งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6 WEEKEND WSH FOR COMMUNITY FD IN FM IN-SERVICE TRAINING ผศ. พญ. สายพิณ หัตถี รัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6 WEEKEND WSH FOR COMMUNITY FD IN FM IN-SERVICE TRAINING ผศ. พญ. สายพิณ หัตถี รัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6 WEEKEND WSH FOR COMMUNITY FD IN FM IN-SERVICE TRAINING ผศ. พญ. สายพิณ หัตถี รัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี

2 1 st WEEKEND

3 Principles of FM in Thailand 1. Doctor-Patient Relationship 2. Comprehensive Clinical primary care to all family members 3. Community-oriented/population-oriented care

4 Type of Medical Care Primary Care 1.First Contact 2.Continuing Care 3.Comprehensive Care 4.Coordinating Care Secondary Care 1.Short stay in hospital 2.MD consulting Tertiary Care 1.Uncommon Disease 2.Need intensive & close monitoring 3.Disease Specialists

5 Ecology of Medical Care 1000 750 250 9 5 1 Adult population Age 16+ yrs Illness or injury a month Consulting MD in PC a month Admitted a month Referred TC a month Referred medical center a month White KL. NEJM 1961;265(18):885-892

6 Hierarchy of natural systems Engel G. The clinical application of the biopsychosocial model. Am J Psychiatr 1980;137:535-44 Biosphere Society-Nation Culture-Subculture Community Family Two-person Person Nervous system Organ system Tissues Cells Organelles Molecules Atoms Subatomic particles

7 Holistic Framework Person • Who, Life cycle • Development • Family of Origin Illness Disease Family • Family System • Family Life cycle • Family Stress • Family Coping • Family Resource • Impact on Health Community • Pt.& Fam Role • Resource • HSS • Work • School • Culture • Religion

8 Consciousness Unconsciousness Behaviour Feeling Perception Expectation Yearning Self Cognitive-Behaviour Linkage

9 Health Belief Model 1. ฉันอยาก ดูแล สุขภาพ ตัวเอง 4. มันจะคุ้ม ไหมถ้าจะ เปลี่ยนแปล ง 3. ฉันจะแย่แน่ ถ้า ป่วย 2. ฉันมี โอกาสจะ ป่วย 5. เออ ! ไอ้ คนนั้นมันยัง เป็นเลย

10 Locus of Control 1. Internal controller 2. External controller 3. Powerful other

11 Stages of Behaviour Change Precontemplation Contemplation Preparation ACTION Maintenance ( From Prochaska JO. Am Psychol 1992;47(9):1102-1114 ) Relapse

12 Difficult Pt. Neg. MD’s perception towards Pt. Difficult MD-Pt. Relationship Difficult MD

13 Learning about "Difficult" Pt. is Learning about "yourselves"

14 จิตบำบัด คืออะไร Psychotherapy = editing the story

15 คุณสมบัตินักจิตบำบัดที่ เก่ง  Trust  Continuity  Support & comfort

16 2 nd WEEKEND

17 Family System  Whole system  Organ  Hormone  Function  Homeostasis  Hierarchy  Remote pathogen  Change over time (Morphogenesis)

18 Family Health Assessment  Stress in Family : Family tree : Family life cycle : Time Flow Family Chart  Coping  Resources  Impact on health

19 Couple Development Cycle Romance Unmet expectation ConflictCommunicate Remorse Individual Family of Origin Society Culture Family of Origin Stage 2: In-Laws Family Stage 1: Mutual Relationship Stage 3: Parenting

20 Family-oriented pregnancy care  Family of pregnancy and childbirth = developmental stage of family  Critical period of family transition  “Triangle”: Parent – Couple – Grandparent  Risk : alliance, coalition  Infertile & Adoption

21 Family-oriented pregnancy care First Trimester Third Trimester Second Trimester Labor Postpartum

22 Family-oriented child care พ่อแม่ เข้มแข็ง พ่อแม่มี ปัญหา เด็ก แข็งแ รง เด็ก ป่วย เด็ก แข็งแรง พ่อแม่ เข้มแข็ง เด็กป่วย พ่อแม่ เข้มแข็ง เด็ก แข็งแรง พ่อแม่มี ปัญหา เด็กป่วย พ่อแม่มี ปัญหา

23 Special Adolescent health • Confidentiality • Care for Parents & Adolescent • Identity • School performance • Peer group • Couple/ intimacy/ sexual health • Addiction /accident

24 3 rd WEEKEND

25 สุขภาพวัยกลางคน 1. สุขภาพระดับ บุคคล 2. สุขภาพระดับ คู่ครอง 3. สุขภาพบุตร 4. สุขภาพพ่อแม่ ที่ชรา 40 + yrs 20 + yrs 60 + yrs

26 สุขภาพผู้ป่วย สูงอายุ  ปัญหาสุขภาพ หลากหลาย  ร่างกาย เสื่อมสภาพ  ปราบยาไม่หมดไป  อาการทางกาย กลายเป็นทางจิต  อาการวิปริตผิด จากหนุ่มสาว

27 สุขภาพผู้ป่วยด้วยโรค ที่หมดหวัง Symptom • Disease • Distress • Discomfort • Dysfunction Dx Disease Rx Palliative Rx DeathDying Person with illness Family Caregiver Bereavement Active Total Care for best QOL [pt.+family]

28 WWF of the dying • Approach as individual • Explore relationship • Detect “Conspiracy of Silence” • Empathy their loss/help • Contact number • Family meeting

29 ลักษณะพิเศษของ โรคเรื้อรัง  เป็นข่าวร้าย  เสียหายถาวร  ดำเนินโรคไม่หยุดนิ่ง  ทรุดดิ่งลงเรื่อยๆ  มีชีวิตขึ้นลง เดี๋ยวทรง เดี๋ยวทรุด

30 กลไกของบ้านเมื่อเด็ก ป่วยเรื้อรัง Sick Kid Demanding Kid Parent Guilty Parent Overindulgence Manipulative sibling Child’s Grief Parental Grief Exacerbate illness Marital Conflict

31 โรคเรื้อรัง คือ ตัวเราที่ไม่ เที่ยง ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน อย่างมีความสุข เหมือน นิยายที่อ่านค้างไว้ ยังไม่ ถึงตอนจบ

32 Behaviours: Definition Action 1 Action 2 Action 3Action 4 Action 5 Strong Motivation

33 continuum of Alcohol use No/Low Risk At Risk Mild ModerateSevere Alcohol Abuse Past 12 mos : A.Role impair B.Hazardous use C.Recur legal problems D. Social impair Alc Dependence Tolerance Withdrawal CAGE + Risky Drinking Current drinking No consequence Problem Drinking Experience Consequence of Drinking Safe Drinking

34 Violence Wheel Violence Wheel : Type of Abuse POWER & CONTROL VIOLENCE THREATSINTIMIDATION EMOTIONAL ABUSE ECONOMIC ABUSE MALE PRIVILEGE USING CHILDREN MINIMIZING DENYING BLAMING ISOLATION

35 Cycle of Domestic Violence Honeymoon Tension Build Up Violence / Abuse Remorse Wooing Explosion

36 Character of MD health “3D + 4S”  Delusion  Denial  Delay  Self-Ix, -Dx, -Rx, -Referral Intellectualization or Rationalization

37 4 th WEEKEND

38 ถ้าเราย่อโลกให้เหลือประชากร 100 คน 57 Asians 21 Europeans 14 Western: north & south 8 Africans 70 non-white 30 white 70 non-Christian 30 Christian 89 heterosexual 11 homosexual 52 female 48 male • 6 possess 59% of the entire world’s wealth • All from US 80 live in substandard housing 70 unable to read 50 suffer from malnutrition 3 infected with Hepatitis C 1 near death 1 near birth 1 would own a computer

39 Types : Home Visits (HV) 1. Illness home visits 2. Palliative home visits 3. Assessment home visits 4. Post-Hospitalization home visits

40 Home Visit Assessment: IN HOME SSS  I Immobility  N Nutrition  H Home environment  O Other people  M Medications  E Examination  S Safety  S Spiritual health  S Home health care services

41 5 th WEEKEND

42 Learning styles Accommodator จัดให้ Diverger เคารพในความแตกต่าง Converger นำมาบรรจบกัน ประมวลผล Assimilator ทำให้กลมกลืน ใจ (Feeling) หัว (Thinking) ดู (Watching) ทำ (Doing)

43 Adult learning [Andragogy]  Learner-focused education  Helping adult to learn  ไม่ใช่ neglect

44 10-min consultation in OPD Discussion One minute PRESENTATION Six minutes QUESTIONING Three minutes

45 One-Minute Preceptor (OMP) Model  Get a commitment ( สร้างพันธะสัญญา )  Probe for supporting evidence ( แสวงหา หลักฐาน )  Provide positive feedback ( ทำถูกยก ย่อง )  Teach general rules ( สอนหลักการ สำคัญ )  Correct mistakes ( ทำผิดแก้ไข )

46 Evaluation process student teacher program formative summative norm criterion

47 Social discrimination between competent/incompetent student AB CD Test result Pass Fail Incompetent Competent Truth

48 The competence pyramid Miller’s Pyramid Does Shows how Knows how Knows Action Performance Competence Knowledge Professional Authenticity

49 Feedback ที่ดี  Specific performance, not generalization  Should be “first hand” information  หยุดและฟัง เมื่อผู้รับ feedback ไม่ยอมรับ  กระชับ ไม่ยืดเยื้อ ซ้ำซาก

50 6 th WEEKEND

51 Evidence-based medicine (EBM)  การเอา Clinical experience + External evidence อย่างมีหลักการ เพื่อตัดสินใจทางคลินิกอย่างมี คุณภาพเพิ่มขึ้น  EBM ไม่ใช่พระเจ้า เป็นแค่ตัวช่วยใน การตัดสินใจ  ข้อมูลมากมาย อย่าเชื่อเพียงเพราะ เขาบอกมา  ตั้งคำถามเป็น (PICO) หา evidence ให้ เจอ คิดวิเคราะห์ แล้วประยุกต์ใช้

52 EBM : Diagnosis  Study validity : Diagnostic uncertainty, compared with gold standard test  Result : 2x2 table, large LR  Apply : my setting/my patient  BENEFIT >>> harm

53 EBM : Screening  Diagnostic test validity  improve QOL/survival  Time/money consuming  lifelong care  freq/severity of disease  BENEFIT >>> harm

54 EBM : Therapy  Study validity: Randomized, conceal, ITT, triple blinded, follow up rate  Result : ARR, NNT, side effects, P value, 95%CI  Application : POEM/DOE  BENEFIT >>> harm ‘Watchful waiting = Rx’

55 EBM : Guidelines  Study validity: Who produce, conflict in panel, comprehensive search, funding  Result : include วิธีที่ใช้ยา / ไม่ใช่ยา, วิธี วัดผล  Application : Killer B’s  BENEFIT >>> harm

56 ข้อคิด อ. ประเวศ  โลกต้องมีความหลากหลาย จึงจะอยู่ได้  ถ้าอยู่ร่วมกันได้ดี ก็มี ความสุข  จึงให้มองที่คุณค่าของคน อย่าว่ากัน “ Power of appreciation ”

57 Last Word Not that all stress is bad, Some is necessary for motivation, growth & development


ดาวน์โหลด ppt 6 WEEKEND WSH FOR COMMUNITY FD IN FM IN-SERVICE TRAINING ผศ. พญ. สายพิณ หัตถี รัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google