งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ สร้างโลกใบใหม่.... สร้างแรงบันดาลใจจาก เรื่องเล่า Imagining Future through Inspiring Stories.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ สร้างโลกใบใหม่.... สร้างแรงบันดาลใจจาก เรื่องเล่า Imagining Future through Inspiring Stories."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ สร้างโลกใบใหม่.... สร้างแรงบันดาลใจจาก เรื่องเล่า Imagining Future through Inspiring Stories

2 • มนุษย์มีศักยภาพการเรียนรู้จาก เรื่องเล่ามาแต่เกิด • ชีวิตและสังคมมีมิติทางคุณภาพ ที่ลดทอนเป็นปริมาณไม่ได้ • เรื่องเล่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ การจัดการความรู้ในทุก วัฒนธรรม • เรื่องเล่าสถาปนาความจริง นิยามความหมาย ตีกรอบความ เป็นไปได้ให้กับวิธีคิด และ ปลดปล่อยจินตนาการของ มนุษย์ Why Stories? In matters of ethics and spirit there may be nothing more practical than a good fable (Bolman & Deal 1994:4)

3 เรื่องเล่ากับองค์กร เรียนรู้ “ ความเป็นจริง ” ประกอบ สร้างจากเรื่องเล่า การรู้เชิงนามธรรมกับการรู้ ผ่านเรื่องเล่า การตรึกตรองสะท้อนคิด ผ่านเรื่องเล่า เรื่องเล่ากับการป้อนกลับ ปรับระบบ เรื่องเล่าเร้าจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ องค์กรขับเคลื่อนได้ด้วย เรื่องเล่า Stories of best experience reveal possible future

4 Imagination • การคิดผ่าน กรณีตัวแบบ ในปัญหา ซับซ้อน • การเรียนการ ปลูกฝังคุณค่า และคุณธรรม • การแสวงหา ความหมาย • เรื่องเล่ากับการ เยียวยา • การเรียนรู้ เรื่องราวอันเป็น ความ ละเอียดอ่อน • การคิดผ่าน กรณีตัวแบบ ในปัญหา ซับซ้อน • การเรียนการ ปลูกฝังคุณค่า และคุณธรรม • การแสวงหา ความหมาย • เรื่องเล่ากับการ เยียวยา • การเรียนรู้ เรื่องราวอันเป็น ความ ละเอียดอ่อน The Power of Storytelling การแพทย์กับมิติของความ เป็นมนุษย์

5 Appreciative Inquiry : สุนทรีย สาธก สุนทรียะ ( สุนทร ) เกี่ยวกับความดี ความงาม สาธก : ยกตัวอย่างมาอ้างให้เห็น ( ป., ส. ช่วยทำ, ทำให้สำเร็จ ) เรื่องเล่ากับการจัดการ ความรู้ การเห็นศักยภาพสำคัญกว่า การรู้ปัญหา จินตนาการสำคัญกว่า ความรู้ การชื่นชมความดีงามใน องค์กรกับการกล่าวโทษ ข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของ องค์กร คือการเห็นว่าองค์กรมี ข้อจำกัด

6 Appreciative Inquiry: บทเรียนจาก บริการปฐมภูมิ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแนวคิดบริการสุขภาพปฐมภูมิ • Objectives and Method: • สืบค้นศักยภาพบริการปฐม ภูมิ • แสวงหาอนาคตของระบบ บริการปฐมภูมิ • ศึกษาผ่านเรื่องราว ประสบการณ์งานที่ดีที่สุด • Findings: • จุดแข็งที่สะท้อนศักยภาพ บริการปฐมภูมิ • สมรรถนะบุคลากรที่พึง ประสงค์ • คุณค่าของงานกับแรงจูงใจ • Results & Recommendations

7 Rationales • งานที่มีคุณค่าเป็นตัวแบบการปรับ กระบวนทัศน์ •Best Experience as Exemplars • จินตนาการอนาคตผ่านเรื่องราวที่ มีคุณค่า •Imagining Future through Positive Images • เรื่องเล่าเร้าพลังชีวิตขององค์กร •Inspiring Stories as Life-Giving Forces

8 Objectives • เพื่อพัฒนา แนวคิดการเสริม บทบาทบริการ ปฐมภูมิ • เพื่อสร้าง ต้นแบบ exemplary cases ที่สะท้อน ศักยภาพสำหรับ อนาคต • เพื่อพัฒนา รูปแบบการ เรียนรู้จากเรื่อง เล่า • เพื่อพัฒนา แนวคิดการเสริม บทบาทบริการ ปฐมภูมิ • เพื่อสร้าง ต้นแบบ exemplary cases ที่สะท้อน ศักยภาพสำหรับ อนาคต • เพื่อพัฒนา รูปแบบการ เรียนรู้จากเรื่อง เล่า

9 Method • ร่วมงานกับบุคลากรปฐมภูมิ 40 คนใน 8 จังหวัด • ดำเนินงานโดยทีมจังหวัด ร่วมกับทีมสนับสนุนส่วนกลาง • เสริมทักษะการวิจัยเชิง คุณภาพและการเขียนเรื่องเล่า • คัดเรื่องเล่า ประสบการณ์การ ทำงานที่ดีที่สุดโดยทีมจังหวัด • สนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างทีม เพื่อหาหัวใจของเรื่องเล่า • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน เรื่องเล่าด้วยการวางเค้าโครง ทดลองนำเสนอ ยกร่าง วิพากษ์ และปรับปรุง • บรรณาธิการเพื่อการเผยแพร่

10 Findings: • บริการปฐมภูมิไม่ใช่แค่ บริการเบื้องต้น • สามารถดูแลแก้ไขปัญหาที่ ซับซ้อน หลายมิติ • ทำงานหลายระดับ ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน • ความสัมพันธ์ที่ดีและการ ยอมรับจากชุมชน • เป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะ เหมาะกับพื้นที่ • เสริมระบบสุขภาพชุมชนให้ เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ จุดแข็งที่สะท้อน ศักยภาพบริการปฐม ภูมิ จุดแข็งไม่ใช่การรักษาเบื้องต้น หรือการคัดกรองเพื่อส่งต่อ

11 By focusing on the deficit, we create more images of deficit and potentially overwhelm the system with images of what is “ wrong ” Findings: • อุปสรรคกลายเป็นความ ท้าทาย • เปิดพื้นที่ให้กับมิติทาง อารมณ์ • นิยามความหมายใหม่ ให้กับงาน • เรียนรู้มิติของความเป็น มนุษย์ • ชื่นชมและเห็นคุณค่า ของงาน • สร้างวิสัยทัศน์ร่วมที่มี ความหมาย สุนทรียสาธก : การเรียนรู้ ผ่านเรื่องเล่า

12

13 Appreciative Skill Healthy Working Relationship Interactive Learning through Action • สามารถชื่นชม / มี ทัศนะเชิงบวก • มีความสัมพันธ์กับ ชุมชนที่ดี • มีการเรียนรู้จากการ ปฏิบัติ หัวใจความสำเร็จ การทำงานสุขภาพ ชุมชน

14 Results: Results: • เรื่องเล่าเร้าพลังใจ 80 เรื่อง • สร้างนักเขียนเรื่อง เล่า 40 คน • พัฒนาวิธีการ เครื่องมือ และ เทคนิคการทำงาน กับเรื่องเล่า • เข้าใจศักยภาพและ จุดเด่นของบริการ ปฐมภูมิ • เข้าใจคุณค่างานที่ เสริมและ เติม เต็มค่าตอบแทน การเงิน

15 Non-financial Incentives •Self esteem: Self fulfillment •Social recognition: Community & Institution •Fairness: Material & non-material

16 Recommendations • อนาคตของบริการปฐมภูมิ อยู่ที่การสร้างระบบบริบาลที่ เข้าใจในมิติทางวัฒนธรรม และละเอียดอ่อนต่อความเป็น มนุษย์ • เรื่องเล่าประสบการณ์ที่ดีและ สุนทรียสาธกสร้างคุณค่า และความภาคภูมิใจในงาน • เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือที่ดีใน การถ่ายทอดมิติคุณภาพ • ส่งเสริมการประเมินผลงาน ผ่านเรื่องเล่า สู่จินตนาการสุขภาพใหม่ที่มีหัวใจ ของความเป็นมนุษย์


ดาวน์โหลด ppt โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ สร้างโลกใบใหม่.... สร้างแรงบันดาลใจจาก เรื่องเล่า Imagining Future through Inspiring Stories.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google