งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

‘Is Yours a Learning Organization’?. Peter M. Senge You can never say, “We are a learning organization,” any more than you can say, “I am an enlightened.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "‘Is Yours a Learning Organization’?. Peter M. Senge You can never say, “We are a learning organization,” any more than you can say, “I am an enlightened."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ‘Is Yours a Learning Organization’?

2 Peter M. Senge You can never say, “We are a learning organization,” any more than you can say, “I am an enlightened person.” (p.11)

3 ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แบบทดสอบ

4 องค์การแห่งการเรียนรู้คือ... • ที่ๆซึ่งบุคลากรมีความเป็นเลิศใน – การสร้างสรรค์ (Creating) และพัฒนา ความรู้ใหม่ๆ, – ได้มาซึ่ง (Acquiring) และจัดเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบ, และ – ถ่ายทอด (Transferring) แลกเปลี่ยน ความรู้ David M. Garvin, Amy C. Edmondson, and Francesco Gino (2008) Is Yours a Learning Organization?

5 องค์ประกอบ 3 ประการของ การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ • สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive learning environment) • กระบวนการและการดำเนินการการเรียนรู้ที่ เป็นรูปธรรม (Concrete Learning Processes and Practices) • พฤติกรรมของผู้นำที่กระตุ้นการเรียนรู้ (Leadership That Reinforcing Learning) Source: Garvin, D. et al. (2008) ‘Is Yours a Learning Organization’, Harvard Business Review.

6 สภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ • มีบรรยากาศของ “ ความปลอดภัยเชิง จิตวิทยา ” (Psychological safety) • องค์กรจะต้อง “ ชื่นชมยอมรับในความ แตกต่าง ” (Appreciation of differences) • องค์กรจะต้อง “ เปิดกว้างต่อทัศนะ ใหม่ๆ ” (Openness to new ideas) • องค์กรจะต้อง “ มีเวลาให้ได้คิดเชิง สะท้อน ” (Time for reflection)

7 กระบวนการและการดำเนินการ การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม  องค์กรจะต้องส่งเสริม “ ให้มีการทดลอง ” (Experimentation)  องค์กรส่งเสริมให้ “ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ” (Information collection) โดยมีการเก็บรวบรวม ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อติดตามความเคลื่อนไหว และแนวโน้มด้านการแข่งขัน คู่แข่งขัน ลูกค้า แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฏหมาย และเทคโนโลยีใหม่ๆ  องค์กรส่งเสริมให้ “ มีการวิเคราะห์ ” (Analysis) โดย จัดให้บุคลากรได้มีการสนทนา (Dialogue) อภิปราย (Discuss) แล้วตีความข้อคิดเห็นและข้อมูลเพื่อทำ ความเข้าใจและระบุหาปัญหาและแสวงหาแนว ทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  องค์กรจัดให้มี “ การศึกษาและฝึกอบรม ” (Education and Training) เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้ง กลุ่มใหม่และกลุ่มเก่าได้มีความรู้ความสามารถในการ ทำงานอย่างเพียงพอ  องค์การจัดให้มี “ การถ่ายโอนข้อมูล ” (Information transfer)

8 ภาวะผู้นำที่กระตุ้นการเรียนรู้ • การเป็นผู้บริหารที่ใจกว้าง ยอมรับฟัง ข้อคิดเห็นจากผู้อื่น • การเป็นผู้นำที่ถ่อมตน ยอมรับข้อจำกัดของ ตนเองและเคารพความชำนาญการของผู้อื่น • เป็นนักตั้งคำถามที่ดี • เป็นนักฟังที่ดี • เป็นนักกระตุ้นให้เกิดการแสดงมุมมองที่ หลากหลาย • เป็นนักบริหารเวลา สถานที่ และ ทรัพยากร เพื่อการค้นพบปัญหาและข้อท้าทายต่อ องค์กร • เป็นนักบริหารเวลา สถานที่ และ ทรัพยากร เพื่อการสะท้อนและปรับปรุงผลการทำงาน ในอดีต

9 1. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 123 1.1 องค์กรมีบรรยากาศของ “ ความปลอดภัยเชิง จิตวิทยา ” 123 123 1.2 องค์กร “ ชื่นชมยอมรับในความแตกต่าง ” 123 123 1.3 องค์กรจะต้อง “ เปิดกว้างต่อทัศนะใหม่ๆ ” 123 123 1.4 องค์กรจะต้อง “ มีเวลาให้ได้คิดเชิงสะท้อน ” 123 NegativePositive

10 1.1 Psychological safety ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง ไม่เห็น ด้วย เห็น ด้วย เห็นด้วย มาก เห็นด้วย อย่างยิ่ง ในองค์กรแห่งนี้ คุณสามารถพูดในสิ่งที่คุณคิดได้ โดย ไม่ต้องวิตกกังวล ความผิดพลาดในการทำงานเป็นสิ่งที่รับได้ในองค์กร การพูดถึงปัญหาและการแสดงความไม่เห็นด้วยถือเป็น เรื่องที่ยอมรับกันได้ในองค์กรแห่งนี้ คนในองค์กรนี้กระตือรือล้นที่จะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ที่ทำได้ผลและเรื่องที่ไม่ work การเปิดเผย วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนข้อมูลกันถือ เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้มีความก้าวหน้าในองค์กรแห่ง นี้

11 1.2 Appreciation of Difference ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง ไม่เห็น ด้วย เห็น ด้วย เห็นด้วย มาก เห็นด้วย อย่างยิ่ง ความคิดเห็นที่แตกต่างถือเป็นสิ่งที่องค์กรนี้ชื่นชม ความคิดเห็นที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ถือเป็นสิ่งที่มี คุณค่าสำหรับองค์กรแห่งนี้ มีการจัดการกับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยกระบวนการ ทำงานเป็นกลุ่ม มากกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว คนในองค์กรนี้มีจิตใจเปิดกว้างต่อทางเลือกใหม่ๆที่จะ ทำให้งานสำเร็จ

12 1.3 Openness to New Idea ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง ไม่เห็น ด้วย เห็น ด้วย เห็นด้วย มาก เห็นด้วย อย่างยิ่ง ในองค์กรแห่งนี้ ผู้คนให้คุณค่าความสำคัญกับความคิด ใหม่ๆ คนในองค์กรนี้สนใจใคร่รู้แนวทางใหม่ๆในการทำงาน ให้สำเร็จ คนในองค์กรนี้พร้อมที่จะทดลองแนวคิดแนวทางการ ทำงานใหม่ๆ คนในองค์กรนี้กระตือรือล้นที่จะนำแนวคิดแนวทาง ใหม่ๆมาใช้ปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน

13 1.4 Time for Reflection ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง ไม่เห็น ด้วย เห็น ด้วย เห็นด้วย มาก เห็นด้วย อย่างยิ่ง คนในองค์กรนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้สภาวะความเครียด กดดันเกินไปจนไม่มีเวลามาหารือกัน ถึงแม้จะทำงานหนักเต็มที่ คนในองค์กรนี้ก็ยังหาเวลา มาทบทวนการทำงานที่ผ่านมา คนในองค์กรนี้พร้อมที่จะลงทุนสละเวลาเพื่อมาหารือ การปรับปรุงการทำงาน คนในองค์กรนี้ไม่มีข้ออ้างเรื่อง “ไม่มีเวลา” ที่จะมาคิด วิเคราะห์ (Reflection) เพื่อปรับปรุงงาน องค์กรมีการจัดตารางเวลาให้บุคลากรได้มีเวลาที่จะมา พิจารณาเพื่อการทำงานให้ดีขึ้น

14 2. แบบประเมินกระบวนการและการ ดำเนินการ การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม 123 2.1 องค์กรส่งเสริม “ ให้มีการทดลอง ” 123 123 2.2 องค์กรส่งเสริมให้ “ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ” 123 123 2.3 องค์กรส่งเสริมให้ “ มีการวิเคราะห์ ” (Analysis) จัดให้มีการ สนทนา (Dialogue) อภิปราย (Discuss) 123 123 2.4 องค์กรจัดให้มี “ การศึกษาและฝึกอบรม ” เพื่อพัฒนา บุคลากรทั้งกลุ่มใหม่และกลุ่มเก่า 123 123 2.5 องค์การจัดให้มี “ การถ่ายโอนข้อมูล ” 123 NegativePositive

15 2.1 Experimentation ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง ไม่เห็น ด้วย เห็น ด้วย เห็น ด้วย มาก เห็นด้วย อย่างยิ่ง องค์กรของเรามีการทดลองแนวทางการทำงานใหม่ๆอยู่ เสมอ องค์กรของเรามีการทดลองนำเสนอสินค้าและ/หรือ บริการแบบใหม่ๆอยู่เสมอ องค์กรของเรามีกระบวนการที่เป็นทางการที่จะก่อให้เกิด การทดลองและประเมินผลการทดลองแนวคิดใหม่ เมื่อมีการทดลองแนวคิดใหม่ๆ องค์กรของเรามักจะมีการ ทำต้นแบบ (Prototypes), มีโครงการต้นแบบหรือ simulations

16 2.2 Information Collection ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง ไม่เห็น ด้วย เห็น ด้วย เห็นด้วย มาก เห็นด้วย อย่างยิ่ง องค์กรของเรามีการเก็บข้อมูลต่อไปนี้อย่างเป็นระบบ อย่างสม่ำเสมอ – แนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคม – ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขัน – ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า – ข้อมูลแนวโน้มทางเทคโนโลยี องค์กรของเรามักจะเปรียบเทียบการดำเนินงานของ ตนเองอย่างสม่ำเสมอกับ – คู่แข่งขัน – องค์กรชั้นนำ (Best-in-class organizations)

17 2.3 Analysis ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง ไม่เห็น ด้วย เห็น ด้วย เห็นด้วย มาก เห็นด้วย อย่างยิ่ง องค์กรของเราส่งเสริมให้มีการนำเอาข้อมูลที่ได้จาก การจัดเก็บมาทำการวิเคราะห์และอภิปราย องค์กรของเราส่งเสริมให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน ความเห็นที่ขัดแย้งกันและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ก่อผล เมื่อมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นมักจะไม่ลงเอย ด้วยความคลุมเครือ แต่จะพยายามหาทางออกที่ สร้างสรรค์ แม้ผลการอภิปรายจะได้ข้อยุติที่ดีแล้ว แต่องค์กรก็ หมั่นกลับมาทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อยุตินี้ให้ดียิ่งขึ้น องค์กรมักจะมีการนำเสนอและจัดอภิปรายถึงปัจจัย ตัว แปร สมมติฐานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ

18 2.4 Education & Training ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง ไม่เห็น ด้วย เห็น ด้วย เห็นด้วย มาก เห็นด้วย อย่างยิ่ง องค์กรของเราจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่อย่าง เพียงพอต่อการทำงานที่ดี สำหรับพนักงานเก่า  ได้รับการอบรมให้เท่าทันเป็นระยะๆ  ได้รับการฝึกอบรมเมื่อจะถูกปรับไปสู่ตำแหน่งใหม่  ได้รับการฝึกอบรมเมื่อมีสิ่งใหม่ๆ เช่น ความรู้ เทคโนโลยี กฎหมาย ฯลฯ เกิดขึ้น องค์กรของเรา ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นสิ่งมี คุณค่า เป็นการลงทุนระยะยาวขององค์กร องค์กรของเรา มีการเจียดเวลาให้กับกิจกรรมการ ฝึกอบรมและพัฒนาแก่พนักงานอย่างเหมาะสม

19 2.5 Information Transfer ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง ไม่เห็น ด้วย เห็น ด้วย เห็นด้วย มาก เห็นด้วย อย่างยิ่ง องค์กรของเรามี forums สำหรับการประชุมและเรียนรู้จาก  ผู้เชี่ยวชาญจากส่วน,ฝ่าย,สายงานอื่นในองค์กร  ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์การ  ลูกค้าและผู้รับบริการ  คู่ค้า (Suppliers) องค์กรของเรามักจะมีการ share ข้อมูลกันเป็นเครือข่าย ระหว่างผู้เชี่ยวชาญภายในองค์การ องค์กรของเรามักจะมีการ share ข้อมูลกันกับเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์การ องค์กรของเรามีการสื่อสารความรู้ใหม่ๆให้กับผู้ที่ต้อง ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆอย่างรวดเร็ว องค์กรของเรามีการติดตามประเมินผล (Post-audits) และ การทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review) อย่าง สม่ำเสมอ

20 3. แบบประเมินพฤติกรรมผู้นำ 123 3.1 ผู้บริหารใจกว้าง ยอมรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้อื่น 123 123 3.2 ผู้นำที่ถ่อมตน ยอมรับข้อจำกัดของตนเองและ เคารพความชำนาญการของผู้อื่น 123 123 3.3 เป็นนักตั้งคำถามที่ดี 123 123 3.4 เป็นนักฟังที่ดี 123 123 3.5 เป็นนักกระตุ้นให้เกิดการแสดงมุมมองที่ หลากหลาย 123 123 3.6 เป็นนักบริหารเวลา สถานที่ และ ทรัพยากรเพื่อการ ค้นพบปัญหาและข้อท้าทายต่อองค์กร 123 123 3.7 เป็นนักบริหารเวลา สถานที่ และ ทรัพยากรเพื่อการ สะท้อนและปรับปรุงผลการทำงานในอดีต 123 NegativePositive

21 Leadership that reinforces Learning ไม่เห็น ด้วยอย่าง ยิ่ง ไม่เห็น ด้วย เห็น ด้วย เห็นด้วย มาก เห็นด้วย อย่างยิ่ง ผู้บริหารของเรามักจะกระตุ้นเชิญชวนให้คนแสดงความ คิดเห็นเมื่อมีการ discussion ผู้บริหารของเราไม่อายที่จะยอมรับถึงข้อจำกัดของ ตนเองในด้านความรู้ ข้อมูลและความชำนาญการ ผู้บริหารเป็นนักตั้งคำถามเพื่อหาทางออกที่สร้างสรรค์ ผู้บริหารเป็นนักฟังที่ดีและใส่ใจจริง ผู้บริหารสนับสนุนส่งเสริมมุมมองที่หลากหลาย ผู้บริหารจัดให้มีเวลา ทรัพยากร และสถานที่ เพื่อให้มี การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสิ่งท้าทายที่มีต่อองค์กร ผู้บริหารจัดให้มีเวลา ทรัพยากร และสถานที่ เพื่อให้มี การสะท้อนและปรับปรุงผลการทำงานที่ผ่านมา ผู้บริหารเปิดใจกว้างยอมรับมุมมองอื่นๆที่แตกต่างจาก ตนเอง

22 สรุปจุดแข็งจุดอ่อนและแนว ทางการสร้าง LO จุดแข็งจุดอ่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง = ให้เลือกข้อที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก จุดอ่อน = ให้เลือกข้อที่ได้คะแนนต่ำที่สุด 5 อันดับแรก


ดาวน์โหลด ppt ‘Is Yours a Learning Organization’?. Peter M. Senge You can never say, “We are a learning organization,” any more than you can say, “I am an enlightened.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google