งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Marketing Research & Marketing Mix

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Marketing Research & Marketing Mix"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Marketing Research & Marketing Mix
By A. Treetip Boonyam Department of Marketing Bangkok University

2 Research for the Product Life Cycle
Pre Birth Introduction Market Youth Maturity Decline Total Industry sales Total Industry profit + - Time

3 นักวิจัยกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ในแต่ละขั้น คุณสามารถระบุถึงลักษณะเฉพาะตัวของสินค้าของคุณได้หรือไม่ (เช่น ยอดขาย, คู่แข่ง, ความต้องการลูกค้าในขณะนั้น, อุตสาหกรรมโดยรวม ฯลฯ) ถ้าคุณต้องเป็นนักการตลาด คุณจะใช้เครื่องมือใดในแต่ละขั้น คุณในฐานะนักวิจัย ต้องระบุข้อมูลที่คุณต้องการในแต่ละขั้นได้ ในแต่ละขั้น คุณวางแผนกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้าหรือยัง ??? A. Treetip.B

4 การทำวิจัยในแต่ละขั้นของวงจรชีวิต
Stage 1: Pre-Birth Idea Generation: survey / observation/ discussion group Screening: discussion group Idea Evaluation: Focus group (unique selling point)/ Q Idea Refinement: Quali + Quanti Product Development Product Refinement Check initial usage satisfaction Focus group Home usage test Large survey Quali + Quanti A. Treetip.B

5 Stage 2: Youth Developing Marketing Mix Marketing Mix Evaluation
Identify the unique selling point Packaging and Pricing and Name testing Ad Evaluation Ad Refinement A. Treetip.B

6 Stage 3: Maturity Market situation analysis Tracking consumer’s needs
Customer satisfaction vis-à-vis competitors Check how unique vis-à-vis competitors Marketing mix re-evaluation A. Treetip.B

7 Stage4: Old Age Finding the new markets for the current product
Idea generation for new product A. Treetip.B

8 Advertising Differentiation Reinforcement
Consumer evaluate their criteria with Should get me attention Should talk to me, not at me Should entertain me, not bore me Novelty + Relevance + Credibility A. Treetip.B

9 Advertising Getting into the Consumer’s Long-term memory Repetition
Consistency Creativity Relevant The Unexpected Can’t forget A. Treetip.B

10 Advertising Cycle 1. Strategy Development - Where are we, and why?
- Where do we want to be? 3. Campaign Evaluation - Have we got there? 2. Creative Development - How can we get there? - Are we getting there? A. Treetip.B

11 รายละเอียดของการวิจัยการโฆษณา
รายละเอียด ค่าคะแนน ดี ปานกลาง ไม่ดี - แนวการนำเสนอ - การสื่อความหมาย - ความเข้าใจง่าย - ความน่าเชื่อถือ - ความทันสมัย - ความดึงดูดให้ติดตามจนจบ - ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว - ความเพลิดเพลิน - การทำให้จดจำยี่ห้อได้ - ความเหมาะสมกับสินค้า - ความแปลกแหวกแนวเมื่อ เทียบกับโฆษณาอื่น - ความรู้สึกอยากลองใช้สินค้า หลังเห็นโฆษณา

12 Persuasion Questions Pre-Exposure Post-Exposure
ตรายี่ห้อที่ใช้ในช่วง เดือนที่ผ่านมา ตรายี่ห้อที่ใช้มากที่สุด 10 ครั้งของการใช้สินค้าล่าสุด คุณใช้ตรายี่ห้อใดบ้าง Post-Exposure ตราในอนาคตที่จะซื้อ ตราสินค้าที่คุณคิดว่าน่าจะใช้บ่อย ใน 10 ครั้งต่อไปนี้ คุณจะใช้ตรายี่ห้อใดบ้าง A. Treetip.B

13 การเปรียบเทียบโฆษณา 2 ชุด
Ad1 Ad2 Total Thailand Norm (104) (103) (15) 1 st Brand Switch Score Relevant Set A. Treetip.B

14 Persuasion shift measures
Ad Pre Post Diff Loyalty Shift Share of usage occasions Penetration Shift Ad Pre Post Diff Loyalty Shift Share of usage occasions Penetration Shift A. Treetip.B


ดาวน์โหลด ppt Marketing Research & Marketing Mix

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google