งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องน้ำชาย โต๊ะ ทะ เบียน ห้องโสต ทัศนูปกรณ์ ห้องน้ำหญิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องน้ำชาย โต๊ะ ทะ เบียน ห้องโสต ทัศนูปกรณ์ ห้องน้ำหญิง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องน้ำชาย โต๊ะ ทะ เบียน ห้องโสต ทัศนูปกรณ์ ห้องน้ำหญิง
ผังที่นั่งสอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบั้งไฟโก้ สสจ.ยโสธร วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ (เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) จอโปรเจคเตอร์ 35001 35009 35018 35025 35032 35040 ทางเข้า 35002 35010 35019 35026 35033 35041 โต๊ะ ลง ทะ เบียน 35003 35011 35020 35027 35034 35042 35004 35012 35021 35028 35035 35043 35005 35013 35022 35029 35036 35044 ทางเข้า 35006 35014 35023 35030 35037 35045 35007 35015 35024 35031 35038 35046 35008 35016 35039 35047 ทาง ออก ห้องน้ำชาย ห้องโสต ทัศนูปกรณ์ ทาง ออก ห้องน้ำหญิง บริเวณอาหารว่าง

2 รายชื่อผู้ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
จังหวัดยโสธร สนามสอบ ห้องประชุมบั้งไฟโก้ ชั้น ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จำนวนผูสมัครสอบทั้งสิ้น ๔๗ คน เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล ผู้เข้าสอบ สถานศึกษา/โรงเรียน ๓๕๐๐๑ นายธนาธิป ภาติยะศิขัณฑ์ เบ็ญจะมะมหาราช ๓๕๐๐๒ นางสาวพิชญา แสงทองทิพย์ ขอนแก่นวิทยายน ๓๕๐๐๓ นางสาวนันทิกานต์ โพธิ์พันธ์ มหาชนะชัยวิทยาคม ๓๕๐๐๔ นางสาวเพ็ชรรัตน์ พวงมาลัย ๓๕๐๐๕ นายธีรวัฒน์ ศรีโชค ๓๕๐๐๖ นางสาวสุดารัตน์ ยอดธรรม ป่าติ้ววิทยา ๓๕๐๐๗ นายธนภัทร นิ่มพิลา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ๓๕๐๐๘ นายพัฒศาสตร์ แสงวงศ์ ๓๕๐๐๙ นายจักรกฤษณ์ สัญลักษณ์ เลิงนกทา ๓๕๐๑๐ นางสาวนุจรินทร์ แสงประจักษ์ ๓๕๐๑๑ นางสาวเพชราพร โสภาพ ๓๕๐๑๒ นางสาวรังสิยา สุวะโคตร ๓๕๐๑๓ นางสาวสิรินยา บุญฑล ๓๕๐๑๔ นางสาวพลอยปภัส วันทา ๓๕๐๑๕ นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีใส ๓๕๐๑๖ นางสาวศุภนารี เคลือบสูงเนิน ๓๕๐๑๗ นางสาวศุทธินี สุชิลา ๓๕๐๑๘ นางสาวอุไรวรรณ การสุวรรณ์ ๓๕๐๑๙ นายโอภาส ผลจันทร์ ทรายมูลวิทยา ๓๕๐๒๐ นายทิศากร ในจิตร ๓๕๐๒๑ นางสาววริศรา คำทอง ๓๕๐๒๒ นานางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวะอุไร ๓๕๐๒๓ นางสาวสุชัญญา ปาริชาต เปรี่ยมนอง

3 รายชื่อผู้ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
จังหวัดยโสธร สนามสอบ ห้องประชุมบั้งไฟโก้ ชั้น ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จำนวนผูสมัครสอบทั้งสิ้น ๔๗ คน เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล ผู้เข้าสอบ สถานศึกษา/โรงเรียน ๓๕๐๒๔ นางสาวไปรยา มีชัย เบ็ญจะมะมหาราช ๓๕๐๒๕ นางสาวจันทร์จิรา สายรัตน์ ยโสธรพิทยาคม ๓๕๐๒๖ นางสาวเวทิศา สุดบอนิจ ๓๕๐๒๗ นายธีระวัฒน์ ศิริศักดิ์เกษม ๓๕๐๒๘ นางสาวณิชกุล จันทะศรี ๓๕๐๒๙ นางสาวช่อผกา ชื่นตา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด ๓๕๐๓๐ นายวิศรุต ห้องแซง เลิงนกทา ๓๕๐๓๑ นายณัฎฐกิตต์ วงษ์สามารถ ๓๕๐๓๒ นางสาวพัชรีพร จึงศีลญธรรม ๓๕๐๓๓ นางสาวจุติพร ศรีลาศักดิ์ ๓๕๐๓๔ นายณัฐวัฒน์ แสงมืด ๓๕๐๓๕ นางสาววรรณชลีภรณ์ บุญทัน ตระกูลประเทืองวิทยาคม ๓๕๐๓๖ นางสาววรินทร ยิ่งยืน ๓๕๐๓๗ นางสาวกฤตภรณ์ เวชพูล ๓๕๐๓๘ นางสาวภักดิ์สุภา บุญประภาศรี ๓๕๐๓๙ นายอภิสิทธิ์ ขันเงิน ศรีธรรมวิทยา ๓๕๐๔๐ นายธนาวุฒิ ขอสุข ๓๕๐๔๑ นางสาวสุนิสา ขอสุข คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ๓๕๐๔๒ นางสาวอัญชณา กำลังสันต์ ๓๕๐๔๓ นางสาวจินตนาภรณ์ ก้อนคำ ๓๕๐๔๔ นายกฤษกรณ์ บุญวิทย์ ๓๕๐๔๕ นายภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง ๓๕๐๔๖ นางสาวฐาปนี ว่องไวตระกูล ๓๕๐๔๗ นายพบณรงค์ บุญฑล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด


ดาวน์โหลด ppt ห้องน้ำชาย โต๊ะ ทะ เบียน ห้องโสต ทัศนูปกรณ์ ห้องน้ำหญิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google