งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แพทย์ไปศึกษาต่อ ต่างประเทศ แพทย์บางส่วนไม่กลับมา ทำงานในประเทศไทย ความต้องการบริการทาง การแพทย์มากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แพทย์ไปศึกษาต่อ ต่างประเทศ แพทย์บางส่วนไม่กลับมา ทำงานในประเทศไทย ความต้องการบริการทาง การแพทย์มากขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แพทย์ไปศึกษาต่อ ต่างประเทศ แพทย์บางส่วนไม่กลับมา ทำงานในประเทศไทย ความต้องการบริการทาง การแพทย์มากขึ้น

3 ให้ผู้ที่จะเข้าเรียนแพทย์ทำสัญญาชดใช้ทุน แก่รัฐบาลเริ่มในปีพ. ศ.2510 หลังจากเรียนจบให้ไปใช้ทุน 3 ปี โดยการ จัดสรรของกระทรวงสาธารณสุข แพทย์ที่ไม่ยอมไปใช้ทุนตามที่ได้ทำสัญญาไว้ ต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน 200,000 บาท ในปี 2516 ได้เพิ่มจำนวนเงินชดใช้ทุนเป็น 400,000 บาท เพิ่มการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ใน โครงการต่างๆ เช่น แพทย์ชนบท หนึ่งตำบลหนึ่งแพทย์ เพิ่มจำนวนคณะแพทยศาสตร์

4 เพิ่มเงินชดใช้ทุนเป็น 4 ล้าน - 40 ล้านบาท ( ตามข่าวหนังสือพิมพ์ ) ห้ามแพทย์ย้ายจังหวัดภายใน 3 ปี ทำแล้วตามคำสั่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สธ.0201.032/ ว 81 ลงวันที่ 8 เมษายน 2551 สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขอยากจะทำในการแก้ปัญหา

5 ปีงบประม าณ ข้าราชกา ร พนักงาน ของรัฐ จำนวน รวม 25382600 25393440 25403360 25412990 25422040 25432010 254419383276 2545401163564 2546287508795

6 การใช้บริการ ทาง การแพทย์ จำนวนครั้ง / คน / ปี ประชาชน 63 ล้านคนเศษ แบบผู้ป่วยนอก 2.5 160 ล้านครั้ง แบบผู้ป่วยใน 0.04 2.52 ล้านครั้ง ผู้ป่วยในอยู่ โรงพยาบาล 3-4 วัน 0.04* 4 20.8 ล้านครั้ง รวม --------------- ---- 180.8 ล้าน ครั้ง

7 ตารางการเปรียบเทียบจำนวนแพทย์ไทย แพทย์ ทั้งหม ด ราชกา ร (%) สาธาร ณสุ ข (%) ราชการ อื่น (%) เอกชน (%) 25 4 7 18,91 8 คน 15,32 4 (81%) 9,375 (49.5 %) 5,949 (31.5% ) 3,594 (19%) 25 5 1 27,00 0 คน ( เกษีย ณ 3,000 คน ) 22,00 0 (81.5 %) 11,00 0 (40.7 5% ) 11,000 (40.75 %) 5,000 (18.5 %)

8 ปีพ. ศ. จัดสรร ใหม่ ลาออก ลาออก ร้อยละ คงเหลื อ 254799540841.01587 25481,17748541.09692 25491,14852046.16628 25501,11078570.72325 25511,020188 ( ตค.- พค.5 1) 18.43832 รวม 5,4502,38642.93,064 สถิติการลาออกอย่างต่อเนื่อง

9 ปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของ แพทย์ ปัจจัยน้ำหนัก ค่าตอบแทนที่ได้รับต่ำเกินไป 4.33 ภาระที่รับผิดชอบหนักเกินไป 4.01 ทำงานในพื้นที่ทุรกันดาร / ห่างไกล 4.00 ไม่พอใจระบบราชการ 3.79 เสี่ยงต่อการร้องเรียน / ฟ้องร้อง 3.66 ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ 3.57 นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค 3.47 พ. ร. บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3.40 กฎหมายชันสูตรพลิกศพ 3.37

10 ประเทศเงินเดือน ( US$) เปรียบเทียบกับ ประเทศไทย จีน 2420.37 ไทย 6221.00 ฟิลิปปินส์ 9791.48 มาเลเซีย 9981.51 สิงคโปร์ 4.3866.63 เกาหลีใต้ 4,7777.22 ออสเตรเลี ย 5,8798.88 ฮ่องกง 10,18415.38 สหรัฐอเมริ กา 10,40215.71 ญี่ปุ่น 11,01016.63

11 เริ่มต้น 10,190 บาท ค่าตอบแทนพตส. 5.000 บาท ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 10,000 บาท อยู่เวรนอกเวลาราชการ ชั่วโมงละ 50-100 บาท สปสช. 80,000 บาท เงินเดือนแพทย์สปสช. 100,000 - 200,000 บาท เงินเดือนแพทย์เอกชน 70,000 - > 500,000 บาท

12 ระยะเวลาที่แพทย์ทำงาน และพักผ่อน โรงพยาบาลเวลาทำงาน ต่อสัปดาห์ เวลาพัก ต่อสัปดาห์ ขนาด 120 เตียง 128 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง รพ. ทั่วไปและ รพ. 10 เตียง 122 ชั่วโมง 46 ชั่วโมง

13 การร้องเรียนและ ฟ้องร้อง การร้องขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เพิ่ม จากปีละ 9 ล้าน ม. ค. - ส. ค. 51 จ่ายไปแล้ว > 60 ล้าน บาท ได้มีการจ่ายเงินเดือนละ 60 ราย มีการฟ้องแพทยสภาเพิ่มขึ้น มีข่าวการฟ้องร้องในสื่อมวลชนเพิ่มขึ้น ศาลพิพากษาให้จำคุกแพทย์ ศาลพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหาย

14 สรุปข้อเสนอแนะในการ แก้ปัญหา การแก้ปัญหาด่วนที่สุด เพิ่มค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เป็น 3-5 เท่าจากเดิม เพิ่มเงินพตส. เพิ่มเงินค่าเบี้ยกันดารในโรงพยาบาลชุมชน จัดระบบบริการและระบบหลักประกัน สุขภาพใหม่ให้ประชาชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบการดูแลรักษาสุขภาพ ตนเอง จัดระบบบริการตามลำดับการส่งต่อ พัฒนาระบบการส่งต่อ

15 การแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควรตั้ง คณะทำงานจากกระทรวงสาธารณสุข สภา วิชาชีพ และ ฝ่ายการเมือง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตาม ระบบแท่ง ให้เหมาะสมตามที่แพทยสภาเคยเสนอ การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านการ เรียนต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการลดจำนวน ชั่วโมงการทำงาน การเพิ่มความมั่นใจในการรักษาประชาชน โดยการแก้ไขกฎหมาย มิให้การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็น คดีอาญา สรุปข้อเสนอแนะในการ แก้ปัญหา ( ต่อ )

16 ให้เวลาเสนอความเห็นจากผู้ฟัง


ดาวน์โหลด ppt แพทย์ไปศึกษาต่อ ต่างประเทศ แพทย์บางส่วนไม่กลับมา ทำงานในประเทศไทย ความต้องการบริการทาง การแพทย์มากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google