งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( ประวัติศาสตร์ ม.4-6) โดย นายสุนทร พุกสุข การแบ่งยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( ประวัติศาสตร์ ม.4-6) โดย นายสุนทร พุกสุข การแบ่งยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( ประวัติศาสตร์ ม.4-6) โดย นายสุนทร พุกสุข การแบ่งยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.1 เข้าใจ ความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุค สมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุค สมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ตัวชี้วัด

3 การแบ่งยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (Pre – Historic Period) เริ่มราว 500,000 B.C. ตั้งแต่สมัยที่ มนุษย์ยังไม่รู้จักประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้ แบ่งเป็นยุคหินกับยุคโลหะ สมัยประวัติศาสตร์ (Historic Period) เริ่ม ราว 3,500 B.C. ตั้งแต่มนุษย์รู้จักคิดประดิษฐ์ อักษรขึ้นใช้สำหรับบันทึกหลักฐานเรื่องราว ต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

4 ยุคหินเก่า (Old Stone Age) 500, ,000 ปี มาแล้ว ยุคหินเก่า (Old Stone Age) 500, ,000 ปี มาแล้ว ยุคหินกลาง (Mesolithic Age) 10,000- 6,000 ปี มาแล้ว ยุคหินกลาง (Mesolithic Age) 10,000- 6,000 ปี มาแล้ว ยุคหินใหม่ (New Stone Age) 6,000- 4,000 ปี มาแล้ว ยุคหินใหม่ (New Stone Age) 6,000- 4,000 ปี มาแล้ว

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 สมัยประวัติศาสตร์

17

18 ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ

19

20

21

22 ประวัติศาสตร์สมัยใหม่

23

24

25 id=298414&chapter= /china/a(kornpawat)_p2.htm

26 rajivawijesinha.wordpress.comhttp://www.italian-renaissance-art.com/Mona-Lisa.htmlwriter.dek-d.com m


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( ประวัติศาสตร์ ม.4-6) โดย นายสุนทร พุกสุข การแบ่งยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google