งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Major Development Public Company Limited The Leading Developer in High-End Condominiums Ordinary General Shareholders Meeting 2008 24 April 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Major Development Public Company Limited The Leading Developer in High-End Condominiums Ordinary General Shareholders Meeting 2008 24 April 2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Major Development Public Company Limited The Leading Developer in High-End Condominiums Ordinary General Shareholders Meeting 2008 24 April 2008

2 Quorum องค์ประชุม  จำนวนหุ้นทั้งหมด 700,000,000 หุ้น  ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมคน.............. หุ้น คิดเป็น...........% ผู้รับมอบฉันทะคน.............. หุ้น คิดเป็น...........% รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมคน.............. หุ้น คิดเป็น...........%

3 Agenda 1 วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550   Consider and certify the minutes made at Annual General Meeting of Shareholders 2007  ( สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 9)

4 Agenda 1 (Result) วาระที่ 1 ( ผล คะแนน )  เห็นด้วยเสียง  (….%)  ApproveVotes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  DisapproveVotes   งดออกเสียงเสียง  (….%)  AbstainVotes 

5 Agenda 2 วาระที่ 2  พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2550   Consider and acknowledge the 2007 Annual Report 

6 Agenda 2 (Cont’) วาระที่ 2 ( ต่อ ) ยอดขาย รับรู้รายได้ Backlog 2,807.90 ลบ. ( 46%) 2,215.94 ลบ. ( 37%) 3,738.09 ลบ. ( 19%)

7 Agenda 2 (Cont’) วาระที่ 2 ( ต่อ ) อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.63 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.83 เท่า 1.60 เท่า 1.04 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น

8 Agenda 2 (Cont’) วาระที่ 2 ( ต่อ ) กำไรขั้นต้น 717.84 ลบ. (26% yoy) กำไรสุทธิ 279.72 ลบ. (7% yoy)

9 Agenda 2 (Result) วาระที่ 2 ( ผล คะแนน )  วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

10 Agenda 3 วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี   Consider and approve the Company’s audited balance sheet, the profit and loss statement that ended on 31st December 2007, including auditor’s report 

11 Summary of Financial Statement 2007 20072006 % Change สินทรัพย์หมุนเวียน Current Assets 4,915,084,688 2,373,665,713 107% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Non-Current Assets 411,971,263 404,507,627 2% รวมสินทรัพย์ Total Assets 5,327,055,951 2,778,173,340 92% หนี้สินหมุนเวียน Current Liabilities 1,866,078,545 1,341,303,399 39% หนี้สินไม่หมุนเวียน Non-Current Liabilities 1,414,585,140 597,000,000 137% รวมหนี้สิน Total Liabilities 3,280,663,685 1,938,303,399 69% รวมส่วนของผู้ถือหุ้น Total Shareholders' Equity 2,046,392,266 839,869,941 144%

12 Summary of Financial Statement 2007 (Cont’) 20072006 % Change รายได้จากการขายหน่วยอาคารชุดRevenue from condominiums sold 2,198,647,702 1,601,396,88837% ต้นทุนขายหน่วยอาคารชุดCost of condominiums sold (1,480,812,265) (1,033,330,320)43% กำไรขั้นต้นGross profit 717,835,437 568,066,56826% อัตรากำไรขั้นต้นGross profit margin33%35% รายได้อื่น ๆOther income 17,290,576 17,711,391-2% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารSelling & administrative expenses (306,861,719) (198,587,728)55% กำไรจากการดำเนินงานOperating profit 428,264,294 387,190,23111% ดอกเบี้ยจ่ายInterest expense (427,032) (56,000)663% ภาษีเงินได้นิติบุคคลCorporate income tax (148,419,937) (126,664,797)17% กำไรสุทธิNet profit 279,723,974 260,469,4347% อัตรากำไรสุทธิNet profit margin13%16%

13 Agenda 3 (Result) วาระที่ 3 ( ผล คะแนน )  เห็นด้วยเสียง  (….%)  ApproveVotes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  DisapproveVotes   งดออกเสียงเสียง  (….%)  AbstainVotes 

14 Agenda 4 วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550   Consider and approve the annual dividend payment 

15 Agenda 4 (Cont’) วาระที่ 4 ( ต่อ ) ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิ 279.72 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.54 บาท / หุ้น ( ตามงบการเงิน ) จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ( หรือคิดเป็น 46.30% ของกำไรสุทธิ ) สำหรับ 700,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล 175,000,000 บาท ( หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท ) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการรับโอนเงินปันผล วันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 และขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 14,072,800.42 บาท โดยในส่วนที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

16 Agenda 4 (Result) วาระที่ 4 ( ผล คะแนน )  เห็นด้วยเสียง  (….%)  ApproveVotes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  DisapproveVotes   งดออกเสียงเสียง  (….%)  AbstainVotes 

17 Agenda 5 วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   Consider and approve the election of Directors to replace those who retired by rotation  ( ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 11 )

18 Agenda 5 (Result) วาระที่ 5 ( ผล คะแนน )  เห็นด้วยเสียง  (….%)  ApproveVotes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  DisapproveVotes   งดออกเสียงเสียง  (….%)  AbstainVotes  นายชนินทร์ รุ่งแสง Mr. Chanin Roongsang

19 Agenda 5 (Result) วาระที่ 5 ( ผล คะแนน )  เห็นด้วยเสียง  (….%)  ApproveVotes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  DisapproveVotes   งดออกเสียงเสียง  (….%)  AbstainVotes  นายศิโรตม์ เสตะพันธุ Mr. Sirot Setabandhu

20 Agenda 5 (Result) วาระที่ 5 ( ผล คะแนน )  เห็นด้วยเสียง  (….%)  ApproveVotes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  DisapproveVotes   งดออกเสียงเสียง  (….%)  AbstainVotes  นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ Mr. Sanguankiat Lewmanomont

21 Agenda 6 วาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ   Consider and approve the director’s remuneration for the year 2008 

22 Agenda 6 (Cont’) วาระที่ 6 ( ต่อ ) 20072008 คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท 240,000 บาท/ปี - กรรมการบริษัท 180,000 บาท/ปี ยกเว้นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 240,000 บาท/ปี - กรรมการตรวจสอบ 180,000 บาท/ปี ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะเป็นพนักงานของบริษัท

23 Agenda 6 (Result) วาระที่ 6 ( ผล คะแนน )  เห็นด้วยเสียง  (….%)  ApproveVotes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  DisapproveVotes   งดออกเสียงเสียง  (….%)  AbstainVotes 

24 Agenda 7 วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551   Consider and approve the appointment of Company’s auditor for the accounting period of 2008, including the audit fee for the accounting period of 2008 

25 Agenda 7 (Cont’) วาระที่ 7 ( ต่อ ) เสนอชื่อ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 900,000 บาท ( เก้าแสนบาทถ้วน ) ต่อปี ( รวมงบไตร มาส ) เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 800,000 บาท ( แปดแสนบาทถ้วน ) ต่อปี ( รวมงบ ไตรมาส ) 2008 2007

26 Agenda 7 (Result) วาระที่ 7 ( ผล คะแนน )  เห็นด้วยเสียง  (….%)  ApproveVotes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  DisapproveVotes   งดออกเสียงเสียง  (….%)  AbstainVotes 

27 Agenda 8 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท   Consider and approve the Company’s issuance and offer of debenture of not exceeding Baht 1,500,000,000.- 

28 Agenda 8 (Cont’) วาระที่ 8 ( ต่อ ) จำนวน ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท ) หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น อายุ ไม่เกิน 3 ปี ประเภท ด้อยสิทธิ และ / หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ / หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ / หรือ ไม่มีประกัน หรือหุ้นกู้ประเภทใดๆ โดยเป็นสกุลเงินบาท และ / หรือ สกุลเงิน ต่างประเทศอื่น วิธีการจัดสรร เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ / หรือ ต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ / หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ / หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือ ที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก. ล. ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง จำนวนหรือบางส่วน คราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข ทั้งนี้ให้นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และ / หรือ นายสุริยน พูลวรลักษณ์ มีอำนาจในการ กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิของบริษัทฯในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) และ / หรือ สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่ เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ / หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ / หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ / หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ / หรือ ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงสัญญา และ / หรือ เอกสาร อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม และ / หรือ ให้ข้อมูล และ / หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ และ / หรือ ยื่น คำขอต่างๆ รวมทั้งการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนในตลาดรองได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ ข้อกำหนดของประกาศข้อบังคับหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

29 Agenda 8 (Result) วาระที่ 8 ( ผล คะแนน )  เห็นด้วยเสียง  (….%)  ApproveVotes   ไม่เห็นด้วย เสียง  (….%)  DisapproveVotes   งดออกเสียงเสียง  (….%)  AbstainVotes 

30 Agenda 9 วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )   Consider other issues (if any) 

31  THANK YOU 


ดาวน์โหลด ppt Major Development Public Company Limited The Leading Developer in High-End Condominiums Ordinary General Shareholders Meeting 2008 24 April 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google