งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานสนับสนุนระบบบริการฟื้นฟู สมรรถภาพ ด้านการแพทย์ การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557 เสนอในการประชุมชี้แจงจังหวัด วันที่ 27.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานสนับสนุนระบบบริการฟื้นฟู สมรรถภาพ ด้านการแพทย์ การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557 เสนอในการประชุมชี้แจงจังหวัด วันที่ 27."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานสนับสนุนระบบบริการฟื้นฟู สมรรถภาพ ด้านการแพทย์ การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557 เสนอในการประชุมชี้แจงจังหวัด วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท

2 การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปี 2557 ประเด็นรายละเอียด เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพ จากการได้รับการดูแลอย่างครบวงจร วัตถุประสงค์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และได้รับอุปกรณ์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งการฝึกการใช้อุปกรณ์เฉพาะราย เป้าหมาย • คนพิการทุกประเภทเข้าถึงบริการฟื้นฟูฯ และได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังที่ เหมาะสมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง • มีการติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้ที่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง • คนพิการทางการมองเห็นได้รับการฝึกทักษะ O&M • กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัด มีการบริหารจัดการและส่งเสริมการเข้าถึงบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ • องค์กรคนพิการได้รับการพัฒนาให้มีส่วนร่วมด้านการฟื้นฟู อย่างน้อย 3 ประเภทความพิการต่อเขต 2

3 สิ่งที่แตกต่างจากปี 2556 รายละเอียดปี 57 1. งบประมาณ1)งบค่าบริการ/อุปกรณ์ จัดสรรไม่น้อยกว่า 13.45 บาท/ปชก.UC งบสนับสนุนส่งเสริม จัดสรรไม่เกิน 1.50 บาท/ปชก.UC 2)เกณฑ์คำนวณการจัดสรร 2.1 งบค่าบริการฟื้นฟูฯและอุปกรณ์เครื่องช่วยตามจำนวนปชก.UC : ท.74 : ผลงานการให้บริการ สัดส่วน 30:40:30 2.2 งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ ตามจำนวนปชก.UC:ท.74 สัดส่วน 50:50 2.3 แยกงบเฉพาะบริการ O&M และจัดสรรเครื่องช่วยฟัง 2. การจัดบริการ 1) บริการเครื่องช่วยฟัง 1.1 กำหนดโควตาให้แต่ละพื้นที่ตามความจำเป็นของความต้องการ และความสามารถในการให้บริการของหน่วยบริการ วงเงินสนับสนุน ร้อยละ 10 ของงบค่าอุปกรณ์และบริการฟื้นฟูฯ 1.2 โครงการนำร่องโดยความร่วมมือกับ NECTEC เป้าหมาย 1,000 เครื่อง/ พื้นที่เป้าหมาย/หน่วยบริการ คัดเลือกจากหน่วยบริการที่มีความพร้อม ตามความสมัครใจทุกเขต 2) อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สนับสนุนตามบัญชีรายการอุปกรณ์ที่ประกาศ และ รายการซ่อมแซม ยกเลิกรายการอื่นๆ ตามความจำเป็น 3. การจัดสรร ค่าบริการ 1) จัดสรรให้หน่วยบริการ ตามผลงานการให้บริการ ภายในวงเงินที่ได้รับ จัดสรร 2 งวด งวดที 1) จัดสรรล่วงหน้า 60% ตามผลงานที่ผ่านมา ภายใน ธค.56 งวดที่ 2) จัดสรรตามผลงานการให้บริการ (คำนวณปิด Global ผลงาน 3 เดือนสุดท้าย ของปี56+9 เดือนของปี57) ภายในเดือน สค.57 2) กรณีรับบริการข้ามเขต - สปสช.เขต ส่งเบิกจากงบส่วนกลาง 3) กำหนดอัตราจ่ายชดเชยค่าบริการ การให้บริการฟื้นฟูรายกลุ่มในแต่ละกิจกรรม

4 ข้อมูลพื้นที่ ประชากร ผู้สูงอายุ และคนพิการ ณ กรกฎาคม 2556 จังหวัดอำเภอตำบล Pop UC สูงอายุ คนพิการ นนทบุรี652 1,172,198 688,691 96,897 12,394 ปทุมธานี760 1,255,409587,110 71,936 10,829 อยุธยา16209 844,382 510,587 87,716 11,672 อ่างทอง773 262,002 197,981 37,076 5,044 สิงห์บุรี643 204,314 151,079 29,914 3,722 ลพบุรี11124 710,204 512,928 81,458 11,095 สระบุรี13111 714,408 446,928 68,913 9,984 นครนายก441 238,331 172,678 29,607 4,962 รวม70713 5,401,248 3,272,029 503,517 69,702 ที่มา : ข้อมูลประชากร สปสช. 4

5 ข้อมูลคนพิการ ท74 จำแนกประเภท รายจังหวัด ณ ก.ค.56 จังหวัดการ มองเห็น การ ได้ยิน การ เคลื่อนไหว จิตและ พฤติกรรม สติ ปัญญา การ เรียนรู้ ไม่ ระบุ 1) นนทบุรี1,1502,3224,4891,7382,660513372 2) ปทุมธานี5731,4903,5141,4791,520144745 3) พระนครศรีอยุธยา9751,5865,2451,1371,778146494 4) อ่างทอง4408132,289555676104216 5) สิงห์บุรี2915481,67240144113153 6) ลพบุรี1,2201,7754,9398561,60745234 7) สระบุรี6571,7464,6986181,30010376 8) นครนายก4307892,25135959359158 รวม5,73611,06929,0977,14310,5751,2272,448

6 จังหวัดรพศ.รพท.รพช.รพ.สต. นนทบุรี015 ปทุมธานี017 พระนครศรีอยุธยา1114 อ่างทอง016 สิงห์บุรี024 ลพบุรี029 สระบุรี1110(ขาด 1) นครนายก0131 รวม2(100% ) 10(100%)58(ขาด 1) ข้อมูลบุคลากรนักกายภาพบำบัด ปี 2556 6

7 งบสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการ (ไม่เกิน 1.50 บาท/73.278 ลบ.) งบบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ (ไม่น้อยกว่า 13.45 บาท/657.059 ลบ.) งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (14.95 บาทต่อผู้มีสิทธิ / 730.337 ลบ. งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (14.95 บาทต่อผู้มีสิทธิ / 730.337 ลบ. สำหรับหน่วยบริการ องค์กรคนพิการ และ กองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการของหน่วย บริการตามความพร้อม  ส่งเสริมศักยภาพองค์กรคนพิการ / ผู้ดูแล  ส่งเสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับ อปท.  ส่งเสริมกำลังคนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่และพัฒนา องค์ความรู้ สำหรับหน่วยบริการ และกองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด  ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ( จัดหา ผลิต ซ่อม )  ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วย sub acute ( บริการผู้ป่วย OPD และในชุมชน )  ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 7 กรอบการบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ปี 2557 เหมือนปี 2556 POP UC = 48.852 ล้าน คน

8 งบสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการ (ไม่เกิน 1.50 บาท/4,097,908 บาท) งบบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ (ไม่น้อยกว่า 13.45 บาท/41,763,082 บาท) งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (14.95 บาทต่อผู้มีสิทธิ / 51,658,771 ลบ. งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (14.95 บาทต่อผู้มีสิทธิ / 51,658,771 ลบ. สำหรับหน่วยบริการ องค์กรคนพิการ และ กองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการของหน่วย บริการตามความพร้อม  ส่งเสริมศักยภาพองค์กรคนพิการ / ผู้ดูแล  ส่งเสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับ อปท.  ส่งเสริมกำลังคนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่และพัฒนา องค์ความรู้ สำหรับหน่วยบริการ และกองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด  ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ( จัดหา ผลิต ซ่อม )  ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วย sub acute ( บริการผู้ป่วย OPD และในชุมชน )  ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 8 กรอบการบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ปี 2557 เขต 4 สระบุรี เหมือนปี 2556 POP UC = 3,272,029 ล้านคน

9 1)กายภาพบำบัด 2)กิจกรรมบำบัด 3)พฤติกรรมบำบัด 4)จิตบำบัด 5)การฟื้นฟูการได้ยิน 6)การฟื้นฟูการเห็น 7)การประเมินและแก้ไข การพูด 8)Early Intervention 9)Phenol block 1)กายภาพบำบัด 2)กิจกรรมบำบัด 3)พฤติกรรมบำบัด 4)จิตบำบัด 5)การฟื้นฟูการได้ยิน 6)การฟื้นฟูการเห็น 7)การประเมินและแก้ไข การพูด 8)Early Intervention 9)Phenol block การให้บริการฟื้นฟู 9 ด้าน การให้บริการกายอุปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องช่วย คนพิการ ทั่วไป อุปกรณ์ เครื่องช่วย คนพิการ ราคาสูง 7 รายการ โปรแกรมรายงานการ ให้บริการและอุปกรณ์ 2501 เครื่องช่วยฟังเด็ก 2502 เครื่องช่วยฟังผู้ใหญ่ 8801 รองเท้าคนพิการ ขนาดเล็ก 8802 รองเท้าคนพิการ ขนาดกลาง 8803 รองเท้าคนพิการ ขนาดใหญ่ 8804 รองเท้าคนพิการ ขนาดพิเศษ 8805 ค่าดัดแปลงรองเท้า คนพิการ 2501 เครื่องช่วยฟังเด็ก 2502 เครื่องช่วยฟังผู้ใหญ่ 8801 รองเท้าคนพิการ ขนาดเล็ก 8802 รองเท้าคนพิการ ขนาดกลาง 8803 รองเท้าคนพิการ ขนาดใหญ่ 8804 รองเท้าคนพิการ ขนาดพิเศษ 8805 ค่าดัดแปลงรองเท้า คนพิการ คนพิการ ท.74 คนพิการ ท.74 ผู้สูงอายุ SUB ACUTE การให้บริการฟื้นฟู สมรรถภาพและอุปกรณ์ และการบันทึกข้อมูลลง ในโปรแกรม การให้บริการฟื้นฟู สมรรถภาพและอุปกรณ์ และการบันทึกข้อมูลลง ในโปรแกรม ภายใน 30 วัน โดยทีมสห วิชาชีพ ฟื้นฟูฯ 9

10 กิจกรรมรหัสผู้ปฏิบัติ บุคค ล กลุ่ม 1) กายภาพบำบัด H 9339 นักกายภาพบำบัดเท่านั้น 150 บาท - 2) กิจกรรมบำบัด H 9383 นักกิจกรรมบำบัดเท่านั้น 150 บาท 75 3) การประเมิน / แก้ไขการพูด H 9375 นักแก้ไขการพูดเท่านั้น 150 บาท 75 4) จิตบำบัด H 9449 จิตแพทย์ / นักจิต / พยาบาล ป. โทจิตเวช / พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เท่านั้น 300 บาท 150 5) พฤติกรรม บำบัด H 9433 จิตแพทย์ / นักจิต / พยาบาล ป. โทจิตเวช / พยาบาล สุขภาพจิตและจิตเวช และนัก กิจกรรมบำบัด 300 บาท 150 6) การฟื้นฟูการ มองเห็น H 9378 พยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะ ทาง โดยจักษุแพทย์ 150 บาท 75 7) การฟื้นฟูการ ได้ยิน H 9549 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 150 บาท 75 8) Early intervention H 9438 นักกายภาพ / นักกิจกรรม / พยาบาลที่ผ่าน หลักสูตรกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 150 บาท 75 9) Phenol blockH 0489 แพทย์เท่านั้น 500 บาท - รายการกิจกรรมการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สำหรับคนพิการและผู้ป่วยระยะเฝ้าระวัง (Sub acute) รายการกิจกรรมการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สำหรับคนพิการและผู้ป่วยระยะเฝ้าระวัง (Sub acute) หมายเหตุ : ขนาดของกลุ่ม = สมาชิกประมาณ 7 – 12 คน

11 งบบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 1) ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ  เฉพาะบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และในชุมชน  จ่ายตามผลงานการให้บริการ ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนด ภายใต้การบริหารจัดการของเขต  เกณฑ์การจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับการจัดสรร - ข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิ UC, วดป.ที่ให้บริการ - ใช้รหัสวินิจฉัยโรคตาม ICD-10 - ใช้รหัสหัตถการตาม ICD-9  การส่งข้อมูล Internet : WWW.nhso.go.th เท่านั้น (ห้ามผ่านโปรแกรมอื่นๆ)WWW.nhso.go.th - ส่งผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ - ภายใน 30 วัน หลังให้บริการ 1) ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ  เฉพาะบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และในชุมชน  จ่ายตามผลงานการให้บริการ ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนด ภายใต้การบริหารจัดการของเขต  เกณฑ์การจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับการจัดสรร - ข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิ UC, วดป.ที่ให้บริการ - ใช้รหัสวินิจฉัยโรคตาม ICD-10 - ใช้รหัสหัตถการตาม ICD-9  การส่งข้อมูล Internet : WWW.nhso.go.th เท่านั้น (ห้ามผ่านโปรแกรมอื่นๆ)WWW.nhso.go.th - ส่งผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ - ภายใน 30 วัน หลังให้บริการ อัตราการจ่ายค่าบริการ รายกลุ่ม - กิจกรรมบำบัด ครั้งละ 75 บาท – การแก้ไขการพูด ครั้ง 75 บาท – ฟื้นฟูการเห็น ครั้ง 75 บาท - กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ครั้งละ 75 บาท - พฤติกรรมบำบัด ครั้งละ 150 บาท จิตบำบัด ครั้งละ 150 บาท อัตราการจ่ายค่าบริการ รายกลุ่ม - กิจกรรมบำบัด ครั้งละ 75 บาท – การแก้ไขการพูด ครั้ง 75 บาท – ฟื้นฟูการเห็น ครั้ง 75 บาท - กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ครั้งละ 75 บาท - พฤติกรรมบำบัด ครั้งละ 150 บาท จิตบำบัด ครั้งละ 150 บาท ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ภาคผนวก 8.2 หน้า 357 - 367

12 2) ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (เฉพาะคนพิการ ท 74 เท่านั้น)  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการ ตามจำนวนเป้าหมายในแต่ละเขต และจ่ายไม่เกินราคากลางที่ สปสช. กำหนด  ตามบัญชีรายการอุปกรณ์ที่ประกาศและรายการซ่อมแซม  เกณฑ์การจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับการจัดสรร - ใช้รหัสวินิจฉัยโรคตาม ICD-10 - ใช้รหัสหัตถการตาม ICD-9 - ข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิ ท.74, วดป.ที่ให้บริการ  การส่งข้อมูล Internet : WWW.nhso.go.th เท่านั้น (ห้ามผ่านโปรแกรมอื่นๆ) WWW.nhso.go.th - ส่งผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ - ภายใน 30 วัน หลังการให้บริการ  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการ ตามจำนวนเป้าหมายในแต่ละเขต และจ่ายไม่เกินราคากลางที่ สปสช. กำหนด  ตามบัญชีรายการอุปกรณ์ที่ประกาศและรายการซ่อมแซม  เกณฑ์การจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับการจัดสรร - ใช้รหัสวินิจฉัยโรคตาม ICD-10 - ใช้รหัสหัตถการตาม ICD-9 - ข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิ ท.74, วดป.ที่ให้บริการ  การส่งข้อมูล Internet : WWW.nhso.go.th เท่านั้น (ห้ามผ่านโปรแกรมอื่นๆ) WWW.nhso.go.th - ส่งผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ - ภายใน 30 วัน หลังการให้บริการ ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ภาคผนวก 8 หน้า 353 - 356

13 แนวทางการจัดบริการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการ 1) การจัดบริการในกรณีปกติ หน่วยบริการที่ขอรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และมาตรฐานการใส่เครื่องช่วยฟัง ที่สปสช.กำหนด - หน่วยบริการแจ้งความจำนงการให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่สปสช.กำหนด (เฉพาะหน่วยบริการใหม่) - สปสช.เขต ตรวจประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ และรายงานผลหน่วยบริการ ที่ผ่านการตรวจประเมินความพร้อม  วงเงินสนับสนุนเครื่องช่วยฟัง 10% จากงบอุปกรณ์ฯที่สปสช.เขต ได้รับจัดสรร  เงื่อนไขการได้รับค่าใช้จ่าย - เมื่อมีรหัสโรค รหัสหัตถการตามที่กำหนด รหัสโรคหลัก H900, H903, H906, Z461 รหัสหัตถการ 9548 (ถ้ามี +21 เฉพาะเด็ก ) แนวทางการจัดบริการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการ 1) การจัดบริการในกรณีปกติ หน่วยบริการที่ขอรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และมาตรฐานการใส่เครื่องช่วยฟัง ที่สปสช.กำหนด - หน่วยบริการแจ้งความจำนงการให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่สปสช.กำหนด (เฉพาะหน่วยบริการใหม่) - สปสช.เขต ตรวจประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ และรายงานผลหน่วยบริการ ที่ผ่านการตรวจประเมินความพร้อม  วงเงินสนับสนุนเครื่องช่วยฟัง 10% จากงบอุปกรณ์ฯที่สปสช.เขต ได้รับจัดสรร  เงื่อนไขการได้รับค่าใช้จ่าย - เมื่อมีรหัสโรค รหัสหัตถการตามที่กำหนด รหัสโรคหลัก H900, H903, H906, Z461 รหัสหัตถการ 9548 (ถ้ามี +21 เฉพาะเด็ก ) ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ภาคผนวก 8.7 หน้า 390 - 398

14 แนวทางการจัดบริการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการ 2) การจัดบริการในโครงการนำร่อง - เป้าหมายการให้บริการเครื่องช่วยฟัง 1,000 เครื่อง - พื้นที่/เป้าหมาย หน่วยบริการที่มีความพร้อมและสนใจ คัดเลือกโดย สปสช. ส่วนกลางร่วมกับเขตและประสานหน่วยบริการแจ้งความจำนงเข้าร่วม โครงการ ภายในเดือน ธันวาคม 2556 - หน่วยบริการไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อน - NECTEC/บริษัทผลิตจัดส่งเครื่องช่วยฟังให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ - สปสช. ร่วมกับ NECTEC ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนำร่อง แนวทางการจัดบริการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการ 2) การจัดบริการในโครงการนำร่อง - เป้าหมายการให้บริการเครื่องช่วยฟัง 1,000 เครื่อง - พื้นที่/เป้าหมาย หน่วยบริการที่มีความพร้อมและสนใจ คัดเลือกโดย สปสช. ส่วนกลางร่วมกับเขตและประสานหน่วยบริการแจ้งความจำนงเข้าร่วม โครงการ ภายในเดือน ธันวาคม 2556 - หน่วยบริการไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อน - NECTEC/บริษัทผลิตจัดส่งเครื่องช่วยฟังให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ - สปสช. ร่วมกับ NECTEC ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนำร่อง ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ภาคผนวก 8.7 หน้า 390 - 398 เขต 4 สระบุรี นำร่อง 2 แห่ง คือ 1)รพ.พระนั่งเกล้า 2)2) รพ.ปทุมธานี

15 หน่วยบริการที่เขาร่วมโครงการและตรวจประเมินแล้ว ปี 56 จังหวัดหน่วยบริการประมาณการณ์เป้าหมาย 57 1) นนทบุรี 1) รพ.พระนั่งเกล้า 867,516 2) สถาบันบำราศนราดูร 2) ปทุมธานี3) รพ.ปทุมธานี936,344 3) พระนครศรีอยุธยา4) รพ.พระนครศรีอยุธยา 465,640 5) รพ.เสนา 4) อ่างทอง6) รพ.อ่างทอง352,609 5) สิงห์บุรี7) รพ.สิงห์บุรี 166,458 8) รพ.อินทร์บุรี 6) ลพบุรี9) รพ.พระนารายณ์มหาราช 855,879 10) รพ.บ้านหมี่ 11) รพ.อนันทมหิดล 7) สระบุรี12) รพ.สระบุรี 856,334 13) รพ.พระพุทธบาท 8) นครนายก14) รพ.นครนายก 397,001 15) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 4,897,781

16  เป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการและองค์กรที่ร่วมดำเนินงานจัดบริการฝึกใช้ อุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นให้กับคนพิการ เป้าหมาย 3,000 ราย  ค่าฝึกใช้อุปกรณ์และฝึกทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมฯ (O&M) รายละ 9,000 บาท จ่ายตามผลงานการให้บริการจริงจากหน่วยบริการ  ค่าพัฒนาและบริหารจัดการระยะเริ่มแรกศูนย์ละ 100,000 บาท  การส่งข้อมูล - ส่งผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 3) ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์และฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว (O&M) ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ภาคผนวก 8.3 หน้า 368 - 371 ปี 57 มีงบเพียง 900,000 บาท

17 หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะ OM (ไม้เท้าขาว) จังหวัดหน่วยบริการศูนย์ฝึก(แห่ง)ครูฝึก (คน)ผลงานเป้า 57 1) นนทบุรี1) ศูนย์สิรินธรฯ1453 2) รพ.ชลประทาน122 2) ปทุมธานี3) รพ.ปทุมธานี010 4) คลินิกมิตรไมตรี020 3) พระนครศรีอยุธยา5) รพ.พระนครศรีอยุธยา1460 6) รพ.วังน้อย125 7) รพ.ลาดบัวหลวง115 4) อ่างทอง8) รพ.อ่างทอง1460 5) สิงห์บุรี9) รพ.อินทร์บุรี1130 10) รพ.ค่ายบางระจัน110 6) ลพบุรี11) รพ.ลำสนธิ14340 7) สระบุรี12) รพ.พระพุทธบาท110 13) รพ.บ้านหมอ1415 14) รพ.หนองแซง1110 15) รพ.หนองโดน1423 8) นครนายก16) รพ.นครนายก020

18 18 กรอบระยะเวลาการจัดสรรงบ  งวดที่ 1 จัดสรรล่วงหน้า 60% ภายในเดือน ธค.56 ประมาณการจากผลงานการให้บริการในปีที่ผ่านมา  งวดที่ 2 จัดสรรจริงตามผลงานการให้บริการ ภายในเดือน สค.57 ใช้ผลงาน 3 เดือนสุดท้ายของปี 56 และผลงาน 9 เดือน ของปี 57 ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 หน้า 166 - 171

19 งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู สมรรถภาพ ครอบคลุมกิจกรรม  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการตามความพร้อม  ส่งเสริมศักยภาพองค์กรคนพิการ / ผู้ดูแล  ส่งเสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับ อปท.  ส่งเสริมกำลังคนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่และพัฒนาองค์ความรู้  เป็นการสนับสนุนเงินให้กับหน่วยบริการ และองค์กรคนพิการ เพื่อการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  รูปแบบการจ่าย ตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 หน้า 172 – 173 และ ผนวก 8.4,8.5 หน้า 372-377 เขตทำข้อตกลงกับจังหวัด จ่ายเงินครั้งเดียว องค์กรคนพิการ ทำข้อตกลงกับจังหวัด งบนี้ไม่รวมกับกองทุน อบจ.

20 แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยบริการ ปี 57 กลุ่มเป้าหมายและวงเงินสนับสนุน..... เน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 1) ศูนย์สุขภาพชุมชน/คลินิกชุมชนอบอุ่น/ รพ.สต. โครงการละ ไม่เกิน 30,000 – 50,000 บาท 2) รพช. โครงการละไม่เกิน 100,000 – 300,000 บาท ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ อปสข. ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ผนวก 8.4, หน้า 372 - 374 ระยะเวลาดำเนินการ 1)เสนอโครงการ 1 ตค.56 – มีค.57 2)ดำเนินโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ขอบเขตการดำเนินโครงการ 1)ทำให้เกิดการพัฒนาและยะระดับแบบผสมผสาน เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 7 ประเภทความพิการ 2)ทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับบริการที่บ้านและในชุมชน ร่วมกับ อปท. 3)ทำให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการและสามารถจัดบริการได้อย่างทั่วถึง

21 แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรคนพิการ ปี 57 กลุ่มเป้าหมายองค์กรที่สนับสนุน 1)องค์กรของผู้บกพร่องทางการมองเห็น 2)องค์กรของผู้บกพร่องทางการได้ยิน 3)องค์กรของผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 4)องค์กรของผู้บกพร่องทางจิตใจหรือพฤติกรรม 5)องค์กรของผู้บกพร่องทางสติปัญญา 6)องค์กรของผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ 7)องค์กรของผู้บกพร่องบุคคลออทิสติก ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ผนวก 8.5 หน้า 375 - 377 วงเงินสนับสนุน (องค์กรฯในพื้นที่หรือภายในจังหวัด) งบประมาณไม่เกินโครงการละ 100,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1)เสนอโครงการ 1 ตค.56 – มีค.57 2)ดำเนินโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ขอบเขตการดำเนิน โครงการ ครอบคลุมการจัดอบรมหรือ บริการในรูปแบบการ ฝึกอบรมทักษะการฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการหรือ การดูแลช่วยเหลือคนพิการ ในแต่ละประเภท อย่างน้อย 3 ประเภท ความพิการ

22 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาระบบบริการ ปี 2557 จังหวัดจัดสรร(บาท)หมายเหตุ 1) นครนายก252,520 2) นนทบุรี798,156 3) ปทุมธานี690,665 4) พระนครศรีอยุธยา661,906 5) ลพบุรี647,126 6) สระบุรี572,804 7) สิงห์บุรี203,435 8) อ่างทอง271,296 รวม4,097,908

23 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด  จัดสรรงบให้กองทุนตามจำนวน ปชก.UC ของจังหวัด ในสัดส่วนที่เท่ากัน (จากงบอุปกรณ์/บริการฟื้นฟูฯ และงบส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูฯ)  กองทุนดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์กองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด เน้น - สนับสนุนให้มีศูนย์ผลิต และซ่อมกายอุปกรณ์ - การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคนพิการ - สนับสนุนการ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนและคุณภาพชีวิต  การติดตามผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน ฯ ดูเอกสาร : คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 ผนวก 8.6 หน้า 378 - 389

24 การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟุสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด จังหวัดปี 2555ปี 2556ปี 2557 1)นนทบุรี000 2) ปทุมธานี000 3) พระนครศรีอยุธยา011 4) อ่างทอง111 5) สิงห์บุรี011 6) ลพบุรี001 7) สระบุรี011 8) นครนายก001 146

25 • การกำกับติดตามในด้าน - การจัดสรรและเบิกจ่ายงบกองทุนส่วนกลาง เขต - ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายไตรมาส รายปี • เครื่องมือ/วิธีการกำกับติดตาม - KPI - การตรวจเยี่ยม/นิเทศ/การติดตามในพื้นที่ของเขต/ ส่วนกลาง/คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

26 ข้อมูลการกำกับติดตาม

27 27 ตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI KPITarget 1 ร้อยละของการติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้ ที่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง 90% 2 ร้อยละสะสมของคนพิการทางการมองเห็นได้รับการ ฝึกทักษะ O&M 13% (100 ราย) 3 จำนวนกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัด ที่มีการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 4 องค์กรคนพิการได้รับการพัฒนาให้มีส่วนร่วมด้าน การฟื้นฟูอย่างน้อย 3 ประเภทความพิการ/เขต ทุกเขต

28 หนักเท่าไหร่? เราก็จะต้องช่วยกัน


ดาวน์โหลด ppt แผนงานสนับสนุนระบบบริการฟื้นฟู สมรรถภาพ ด้านการแพทย์ การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557 เสนอในการประชุมชี้แจงจังหวัด วันที่ 27.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google