหรือภาวะที่วินิจฉัยกลับคืนมา B35.3Tinea pedis Athlete’s foot Dermatophytosis of foot Foot ring worm # Hong Kong foot

51 บางโรคใช้รหัสรวม บางโรคใช้รหัสรวม รหัสรวม • รหัสรวม หมายถึง รหัสที่มีความหมายครอบคลุมโรค มากกว่า 1 โรค โดยแต่ละรหัสได้รวมโรคที่มีความ ชัดเจนในลักษณะโรคทุกโรคไว้ด้วยกัน เมื่อถอดรหัส จะได้ชื่อโรคเดิมกลับมาครบถ้วน หากผู้ให้รหัสพบว่า สามารถ ใช้รหัสเดียวครอบคลุมโรค 2 โรคที่พบใน ผู้ป่วย ให้ใช้รหัสรวมรหัสเดียวนั้นเสมอ I05.2 Mitral stenosis with insufficiency J85.1 Abscess of lung with pneumonia K80.0 Calculus of gallbladder with acute cholecystitis N20.2 Calculus of kidney with calculus of ureter N70.0 Acute salpingitis with oophoritis Q37.9 Cleft lip with cleft palate I05.2 Mitral stenosis with insufficiency J85.1 Abscess of lung with pneumonia K80.0 Calculus of gallbladder with acute cholecystitis N20.2 Calculus of kidney with calculus of ureter N70.0 Acute salpingitis with oophoritis Q37.9 Cleft lip with cleft palate

52 บางโรคต้องให้ 2 รหัส บางโรคต้องให้ 2 รหัส โรคที่มีรหัสคู่ ได้แก่รหัสเครื่องหมายกริชและรหัส เครื่องหมายดอกจัน ต้องให้ทั้ง 2 รหัส เครื่องหมายกริช † ใช้กำกับโรคต้นกำเนิดที่มีการดำเนินไปยังอวัยวะอื่น เครื่องหมายดอกจัน * ใช้กำกับโรคที่ดำเนินไปถึงอวัยวะต่าง

53 เครื่องหมายกริชและดอกจัน เครื่องหมายกริชและดอกจัน กรณีที่ 1 A06.6 † Amoebic brain abscess (G07*) Amoebic abscess of brain (and liver) (and lung) กรณีที่ 2 G07*Intracranial and intraspinal abscess and granuloma in diseases classified elsewhere Abscess of brain: • amoebic (A06.6 † ) • gonococcal (A54.8 † ) • tuberculous (A17.8 † )

54 เครื่องหมายกริชและดอกจัน เครื่องหมายกริชและดอกจัน กรณีที่ 3 A54.8Other gonococcal infections Gonococcal: ● brain abscess † (G07*) ● endocarditis † (I39.8*) ● meningitis † (G01*) ● myocarditis † (I41.0*) ● pericarditis † (I32.0*) ● peritonitis † (K67.1*) ● pneumonia † (J17.0*) ● septicaemia ● skin lesions ● stomatitis

55 รหัสโรคอาจเปลี่ยนเวลาเกิดโรค รหัสโรคอาจเปลี่ยนเวลาเกิดโรคEclampsia  in pregnancy... O15.0  in labour... O15.1  in the puerperium... O15.2  unspecified as to time period... O15.9

56 รหัสโรคอาจเปลี่ยนตามสถานะของผู้ป่วย รหัสโรคอาจเปลี่ยนตามสถานะของผู้ป่วย Bartholin’s abscess  in pregnancy... O23.5, N75.1  in the puerperium... O86.1, N75.1  non-pregnant female... N75.1  in pregnancy... O23.5, N75.1  in the puerperium... O86.1, N75.1

57 โรคของสตรีตั้งครรภ์, คลอด และหลังคลอด โรคของสตรีตั้งครรภ์, คลอด และหลังคลอด ใช้รหัสในหมวดอักษร O ถ้าโรคนั้นไม่มีรหัสจำเพาะอยู่ในหมวดอักษร O ให้ เลือกใช้รหัสในกลุ่ม O98.- Maternal infectious and parasitic diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth and the puerperium หรือ O99.- Other maternal diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth and the puerperium เพิ่มจากรหัสโรคที่แพทย์วินิจฉัย

58 O98.- O98.- O98.0Tuberculosis Conditions in A15-A19 O98.1Syphilis Conditions in A50-A53 O98.2Gonorrhoea Conditions in A54.- O98.3Other infections with a predominantly sexual mode of transmission Conditions in A55-A64 O98.4Viral hepatitis Conditions in B15-B19 O98.5Other viral diseases Conditions in A80-B09, B25-B34 O98.6Protozoal diseases Conditions in B50-B84 O98.8Other maternal infectious and parasitic diseases O98.9Unspecified O98.0Tuberculosis Conditions in A15-A19 O98.1Syphilis Conditions in A50-A53 O98.2Gonorrhoea Conditions in A54.- O98.3Other infections with a predominantly sexual mode of transmission Conditions in A55-A64 O98.4Viral hepatitis Conditions in B15-B19 O98.5Other viral diseases Conditions in A80-B09, B25-B34 O98.6Protozoal diseases Conditions in B50-B84 O98.8Other maternal infectious and parasitic diseases O98.9Unspecified

59 O99.- O99.- O99.0Anaemia Conditions in D50-D64 O99.1Other diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism Conditions in D65-D89 O99.2Endocrine, nutritional and metabolic diseases Conditions in E00-E90 O99.3Mental disorders and diseases of the nervous system Conditions in F00-F99 and G00-G99 O99.4Diseases of the circulatory system Conditions in I00-I99 O99.5Diseases of the respiratory system Conditions in J00-J99 O99.6Diseases of the digestive system Conditions in K00-K93 O99.7Diseases of the skin and subcutaneous tissue Conditions in L00-L99 O99.8Other Conditions in C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99, and Q00-Q99 O99.0Anaemia Conditions in D50-D64 O99.1Other diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism Conditions in D65-D89 O99.2Endocrine, nutritional and metabolic diseases Conditions in E00-E90 O99.3Mental disorders and diseases of the nervous system Conditions in F00-F99 and G00-G99 O99.4Diseases of the circulatory system Conditions in I00-I99 O99.5Diseases of the respiratory system Conditions in J00-J99 O99.6Diseases of the digestive system Conditions in K00-K93 O99.7Diseases of the skin and subcutaneous tissue Conditions in L00-L99 O99.8Other Conditions in C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99, and Q00-Q99

60 บางรหัสเป็นรหัสกำกวม บางรหัสเป็นรหัสกำกวม รหัสกำกวม หมายถึง รหัสที่มีความหมายครอบคลุม โรคมากกว่า 1 โรค แต่เมื่อถอดรหัสจะไม่ได้ชื่อโรคเดิม กลับมาครบ เป็นรหัสคุณภาพต่ำ ควรหลีกเลี่ยง D48.9Neoplasm of uncertain or unknown behaviour, unspecified I99 Other and unspecified disorders of circulatory system N64.9Disorder of breast, unspecified P96.9Condition originating in the perinatal period, unspecified R99 Other ill-defined and unspecified causes of mortality S09.9Unspecified injury of head T07 Unspecified multiple injuries T08 Fracture of spine, level unspecified T10 Fracture of upper limb, level unspecified T12 Fracture of lower limb, level unspecified

61

62 คำถามที่ถามกันบ่อย คำถามที่ถามกันบ่อย โรค.... ให้รหัสอะไร ?

63 คำตอบที่ตอบกันบ่อย คำตอบที่ตอบกันบ่อย วินิจฉัยอย่างไร ก็ให้รหัสไปตามนั้น

64 การค้นหารหัสด้วยเครื่องมือมาตรฐาน การค้นหารหัสด้วยเครื่องมือมาตรฐาน  อ่านคำวินิจฉัยโรคให้เข้าใจ  เปลี่ยนอักษรย่อ (ถ้ามี) เป็นคำเต็มที่ถูกต้อง  เลือก “คำหลัก” จากคำวินิจฉัยโรค  ใช้ “คำหลัก” เป็นคำตั้งต้นค้นหารหัสจากดรรชนี  เมื่อค้นได้รหัสแล้ว ให้ตรวจสอบกับบัญชีรหัสอีกครั้งว่า มีความหมายตรงกับคำวินิจฉัยที่ต้องการ

65 คำหลัก คำหลัก คือ คำที่บอกว่าให้ทราบว่าเป็นโรค มักเป็นคำนาม ไม่ใช่คำที่เป็นส่วนขยาย ไม่ใช่ชื่ออวัยวะ ถ้าชื่อโรคที่วินิจฉัยลงท้ายด้วยคำว่า disease, disorder หรือ syndrome ให้ใช้คำว่า disease, disorder หรือ syndrome เป็นคำหลัก

66 ทำไมต้องกลับไปตรวจสอบกับบัญชีรหัสอีก ทำไมต้องกลับไปตรวจสอบกับบัญชีรหัสอีก เพราะในบัญชีรหัสมี Inclusion Exclusion ชื่ออื่นของโรค หรือชื่อโรคอื่น ที่ใช้รหัสเดียวกัน คำแนะนำการใช้รหัสเสริม คำแนะนำการค้นหารหัสหลักที่ 5

67 Acute tubulo-interstitial nephritis Acute: ● infectious interstitial nephritis ● pyelitis ● pyelonephritis Use additional code (B95-B97), if desired, to identify infectious agent. ทำไมต้องกลับไปตรวจสอบกับบัญชีรหัสอีก ทำไมต้องกลับไปตรวจสอบกับบัญชีรหัสอีก N18

68 ทำไมต้องกลับไปตรวจสอบกับบัญชีรหัสอีก ทำไมต้องกลับไปตรวจสอบกับบัญชีรหัสอีก Chronic renal failure Includes:chronic uraemia diffuse sclerosing glomerulonephritis Excludes:chronic renal failure with hypertension (I12.0) N18.0End-stage renal disease N18.1Other chronic renal failure Uraemic: ● neuropathy † (G63.8*) ● pericarditis † (I32.8*) N18.9Chronic renal failure, unspecified N18

69 ฝึกหาคำหลัก ฝึกหาคำหลัก 1Enteric fever 2Acute tonsillitis 3Lower abdominal pain 4ANC (antenatal care) 5Abscess at buttock 6Congestive heart failure 7Incomplete abortion 8Green pit viper snake bite 9URI (upper respiratory tract infection) 10Laceration wound left leg

70

71 รหัสสำหรับผู้ป่วยนอก รหัสสำหรับผู้ป่วยนอก  Principal diagnosis (การวินิจฉัยหลัก)  Comorbidity (การวินิจฉัยร่วม)  Complication (โรคแทรก)  External cause (สาเหตุภายนอก)  Other diagnoses (การวินิจฉัยอื่น)  Non-OR procedure (หัตถการ)

72 การวินิจฉัยหลัก การวินิจฉัยหลัก  ต้องมี และมีได้เพียงการวินิจฉัยเดียว  เป็นการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการให้บริการใน ครั้งนี้  เป็นโรคที่เกิดขึ้นก่อนมารับบริการ และทำให้ผู้ป่วยต้อง มารับบริการในครั้งนี้  ถ้ามีหลายโรค เลือกโรคที่รุนแรงที่สุด  หากรุนแรงพอกัน เลือกโรคที่ใช้ทรัพยากรในการดูแล รักษาสูงที่สุด

73 การวินิจฉัยร่วม การวินิจฉัยร่วม  อาจไม่มี หรือมีมากกว่า 1 การวินิจฉัย  เป็นโรคที่เกิดขึ้นก่อนมารับบริการ และได้รับการดูแล หรือรักษาพยาบาลในการมารับบริการครั้งนี้ แต่รุนแรง น้อยกว่าโรคที่เป็นการวินิจฉัยหลัก

74 โรคแทรก โรคแทรก  อาจไม่มี หรือมีมากกว่า 1 การวินิจฉัย  เป็นโรคที่เกิดขึ้นระหว่างการมารับบริการครั้งนี้ และ ได้รับการดูแลหรือรักษาพยาบาล  มักเป็นภาวะแทรกซ้อนของการรับบริการรักษา พยาบาล หรือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดระหว่างการรับบริการใน สถานพยาบาล

75 การวินิจฉัยอื่นๆ การวินิจฉัยอื่นๆ  อาจไม่มี หรือมีมากกว่า 1 การวินิจฉัย  เป็นโรคเล็กน้อย ไม่มีความรุนแรงมากพอที่ทำให้ผู้ป่วย มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรก การเสียชีวิตหรือพิการ ไม่ทำให้ต้องเพิ่มการตรวจพิเศษ เพิ่มยา หรือเวชภัณฑ์ ไม่ต้องได้รับการดูแลหรือทำการรักษาเพิ่มเติม

76 สาเหตุภายนอก สาเหตุภายนอก  สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับพิษ  ระบุว่าการบาดเจ็บหรือได้รับพิษนั้นเป็นอุบัติเหตุ การ ถูกทำร้าย การทำร้ายตนเอง หรือไม่ทราบเจตนา  ระบุว่าเหตุเกิดจากอะไร เกิดขึ้นอย่างไร เกิดที่สถานที่ ใด และเกิดขณะผู้บาดเจ็บทำกิจกรรมใด  ถ้าเป็นอุบัติเหตุการขนส่ง ระบุว่าผู้บาดเจ็บเป็นคนเดิน ถนนหรือมากับยานพาหนะใด เป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร คู่กรณีเป็นยานพาหนะใด

77 สาเหตุภายนอก สาเหตุภายนอก  ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับพิษ จะได้รหัสบทที่ 19 (อักษร S หรือ T) เป็นรหัสการวินิจฉัย และได้รหัสบทที่ 20 (อักษร V, W, X หรือ Y) เป็นรหัสสาเหตุภายนอก  ไม่ต้องให้รหัสบทที่ 19 (อักษร S หรือ T) สำหรับผู้ป่วย ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาเพื่อรักษาในขนาดและ วิธีใช้ที่ถูกต้อง แต่ต้องให้รหัสสาเหตุภายนอก (อักษร Y) ตามชนิดของยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงนั้น

78 รหัสสาเหตุภายนอก รหัสสาเหตุภายนอก V01-V99Transport accidents รหัสในกลุ่มนี้ (รวม Y06 และ Y07) เป็นรหัส 4 หลักอยู่ แล้ว ผู้ให้รหัสต้องเพิ่มรหัสหลักที่ 5 เพื่อระบุกิจกรรมที่ ผู้ป่วยกระทำขณะได้รับบาดเจ็บ

79 รหัสสาเหตุภายนอก รหัสสาเหตุภายนอก รหัสในกลุ่มนี้ (ยกเว้น Y06 และ Y07) เป็นรหัส 3 หลัก ผู้ให้รหัสต้องเพิ่มรหัสหลักที่ 4 เพื่อระบุสถานที่เกิดเหตุ และรหัสหลักที่ 5 เพื่อระบุกิจกรรมที่ผู้ป่วยกระทำขณะ ได้รับบาดเจ็บ W00-X59 Other accidents X60-X84 Intentional self-harm X85-Y09 Assault Y10-Y34 Undetermined intent

80 รหัสสาเหตุภายนอก รหัสสาเหตุภายนอก Y35 Legal intervention Y36 Operations of war Y40-Y84 Complications of medical and surgical care Y85-Y89 Sequelae of external causes Y90-Y98 Supplementary factors รหัสในกลุ่มนี้ไม่ต้องเพิ่มรหัสระบุสถานที่เกิดเหตุ และ รหัสระบุกิจกรรมที่ผู้ป่วยกระทำขณะได้รับบาดเจ็บ

81 การให้รหัสการวินิจฉัยหลัก การให้รหัสการวินิจฉัยหลัก  หากรหัสของการวินิจฉัยหลักอยู่ในระบบกริช-ดอกจัน (dagger-asterisk system) ให้เลือกรหัสที่มีเครื่องหมาย กริช ( † ) เป็นรหัสการวินิจฉัยหลัก และเลือกรหัสที่มี เครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นรหัสการวินิจฉัยร่วม  ห้ามให้รหัสที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นรหัสการ วินิจฉัยหลักในทุกกรณี

82 ตัวอย่าง: วินิจฉัยว่า Herpesviral ulceration of vulva การวินิจฉัยหลัก A60.0 † Herpesviral infection of genitalia and urogenital tract การวินิจฉัยร่วม N77.0*Ulceration of vulva in infectious and parasitic diseases classified elsewhere รหัสสำหรับ Herpesviral ulceration of vulva คือ A60.0 † N77.0*

83 ให้รหัสที่ละเอียดที่สุดเสมอ ให้รหัสที่ละเอียดที่สุดเสมอ  โรคใดมีรหัสละเอียดถึง 5 หลัก ต้องให้รหัสครบ 5 หลักเสมอ รหัส 4 หลักของกลุ่มโรคนั้นจะถูกเลิกใช้โดย ปริยาย  โรคใดมีรหัสละเอียดถึง 4 หลัก ต้องให้รหัสครบ 4 หลักเสมอ รหัส 3 หลักของกลุ่มโรคนั้นจะถูกเลิกใช้โดย ปริยาย

84 รหัสที่ห้ามใช้เป็นรหัสการวินิจฉัยหลัก  รหัสที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ  รหัสในหมวดอักษร V, W, X, Y ซึ่งเป็นรหัสสำหรับ สาเหตุภายนอก  รหัส B95 - B97 ซึ่งแสดงเชื้อต้นเหตุของการติดเชื้อ  รหัส P00-P04 ซึ่งแสดงว่าทารกแรกคลอดได้รับ ผลกระทบจากโรคของมารดา  รหัส Z37.- ซึ่งแสดงผลของการคลอด  รหัส U80 – U89 ซึ่งแสดงชื่อยาปฏิชีวนะที่เชื้อ แบคทีเรียดื้อยา

85 ข้อยกเว้น ข้อยกเว้น ในบางกรณี เช่น ผู้ป่วยตั้งครรภ์ คลอด หรืออยู่ใน ระยะหลังคลอด, ทารกแรกคลอด, ผู้ป่วย HIV และ ผู้ป่วยมะเร็ง อาจมีการกำหนดวิธีบันทึกการวินิจฉัยหลัก แตกต่างไปจากหลักการทั่วไป

86 อาการ และ อาการแสดง อาการ และ อาการแสดง  ไม่ให้รหัสของอาการและอาการแสดง ถ้าทราบว่ามี สาเหตุมาจากโรคที่ได้ให้รหัสแล้วหรือจะให้รหัส  ให้รหัสของอาการและอาการแสดงเฉพาะกรณีที่ไม่ ทราบว่าอาการหรืออาการแสดงนั้นเกิดจากโรคใด  รหัสของอาการและอาการแสดงส่วนใหญ่อยู่ในบทที่ 18 ขึ้นต้นด้วยอักษร “R” แต่ยังมีรหัสของอาการและ อาการแสดงซ่อนอยู่ในบทอื่นด้วย

87 ตัวอย่างรหัสอาการ และ อาการแสดง ตัวอย่างรหัสอาการ และ อาการแสดง R00.2Palpitations R04.0Epistaxis R07.4Chest pain, unspecified R10.1Pain localized to upper abdomen R14Flatulence and related conditions; Gas pain R17Unspecified jaundice R31Unspecified haematuria R42Dizziness and giddiness; Vertigo R50.9Fever, unspecified R51Headache R53Malaise and fatigue R56.0Febrile convulsion

88 ตัวอย่างรหัสอาการ และ อาการแสดง ตัวอย่างรหัสอาการ และ อาการแสดง E66.9Obesity, unspecified E86Volume depletion F10.0Acute alcohol intoxication; Drunkenness F10.2Alcohol dependence syndrome; Chronic alcoholism H91.9Hearing loss, unspecified J02.9Sore throat (acute) K30Dyspepsia; Indigestion K59.0Constipation K92.2Gastrointestinal haemorrhage, unspecified M25.5Pain in joint M79.1Myalgia N94.6Dysmenorrhoea, unspecified

89 รหัสการตรวจ รหัสการตรวจ Z00.0General medical examination; Health check-up Z00.1Routine child health examination Z01.0Examination of eye and vision Z01.2Dental examination Z01.3Examination of blood pressure Z01.4Gynecological examination Z01.7Laboratory examination ใช้เป็นรหัสการวินิจฉัยหลักเมื่อตรวจไม่พบความผิดปกติ

90 รหัสการให้บริการ รหัสการให้บริการ Z23.0Need for immunization against cholera alone Z25.1Need for immunization against influenza Z27.3 Need for immunization against diphtheria-tetanus- pertussis with poliomyelitis [DPT + polio] Z30.1Insertion of (intrauterine) contraceptive device Z30.4Surveillance of contraceptive drugs Z32.1Pregnancy examination and test, pregnancy confirmed Z34.0Supervision of normal first pregnancy Z48.0Attention to surgical dressings and sutures

91 ตัวอย่าง: ผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงและเป็นเบาหวานมา 10 ปี ถ่ายเหลว 5 ครั้งหลังทานส้มตำปูดอง ตรวจพบว่ามีภาวะขาดน้ำ วินิจฉัยว่าท้องร่วง จึงให้น้ำเกลือ ระหว่างอยู่ใน สอ. ลื่นหกล้ม ขณะไปห้องน้ำ แขนซ้ายหัก ต้องส่งต่อ การวินิจฉัยหลัก คือ (a)ความดันโลหิตสูง (b)เบาหวาน (c)ถ่ายเหลว (e) ภาวะขาดน้ำ (f) ท้องร่วง (g)แขนซ้ายหัก 

92 ตัวอย่าง: ผู้ป่วยเมา ขับมอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้า ตรวจพบ แผลยาว 5 ซ.ม.ที่หน้าผาก รอยสักรูปงูจงอางที่กลางหลัง หัวเข่าทั้งสองข้างถลอก กางเกงขาด มารับบริการเย็บแผลและ ทำความสะอาดบาดแผล แล้วฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก การวินิจฉัยหลัก คือ (a)เมา (b) ขับมอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้า (c)แผลยาว 5 ซ.ม.ที่หน้าผาก (d)รอยสักรูปงูจงอางที่กลางหลัง (e) หัวเข่าซ้ายถลอก (f) หัวเข่าขวาถลอก (g) กางเกงขาด (h)บาดทะยัก 

93 พักกินข้าวกันเถอะพี่น้อง


ดาวน์โหลด ppt INTRODUCTION TO. วิทยากร วิทยากร • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี • วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา • วุฒิบัตรมะเร็งนรีเวชวิทยา • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google