งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 9-10 ธันวาคม 2549 เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อมรรัตน์ กริตโสภณ สายงานวิจัยข้อมูลสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Thai capital markets 10 years after.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 9-10 ธันวาคม 2549 เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อมรรัตน์ กริตโสภณ สายงานวิจัยข้อมูลสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Thai capital markets 10 years after."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธันวาคม 2549 เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อมรรัตน์ กริตโสภณ สายงานวิจัยข้อมูลสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Thai capital markets 10 years after the crisis: What have we learned and what has (and has not) changed Presented at TDRI Annual Symposium on at session on " ความเปลี่ยนแปลงในภาคการเงินและในการอภิบาลบริษัท " Thai capital markets 10 years after the crisis: What have we learned and what has (and has not) changed Presented at TDRI Annual Symposium on “ สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ได้เรียนรู้และปรับปรุง อะไรบ้าง ?” at session on " ความเปลี่ยนแปลงในภาคการเงินและในการอภิบาลบริษัท "

2 2 จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การพึ่งพิงระบบธนาคารพาณิชย์มากเกินไป... Balance sheet crisis ของ... ภาคเอกชน * การพึ่งพิงเงินกู้ โดยเฉพาะเงินกู้ระยะสั้น มากเกินไป เป็นสาเหตุ ของ... • ภาระหนี้ของภาคเอกชน สูงโดยสัดส่วนหนี้ต่อทุน เพิ่มจาก 2 เท่าเป็น 5 เท่า • สัดส่วนหนี้ระยะสั้น : ระยะ ยาว มากกว่าร้อยละ 50 • ขาดความสามารถในการ ชำระดอกเบี้ย โดยมี interest coverage ratio ลดลง 2.2 เป็น Systemic failure ของ... สถาบัน การเงิน • เกิดยอด NPL สูงสุด กว่าร้อยละ 48 ของ ยอดสินเชื่อรวม • ขาด capital adequacy จนไม่ สามารถปล่อยกู้แก่ ภาคเอกชนได้ทำให้ ภาคเอกชนขาดสภาพ คล่อง Public liability ของ... ภาครัฐ ภาระที่เกิดขึ้นต่อ ภาครัฐ จากความ เสียหายของระบบ สถาบันการเงินสูงกว่า 1.44 ล้านล้านบาท * บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 317 บริษัท Source: SETSMART

3 3... ถึงแม้ว่าในปัจจุบันระบบการเงินของประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยยังคงพึ่งพิงธนาคารพาณิชย์เป็นส่วนหลักแต่ก็มี สัดส่วนการพึ่งพิงระบบตลาดเพิ่มขึ้น Unit: % of National GDP Y 1996Y 2005 Bank Asset Market capDebt Bank Asset Market capDebt Asia Hong Kong Japan Singapo re Thailan d Anglo- Saxo n USA U.K * SOURCE: IFS, BIS แสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างเชิงขนาดของระบบ การเงินแต่ละประเทศ หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 1999

4 4 โดยพบว่ากลุ่มบริษัทจดทะเบียนในทุกขนาดมีการคืนหนี้สุทธิในช่วง ปี เป็นการปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อลดภาระหนี้ โดยใช้เครื่องมือในตลาดทุน... Source: SET Analysis Equity stock Net long term debt Net loan financing 2,157 2, ,160 1,915 97,140 43, , , , ,705-11,111-1,093-1, Unit: Million Baht < ,0001,000-10,000 10,000-50,000 >50,000 TOTAL ASSET (Mln. Baht) โดยรวมบริษัทจดทะเบียน สามารถลด D/E ลงจาก 5 เท่าใน ปี 1999 เหลือ 2 เท่า ในปี 2002

5 5... ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกรรมผ่านการกู้ยืมกับระบบสถาบันการเงินอีก ครั้งหลังปรับโครงสร้างทางการเงินยกเว้นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มี การคืนหนี้อย่างต่อเนื่อง 17,050 17, ,740 64, , , ,438 68,144 24,712 77, , ,717 -3,870 1, Unit: Million Baht < ,0001,000-10,00010,000-50,000>50,000 TOTAL ASSET (Mln. Baht) Source: SET Analysis Equity stock Net long term debt Net loan financing รวม 7 ปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัท ขนาดใหญ่มีการคืนหนี้สุทธิแก่ สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องเป็น มูลค่ากว่า 180,000 ล้านบาท

6 6 สำหรับการระดมทุนในตลาดทุน กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ใช้แหล่ง ระดมทุนประเภทตราสารหนี้ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับตราสารทุน Total Asset Breakdown financing activities in capital markets Source: SET Analysis Capital Stock Bond and Long Term Securities Total Asset Unit: % of total amount of financing activities in capital market

7 7 เนื่องจากบริษัทที่มีขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงเครื่องมือตราสารหนี้ ระยะยาวได้มากกว่าบริษัทขนาดเล็กทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า … Source: SET Analysis Net Proceed of bond and long term debt securities during Financing amount < ,000 1,000-10,000 10,000-50,000 >50,000 # No. of issuers Total Asset Unit: Mln. THB ( ) = % of total 834,500 (73) 243,200 (21.3) 62,000 (5.4) 975 (0.1) 3,009 (0.3) Unit: companies

8 8 ทั้งนี้ธุรกรรมที่ดำเนินผ่านกลไกตลาดทุนรวมทั้งการระดมทุนของ บริษัทใหม่ทำให้ตลาดทุนมีการเติบโตในเชิงขนาดในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมาแต่ก็เป็นการเติบโตในเชิงปริมาณ... SOURCE: SETSMART as of end-October 2006 Unit: Billion THB Market capitalization (1995- October 2006) 94% 89% 88% 11% 6% 11% 12% 1,279 2,193 1,268 1,133 2,560 3, ,608 1,990 4,804 4,534 5,119 5,340 PTT SET+mai Mkt Cap. 12 % 11 %

9 9... ในขณะที่มูลค่าราคาของไทยต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมา... SOURCE: Bloomberg as of end-October 2006 P/E ratio of selected countries (2003-October 2006) Jan-03 Apr-03 Jul-03 Oct-03 Jan-04 Apr-04 Jul-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Times ThailandMalaysia SingaporeHong Kong PhilippinesIndonesia Taiwan

10 10 … ทั้งๆที่มูลค่าราคาที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันการเติบโต ของขนาดตลาดทุน SOURCE: SET Note 3/2006: “ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) และ P/E ratio เพิ่มอย่างไร ” Contribution to change in market cap : Thailand Unit: Trillion baht Mkt capEarningNew raisedP/EMkt cap. 45% 44%

11 11 ท่ามกลางการพัฒนาในด้านต่างๆของตลาดทุนไทย สิ่งหนึ่งที่ยังคง เป็นปัญหาสำคัญ คือ ตลาดทุนไทยยังขาดเสถียรภาพทางด้านราคา ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา... SOURCE: Bloomberg as of end-October day volatility of historical closing price (1995-October 2006) Jan-96 Jul-96 Jan-97 Jul-97 Jan-98 Jul-98 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 % Thailand Malaysia Singapore Hong Kong

12 12... ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากฐานผู้ลงทุนสถาบันที่ต่ำ การซื้อขายส่วน ใหญ่นั้นมาจากผู้ลงทุนบุคคล Source: SETSMART as of 31 October 2006 Note: SET and MAI Foreign investorsLocal institutionsLocal investors

13 13 นอกจากนี้ฐานผู้ลงทุนที่ต่ำและแทบไม่มีการขยายตัวอาจเป็น อุปสรรคต่อรองรับการระดมทุนขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนบัญชีนักลงทุนและจำนวนบัญชีที่มีการซื้อขาย หลักทรัพย์ ( ) 0 50, , , , , , , , , , ,000 40,000 60,000 80, , , ,000 SOURCE: SET No. of accountNo. of active account ถึงแม้ว่าจำนวน บัญชีจะเพิ่มอย่าง ต่อเนื่องแต่ จำนวนนักลงทุน จริงๆในปัจจุบันมี เพียง 272,000 บัญชีคิดเป็นร้อย ละ 0.5 ของ ประชากร

14 14 เพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่องยังมีความจำเป็นในเชิง นโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของตลาดทุนในด้าน ต่างๆต่อไป • เพิ่มฐานผู้ลงทุนสถาบันผ่านการสนับสนุน นโยบายการออมภาคบังคับแบบกระจาย การบริหาร • การเชื่อมโยงการซื้อขายระหว่างตลาด หลักทรัพย์ (Exchange linkage) • นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความ หลากหลายและตอบสนองความต้องการ ของนักลงทุน • มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าที่สมบูรณ์ของ หลักทรัพย์ • สร้างราคาอ้างอิงสำหรับตลาดตรา สารหนี้ (Benchmark Yield) ขยายฐานผู้ลงทุน ส่งเสริมโครงสร้าง พื้นฐานและลด ต้นทุนการเข้า ระดมทุน เป้าหมายนโยบาย

15 15 END OF PRESENTATION


ดาวน์โหลด ppt 1 9-10 ธันวาคม 2549 เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อมรรัตน์ กริตโสภณ สายงานวิจัยข้อมูลสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Thai capital markets 10 years after.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google