งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการไฟฟ้าพบประชาชน ให้ความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ ปลอดภัยกับประชาชนครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ที่ อบต.เขาดิน วันพฤหัสที่ ๒๒พ.ย.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐น.-๑๖.๐๐น.โดยนายสุวัฒน์ เกตุประยูร ชจก.(ท)เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ และ นายธีรศักดิ์ พึ่งพิบูลย์ ผจก.กฟอ.บางปะกง เป็นประธานเปิดโครงการไฟฟ้าพบประชาชน นายสุวัฒน์ เกตุประยูร ชจก.(ท) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการไฟฟ้าพบประชาชน นายธีรศักดิ์ พึ่งพิบูลย์ ผจก.กฟอบางปะกง เป็นประธานเปิดโครงการ ชจก.(บ)กล่าวรายงานจุดประสงค์ของโครงการไฟฟ้าพบประชาชน มีประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ ต.เขาดินต.บางผึ้ง เข้าร่วมโครงการ ๗๐ คน ว่าที่รท.ดร. สมโพชน์ กวักหิรัญ ปลัดอบต.ท่าสะอ้านกล่าวเปิดโครงการฯ

2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้าร่วมประชุมการชี้แจงความพร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำท่วม ของกฟอ.บางปะกง ผู้จัดทำโครงการ

3 ประชาชนผู้ร่วมโครงการให้ความสนใจ
ชจก.(ท.)บรรยายพิเศษและ ชผ.วต. เป็นวิทยากรบรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย มีประชาชน ตำบลเขาดินและตำบลบางผึ้ง จำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมรับฟังความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด,อย่างปลอดภัย ด้วยความสนใจและมีความสนใจในโครงการฯนำความรู้ไปใช้ต่อไป บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้าร่วมประชุมการชี้แจงความพร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำท่วม ของกฟอ.บางปะกง นายสุวัฒน์ เกตุประยูร ชจก.(ท.)บรรยายพิเศษ จุดมุ่งหมายของโครงการไฟฟ้าพบประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น ประชาชนผู้ร่วมโครงการให้ความสนใจ ประชาชนผู้ร่วมโครงการให้ความสนใจ

4 นายก อบต.เขาดินให้ความสนใจในโครงการ ไฟฟ้าพบประชาชนของ กฟอ.บางปะกง
ชผ.วต.เป็นวิทยากรบรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีประหยัด และปลอดภัย มีผู้ร่วมโครงการนักเรียน-ประชาชน ต.เขาดินและต.บางผึ้ง เข้าร่วมโครงการด้วยความสนใจ อาจารย์สุขัณฯ วิทยากรมืออาชีพ บรรยาย การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยให้ประชาชนฟัง บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้าร่วมประชุมการชี้แจงความพร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำท่วม ของกฟอ.บางปะกง นายก อบต.เขาดินให้ความสนใจในโครงการ ไฟฟ้าพบประชาชนของ กฟอ.บางปะกง

5 ประชาชนให้ความสนใจการบรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
ชผ.วต.เป็นวิทยากรบรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้าร่วมประชุมการชี้แจงความพร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำท่วม ของกฟอ.บางปะกง ประชาชนให้ความสนใจการบรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี โดยอาจารย์สุขัณ กุลละวณิชย์ วิทยากรมืออาชีพบรรยาย กำนัน ต.เขาดิน ให้ความสนใจในโครงการไฟฟ้าพบประชาชน

6 ประชาชนผู้รับฟังการบรรยายและผู้ร่วมโครงการให้ความสนใจ
ในโครง ไฟฟ้าพบประชาชน ของ กฟอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้าร่วมประชุมการชี้แจงความพร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำท่วม ของกฟอ.บางปะกง


ดาวน์โหลด ppt แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google