งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยาย กรมเอเชียตะวันออก East Asia Watch “ ตลาดส่งออกข้าว : โอกาสและอุปสรรคของ ไทย ” 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยาย กรมเอเชียตะวันออก East Asia Watch “ ตลาดส่งออกข้าว : โอกาสและอุปสรรคของ ไทย ” 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยาย กรมเอเชียตะวันออก East Asia Watch “ ตลาดส่งออกข้าว : โอกาสและอุปสรรคของ ไทย ” 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2553

2 Source : World Market & Trade, USDA Item Trade (Im/Ex) Milled Prod Consumption Ending Stocks Unit : MT (milled basis)

3 3

4 Source : World Market & Trade ; USDAUnit : MT (milled basis) Producers China India Indonesia Bangladesh Vietnam Thailand Burma Philippines Brazil

5 5 MT (milled basis)

6 Source : World Market & Trade ; USDAUnit : MT (milled basis) Exporters Thailand Vietnam Pakistan United States India CambodiaNA China Uruguay Burma

7 ( 11 % ) 8.57 ( 18 % ) 5.17 ( 53 % ) 5.95 ( 15 % ) 4.69 ( 323 % ) 2.15 ( -54 % ) %76.5% ?

8 Source : World Market & Trade ; USDAUnit : MT (milled basis) Importers Philippines Nigeria Iran Saudi Arabia Iraq Malaysia Cote d'Ivoire South Africa Japan

9 9 MT (milled basis)

10 Source : World Market & Trade ; USDAUnit : MT (milled basis) Ending Stock China India Indonesia Thailand JapanNA Philippines Vietnam United States

11 11 MT (milled basis)

12 * ข้อมูลเบื้องต้น 1-7 มิ.ย มิ.ย /- (%) 203,925159, ม.ค.-7 มิ.ย ม.ค.-7 มิ.ย /- (%) 3,766,7983,546, ข้าวสาร = 87,529 ตัน ข้าวหอมมะลิ = 72,322 ตัน เฉลี่ยวันละ 22,836 ประมาณการเดือน มิ.ย. (30 วัน) = 685,076 ตัน

13 ชนิดข้าว ข้าวขาว 1,905,672874,7771,032,401 ข้าวหอมมะลิ 1,025,290985,570726,151 ข้าวนึ่ง 888,067682,385777,524 ข้าวเหนียว 97,085131,221105,227 ข้าวหอมปทุม 96,71360,07954,361 รวม (ตัน)4,012,827 2,734,0312,695,664 มูลค่า (ล้านบาท)59,85852,83554,704 ราคาต่อหน่วย (บาท) 14,91719,32520,293 13

14 ประเทศ ม.ค.-เม.ย.52ม.ค.-เม.ย.53 % changed 1 ฟิลิปปินส์ 599,677156,03321,070381,8421,712 2 ไนจีเรีย 844,3221,070,927215,286234, เบนิน 703,795610,92697,757232, แอฟริกาใต้ 546,745751,109208,145133, ไอวอรีโคสต์ 527,384525,330188,569130, สหรัฐอเมริกา 403,754440,224170,819126, อิรัก 494,653282,024129,980123, ญี่ปุ่น 213,291264,08490,956103, เซเนกัล 477,850433,899234,83391, แคเมอรูน 146,862186,33660,24578, ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย ม. ค.- เม. ย

15 การส่งออกข้าวของไทยแยก ตามชนิดข้าว

16 ตลาดนำเข้าข้าวไทย

17 Items AmericaAsia USA South UruguayThailandVietnamIndiaPakistan 31 May 7 Jun 31 May 7 Jun 31 May 7 Jun 31 May 7 Jun 31 May 7 Jun 31 May 7 Jun 4%-5% / 100% B- 5%DWP % % % % Brown %cont/ Parboiled Paddy Source: riceonline.com

18 รายการไทยเวียดนาม ข้าวขาว 2,373,3635,330,011 ข้าวหอม 2,625,930262,115 ข้าวนึ่ง 2,876,986- ข้าวเหนียว 455,840412,690 ชนิดอื่นๆ 189,60747,679 ปริมาณรวม ( ตัน ) 8,521,7266,052,495 มูลค่ารวม ( ล้านเหรียญ สหรัฐฯ ) 5,0272,464 เปรียบเทียบปริมาณส่งออกข้าวของไทย และเวียดนาม ในตลาดโลก ปี 2552 เปรียบเทียบปริมาณส่งออกข้าวของไทย และเวียดนาม ในตลาดโลก ปี 2552

19 ข้าวขาว ข้าวหอม ข้าวนึ่ง ข้าวเหนียว ข้าวอื่น ๆ 19 ไท ย เวียดน าม

20 India USA Thailand Philippines Nigeria Indonesia 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 4 million farmers (~ 16 million population) 50 million rai area ( 20% irrigated) 30 million paddy/year Yield 450 kg./rai (lowest in Asia) Domestic = export use Market cap export 150,000–200,000 million baht. 2% of Thai GDP, 20% of total food export Highly intervened by government 26

27 27 paddyMilled rice Farmers paddy traders brokers local Agricultural co-op farmers group MOF, POW, BAAC Millers exporters brokers Wholesalers Retailers Domestic Market million MT 55% Export Market 7-9 million MT 45% Thai rice trade system

28 28 Physical Flow Private brokers farmers Gov’t Agencies Millers Trade locally To Bangkok Exporters Domestic use

29 29

30 โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยปี 2551  คิดเป็น 3.4% ของมูลค่าส่งออกของไทย (5.8 ล้านล้านบาท ) 30

31 มูลค่าส่งออกอาหารเทียบกับ GDP ของไทย ( ปี ) 31

32 STRENGTH : known for the world’s kitchen (brand) : quality rice : strong production and processing base : climate/ variety/ experience : service excellence : ability to adjust to new health standards : strong private sector THAI RICE : SWOT ANALYSIS 32

33 THAI RICE : SWOT ANALYSIS WEAKNESSES : over-farming, depletion of land/ water resources : low yield => higher cost / life style of farmers : lack of collective farm management => economy of scale : political invention => corruption : no long term strategy => flip-flop policy : wrong farming structure 33

34 Comparison of costs & yield Thailand V.S. Vietnam Paddy : Production and Yield Year ThailandVietnam ProductionYieldProductionYield (Million MT) (kg/Rai ) (Million MT)(kg/Rai) Cost (Baht/MT) 6,575- 8,715 3,960 34

35  ด้านการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ จาก 439 กก / ไร่ เป็น 529 กก / ไร่  ด้านการพัฒนาชาวนา สร้าง smart farmers จังหวัดละ 20 คน ในปี 2554 และศูนย์บริการ ข่าวสารและการเรียนรู้ชาวนา อำเภอละ 1 แห่งในปี 2554  ด้านการตลาด ทำให้ราคาข้าวเปลือก ภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น 10% ภายใน 5 ปี ให้มีการซื้อขายสัญญาในตลาดล่วงหน้า 20% ของปริมาณส่งออกข้าว ในปี 2554  ด้าน Logistics ลดต้นทุนจาก 19% ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมข้าว เป็น 15% ในปี

36 THAI RICE : SWOT ANALYSIS OPPORTUNITIES : world population growth : the migration of Asian workers : the rise of China/ India/ Africa ? : AFTA/ AEC? : global warming/ natural disasters / green farming ? 36

37 THAI RICE : SWOT ANALYSIS THREATS : countries’ self reliance on food security : emerging competitors : new technology for high yield rice (IRRI) : unstable/ long-term farm policy : the rise of China/ India/ Africa / AEC /Afta ? : global warming/ natural disasters ? 37

38 THAIVIETNAM  Non cooperative with neighbors, see as threat  Give top priority to farmers  Stress on high price/stability. As result, State always stock  Want to de-commoditize Thai rice as premium (but contradict volume & quality)  Proud Thai/big bro attitude  LV of rice world  Big cooperation with Cambodia  Give top priority to State  Price under Thai’s umbrella  Least stock inland /sell short for export as interest rate high  Sell as normal to poor quality to feed poor (except special case – PH)  Poor underdeveloped Vietnam – get privileges/ me first attitude  Chinese LV of rice world 38

39 Compare prices of USA, Thai, Vietnam over 10 years 39

40 40

41 We are facing changes and threats: • Changing markets /Clientele • Fiercer competitors • Our market share is dwindling • Our product quality is a problem 41

42 Retain our world status (number 1 still) Find our own niche and defend it Concede and let nature take its course 42

43  Overhaul the farming structure Plant just enough / zoning by incentives Encourage big scale farming by cooperatives/privates Extreme quality Income support and buy out  Free up market mechanism 43

44  Heavy market de-commoditized rice/branding Promote value-added rice products as per health trends. Partner with neighboring countries (competitors) Encourage big scale farming in their lands 44

45 45  Aggressive distribution channels  Warehousing overseas  Branching to end users (????? Can be trouble)  RICE BOARD : Malaysia’s Palm Board or Australia’s Wheat Board

46 46


ดาวน์โหลด ppt การบรรยาย กรมเอเชียตะวันออก East Asia Watch “ ตลาดส่งออกข้าว : โอกาสและอุปสรรคของ ไทย ” 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google