งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งเซลล์ (Cell division.). เราเกิดมาได้อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งเซลล์ (Cell division.). เราเกิดมาได้อย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งเซลล์ (Cell division.)

2 เราเกิดมาได้อย่างไร

3 การแบ่งเซลล์ (cell division) คือ กระบวนการซึ่งเซลล์เพิ่มจำนวนจากหนึ่งเซลล์ เป็นหลายเซลล์

4 สิ่งมีชีวิตต้องมีการแบ่งเซลล์ เพื่อ 1. เพิ่มจำนวนเซลล์เมื่อมีการ เจริญเติบโต มีการเพิ่ม ปริมาณ 2. ทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไป 3. เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์

5 การนับชุดโครโมโซม ( จำนวน n) การนับจำนวนโครโมโซม ให้นับบริเวณที่เป็นรอยคอด หรือเซนโทรเมียร์ 1 โครโมโซม มี 2 โครมาทิด 1 โครโมโซม มี 1 โครมาทิด

6 โฮโมโลกัส โครโมโซม (homologous chromosome) คู่ของโครโมโซมคู่เหมือนมาเข้าคู่กัน ซึ่งจะมียีนที่เหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก มีขนาดเท่ากัน จะควบคุมลักษณะเดียวกัน ร่วมกันทำงาน

7 การนับชุดโครโมโซม ( จำนวน n ) ให้ดูจาก homologous chromosome ว่า แต่ละ homologous chromosome เข้าคู่กันทีละกี่โครโมโซม จากภาพ homologous chromosome เข้าคู่กันที่ละ 2 เขียนจำนวนได้คือ 2 n = 46

8 มี 9 โครโมโซม homologous chromosome เข้ากันทีละ 3 โครโมโซม จะได้ว่า 3 n = 9 มี 1 โครโมโซม homologous ไม่เข้า คู่กันเลย จึงมี 1 n จะได้ว่า n = 3

9 องค์ประกอบต่างๆ ที่ควรรู้ เยื่อหุ้มเซลล์ นิวเครียส เส้นใยสปินเดอร์ โครโมโซม

10 การแบ่งเซลล์ จะแบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกันคือ ช่วงที่ 1 การแบ่งนิวเคลียส (Karyokinesis) มี 2 แบบคือ 1. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิส (Mitosis) 2. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส (Meiosis) ช่วงที่ 2 การแบ่งไซโตพลาสซึม (Cytokinesis) เมื่อจบการแบ่งนิวเคลียส มาเข้าสู่การแบ่งไซโตพ ลาสซึมเมื่อการแบ่งเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นการแบ่ง นิวเคลียสแบบไมโตซิสก็จะได้เซลล์ลูก 2 เซลล์ ถ้า เป็นการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส จะได้เซลล์ ลูก 4 เซลล์

11 ขั้นตอนโดยรวมของการแบ่งเซลล์ การแบ่งเซลล์ = การแบ่งนิวเครียส + การแบ่งไซโตพลาซึม Cell division (karyokinesis) (cytokinesis) แบบไมโท ซิส (mitosis) แบบไมโอ ซิส (meiosis) การเกิดร่อง แบ่ง (furrow type) การเกิดผนังกั้นเซลล์ Cell playe type

12 การแบ่งนิวเคลียส (karyokinesis) แบ่งออกได้ เป็น 2 แบบ คือ 1. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโท ซิส (mitosis) 2. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอ ซิส (meiosis)

13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เกิดที่ร่างกายเพื่อการเจริญเติบโต โดย - เพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายจาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์ - จำนวนชุดของโครโมโซมเท่าเดิม คือ 2n  2n - พบที่เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด, ปลายราก, แคมเบียม ของพืชหรือเนื้อเยื่อบุผิว ไขกระดูกในสัตว์, การสร้างสเปิร์ม และไข่ของพืช - มี 5 ระยะ คือ อินเตอร์เฟส ( interphase), โพรเฟส ( prophase), เมทาเฟส (metaphase), แอนาเฟส ( anaphase) และเทโลเฟส ( telophase)

14 วัฏจักรของเซลล์ ( cell cycle) ระยะนี้เป็นระยะเตรียมตัว ที่จะแบ่งเซลล์ในวัฏจักรของเซลล์ แบ่งออกเป็น 3 ระยะย่อย คือ ระยะ G1 เป็นระยะก่อนการสร้าง DNA ซึ่งเซลล์มีการ เจริญเติบโตเต็มที่ ระยะนี้ จะมีการสร้างสารบางอย่าง เพื่อใช้สร้าง DNA ในระยะต่อไป • ระยะ S เป็นระยะสร้าง DNA (DNA replication) โดย เซลล์มีการเจริญเติบโต และมีการสังเคราะห์ DNA อีก 1 ตัว หรือมีการจำลองโครโมโซม อีก 1 เท่าตัว แต่โครโมโซมที่ จำลองขึ้น ยังติดกับท่อนเก่า ที่ปมเซนโทรเมียร์ ( centromere) หรือไคเนโตคอร์ ( kinetochore) ระยะนี้ใช้ เวลานานที่สุด • ระยะ G2 เป็นระยะหลังสร้าง DNA ซึ่งเซลล์มีการ เจริญเติบโต และเตรียมพร้อม ที่จะแบ่งโครโมโซม และไซ โทพลาสซึมต่อไป

15 2. ระยะ M (M-phase) ระยะ M (M-phase) เป็นระยะที่มีการแบ่งนิวเคลียส และแบ่งไซโทพลาสซึม ซึ่งโครโมโซม จะมีการ เปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอน ก่อนที่จะถูกแบ่งแยก ออกจากกัน ประกอบด้วย 4 ระยะย่อย คือ โพรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟส วัฏจักร เซลล์ เซลล์

16 ขั้นตอนต่างๆของ โมโทซิส ไมโท ซิส ซิส

17 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เกิดที่อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ - เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ จาก 1 เซลล์ เป็น 4 เซลล์ - เกิดในวัยเจริญพันธุ์ ของสิ่งมีชีวิต โดยพบใน อัณฑะ ( testes), รังไข่ ( ovary), และเป็นการแบ่ง เพื่อสร้าง สปอร์ ( spore) ในพืช ซึ่งพบในอับละอองเรณู ( pollen sac) และอับ สปอร์ ( sporangium) หรือโคน ( cone) หรือในออวุล ( ovule) - แต่จำนวนชุดของโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง คือ 1 n  n

18 ขั้นตอนการแบ่งเซลล์ แบบไมโอซิส ไมโอ ซิส ซิส

19 เมื่อกระบวนการแบ่งนิวเคลียสของระยะแบ่งเซลล์ สิ้นสุดลง แล้วจะเริ่มมีกระบวนการแบ่งไซโทพลาซึม เกิดขึ้นทันที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน ระหว่างเซลล์สัตว์ กับเซลล์พืชดังนี้ คือ ในเซลล์สัตว์จะเริ่มจากไซ โทพลาซึมตรงกลางของเซลล์จะคอดเข้าด้านใน มากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดขาดออกจากกัน เป็นสอง เซลล์แต่ละเซลล์มีนิวเคลียส 1 อัน ในเซลล์พืชพบว่า มีการสร้างแผ่นกันเซลล์ขึ้น ตรงกึ่งกลางของเซลล์ กั้นระหว่างโครโมโซม 2 กลุ่ม และแยกออกเป็นสอง เซลล์ในที่สุด ต่อมาแผ่นกั้นเซลล์ได้รับสารพวก เซลลูโลสเพคติน และสารอื่นๆ จากไซโทพลาซึมก็ กลายเป็นชั้นของผนังเซลล์ต่อไป

20 ระยะเทโลเฟส I ของการแบ่งเซลล์ แบบไมโอซีส I

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งเซลล์ (Cell division.). เราเกิดมาได้อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google