งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรต่างๆมักมีข้อหารือใน…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรต่างๆมักมีข้อหารือใน…"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 องค์กรต่างๆมักมีข้อหารือใน…
“จะทำอย่างไรจึงจะลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน” “จะปรับตัวอย่างไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย สภาพเศรษฐกิจ” “ต้องการมีข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจ” “จะทำอย่างไรถึงจะผลักดันตัวเองให้ถึงเป้าหมาย”   ความสำเร็จในอนาคตต้องการความเป็นเลิศทางทรัพยากรบุคคลมากขึ้น!

3 Executing Human Capital Management with Information Technology
Rames Gantanant Puumsoft – Director of Business Solutions Microsoft – Regional Director, Thailand Microsoft – Most Valuable Professional (MVP)

4 Agenda The challenges แนวโน้มที่ผลักดันให้เกิดการบริหารทุนมนุษย์ ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีการบริหารทุนมนุษย์ Human Capital Management HCM in Action Summary

5 The Challenges Organization

6 The Challenges Culture

7 The Challenges Process

8 People The Challenges องค์กรต่างๆมักมีข้อหารือใน…
“จะทำอย่างไรจึงจะลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน” “จะปรับตัวอย่างไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย สภาพเศรษฐกิจ” “ต้องการมีข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจ” “จะทำอย่างไรถึงจะผลักดันตัวเองให้ถึงเป้าหมาย”   ความสำเร็จในอนาคตต้องการความเป็นเลิศทางทรัพยากรบุคคลมากขึ้น!

9 The Challenges ใช้เวลานานในการทำงาน
มีค่าใช่จ่ายสูงในการทำกิจกรรมและการปฏิบัติงาน ความไม่ถูกต้อง ทันสมัยของข้อมูลทรัพยากรบุคคล มีค่าใช้จ่ายสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ : TCO และการดูแลรักษาข้อมูล ความยุ่งยากในการบริหารจัดการกำลังคน ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (manual) ไม่ตอบสนอง Strategic Corporate Objectives ในระยะยาว

10 The Future ความเป็นเลิศในการบริหารงาน
เพิ่มการสื่อสารในเรื่องเป้าหมายหมายขององค์กร ความสอดคล้องในด้านผลการปฏิบัติงานกับผลตอบแทน ให้ความสำคัญกับหลักทักษะ สมรรถนะ และการเรียนรู้ การพัฒนาในลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับเป้าหมาย ขององค์กร

11 The Right Ingredients เป้าหมาย:
พัฒนาและเสนอโปรแกรมในการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล  ผลลัพธ์ : ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลจะช่วยผลักดันให้เกิดผลลัพธ์และ ROI ที่คุ้มค่า   กุญแจสำคัญ : นำกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพมาใช้งาน

12 HCM is… กลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งสามารถทำให้บุคลากร กลายเป็นทรัพย์สินที่มีความสามารถในการ แข่งขัน - เป็นมากกว่าการบริหารทางทรัพยากรบุคคล - ให้ความสำคัญกับโปรแกรมทางด้านทรัพยากร บุคคลในการที่จะปรับปรุงให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ต้องการกระบวนการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีทางทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการทำงาน

13 Align – Increase workforce value Measure - Information driven
HCM Levels Align – Increase workforce value Measure - Information driven Automate – Save cost and time Comply - Do the basics 

14 ความถูกต้องตามหลักการทางทรัพยากรบุคคล
HCM in Action ความถูกต้องตามหลักการทางทรัพยากรบุคคล การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร การวัดประสิทธิภาพของกำลังคน ความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

15 ความถูกต้องตามหลักการทางทรัพยากรบุคคล
บริหารจัดการและลดความเสี่ยงระหว่างองค์กร ถูกต้องตามหลักกฏหมาย กฏระเบียบ และหลักปฏิบัติ สามารถเก็บเอกสารและรายละเอียดกระบวนการทำงานที่สำคัญ กระบวนการทำงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและสม่ำเสมอ พัฒนาและฝึกอบรมให้สอดคล้องและถูกต้องตรงตามกำลังคน เป็นแหล่งข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคลได้

16 Example: แหล่งข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่เชื่อถือได้

17 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้คล่องตัวมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ สามารถ Configuration workflow และเส้นทางการติดต่อ สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ self-service ช่วยในการทำงาน มีศูนย์บริการร่วมกันทางทรัพยากรบุคคล มีการมอบหมายงานในบางส่วนให้หน่วยงานอื่นร่วมทำงาน

18 Example: Configuration workflow
(n Levels) HR DB Accept Accept (Disagree)

19 การวัดประสิทธิภาพของคน
ทำให้พนักงานมีเป้าหมาย ทราบถึงทิศทางของงานที่ทำ และโอกาส ของความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน ช่วยสร้างความชัดเจนในความรับผิดชอบ และเป้าประสงค์ในภาระ งานได้รับมอบหมาย เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน เนื่องจากได้เห็นการประเมินผลงานที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น ลดความรู้สึกอคติ (Bias) ในการประเมินผล เนื่องจากมุ่งเน้นที่ผลงานจริง และมีการเก็บข้อมูลและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรขององค์กร สามารถที่จะมุ่งเน้นทรัพยากรในการพัฒนา Competencies ที่จำเป็น

20 Example: พนักงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน

21 ความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
ช่วยให้เห็นผลลัพธ์ในการสนับสนุนเป้าหมาย และ กลยุทธ์ขององค์กรได้ชัดเจน เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ขององค์กรให้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นผลงานมากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสที่องค์กรจะประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ทราบถึงทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น และเห็นผลลัพธ์ที่สอดคล้องเป็นรูปธรรม

22 Example: สนับสนุนเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร

23 Summary Traditional HR การปฏิบัติงานเชิงรับ การจัดการทั่วไป
การปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ ระบบพร้อมทำงานได้บางช่วงเวลา เพิ่มงานเอกสาร บุคลากรไม่มีอำนาจในการใช้ระบบ เน้นการบริหารงานเชิงจัดการทั่วไป Human Capital Management with IT-Enabled การปฏิบัติงานเชิงรุก ยุทธศาสตร์ ทุกๆ คนมีหน้าที่ความรับผิดชอบรวมกัน ประสานการทำงานร่วมกัน ระบบพร้อมทำงานตลอดเวลา เพิ่มค่างาน เอื้ออำนาจแก่บุคลากรในการใช้ระบบ เน้นการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

24 Puumsoft Co., Ltd. Khun Arporna Sribhibhadh (Chairman)
- EX-Country Manager of Microsoft Thailand 2 Company Members - Puumsoft Co.,Ltd. - MS Gold Certified Partner - FXA Group Ltd. Established in 1999 - Mission: Human Capital Management Solution

25 Award & Certified โล่ห์พระอาทิตย์ทองคำ ISO/IEC 15504 (2008)
Microsoft #1 ISV Platform 2008 APEC Digital Opportunity Center Award 2007 Thailand ICT Award 2005 MS Solutions Builder 2003 Award

26 Site References

27 Our Solutions Personnel Administration Manpower Planning
Performance Management Competency Management Learning & Training Management Career Management Benefits & Welfare Management Knowledge Management

28 Puumsoft Company Limited
BB Building, 19th Floor, 54 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongton Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Phone: Fax: บริษัท ภูมิซอฟต์ จำกัด 54 อาคารบีบี บิลดิ้ง ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt องค์กรต่างๆมักมีข้อหารือใน…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google