งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดบุรีรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 No comment

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 No comment

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 32.06% ผลรวม ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 67.94% No comment เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง บุรีรัมย์ 1,072,280 728,479 67.94 เขต 1 325,085 228,225 70.20 เขต 2 314,922 203,897 64.75

5 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 32.06% ผลรวม ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 67.94% No comment เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง บุรีรัมย์ 1,072,280 728,479 67.94 เขต 3 213,256 146,484 68.69 เขต 4 219,017 149,873 68.43

6 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน No comment เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน บุรีรัมย์ 93.00 2.94 4.07 เขต 1 93.53 2.28 4.19 เขต 2 94.22 2.25 3.53

7 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน No comment เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน บุรีรัมย์ 93.00 2.94 4.07 เขต 3 89.16 4.59 6.25 เขต 4 94.28 3.26 2.47

8 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 No comment ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

9 พรรคการเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พลังประชาชน ชาติไทย เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

10 พรรคการเมือง : จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประกิจ พลเดช พลังประชาชน 79,941 35.03 24.59 พรชัย ศรีสุริยันโยธิน พยายามหารูปแล้วไม่เจอ 77,759 34.07 23.92 รุ่งโรจน์ ทองศรี 76,726 33.62 23.60

11 พรรคการเมือง : จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 2
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 2 ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รังสิกร ทิมาตฤกะ พลังประชาชน 91,654 44.95 29.10 ทรงศักดิ์ ทองศรี 82,782 40.60 26.29 มนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ 76,198 37.37 24.20

12 พรรคการเมือง : จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 3
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนนที่ได้ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สนอง เทพอักษรณรงค์ พลังประชาชน 63,161 43.12 29.62 ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล 62,115 42.40 29.13

13 พรรคการเมือง : จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 4
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ ชาติไทย 60,714 40.51 27.72 โสภณ ซารัมย์ พลังประชาชน 49,073 32.74 22.41


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google