งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE 200-26. รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช ผศ. กานดา สายแก้ว ผศ. บุญฤทธิ์ กู้ เกียรติกูล นายนฤเทพ เทพไทอำนวย 493041133-7 นางสาวสุภาวดี พงษ์สุพรรณ 493041150-7 ผู้ดำเนิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE 200-26. รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช ผศ. กานดา สายแก้ว ผศ. บุญฤทธิ์ กู้ เกียรติกูล นายนฤเทพ เทพไทอำนวย 493041133-7 นางสาวสุภาวดี พงษ์สุพรรณ 493041150-7 ผู้ดำเนิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE 200-26

2 รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช ผศ. กานดา สายแก้ว ผศ. บุญฤทธิ์ กู้ เกียรติกูล นายนฤเทพ เทพไทอำนวย 493041133-7 นางสาวสุภาวดี พงษ์สุพรรณ 493041150-7 ผู้ดำเนิน โครงการ อาจารย์ที่ ปรึกษา อาจารย์ผู้ร่วมประเมินอาจารย์ผู้ร่วมประเมิน

3 เกี่ยวกับโครงการ แผนการดำเนินงาน การใช้โปรแกรม ปัญหาและอุปสรรค สรุปผลการดำเนินงาน Q&A หัวข้อ นำเสนอ

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. สร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่ใช้ใน การเคลมประกันได้อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาและ นำข้อมูลมาใช้งาน 2. สร้างซอฟต์แวร์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างอู่กับบริษัท ประกันภัยได้โดยผ่านอินเทอร์เนต ขอบเขตของโครงการ ระบบที่พัฒนาสามารถติดต่อการเคลมประกันระหว่างอู่ กับบริษัทประกันภัยแบบออนไลน์ โดยอ้างอิงราคาเคลม จากราคาอู่กลาง และรองรับการต่อรองเคลมราคาระหว่างอู่ กับบริษัทประกันภัย เกี่ยวกับ โครงการ

5 แผนการ ดำเนินงาน # 25522553 มิยกคสคกยตคพยธคมคกพ 1 นำเสนอหัวข้อเสนอ โครงการ 2 ศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง 3 ออกแบบระบบ 4 พัฒนาระบบ 5 ทดสอบและปรับปรุง ระบบ 6 จัดทำคู่มือและ รายงาน

6 การใช้ โปรแกรม 1 2 รูปที่ 1 หน้า login

7 การใช้ โปรแกรม 1 3 4 5 2 รูปที่ 2 หน้าแรกของอู่

8 การใช้ โปรแกรม 132 รูปที่ 3 แสดงหน้า inbox ของอู่รถยนต์

9 การใช้ โปรแกรม 1 2 รูปที่ 4 รายละเอียดของเคลมที่ตอบกลับจากบริษัทประกัน

10 การใช้ โปรแกรม 12 รูปที่ 5 แสดงหน้า outbox 3

11 การใช้ โปรแกรม 1 2 รูปที่ 6 รายละเอียดของเคลมที่ส่งไปยังบริษัทประกัน

12 การใช้ โปรแกรม 1 รูปที่ 7 กรอกรายละเอียดเคลมใหม่ 3 2

13 การใช้ โปรแกรม 1 รูปที่ 7 กรอกรายละเอียดเคลมใหม่ 3 2

14 การใช้ โปรแกรม 1 รูปที่ 8 กรอกรายละเอียดเคลมใหม่ 3 2 4

15 การใช้ โปรแกรม 1 รูปที่ 9 แบบฟอร์มที่ส่งให้บริษัทประกัน 2

16 การใช้ โปรแกรม 1 รูปที่ 10 กรอกรายละเอียดเคลมใหม่ 2

17 การใช้ โปรแกรม 1 รูปที่ 11 หน้าแรกของบริษัทประกันภัย 3 24

18 การใช้ โปรแกรม 1 รูปที่ 12 หน้าแรกของบริษัทประกันภัย 32

19 การใช้ โปรแกรม 1 รูปที่ 13 หน้ารายละเอียดข้อมูลเคลม 2

20 การใช้ โปรแกรม 1 รูปที่ 13 หน้า Outbox 32

21 การใช้ โปรแกรม 1 รูปที่ 13 หน้า Outbox 2

22  สำหรับปัญหาที่ผู้ดำเนินโครงการได้พบนั้นคือเรื่องของ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม เดิมทีได้วางแผนไว้คือจะ ใช้ภาษา Java Spring Framework และได้เปลี่ยนภาษาที่ใช้ ในการพัฒนาภายหลังคือ jsp ทำให้การโค้ดดิ้งโปรแกรมมี เวลาไม่มาก ปัญหาและ อุปสรรค

23  ได้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเคลมประกันภัยรถยนต์ที่ สามารถจัดการการเคลมประกันระหว่างอู่กับบริษัทประกันภัย โดยซอฟต์แวร์จะมีระบบสำหรับเก็บข้อมูลที่ใช้ในการเคลม และระบบที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างอู่กับบริษัท ประกันภัยในการต่อรองราคาเคลม แต่ระบบยังไม่เสร็จ สมบูรณ์ตามที่ได้วางแผนไว้ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถนำ รูปภาพไปเก็บในฐานข้อมูลและคิวรี่ออกมาใช้งานได้ และ ความสวยงานของ interface ที่ควรปรับปรุง สรุปผลการ ดำเนินงาน

24 Q & A


ดาวน์โหลด ppt COE 200-26. รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช ผศ. กานดา สายแก้ว ผศ. บุญฤทธิ์ กู้ เกียรติกูล นายนฤเทพ เทพไทอำนวย 493041133-7 นางสาวสุภาวดี พงษ์สุพรรณ 493041150-7 ผู้ดำเนิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google