งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Claim Management System ระบบบริหารจัดการเคลมประกันรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Claim Management System ระบบบริหารจัดการเคลมประกันรถยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Claim Management System ระบบบริหารจัดการเคลมประกันรถยนต์
COE

2 อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน
นายนฤเทพ เทพไทอำนวย นางสาวสุภาวดี พงษ์สุพรรณ ผู้ดำเนินโครงการ รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช ผศ.กานดา สายแก้ว ผศ.บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน

3 หัวข้อนำเสนอ เกี่ยวกับโครงการ แผนการดำเนินงาน การใช้โปรแกรม ปัญหาและอุปสรรค สรุปผลการดำเนินงาน Q&A

4 เกี่ยวกับโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ
1.สร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการเคลมประกันได้อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาและนำข้อมูลมาใช้งาน 2.สร้างซอฟต์แวร์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างอู่กับบริษัทประกันภัยได้โดยผ่านอินเทอร์เนต ขอบเขตของโครงการ ระบบที่พัฒนาสามารถติดต่อการเคลมประกันระหว่างอู่กับบริษัทประกันภัยแบบออนไลน์ โดยอ้างอิงราคาเคลมจากราคาอู่กลาง และรองรับการต่อรองเคลมราคาระหว่างอู่กับบริษัทประกันภัย

5 แผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน นำเสนอหัวข้อเสนอโครงการ
# แผนการดำเนินงาน 2552 2553 มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ 1 นำเสนอหัวข้อเสนอโครงการ 2 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3 ออกแบบระบบ 4 พัฒนาระบบ 5 ทดสอบและปรับปรุงระบบ 6 จัดทำคู่มือและรายงาน

6 การใช้โปรแกรม 1 2 รูปที่ 1 หน้า login

7 การใช้โปรแกรม 2 1 3 4 5 รูปที่ 2 หน้าแรกของอู่

8 รูปที่ 3 แสดงหน้า inbox ของอู่รถยนต์
การใช้โปรแกรม 1 2 3 รูปที่ 3 แสดงหน้า inbox ของอู่รถยนต์

9 รูปที่ 4 รายละเอียดของเคลมที่ตอบกลับจากบริษัทประกัน
การใช้โปรแกรม 1 2 รูปที่ 4 รายละเอียดของเคลมที่ตอบกลับจากบริษัทประกัน

10 รูปที่ 5 แสดงหน้า outbox
การใช้โปรแกรม 1 2 3 รูปที่ 5 แสดงหน้า outbox

11 รูปที่ 6 รายละเอียดของเคลมที่ส่งไปยังบริษัทประกัน
การใช้โปรแกรม 1 2 รูปที่ 6 รายละเอียดของเคลมที่ส่งไปยังบริษัทประกัน

12 รูปที่ 7 กรอกรายละเอียดเคลมใหม่
การใช้โปรแกรม 1 2 3 รูปที่ 7 กรอกรายละเอียดเคลมใหม่

13 รูปที่ 7 กรอกรายละเอียดเคลมใหม่
การใช้โปรแกรม 1 2 3 รูปที่ 7 กรอกรายละเอียดเคลมใหม่

14 รูปที่ 8 กรอกรายละเอียดเคลมใหม่
การใช้โปรแกรม 1 2 3 4 รูปที่ 8 กรอกรายละเอียดเคลมใหม่

15 รูปที่ 9 แบบฟอร์มที่ส่งให้บริษัทประกัน
การใช้โปรแกรม 1 2 รูปที่ 9 แบบฟอร์มที่ส่งให้บริษัทประกัน

16 รูปที่ 10 กรอกรายละเอียดเคลมใหม่
การใช้โปรแกรม 1 2 รูปที่ 10 กรอกรายละเอียดเคลมใหม่

17 รูปที่ 11 หน้าแรกของบริษัทประกันภัย
การใช้โปรแกรม 1 2 4 3 รูปที่ 11 หน้าแรกของบริษัทประกันภัย

18 รูปที่ 12 หน้าแรกของบริษัทประกันภัย
การใช้โปรแกรม 1 2 3 รูปที่ 12 หน้าแรกของบริษัทประกันภัย

19 รูปที่ 13 หน้ารายละเอียดข้อมูลเคลม
การใช้โปรแกรม 1 2 รูปที่ 13 หน้ารายละเอียดข้อมูลเคลม

20 การใช้โปรแกรม 1 2 3 รูปที่ 13 หน้า Outbox

21 การใช้โปรแกรม 1 2 รูปที่ 13 หน้า Outbox

22 ปัญหาและอุปสรรค สำหรับปัญหาที่ผู้ดำเนินโครงการได้พบนั้นคือเรื่องของภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม เดิมทีได้วางแผนไว้คือจะใช้ภาษา Java Spring Framework และได้เปลี่ยนภาษาที่ใช้ในการพัฒนาภายหลังคือ jsp ทำให้การโค้ดดิ้งโปรแกรมมีเวลาไม่มาก

23 สรุปผลการดำเนินงาน ได้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเคลมประกันภัยรถยนต์ที่สามารถจัดการการเคลมประกันระหว่างอู่กับบริษัทประกันภัย โดยซอฟต์แวร์จะมีระบบสำหรับเก็บข้อมูลที่ใช้ในการเคลม และระบบที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างอู่กับบริษัทประกันภัยในการต่อรองราคาเคลม แต่ระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้วางแผนไว้ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถนำรูปภาพไปเก็บในฐานข้อมูลและคิวรี่ออกมาใช้งานได้ และความสวยงานของ interface ที่ควรปรับปรุง

24 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Claim Management System ระบบบริหารจัดการเคลมประกันรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google