งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Generalized Composite Commodity Theorem (GCCT): Aggregation of Grocery Items at Firm Level (research in progress please do not quote or cite) โดย นส. วรรณวิภางค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Generalized Composite Commodity Theorem (GCCT): Aggregation of Grocery Items at Firm Level (research in progress please do not quote or cite) โดย นส. วรรณวิภางค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Generalized Composite Commodity Theorem (GCCT): Aggregation of Grocery Items at Firm Level (research in progress please do not quote or cite) โดย นส. วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ วันที่ ๒๘ กพ. ๒๕๕๐

2  Composite Commodity - กลุ่มสินค้าที่เกิดจาก การรวมสินค้าย่อยๆ ตย. เช่น กลุ่มเสื้อผ้า กลุ่มอาหาร กลุ่มยา  Composite Commodity Theorem - ทฤษฎี ที่ว่าด้วยการรวมสินค้าเป็นกลุ่มๆ  Aggregation at firm level - การรวมสินค้าตาม บริษัทที่จัดขาย

3 (motivation) แรงจูงใจ (motivation)  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ ผู้บริโภคในการเลือกระหว่าง Multi-Product Firms - มีจำนวนสินค้าและราคามากเกินไป - ยากต่อการคำนวณ

4 Multi-Product Firms  Supermarkets

5

6 Multi-Product Firms  Supermarkets  Coffee Shops

7

8 Multi-Product Firms  Supermarkets  Coffee Shops  Restaurants  Etc.

9

10 ทำไมการมีจำนวนสินค้ามากเกินไป ถึงเป็นปัญหา ?  Basic Indirect Utility Model V ij = α + θz + δx + βp+ ε ij V ij = indirect utility of consumer i when choosing firm j z = vector of firm characteristics x = vector of consumer’s characteristics p = vector of prices θ,δ, β = vectors of parameters α = constant ε = error term

11  ปัญหาคือ p = vector of prices - ในบริษัทที่ขายสินค้าหลายชนิด เราจะกำหนดให้ p เป็นอะไร - p = ราคาสินค้าของทั้งบริษัท i และทุกๆบริษัทคู่แข่ง - ถ้ามี 5 บริษัทคู่แข่ง แต่ละบริษัทขายสินค้า 500 ชนิด - => 3000 price parameters

12 แรงจูงใจ  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ ผู้บริโภคในการเลือกระหว่าง Multi-Product Firms - มีจำนวนสินค้าและราคามากเกินไป - ยากต่อการคำนวณ  ลดจำนวน price parameters ที่ต้องประเมินค่าใน model - รักษาคุณสมบัติของ Demand System - ไม่ทำให้การประมาณค่าของ parameters ใน model คลาดเคลื่อน

13 คุณสมบัติของ Marshallian Demand System 1. Adding up – budget constraint is always binding 2. Homogeneity – f(p,z) = f( αp, αz ) 3. Slutsky symmetry – cross price elasticities 4. Negative semi-definiteness – (of Slutsky matrix)  3 + 4 = utility maximization

14 มีวิธีไหนบ้างที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ?  Multi-stage budgeting (Gorman, 1959) (Deaton and Muellbauer, 1980)  Characteristics approach (Pinkse and Slade, 2004)  Composite Commodity Theorem (Hicks, 1936) (Leontief, 1936)  Generalized Composite Commodity Theorem (GCCT) (Lewbel, 1996)  Principle Component Analysis

15 Composite Commodity Theorem และ GCCT  ตรวจสอบว่าการจับกลุ่มสินค้าเพื่อสร้างดัชนีนั้นจะ ละเมิดเงื่อนไขของ valid demand system หรือไม่  ถ้าไม่ละเมิด เราสามารถใช้ดัชนีราคาของกลุ่มสินค้า ใน model แทนราคาของสินค้าเดี่ยวๆได้  ตย. การจับกลุ่ม - ดัชนีราคาสินค้าเกษตร, สินค้าอุปโภค, สินค้าบริโภค - ดัชนีราคาอาหารใน S&P, Fuji, Food Courts, ฯลฯ - ดัชนีราคาสินค้าใน Tesco, 7-Eleven, Tops, ฯลฯ

16 GCCT ในกรณีนี้  4 บริษัทสินค้าปลีก – Asda, Morrisons, Sainsbury and Tesco  แต่ละบริษัทขายสินค้ามากกว่า 10,000 ชนิด => 40,000 price parameters GCCT => สามารถลดได้ถึง 6 price parameters

17 A Valid Demand System  Marshallian Demand Function g i (r g i (r,z) where r = n-vector of individual product prices, z = income  g i (r  The function g i (r,z) satisfies 1. Adding up 2. Homogeneity 3. Slutsky symmetry 4. Negative semi-definiteness  1, 2 and 3 => integrable  1, 2, 3 and 4 => rational

18  ในกรณีที่ g i (r r  ในกรณีที่ g i (r,z) เป็น Demand ของกลุ่มสินค้า และ r เป็น vector ของดัชนีราคาที่สร้างจากกลุ่มสินค้า เงื่อนไขทั้ง 4 ไม่จำเป็นจะต้องเป็นจริง   GCCT เสนอว่าภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ เงื่อนไขทั้ง 4 จะยังเป็นจริงอยู่ 1. g i (r 1. g i (r,z) ของสินค้าเดี่ยวๆ เป็น valid demand functions 2. Relative price ของสินค้าเดี่ยวๆจะต้องเป็นอิสระจากดัชนี ราคาทุกๆดัชนี และ รายได้ (income) * Relative price ρ i = log(p i /P I ) where p i = price of an individual product and P I = price index of the group it belongs to.

19 การหาค่าของ p i, P I และ ρ i  : ใช้ตัวแทนสินค้า 11 ชนิด = 29.3 % of market share  p i : ใช้ตัวแทนสินค้า 11 ชนิด = 29.3 % of market share   p i = ค่าเฉลี่ยราคาในทุกๆ 2 สัปดาห์โดยใช้ปริมาณเป็นน้ำหนัก   ตย. p milk,tesco, p milk,sainsbury, p bread,asda, etc.  : ดัชนีราคานั้นได้มาจาก Tornqvist price index  P I : ดัชนีราคานั้นได้มาจาก Tornqvist price index   P I = Tornqvist price index โดยใช้รายจ่ายเป็นน้ำหนัก   ตย. P tesco, P sainsbury, P morrisons, P asda, etc.  : relative price  ρ i : relative price   ตย. ρ milk,tesco = log( p milk,tesco /P tesco ), ρ bread,asda = log (p bread,asda /P asda ), etc.

20  เงื่อนไขแรกเกิดจากการ assume utility maximization  เงื่อนไขที่สองต้องใช้การทดสอบ - Independence นั้นยากต่อการทดสอบ  วิธีการที่ใช้แทน Independence test - stationary variables -> correlation test - non-stationary variables -> cointegration test

21 3-step testing procedure  Step 1 – Cointegration test and Spearman’s rank Correlation test  Step 2 – Test of restrictions in cointegrated VAR model  Step 3 – Family-wise or multiple hypotheses test

22 Step 1 – Cointegration/Correlation test Cointegration test (Johansen, 1995) rank = 0 rank = 1 rank = 2 rank = 0 rank = 1 rank = 2 valid go to step 2 Spearman’s rank test valid go to step 2 Spearman’s rank test no correlation correlation no correlation correlation valid not valid valid not valid Step 1 – ทุกคู่ Step 1 – ทุกคู่ p i VS. P I และ Z => 220 cointegration tests

23 Step 2 – Test of restriction in cointegrated VAR model  Cointegrated VAR = cointegrated vector autoregressive models  Relations among variables help verify stationary property Test of restrictions one variable is nonstationary both variables are nonstationary one variable is nonstationary both variables are nonstationary valid not valid valid not valid

24 Step 3 – Family-wise test *เนื่องจากทุกๆ ต้องเป็นอิสระจาก Step 3 – Family-wise test *เนื่องจากทุกๆ ρ i ต้องเป็นอิสระจาก P asda, P morrisons, P sainsbury, P tesco, income  Test of multiple hypotheses  The family-wise error rate (FWER) increases with the number of hypotheses being jointly tested  Hochberg method Order of p-value (i) (1 = smallest) Hochberg significance Level p(i) ≤ α/(s – i + 1) 10.020 20.025 30.033 40.050 51.000 Critical level for single hypothesis testing α = 0.1

25 Results Firmจำนวนสินค้าที่ผ่านจำนวนสินค้าที่ไม่ผ่าน Asda110 Morrisons101 Sainsbury92 Tesco110

26 Conclusion  สินค้าส่วนใหญ่ผ่าน test of valid aggregation  กรณีที่ไม่ผ่านเป็นเพราะ ρ i correlate กับ รายได้ (z)  รายได้ในที่นี้ถูกประมาณค่าโดยรายจ่าย ซึ่ง น่าจะ correlate กับ ρ i มากกว่า รายได้ (z)  มีความเป็นไปได้ที่ test จะผ่านหมดถ้าเราใช้ ข้อมูลจากรายได้จริงๆ

27 Of note (ป.ล.)  เนื่องจาก no correlation ไม่ได้ imply independence เราไม่สามารถสรุปได้ 100% ว่าผลจะเป็นไปตามทฤษฏี 100%  Find a feasible way to perform test of independence?  Find an alternative solution?

28 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Generalized Composite Commodity Theorem (GCCT): Aggregation of Grocery Items at Firm Level (research in progress please do not quote or cite) โดย นส. วรรณวิภางค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google