งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Marketing Research & Marketing Mix By A. Treetip Boonyam Department of Marketing Bangkok University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Marketing Research & Marketing Mix By A. Treetip Boonyam Department of Marketing Bangkok University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Marketing Research & Marketing Mix By A. Treetip Boonyam Department of Marketing Bangkok University

2 2 Research for the Product Life Cycle Time +-+- Total Industry profit Total Industry sales Pre BirthIntroductionMarket YouthMaturityDecline

3 A. Treetip.B3 นักวิจัยกับวงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์ ► ในแต่ละขั้น คุณสามารถระบุถึงลักษณะ เฉพาะตัวของสินค้าของคุณได้หรือไม่ ( เช่น ยอดขาย, คู่แข่ง, ความต้องการ ลูกค้าในขณะนั้น, อุตสาหกรรมโดยรวม ฯลฯ ) ► ถ้าคุณต้องเป็นนักการตลาด คุณจะใช้ เครื่องมือใดในแต่ละขั้น ► คุณในฐานะนักวิจัย ต้องระบุข้อมูลที่คุณ ต้องการในแต่ละขั้นได้ ► ในแต่ละขั้น คุณวางแผนกลยุทธ์ไว้ ล่วงหน้าหรือยัง ???

4 A. Treetip.B4 การทำวิจัยในแต่ละขั้น ของวงจรชีวิต ► Stage 1: Pre-Birth  Idea Generation: survey / observation/ discussion group  Screening: discussion group  Idea Evaluation: Focus group (unique selling point)/ Q  Idea Refinement: Quali + Quanti  Product Development  Product Refinement  Check initial usage satisfaction  Focus group  Home usage test  Large survey  Quali + Quanti

5 A. Treetip.B5 Stage 2: Youth ► Developing Marketing Mix ► Marketing Mix Evaluation ► Identify the unique selling point ► Packaging and Pricing and Name testing ► Ad Evaluation ► Ad Refinement

6 A. Treetip.B6 Stage 3: Maturity ► Market situation analysis ► Tracking consumer’s needs ► Customer satisfaction vis-à-vis competitors ► Check how unique vis-à-vis competitors ► Marketing mix re-evaluation

7 A. Treetip.B7 Stage4: Old Age ► Finding the new markets for the current product ► Idea generation for new product

8 A. Treetip.B8 Advertising ► Differentiation ► Reinforcement ► Consumer evaluate their criteria with  Should get me attention  Should talk to me, not at me  Should entertain me, not bore me  Novelty + Relevance + Credibility

9 A. Treetip.B9 ► Getting into the Consumer’s Long- term memory  Repetition  Consistency  Creativity ► Relevant ► The Unexpected ► Can’t forget Advertising

10 A. Treetip.B10 Advertising Cycle 1. Strategy Development - Where are we, and why? - Where do we want to be? 3. Campaign Evaluation - Have we got there? 2. Creative Development - How can we get there? - Are we getting there?

11 11 รายละเอียดของการวิจัย การโฆษณา รายละเอียด ค่าคะแนน ดี ปานกลาง ไม่ดี - แนวการนำเสนอ การสื่อความหมาย ความเข้าใจง่าย ความน่าเชื่อถือ ความทันสมัย ความดึงดูดให้ติดตามจนจบ ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความเพลิดเพลิน การทำให้จดจำยี่ห้อได้ ความเหมาะสมกับสินค้า ความแปลกแหวกแนวเมื่อ เทียบกับโฆษณาอื่น - ความรู้สึกอยากลองใช้สินค้า หลังเห็นโฆษณา

12 A. Treetip.B12 Persuasion Questions ► Pre-Exposure  ตรายี่ห้อที่ใช้ในช่วง เดือนที่ ผ่านมา  ตรายี่ห้อที่ใช้มากที่สุด  10 ครั้งของการใช้สินค้าล่าสุด คุณใช้ ตรายี่ห้อใดบ้าง ► Post-Exposure  ตราในอนาคตที่จะซื้อ  ตราสินค้าที่คุณคิดว่าน่าจะใช้บ่อย  ใน 10 ครั้งต่อไปนี้ คุณจะใช้ตรายี่ห้อ ใดบ้าง

13 A. Treetip.B13 การเปรียบเทียบโฆษณา 2 ชุด Ad1 Ad2 Total Thailand Norm (104) (103) (15) 1 st Brand Switch Score Relevant Set

14 A. Treetip.B14 Persuasion shift measures Ad1 Pre Post Diff Loyalty Shift Share of usage occasions Penetration Shift Ad2 Pre Post Diff Loyalty Shift Share of usage occasions Penetration Shift


ดาวน์โหลด ppt Marketing Research & Marketing Mix By A. Treetip Boonyam Department of Marketing Bangkok University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google