งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ตรวจสุขภาพธุรกิจผ่านรายงานทาง การเงิน และโครงสร้างองค์การ เพื่อรับปี 2549” วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2548 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ AB โรงแรมราชพฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ตรวจสุขภาพธุรกิจผ่านรายงานทาง การเงิน และโครงสร้างองค์การ เพื่อรับปี 2549” วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2548 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ AB โรงแรมราชพฤกษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ตรวจสุขภาพธุรกิจผ่านรายงานทาง การเงิน และโครงสร้างองค์การ เพื่อรับปี 2549” วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2548 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ AB โรงแรมราชพฤกษ์ จ. นครราชสีมา “ การวางกลยุทธ์และโครงสร้างองค์การ เพื่อ รับฝันที่เป็นจริงในปี 2549” โดย คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอส เซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด “ การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับรายงาน การเงินเพื่อการบริหารจัดการ ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา ปีตะวรรณ คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คลีนิคธุรกิจ ชมรมธนาคาร จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดสัมมนา

2 วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา ปี ตะวรรณ  การศึกษา :  BBA.Banking&Finance,Chulalongkorn University  MBA. Management, Chulalongkorn University  Brush up courses in Management Accounting and Long–term Financing Decision, Southern Illinois University, Illinois USA.  Cert. in Investment Banking, Chulalongkorn University  Cert. of the IATSS FORUM, Japan  Cert. from the Asian – Pacific Conference on International Accounting Issues, Dunedin New Zealand, & Vancouver Canada  งานสอน :  ระดับปริญญาตรี หลักการบัญชีขั้นต้น, หลักการบัญชีขั้นกลาง, การบัญชีเพื่อการจัดการ, การเงินธุรกิจ, การ บริหารธุรกิจ, การจัดการทางการเงิน, สัมมนาการจัดการทางการเงิน  ระดับปริญญาโท การจัดการทางการเงิน, การบัญชีเพื่อการจัดการ, กลยุทธ์การจัดการทางการเงิน  ผลงานทางวิชาการ  งานตำรา หลักการบัญชีขั้นต้น, หลักการบัญชีขั้นกลาง, การบัญชีเพื่อการจัดการ  งานวิจัยและบทความ  สาเหตุและผลกระทบของการที่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทยไม่สำเร็จการศึกษา ( ทุน มกค.) พศ. 2528  Japanese ‘ s Acquisition of Information through Mass Media ( ทุน IATSS FORUM Japan) พศ. 2532  Reengineering ( พศ. 2537)  วิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศไทยกับ Z- score Bankruptcy Model ( พศ. 2546)  แบบจำลองการล้มละลายกับเกณฑ์การล้มละลายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ กับบริษัทจดทะเบียน (2547)  การใช้แบบจำลองการล้มละลายกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย (2548)  งานวิชาการอื่น ๆ  อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( พศ.2544– ปัจจุบัน )

3 วิทยากร : คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม  Eductation  MBA. (Master of Business Administration) Florida Metropolitan University (Tampa College), Tampa, Florida USA., 1987  LL.B. (Bachelor of Law Program ) Ramkhamhaeng University, 2005 BS. (Computer Programming & Information Science)  Florida Metropolitan University (Tampa College), Tampa,Florida USA., 1986  BA. (Business Administration) Chiangmai University, Thailand, 1983  Experience  Project Finance, Thai Farmers Bank PLC. (KBANK), 1983-1985, 1988-1994  Investment Banking, Union Securities Co., Ltd., 1994-1998  Senior Financial Advisor, Asset Pro Management Co.,Ltd.,1998- Now  Mediator for Debt Restructuring under BOT, October 12, 1999  Certificate  The contract Drafting Work Shop (March 17-April 21),1991  Project Finance, 1992How to manage Problem Loan, 1993  Investment Banking Program, 1994  Capital Market Instrument, 1995  Chief Financial Officer (CFO) Certification Program, 2004  Certificate in Tax Law, 2005  Instructor/Guest Speaker  Private University / Public University  Issues on Merger and acquisition, Debt restructuring, Takeover transactions in Thailand, Strategy on expanding business with minimal source of fund.

4 กำหนดการสัมมนา 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 08.30–10.00 น. สัมมนาหัวข้อ “ การเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับรายงานการเงิน เพื่อการบริหารจัดการ ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดา ปีตะวรรณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10.00-10.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 10.15-12.00 น. สัมมนาหัวข้อ “ การวางกลยุทธ์และโครงสร้าง องค์การ เพื่อรับฝันที่เป็นจริงในปี 2549” โดย คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด 12.00-13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-14.00 น. คลินิกธุรกิจ (mai, APM)


ดาวน์โหลด ppt “ ตรวจสุขภาพธุรกิจผ่านรายงานทาง การเงิน และโครงสร้างองค์การ เพื่อรับปี 2549” วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2548 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ AB โรงแรมราชพฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google