งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกิติยา จันทรุกขา 483040088-0 นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล 483040169-0 อ. ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกิติยา จันทรุกขา 483040088-0 นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล 483040169-0 อ. ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกิติยา จันทรุกขา 483040088-0 นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล 483040169-0 อ. ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว 1/19

2  ที่มาและขอบเขตของโครงการ  ตารางการดำเนินงาน  การเข้ารหัสสาธารณะแบบ ElGamal  เส้นโค้งเชิงวงรี  แนวคิดการออกแบบ  ปัญหาและแนวทางแก้ไข  สรุป  คำถาม 2/19

3  ที่มา  การสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายต้องการ ความปลอดภัยมากขึ้น  การเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะด้วย วิทยาการเข้ารหัสแบบเส้นโค้งเชิงวงรี สามารถคำนวณได้เร็ว ใช้พลังงานที่ต่ำ  การเข้ารหัสแบบเส้นโค้งเชิงวงรีเหมาะกับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีข้อจำกัดด้าน CPU พลังงาน และแถบความถี่น้อย  ขอบเขตของโครงการ  ได้ต้นแบบการเข้ารหัสแบบเส้นโค้งเชิง วงรีบนพีซี 3/19

4 4/19

5  การเข้ารหัสสาธารณะแบบ ElGamal เหนือ ให้ เป็นจำนวนเฉพาะใน และ เป็นสมาชิปฐมฐาน ให้ นิยามให้ เมื่อค่า, และ เป็นกุญแจสาธารณะ และ เป็นกุญแส่วนตัว 5/19

6  สำหรับ และสำหรับเลขที่ได้ จากการสุ่ม ( ความลับ ) นิยามให้ เมื่อ และ สำหรับ นิยาม 6/19

7  การอธิบายสมการเส้นโค้งเชิง วงรี  การอธิบายในรูปเรขาคณิตบน Euclidian Space  การอธิบายในรูปเรขาคณิตเชิง พีชคณิต เหมาะสำหรับบน Noneuclidian Space 7/19

8  เส้นโค้งเชิงวงรีหมายถึง  เซตของคู่อันดับ ของผลเฉลย สมการ พร้อมกับสมาชิกพิเศษเขียนแทนด้วย ( เรียกว่า จุด ณ อนันต์ ) โดยที่  เป็นฟีลด์ที่มีค่ามากกว่า 3  และ เป็นเป็นสมาชิกใน สำหรับ ที่ไม่มีรากซ้ำ หรือสมมูลกับ 8/19

9  การออกแบบแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  ส่วนผู้รับทำการสร้างกุญแจสาธารณะ  ส่วนของผู้ส่งเมื่อได้รับกุญแจสาธารณะ และการส่งข้อความที่ได้เข้ารหัสแล้ว  ส่วนของผู้รับเมื่อได้รับข้อความแล้วทำ การถอดรหัส 9/19

10  ส่วนผู้รับทำการสร้างกุญแจ สาธารณะ  เลือกค่า ที่เป็นจำนวนเฉพาะ และค่า  ทำการตรวจสอบว่า และ  หาคู่อันดับ จาก 10/19

11  เลือกค่า แล้วคำนวณ หรือ  ส่งค่า และ ผ่าน เครือข่ายเป็นกุญแจสาธารณะ และ เป็นกุญแจส่วนตัวที่ผู้รับเก็บไว้ 11/19

12 12/19

13  ส่วนของผู้ส่งเมื่อได้รับกุญแจ สาธารณะและการส่งข้อความที่ได้ เข้ารหัสแล้ว  รับค่า และ จากผู้รับ  เลือกข้อความ และค่า  คำนวณ และ  ส่งค่า และ ไปยังผู้รับข้อมูล 13/19

14 14/19

15  ส่วนของผู้รับเมื่อได้รับข้อความ แล้วทำการถอดรหัส  รับค่า และค่า  คำนวณหา จาก พิสูจน์ 15/19

16 16/19

17  ปัญหา  สมการเส้นโค้งเชิงวงรีเหนือฟีลด์จำกัด เป็น Noneucidial เรขาคณิตซึ่งอธิบาย ด้วยพีขคณิตที่ซับซ้อนมาก  แนวทางแก้ไข  ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา  ค้นคว้าข้อมูลตามคำแนะนำจากอาจารย์ที่ ปรึกษา 17/19

18  การเข้ารหัสที่ได้ทำขึ้นนี้ถือเป็นการเข้ารหัส แบบ ElGamal เหนือเส้นโค้งเชิงวงรีภายใต้กรุ ปการบวก จึงสามารถใช้กุญแจที่มีขนาด เล็กกว่าการเข้ารหัสแบบ ElGamal เหนือกรุป อื่น  การดำเนินงานขั้นต่อไป คือ การเขียน โปรแกรมตามอัลกอริทึมที่ได้ออกแบบไว้ 18/19

19 19/19


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกิติยา จันทรุกขา 483040088-0 นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล 483040169-0 อ. ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google