งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Executing Human Capital Management with Information Technology Rames Gantanant Puumsoft – Director of Business Solutions Microsoft – Regional Director,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Executing Human Capital Management with Information Technology Rames Gantanant Puumsoft – Director of Business Solutions Microsoft – Regional Director,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Executing Human Capital Management with Information Technology Rames Gantanant Puumsoft – Director of Business Solutions Microsoft – Regional Director, Thailand Microsoft – Most Valuable Professional (MVP) ramesg@puumsoft.co.th

4 Agenda • The challenges • แนวโน้มที่ผลักดันให้เกิดการบริหารทุนมนุษย์ • ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล • เทคโนโลยีการบริหารทุนมนุษย์ Human Capital Management • HCM in Action • Summary

5 The Challenges Organization

6 The Challenges Culture

7 The Challenges Process

8 The Challenges People

9 The Challenges • ใช้เวลานานในการทำงาน • มีค่าใช่จ่ายสูงในการทำกิจกรรมและการ ปฏิบัติงาน • ความไม่ถูกต้อง ทันสมัยของข้อมูลทรัพยากร บุคคล • มีค่าใช้จ่ายสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ : TCO และการดูแลรักษาข้อมูล • ความยุ่งยากในการบริหารจัดการกำลังคน • ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (manual) • ไม่ตอบสนอง Strategic Corporate Objectives ในระยะยาว

10 The Future • ความเป็นเลิศในการบริหารงาน • เพิ่มการสื่อสารในเรื่องเป้าหมายหมายของ องค์กร • ความสอดคล้องในด้านผลการปฏิบัติงานกับ ผลตอบแทน • ให้ความสำคัญกับหลักทักษะ สมรรถนะ และ การเรียนรู้ • การพัฒนาในลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ ประสบความสำเร็จ • สอดคล้องกับเป้าหมาย ขององค์กร

11 The Right Ingredients • เป้าหมาย : พัฒนาและเสนอโปรแกรมในการเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านทรัพยากรบุคคล • ผลลัพธ์ : ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลจะช่วยผลักดันให้ เกิดผลลัพธ์และ ROI ที่คุ้มค่า • กุญแจสำคัญ : นำกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มาใช้งาน

12 HCM is… • กลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งสามารถทำให้บุคลากร กลายเป็น ทรัพย์สินที่มีความสามารถในการ แข่งขัน - เป็นมากกว่าการบริหารทางทรัพยากรบุคคล - ให้ความสำคัญกับโปรแกรมทางด้านทรัพยากร บุคคลในการที่จะปรับปรุงให้เป็นบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ต้องการกระบวนการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีทาง ทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการทำงาน

13 HCM Levels Align – Increase workforce value Measure - Information driven Automate – Save cost and time Comply - Do the basics

14 HCM in Action • ความถูกต้องตามหลักการทางทรัพยากร บุคคล • การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน องค์กร • การวัดประสิทธิภาพของกำลังคน • ความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

15 ความถูกต้องตามหลักการทาง ทรัพยากรบุคคล • บริหารจัดการและลดความเสี่ยงระหว่างองค์กร • ถูกต้องตามหลักกฏหมาย กฏระเบียบ และหลัก ปฏิบัติ • สามารถเก็บเอกสารและรายละเอียดกระบวนการ ทำงานที่สำคัญ • กระบวนการทำงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและ สม่ำเสมอ • พัฒนาและฝึกอบรมให้สอดคล้องและถูกต้อง ตรงตามกำลังคน • เป็นแหล่งข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่เชื่อถือได้ • สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของทรัพยากร บุคลได้

16 Example: แหล่งข้อมูลทรัพยากรบุคคล ที่เชื่อถือได้

17 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ในองค์กร • ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้คล่องตัวมาก ขึ้น • ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ • สามารถ Configuration workflow และ เส้นทางการติดต่อ • สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ self-service ช่วยในการทำงาน • มีศูนย์บริการร่วมกันทางทรัพยากรบุคคล • มีการมอบหมายงานในบางส่วนให้ หน่วยงานอื่นร่วมทำงาน

18 Example: Configuration workflow HR DB Accept Accept (Disagree) (n Levels)

19 การวัดประสิทธิภาพของคน • ทำให้พนักงานมีเป้าหมาย ทราบถึงทิศทางของงานที่ทำ และโอกาส ของความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน • ช่วยสร้างความชัดเจนในความรับผิดชอบ และเป้าประสงค์ ในภาระ งานได้รับมอบหมาย • เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน เนื่องจากได้ เห็นการประเมินผลงานที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น • ลดความรู้สึกอคติ (Bias) ในการประเมินผล เนื่องจาก มุ่งเน้นที่ผลงานจริง และมีการเก็บข้อมูลและเหตุผลที่ใช้ สนับสนุนการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรขององค์กร สามารถที่จะมุ่งเน้นทรัพยากรในการพัฒนา Competencies ที่จำเป็น

20 Example: พนักงานมีเป้าหมาย ที่ชัดเจน

21 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย ขององค์กร • ช่วยให้เห็นผลลัพธ์ในการสนับสนุน เป้าหมาย และ กลยุทธ์ขององค์กรได้ชัดเจน • เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม ขององค์กรให้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้น ผลงานมากขึ้น • เป็นการเพิ่มโอกาสที่องค์กรจะประสบ ความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย • ทราบถึงทิศทางการดำเนินงานที่ ชัดเจนมากขึ้น และเห็นผลลัพธ์ที่สอดคล้องเป็น รูปธรรม

22 Example: สนับสนุนเป้าหมายและ กลยุทธ์ขององค์กร

23 Summary Traditional HR • การปฏิบัติงานเชิงรับ • การจัดการทั่วไป • จำกัดหน้าที่ความ รับผิดชอบไว้เฉพาะฝ่าย HR • การปฏิบัติงานในแต่ละ กระบวนการ • ระบบพร้อมทำงานได้ บางช่วงเวลา • เพิ่มงานเอกสาร • บุคลากรไม่มีอำนาจใน การใช้ระบบ • เน้นการบริหารงานเชิง จัดการทั่วไป Human Capital Management with IT-Enabled • การปฏิบัติงานเชิงรุก • ยุทธศาสตร์ • ทุกๆ คนมีหน้าที่ความ รับผิดชอบรวมกัน • ประสานการทำงานร่วมกัน • ระบบพร้อมทำงาน ตลอดเวลา • เพิ่มค่างาน • เอื้ออำนาจแก่บุคลากรใน การใช้ระบบ • เน้นการบริหารงานเชิงกล ยุทธ์

24 Puumsoft Co., Ltd. 2 Company Members - - MS Gold Certified Partner - Puumsoft Co.,Ltd. - MS Gold Certified Partner - FXA Group Ltd. Khun Arporna Sribhibhadh (Chairman) - EX-Country Manager of Microsoft Thailand Established in 1999 - Mission: Human Capital Management Solution

25 Award & Certified โล่ห์พระอาทิตย์ทองคำ ISO/IEC 15504 (2008) Microsoft #1 ISV Platform 2008 APEC Digital Opportunity Center Award 2007 Thailand ICT Award 2005 MS Solutions Builder 2003 Award

26 Site References

27 Our Solutions •Personnel Administration •Manpower Planning •Performance Management •Competency Management •Learning & Training Management •Career Management •Benefits & Welfare Management •Knowledge Management

28 Puumsoft Company Limited BB Building, 19th Floor, 54 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongton Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Phone: 662-260-0100 Fax: 662-260-0109 บริษัท ภูมิซอฟต์ จำกัด 54 อาคารบีบี บิลดิ้ง ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย www.peopleperformance.net info@puumsoft.co.th


ดาวน์โหลด ppt Executing Human Capital Management with Information Technology Rames Gantanant Puumsoft – Director of Business Solutions Microsoft – Regional Director,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google