งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังที่นั่งสอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบั้งไฟโก้ สสจ. ยโสธร วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ( เวลา ๐๙. ๐๐ - ๑๒. ๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังที่นั่งสอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบั้งไฟโก้ สสจ. ยโสธร วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ( เวลา ๐๙. ๐๐ - ๑๒. ๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังที่นั่งสอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบั้งไฟโก้ สสจ. ยโสธร วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ( เวลา ๐๙. ๐๐ - ๑๒. ๐๐ น.) 350013500935018350323504035025 350023501035019350333504135026 350033501135020350343504235027 350043501235021350353504335028 3500735015350243503835046 350063501435023350373504535030 35005 3501335022350363504435029 35008350473501635039 35031

2 รายชื่อผู้ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร สนามสอบ ห้องประชุมบั้งไฟโก้ ชั้น ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙. ๐๐ - ๑๒. ๐๐ น. จำนวนผูสมัครสอบทั้งสิ้น ๔๗ คน เลขที่นั่งสอบชื่อ - สกุล ผู้เข้าสอบสถานศึกษา / โรงเรียน ๓๕๐๐๑นายธนาธิป ภาติยะศิขัณฑ์เบ็ญจะมะมหาราช ๓๕๐๐๒นางสาวพิชญา แสงทองทิพย์ขอนแก่นวิทยายน ๓๕๐๐๓นางสาวนันทิกานต์ โพธิ์พันธ์มหาชนะชัยวิทยาคม ๓๕๐๐๔นางสาวเพ็ชรรัตน์ พวงมาลัยมหาชนะชัยวิทยาคม ๓๕๐๐๕นายธีรวัฒน์ ศรีโชคมหาชนะชัยวิทยาคม ๓๕๐๐๖นางสาวสุดารัตน์ ยอดธรรมป่าติ้ววิทยา ๓๕๐๐๗นายธนภัทร นิ่มพิลาจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ๓๕๐๐๘นายพัฒศาสตร์ แสงวงศ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ๓๕๐๐๙นายจักรกฤษณ์ สัญลักษณ์เลิงนกทา ๓๕๐๑๐นางสาวนุจรินทร์ แสงประจักษ์เลิงนกทา ๓๕๐๑๑นางสาวเพชราพร โสภาพเลิงนกทา ๓๕๐๑๒นางสาวรังสิยา สุวะโคตรเลิงนกทา ๓๕๐๑๓นางสาวสิรินยา บุญฑลเบ็ญจะมะมหาราช ๓๕๐๑๔นางสาวพลอยปภัส วันทาเบ็ญจะมะมหาราช ๓๕๐๑๕นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีใสเลิงนกทา ๓๕๐๑๖นางสาวศุภนารี เคลือบสูงเนินเลิงนกทา ๓๕๐๑๗นางสาวศุทธินี สุชิลาเลิงนกทา ๓๕๐๑๘นางสาวอุไรวรรณ การสุวรรณ์เบ็ญจะมะมหาราช ๓๕๐๑๙นายโอภาส ผลจันทร์ทรายมูลวิทยา ๓๕๐๒๐นายทิศากร ในจิตรทรายมูลวิทยา ๓๕๐๒๑นางสาววริศรา คำทองทรายมูลวิทยา ๓๕๐๒๒นานางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวะอุไรทรายมูลวิทยา ๓๕๐๒๓นางสาวสุชัญญา ปาริชาต เปรี่ยมนองเบ็ญจะมะมหาราช

3 รายชื่อผู้ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร สนามสอบ ห้องประชุมบั้งไฟโก้ ชั้น ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙. ๐๐ - ๑๒. ๐๐ น. จำนวนผูสมัครสอบทั้งสิ้น ๔๗ คน เลขที่นั่งสอบชื่อ - สกุล ผู้เข้าสอบสถานศึกษา / โรงเรียน ๓๕๐๒๔นางสาวไปรยา มีชัยเบ็ญจะมะมหาราช ๓๕๐๒๕นางสาวจันทร์จิรา สายรัตน์ยโสธรพิทยาคม ๓๕๐๒๖นางสาวเวทิศา สุดบอนิจยโสธรพิทยาคม ๓๕๐๒๗นายธีระวัฒน์ ศิริศักดิ์เกษมยโสธรพิทยาคม ๓๕๐๒๘นางสาวณิชกุล จันทะศรียโสธรพิทยาคม ๓๕๐๒๙นางสาวช่อผกา ชื่นตาสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ๓๕๐๓๐นายวิศรุต ห้องแซงเลิงนกทา ๓๕๐๓๑นายณัฎฐกิตต์ วงษ์สามารถยโสธรพิทยาคม ๓๕๐๓๒นางสาวพัชรีพร จึงศีลญธรรมยโสธรพิทยาคม ๓๕๐๓๓นางสาวจุติพร ศรีลาศักดิ์ยโสธรพิทยาคม ๓๕๐๓๔นายณัฐวัฒน์ แสงมืดยโสธรพิทยาคม ๓๕๐๓๕นางสาววรรณชลีภรณ์ บุญทันตระกูลประเทืองวิทยาคม ๓๕๐๓๖นางสาววรินทร ยิ่งยืนเบ็ญจะมะมหาราช ๓๕๐๓๗นางสาวกฤตภรณ์ เวชพูลยโสธรพิทยาคม ๓๕๐๓๘นางสาวภักดิ์สุภา บุญประภาศรียโสธรพิทยาคม ๓๕๐๓๙นายอภิสิทธิ์ ขันเงินศรีธรรมวิทยา ๓๕๐๔๐นายธนาวุฒิ ขอสุขเบ็ญจะมะมหาราช ๓๕๐๔๑นางสาวสุนิสา ขอสุขคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ๓๕๐๔๒นางสาวอัญชณา กำลังสันต์คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ๓๕๐๔๓นางสาวจินตนาภรณ์ ก้อนคำคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ๓๕๐๔๔นายกฤษกรณ์ บุญวิทย์คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ๓๕๐๔๕นายภูมิพันธุ์ จันทร์สว่างเบ็ญจะมะมหาราช ๓๕๐๔๖นางสาวฐาปนี ว่องไวตระกูลสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ๓๕๐๔๗นายพบณรงค์ บุญฑลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด


ดาวน์โหลด ppt ผังที่นั่งสอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบั้งไฟโก้ สสจ. ยโสธร วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ( เวลา ๐๙. ๐๐ - ๑๒. ๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google