งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 จำนวนหุ้นทั้งหมด 700,000,000 หุ้น 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " จำนวนหุ้นทั้งหมด 700,000,000 หุ้น "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0 Major Development Public Company Limited
The Leading Developer in High-End Condominiums Ordinary General Shareholders Meeting 2008 24 April 2008 Major Development Public Company Limited

1  จำนวนหุ้นทั้งหมด 700,000,000 หุ้น 
Quorum องค์ประชุม  จำนวนหุ้นทั้งหมด 700,000,000 หุ้น  ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม คน หุ้น คิดเป็น % ผู้รับมอบฉันทะ คน หุ้น คิดเป็น % รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม คน หุ้น คิดเป็น %

2  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 
Agenda วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550   Consider and certify the minutes made at Annual General Meeting of Shareholders 2007  (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 9)

3 Agenda 1 (Result) วาระที่ 1 (ผลคะแนน)
 เห็นด้วย เสียง  (….%)  Approve Votes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  Disapprove Votes   งดออกเสียง เสียง  (….%)  Abstain Votes 

4  Consider and acknowledge the 2007 Annual Report 
Agenda วาระที่ 2  พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2550   Consider and acknowledge the 2007 Annual Report 

5 Agenda 2 (Cont’) วาระที่ 2 (ต่อ)
ยอดขาย รับรู้รายได้ Backlog 2, ลบ. ( %) 2, ลบ. ( %) 3, ลบ. ( %)

6 Agenda 2 (Cont’) วาระที่ 2 (ต่อ)
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.60 เท่า เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น

7 Agenda 2 (Cont’) วาระที่ 2 (ต่อ)
กำไรขั้นต้น ลบ. (26% yoy) กำไรสุทธิ ลบ. (7% yoy)

8 Agenda 2 (Result) วาระที่ 2 (ผลคะแนน)
 วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

9 Agenda วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี   Consider and approve the Company’s audited balance sheet, the profit and loss statement that ended on 31st December 2007, including auditor’s report 

10 Summary of Financial Statement 2007
2006 % Change สินทรัพย์หมุนเวียน Current Assets 4,915,084,688 2,373,665,713 107% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Non-Current Assets 411,971,263 404,507,627 2% รวมสินทรัพย์ Total Assets 5,327,055,951 2,778,173,340 92% หนี้สินหมุนเวียน Current Liabilities 1,866,078,545 1,341,303,399 39% หนี้สินไม่หมุนเวียน Non-Current Liabilities 1,414,585,140 597,000,000 137% รวมหนี้สิน Total Liabilities 3,280,663,685 1,938,303,399 69% รวมส่วนของผู้ถือหุ้น Total Shareholders' Equity 2,046,392,266 839,869,941 144%

11 Summary of Financial Statement 2007 (Cont’)
2006 %Change รายได้จากการขายหน่วยอาคารชุด Revenue from condominiums sold 2,198,647,702 1,601,396,888 37% ต้นทุนขายหน่วยอาคารชุด Cost of condominiums sold (1,480,812,265) (1,033,330,320) 43% กำไรขั้นต้น Gross profit 717,835,437 568,066,568 26% อัตรากำไรขั้นต้น Gross profit margin 33% 35% รายได้อื่น ๆ Other income 17,290,576 17,711,391 -2% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร Selling & administrative expenses (306,861,719) (198,587,728) 55% กำไรจากการดำเนินงาน Operating profit 428,264,294 387,190,231 11% ดอกเบี้ยจ่าย Interest expense (427,032) (56,000) 663% ภาษีเงินได้นิติบุคคล Corporate income tax (148,419,937) (126,664,797) 17% กำไรสุทธิ Net profit 279,723,974 260,469,434 7% อัตรากำไรสุทธิ Net profit margin 13% 16%

12 Agenda 3 (Result) วาระที่ 3 (ผลคะแนน)
 เห็นด้วย เสียง  (….%)  Approve Votes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  Disapprove Votes   งดออกเสียง เสียง  (….%)  Abstain Votes 

13 Agenda วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550   Consider and approve the annual dividend payment 

14 Agenda 4 (Cont’) วาระที่ 4 (ต่อ)
ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิ ล้านบาท คิดเป็นกำไร บาท/หุ้น (ตามงบการเงิน) จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ บาท (หรือคิดเป็น % ของกำไรสุทธิ) สำหรับ 700,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล 175,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการรับโอนเงินปันผล วันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 และขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 14,072, บาท โดยในส่วนที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

15 Agenda 4 (Result) วาระที่ 4 (ผลคะแนน)
 เห็นด้วย เสียง  (….%)  Approve Votes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  Disapprove Votes   งดออกเสียง เสียง  (….%)  Abstain Votes 

16  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
Agenda วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   Consider and approve the election of Directors to replace those who retired by rotation  (ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 11 )

17 Agenda 5 (Result) วาระที่ 5 (ผลคะแนน)
นายชนินทร์ รุ่งแสง Mr. Chanin Roongsang  เห็นด้วย เสียง  (….%)  Approve Votes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  Disapprove Votes   งดออกเสียง เสียง  (….%)  Abstain Votes 

18 Agenda 5 (Result) วาระที่ 5 (ผลคะแนน)
นายศิโรตม์ เสตะพันธุ Mr. Sirot Setabandhu  เห็นด้วย เสียง  (….%)  Approve Votes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  Disapprove Votes   งดออกเสียง เสียง  (….%)  Abstain Votes 

19 Agenda 5 (Result) วาระที่ 5 (ผลคะแนน)
นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ Mr. Sanguankiat Lewmanomont  เห็นด้วย เสียง  (….%)  Approve Votes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  Disapprove Votes   งดออกเสียง เสียง  (….%)  Abstain Votes 

20 Agenda 6 วาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 Consider and approve the director’s remuneration for the year 2008 

21 Agenda 6 (Cont’) วาระที่ 6 (ต่อ)
2007 2008 คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท 240,000 บาท/ปี - กรรมการบริษัท 180,000 บาท/ปี ยกเว้นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะเป็นพนักงานของบริษัท

22 Agenda 6 (Result) วาระที่ 6 (ผลคะแนน)
 เห็นด้วย เสียง  (….%)  Approve Votes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  Disapprove Votes   งดออกเสียง เสียง  (….%)  Abstain Votes 

23 Agenda วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551   Consider and approve the appointment of Company’s auditor for the accounting period of 2008, including the audit fee for the accounting period of 2008 

24 Agenda 7 (Cont’) วาระที่ 7 (ต่อ)
2008 เสนอชื่อ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ต่อปี (รวมงบไตร มาส) เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 2007 แต่งตั้ง นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ต่อปี (รวมงบ ไตรมาส)

25 Agenda 7 (Result) วาระที่ 7 (ผลคะแนน)
 เห็นด้วย เสียง  (….%)  Approve Votes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  Disapprove Votes   งดออกเสียง เสียง  (….%)  Abstain Votes 

26 Agenda วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท   Consider and approve the Company’s issuance and offer of debenture of not exceeding Baht 1,500,000,000.- 

27 Agenda 8 (Cont’) วาระที่ 8 (ต่อ)
จำนวน ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น อายุ ไม่เกิน 3 ปี ประเภท ด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน หรือหุ้นกู้ประเภทใดๆ โดยเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงิน ต่างประเทศอื่น วิธีการจัดสรร เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือ ที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง จำนวนหรือบางส่วน คราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข ทั้งนี้ให้นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และ/หรือ นายสุริยน พูลวรลักษณ์ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิของบริษัทฯในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) และ/หรือ สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมูล และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ และ/หรือ ยื่นคำขอต่างๆ รวมทั้งการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนในตลาดรองได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศข้อบังคับหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

28 Agenda 8 (Result) วาระที่ 8 (ผลคะแนน)
 เห็นด้วย เสียง  (….%)  Approve Votes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  Disapprove Votes   งดออกเสียง เสียง  (….%)  Abstain Votes 

29  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)   Consider other issues (if any) 
Agenda วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)   Consider other issues (if any) 

30  THANK YOU 


ดาวน์โหลด ppt  จำนวนหุ้นทั้งหมด 700,000,000 หุ้น 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google