งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤติการขาดแคลนแพทย์ ในราชการกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางแก้ไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤติการขาดแคลนแพทย์ ในราชการกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางแก้ไข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤติการขาดแคลนแพทย์ ในราชการกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางแก้ไข
พ.ญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ประธานคณะอนุกรรมการ พิจารณาปรับเปลี่ยนเงินเดือนฯ

2 สาเหตุการขาดแคลนแพทย์
แพทย์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ แพทย์บางส่วนไม่กลับมาทำงานในประเทศไทย ความต้องการบริการทางการแพทย์มากขึ้น

3 มาตรการแก้ปัญหาจากรัฐบาล
ให้ผู้ที่จะเข้าเรียนแพทย์ทำสัญญาชดใช้ทุนแก่รัฐบาลเริ่มในปีพ.ศ.2510 หลังจากเรียนจบให้ไปใช้ทุน 3 ปี โดยการจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุข แพทย์ที่ไม่ยอมไปใช้ทุนตามที่ได้ทำสัญญาไว้ต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน 200,000 บาท ในปี 2516 ได้เพิ่มจำนวนเงินชดใช้ทุนเป็น 400,000 บาท เพิ่มการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ในโครงการต่างๆ เช่น แพทย์ชนบท หนึ่งตำบลหนึ่งแพทย์ เพิ่มจำนวนคณะแพทยศาสตร์

4 สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขอยากจะทำในการแก้ปัญหา
เพิ่มเงินชดใช้ทุนเป็น 4ล้าน-40 ล้านบาท (ตามข่าวหนังสือพิมพ์) ห้ามแพทย์ย้ายจังหวัดภายใน 3 ปี ทำแล้วตามคำสั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สธ /ว81ลงวันที่ 8 เมษายน 2551

5 สถิติแพทย์ลาออก ปีงบประมาณ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ จำนวนรวม 2538 260
2539 344 2540 336 2541 299 2542 204 2543 201 2544 193 83 276 2545 401 163 564 2546 287 508 795

6 การใช้บริการทางการแพทย์
จำนวนการใช้บริการโรงพยาบาล การใช้บริการทางการแพทย์ จำนวนครั้ง/คน/ปี ประชาชน 63 ล้านคนเศษ แบบผู้ป่วยนอก 2.5 160 ล้านครั้ง แบบผู้ป่วยใน 0.04 2.52 ล้านครั้ง ผู้ป่วยในอยู่โรงพยาบาล 3-4 วัน 0.04* 4 20.8 ล้านครั้ง รวม 180.8 ล้านครั้ง

7 ตารางการเปรียบเทียบจำนวนแพทย์ไทย
ทั้งหมด ราชการ (%) สาธารณสุข (%) ราชการอื่น เอกชน 2547 18,918 คน 15,324 (81%) 9,375 (49.5%) 5,949 (31.5%) 3,594 (19%) 2551 27,000 คน (เกษียณ 3,000 คน) 22,000 (81.5%) 11,000 (40.75%) 5,000 (18.5%)

8 สถิติการลาออกอย่างต่อเนื่อง
ปีพ.ศ. จัดสรรใหม่ ลาออก ลาออกร้อยละ คงเหลือ 2547 995 408 41.01 587 2548 1,177 485 41.09 692 2549 1,148 520 46.16 628 2550 1,110 785 70.72 325 2551 1,020 188 (ตค.-พค.51) 18.43 832 รวม 5,450 2,386 42.9 3,064

9 ปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของแพทย์
น้ำหนัก ค่าตอบแทนที่ได้รับต่ำเกินไป 4.33 ภาระที่รับผิดชอบหนักเกินไป 4.01 ทำงานในพื้นที่ทุรกันดาร/ห่างไกล 4.00 ไม่พอใจระบบราชการ 3.79 เสี่ยงต่อการร้องเรียน/ฟ้องร้อง 3.66 ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ 3.57 นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค 3.47 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3.40 กฎหมายชันสูตรพลิกศพ 3.37

10 เปรียบเทียบเงินเดือนแพทย์ในประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย
เงินเดือน( US$) เปรียบเทียบกับประเทศไทย จีน 242 0.37 ไทย 622 1.00 ฟิลิปปินส์ 979 1.48 มาเลเซีย 998 1.51 สิงคโปร์ 4.386 6.63 เกาหลีใต้ 4,777 7.22 ออสเตรเลีย 5,879 8.88 ฮ่องกง 10,184 15.38 สหรัฐอเมริกา 10,402 15.71 ญี่ปุ่น 11,010 16.63

11 เงินเดือนแพทย์ไทย เริ่มต้น 10,190 บาท ค่าตอบแทนพตส บาท ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 10,000 บาท อยู่เวรนอกเวลาราชการ ชั่วโมงละ บาท สปสช. 80,000 บาท เงินเดือนแพทย์สปสช. 100, ,000 บาท เงินเดือนแพทย์เอกชน 70, > 500,000 บาท

12 ระยะเวลาที่แพทย์ทำงานและพักผ่อน
โรงพยาบาล เวลาทำงาน ต่อสัปดาห์ เวลาพัก ขนาด 120 เตียง 128 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง รพ.ทั่วไปและ รพ. 10เตียง 122 ชั่วโมง 46 ชั่วโมง

13 การร้องเรียนและฟ้องร้อง
การร้องขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เพิ่มจากปีละ 9 ล้าน ม.ค. - ส.ค. 51 จ่ายไปแล้ว > 60 ล้านบาท ได้มีการจ่ายเงินเดือนละ 60 ราย มีการฟ้องแพทยสภาเพิ่มขึ้น มีข่าวการฟ้องร้องในสื่อมวลชนเพิ่มขึ้น ศาลพิพากษาให้จำคุกแพทย์ ศาลพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหาย

14 สรุปข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
การแก้ปัญหาด่วนที่สุด เพิ่มค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาเป็น 3-5 เท่าจากเดิม เพิ่มเงินพตส. เพิ่มเงินค่าเบี้ยกันดารในโรงพยาบาลชุมชน จัดระบบบริการและระบบหลักประกันสุขภาพใหม่ให้ประชาชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง จัดระบบบริการตามลำดับการส่งต่อ พัฒนาระบบการส่งต่อ

15 สรุปข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา(ต่อ)
การแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควรตั้งคณะทำงานจากกระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาชีพ และ ฝ่ายการเมือง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ให้เหมาะสมตามที่แพทยสภาเคยเสนอ การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านการเรียนต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการลดจำนวนชั่วโมงการทำงาน การเพิ่มความมั่นใจในการรักษาประชาชนโดยการแก้ไขกฎหมาย มิให้การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นคดีอาญา

16 ให้เวลาเสนอความเห็นจากผู้ฟัง
สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่รับฟัง ให้เวลาเสนอความเห็นจากผู้ฟัง


ดาวน์โหลด ppt วิกฤติการขาดแคลนแพทย์ ในราชการกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางแก้ไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google