งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย • ยากับระบบประกันสุขภาพ • การใช้ยาอย่างสมเหตุผล •Biological Products นำเสนอ โดย น. ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย • ยากับระบบประกันสุขภาพ • การใช้ยาอย่างสมเหตุผล •Biological Products นำเสนอ โดย น. ส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย • ยากับระบบประกันสุขภาพ • การใช้ยาอย่างสมเหตุผล •Biological Products นำเสนอ โดย น. ส. ธิดารัตน์ บัว ชื่น

2 ยากับระบบประกันสุขภาพ ( ศ. นพ. ธาดา ยิบอิน ซอย ) • การตรวจสอบคุณภาพยาในตลาด • ความรู้ไม่เท่าทันของแพทย์ในการใช้ยา เช่น ยา Betablocker, Digoxin, Isosorbide dinitrate และ Aspirin

3 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ( ศ. พญ. สยมพร ศิรินาวิน และภญ. อรวรรณ เกตุเจริญ ) สิ่งที่ต้องคำนึงถึงได้แก่ •Clinical need •Appropriate •Dose •Time •Cost

4 หัวข้อสำคัญที่ต้องพิจารณาในการ ใช้ยา • ข้อบ่งชี้ • ประสิทธิภาพ • ความเสี่ยง • ราคา • ขนาด • วิธีการใช้ยา • ความถี่ • ระยะเวลาในการใช้ยา

5 ปัจจัยที่ส่งผลให้มีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล • ผู้ป่วย • ผู้สั่งใช้ยา • อุตสาหกรรมยา • ระบบควบคุมกำกับยา ( อย.) • ระบบเบิกจ่าย • ระบบประกันสุขภาพ • กฎหมาย • ภาระงานที่เกินกำลัง

6 Biological Products ( พญ. อรณี ตั้งเผ่า แด เนียล ) Biotech medicines : •Insulin •Heparin •Growth hormone •Erythropoietin

7 ข้อแตกต่างระหว่างยาแบบ Traditional และ Biological

8

9 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการขึ้น ทะเบียน •Molecular properties •Manufacturing process •Safety •Efficacy

10


ดาวน์โหลด ppt การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย • ยากับระบบประกันสุขภาพ • การใช้ยาอย่างสมเหตุผล •Biological Products นำเสนอ โดย น. ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google