งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความรวดเร็ว (Immediacy) 2. ความใกล้ชิด (Proximity) 3. ความสำคัญ หรือ ความเด่น : บุคคล สถานที่ เวลา 4. ผลกระทบกระเทือน (Consequence) 5. ความมีเงื่อนงำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความรวดเร็ว (Immediacy) 2. ความใกล้ชิด (Proximity) 3. ความสำคัญ หรือ ความเด่น : บุคคล สถานที่ เวลา 4. ผลกระทบกระเทือน (Consequence) 5. ความมีเงื่อนงำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ความรวดเร็ว (Immediacy) 2. ความใกล้ชิด (Proximity) 3. ความสำคัญ หรือ ความเด่น : บุคคล สถานที่ เวลา 4. ผลกระทบกระเทือน (Consequence) 5. ความมีเงื่อนงำ (Suspense)

2 6. ความแปลก (Oddity) 7. ความขัดแย้ง (Conflict) 8. สนองความสนใจทางเพศ (Sex) 9. ความสะเทือนอารมณ์ (Emotion) 10. ความก้าวหน้า (Progress)

3 1. ความถูกต้อง (Accuracy) 2. ความสมดุล (Balance) 3. ความเที่ยงตรง (Objectivity) 4. เข้าใจง่าย ชัดเจน (Conside) 5. ความใหม่สด ทันต่อเหตุการณ์ (Fresh) 6. ข่าวต้องมี 5W 1H HOW WHY WHEN WHO WHERE WHAT

4 รูปแบบการ เขียนข่าว  1. แบบพีระมิดหัวกลับ ความ นำ ส่วนเชื่อม เนื้อเรื่อง

5 รูปแบบการเขียนข่าว ( ต่อ )  2. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืน พาดหัวข่าว ส่วนเชื่อม เนื้อเรื่องข่าว

6 กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เก็บรวบรวมข้อมูล ที่จะ ประชาสัมพันธ์ การ วางแผน การ เผยแพร่ กลุ่ม ประชาชน ภายใน สถาบัน กลุ่ม ประชาชน ภายนอก สถาบัน การ ประเมินผ ล


ดาวน์โหลด ppt 1. ความรวดเร็ว (Immediacy) 2. ความใกล้ชิด (Proximity) 3. ความสำคัญ หรือ ความเด่น : บุคคล สถานที่ เวลา 4. ผลกระทบกระเทือน (Consequence) 5. ความมีเงื่อนงำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google