งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553 เรื่อง : อบรมเทคนิคการออกแบบโลโก้ฉลากและบรรจุ ภัณฑ์และการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553 เรื่อง : อบรมเทคนิคการออกแบบโลโก้ฉลากและบรรจุ ภัณฑ์และการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปเบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553 เรื่อง : อบรมเทคนิคการออกแบบโลโก้ฉลากและบรรจุ ภัณฑ์และการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปเบื้องต้น วันที่ : 7 สิงหาคม 2553 สถานที่ : ณ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ผู้จัด : คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อ. ธิดาใจ จันทนามศรี

2 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553 เรื่อง : อบรมการตรวจสอบและบำรุงรักษาอาคาร เบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลอาคาร ( งานคอนกรีต ) วันที่ : 10 สิงหาคม 2553 สถานที่ : ณ วสท. ผู้จัด : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์ อ. พิเชษฐ์ อ่อนหวาน คุณสมชาย บุญก่อเกื้อ

3 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553 เรื่อง : อบรมการใช้โปรแกรม OPM วันที่ : 16 สิงหาคม 2553 สถานที่ : - ผู้จัด : - อ. ประวงศ์ มณี เลิศรัตนา

4 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553 เรื่อง : การเข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้าน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ : 17 สิงหาคม 2553 สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ บรมราชูปถัมภ์ จ. ปทุมธานี ผู้จัด : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อ. บุญชอบ พรรณนิกร อ. เบญจวรรณ แซ่เตียว อ. สุนัน คง ธงชัย อ. ศิวารินทร์ หมวดทิพย์ อ. พัชรี แก้วเกตุ

5 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553 เรื่อง : สัมมนาการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความ ปลอดภัย วันที่ : 21 สิงหาคม 2553 สถานที่ : ณ วสท. ผู้จัด : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์ คุณมาโนช อนันทสุข คุณวิศรุต อารี ชม

6 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553 เรื่อง : อบรมเรื่อง “ การใช้งานระบบบริหารจัดการ โครงการออนไลน์ ” วันที่ : 26 สิงหาคม 2553 สถานที่ : ณ อาคาร 15 ชั้น 4 ห้อง 15406 ผู้จัด : ศูนย์คอมพิวเตอร์ อ. ศุภโชค พิริยะ สกุล อ. สุนัน คง ธงชัย อ. เบญจวรรณ แซ่ เตียว อ. บุญชอบ พรรณิกร อ. ไพบูลย์ นา สำราญ อ. ศิวารินทร์ จินตนา

7 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553 เรื่อง : รับฟังการแถลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ : 27 สิงหาคม 2553 สถานที่ : ณ อาคาร ดร. เจริญ คันธวงศ์ โรงละคอน ชั้น 16 ผู้จัด : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา อ. บุญชอบ พรรณิกร อ. เบญจวรรณ แซ่ เตียว อ. ไพบูลย์ นาสำราญ อ. สุนัน คง ธงชัย อ. ธิดาใจ จันทนามศรี อ. ผอบ พลเมือง อ. ประวงศ์ มณี เลิศรัตนา


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553 เรื่อง : อบรมเทคนิคการออกแบบโลโก้ฉลากและบรรจุ ภัณฑ์และการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google