งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกวิศวกรรมและ การตลาด แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการไฟฟ้าพบประชาชน ให้ความรู้การใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ ปลอดภัยกับประชาชนครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกวิศวกรรมและ การตลาด แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการไฟฟ้าพบประชาชน ให้ความรู้การใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ ปลอดภัยกับประชาชนครั้งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนกวิศวกรรมและ การตลาด แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการไฟฟ้าพบประชาชน ให้ความรู้การใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ ปลอดภัยกับประชาชนครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ ที่ อบต. เขาดิน วันพฤหัสที่ ๒๒พ. ย. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓. ๐๐น.- ๑๖. ๐๐น. โดยนายสุวัฒน์ เกตุประยูร ชจก.( ท ) เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ และ นายธีรศักดิ์ พึ่งพิบูลย์ ผจก. กฟอ. บางปะกง เป็น ประธานเปิดโครงการไฟฟ้าพบประชาชน แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการไฟฟ้าพบประชาชน ให้ความรู้การใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ ปลอดภัยกับประชาชนครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ ที่ อบต. เขาดิน วันพฤหัสที่ ๒๒พ. ย. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓. ๐๐น.- ๑๖. ๐๐น. โดยนายสุวัฒน์ เกตุประยูร ชจก.( ท ) เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ และ นายธีรศักดิ์ พึ่งพิบูลย์ ผจก. กฟอ. บางปะกง เป็น ประธานเปิดโครงการไฟฟ้าพบประชาชน ชจก.( บ ) กล่าวรายงานจุดประสงค์ของ โครงการไฟฟ้าพบประชาชน ว่าที่รท. ดร. สมโพชน์ กวักหิรัญ ปลัดอบต. ท่า สะอ้านกล่าวเปิดโครงการฯ นายธีรศักดิ์ พึ่งพิบูลย์ ผจก. กฟอบางปะกง เป็นประธานเปิด โครงการ มีประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ ต. เขาดินต. บางผึ้ง เข้าร่วมโครงการ ๗๐ คน นายสุวัฒน์ เกตุประยูร ชจก.( ท ) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการไฟฟ้าพบประชาชน

3 แผนกวิศวกรรมและ การตลาด จุดมุ่งหมายและ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้า ร่วมประชุมการชี้แจงความ พร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำ ท่วม ของกฟอ. บางปะกง ผู้จัดทำ โครงการ

4 แผนกวิศวกรรมและ การตลาด บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้า ร่วมประชุมการชี้แจงความ พร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำ ท่วม ของกฟอ. บางปะกง ชจก.( ท.) บรรยายพิเศษและ ชผ. วต. เป็น วิทยากรบรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่าง ประหยัด และ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย มีประชาชน ตำบลเขาดินและตำบลบางผึ้ง จำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมรับฟังความรู้การ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด, อย่างปลอดภัย ด้วยความสนใจและมีความสนใจใน โครงการฯนำความรู้ไปใช้ต่อไป นายสุวัฒน์ เกตุประยูร ชจก.( ท.) บรรยายพิเศษ จุดมุ่งหมายของโครงการไฟฟ้าพบประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น ประชาชนผู้ร่วมโครงการให้ความสนใจ ประชาชนผู้ร่วมโครงการให้ ความสนใจ

5 แผนกวิศวกรรมและ การตลาด ชผ. วต. เป็นวิทยากร บรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีประหยัด และปลอดภัย มีผู้ร่วม โครงการนักเรียน - ประชาชน ต. เขาดินและต. บางผึ้ง เข้าร่วมโครงการด้วยความสนใจ ชผ. วต. เป็นวิทยากร บรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีประหยัด และปลอดภัย มีผู้ร่วม โครงการนักเรียน - ประชาชน ต. เขาดินและต. บางผึ้ง เข้าร่วมโครงการด้วยความสนใจ บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้า ร่วมประชุมการชี้แจงความ พร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำ ท่วม ของกฟอ. บางปะกง นายก อบต. เขาดินให้ความสนใจใน โครงการ ไฟฟ้าพบประชาชนของ กฟอ. บางปะกง อาจารย์สุขัณฯ วิทยากรมืออาชีพ บรรยาย การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยให้ประชาชนฟัง

6 แผนกวิศวกรรมและ การตลาด ชผ. วต. เป็นวิทยากรบรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่างถูก วิธี บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้า ร่วมประชุมการชี้แจงความ พร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำ ท่วม ของกฟอ. บางปะกง กำนัน ต. เขา ดิน ให้ความ สนใจใน โครงการ ไฟฟ้าพบ ประชาชน ประชาชนให้ความสนใจการบรรยาย การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี โดยอาจารย์สุขัณ กุลละวณิชย์ วิทยากรมืออาชีพ บรรยาย

7 แผนกวิศวกรรมและ การตลาด บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้า ร่วมประชุมการชี้แจงความ พร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำ ท่วม ของกฟอ. บางปะกง ประชาชนผู้รับฟังการบรรยายและผู้ร่วม โครงการให้ความสนใจ ในโครง ไฟฟ้าพบประชาชน ของ กฟอ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ประชาชนผู้รับฟังการบรรยายและผู้ร่วม โครงการให้ความสนใจ ในโครง ไฟฟ้าพบประชาชน ของ กฟอ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา


ดาวน์โหลด ppt แผนกวิศวกรรมและ การตลาด แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการไฟฟ้าพบประชาชน ให้ความรู้การใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ ปลอดภัยกับประชาชนครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google