งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
ยากับระบบประกันสุขภาพ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล Biological Products นำเสนอ โดย น.ส.ธิดารัตน์ บัวชื่น

2 ยากับระบบประกันสุขภาพ (ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย)
การตรวจสอบคุณภาพยาในตลาด ความรู้ไม่เท่าทันของแพทย์ในการใช้ยา เช่น ยา Betablocker, Digoxin, Isosorbide dinitrate และ Aspirin

3 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ศ.พญ.สยมพร ศิรินาวิน และภญ.อรวรรณ เกตุเจริญ)
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ศ.พญ.สยมพร ศิรินาวิน และภญ.อรวรรณ เกตุเจริญ) สิ่งที่ต้องคำนึงถึงได้แก่ Clinical need Appropriate Dose Time Cost

4 หัวข้อสำคัญที่ต้องพิจารณาในการใช้ยา
ข้อบ่งชี้ ประสิทธิภาพ ความเสี่ยง ราคา ขนาด วิธีการใช้ยา ความถี่ ระยะเวลาในการใช้ยา

5 ปัจจัยที่ส่งผลให้มีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล
ผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ยา อุตสาหกรรมยา ระบบควบคุมกำกับยา (อย.) ระบบเบิกจ่าย ระบบประกันสุขภาพ กฎหมาย ภาระงานที่เกินกำลัง

6 Biological Products (พญ.อรณี ตั้งเผ่า แดเนียล)
Biotech medicines : Insulin Heparin Growth hormone Erythropoietin

7 ข้อแตกต่างระหว่างยาแบบ Traditional และ Biological

8 ข้อแตกต่างระหว่างยาแบบ Traditional และ Biological

9 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการขึ้นทะเบียน
Molecular properties Manufacturing process Safety Efficacy

10 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google