งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CoE2013-01 เครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค (Sweepable Ultrasonic  Generator) จัดทำโดย นางสาวสุดามณี  วิชัย เลขประจำตัว  533040478-2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CoE2013-01 เครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค (Sweepable Ultrasonic  Generator) จัดทำโดย นางสาวสุดามณี  วิชัย เลขประจำตัว  533040478-2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CoE เครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค (Sweepable Ultrasonic  Generator) จัดทำโดย นางสาวสุดามณี  วิชัย เลขประจำตัว   นางสาวสุภัชชา   อินธิศร เลขประจำตัว   Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้ร่วมประเมินผล
CoE อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ผู้ร่วมประเมินผล อ.ดร.ธัชพงศ์ กตัญญูกุล และ อ.ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

3 ที่มาและความสำคัญ ปัญหาเรื่องนก หนู ยุงและแมลงต่างๆ สร้างความรำคาญภายในบ้านและสำนักงาน ทั้งยังเป็นพาหะนำโรคให้แก่มนุษย์ เพื่อกำจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป จึงได้มีการพัฒนาเครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค (Sweepable Ultrasonic  Generator) ขึ้น 1 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค ที่เหมาะสมสำหรับการไล่นก หนู ยุงและแมลงต่างๆ เพื่อศึกษาการทำงานของวงจร เพื่อศึกษาการทำงานของอัลตร้าโซนิคทรานสดิวเซอร์ 2 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

5 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ
วางแผนและทำแบบนำเสนอโครงการ ศึกษาคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค ศึกษาถึงระบบและการทำงานของอุปกรณ์ ต่างๆ ออกแบบลักษณะการทำงานของวงจรต่างๆ ออกแบบแผงวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ ทำการทดสอบการทำงานและปรับปรุงแก้ไข จัดทำเอกสารรายงานประกอบโครงการ 3 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

6 เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ
4 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

7 อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
5 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

8 คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Wave)
คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค 20 kHz – 1,000 kHz คลื่นความถี่ที่สามารถไล่หนู ยุงและแมลงต่างๆ 15 kHz – 60 kHz คลื่นความถี่ที่สามารถไล่นกได้ 22 kHz – 30 kHz 6 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

9 คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Wave)
การสร้างคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคภาคส่ง 7 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

10 คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Wave)
การสร้างคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคภาครับ Rx 8 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

11 บล็อกไดอะแกรมเครื่องไล่สัตว์รบกวน ด้วยคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค
9 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

12 วงจรสร้างความถี่ ของไอซีไทม์เมอร์ เบอร์ 555
วงจรสร้างความถี่ ของไอซีไทม์เมอร์ เบอร์ 555 10 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

13 วงจรสร้างความถี่ ของไอซีไทม์เมอร์ เบอร์ 555 (ต่อ)
วงจรสร้างความถี่ ของไอซีไทม์เมอร์ เบอร์ 555 (ต่อ) สัญญาณที่ได้จากไอซีไทม์เมอร์ เบอร์ 555 เป็นแบบอะสเตเบิล 11 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

14 วงจรกำหนดความถี่ (Frequency Scanner)
12 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

15 วงจรกำหนดความถี่ (Frequency Scanner) (ต่อ)
เปรียบเทียบเอาต์พุตที่ออกจาก O0 กับ O1 13 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

16 วงจรกำเนิดความถี่ (Frequency Generator)
14 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

17 วงจรกำเนิดความถี่ (Frequency Generator) (ต่อ)
เปรียบเทียบเอาท์พุทขาที่ 12 และขาที่ 13 15 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

18 วงจรพุช-พูล แอมปริไฟล์เออร์ (Push-Pull Amplifier)
16 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

19 วงจรพุช-พูล แอมปริไฟล์เออร์ (Push-Pull Amplifier) (ต่อ)
ความถี่ กิโลเฮิรตซ์ 17 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

20 วงจรพุช-พูล แอมปริไฟล์เออร์ (Push-Pull Amplifier) (ต่อ)
ความถี่ กิโลเฮิรตซ์ 18 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

21 วงจรพุช-พูล แอมปริไฟล์เออร์ (Push-Pull Amplifier) (ต่อ)
ความถี่ กิโลเฮิรตซ์ 19 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

22 วงจรพุช-พูล แอมปริไฟล์เออร์ (Push-Pull Amplifier) (ต่อ)
ความถี่ กิโลเฮิรตซ์ 20 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

23 วงจรพุช-พูล แอมปริไฟล์เออร์ (Push-Pull Amplifier) (ต่อ)
ความถี่ กิโลเฮิรตซ์ 21 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

24 วงจรเครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค
22 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

25 เครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค
แบตเตอร์รี่ สวิตซ์เปิด – ปิด  ไฟแสดงสถานะ การทำงาน แผงวงจร เปียโซอิเลคทริค 23 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

26 เครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค (ต่อ)
เปียโซอิเลคทริค สวิตซ์เปิด – ปิด  ไฟแสดงสถานะ การทำงาน 24 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

27 ผลการดำเนินโครงการ โครงการเครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคที่ ออกแบบขึ้น สามารถสร้างคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคในช่วงความถี่ กิโลเฮิรตซ์, กิโลเฮิรตซ์, กิโลเฮิรตซ์, กิโลเฮิรตซ์ และ กิโลเฮิรตซ์ ตามลำดับได้ 25 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

28 แหล่งอ้างอิง พรจิต ประทุมสุวรรณ. เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, วิชาการ.คอม. ระบบอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic) [ออนไลน์] [อ้างเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556]. จาก Stella Ogochukwu, Desmond Okechukwu and Godfrey Nnaegb. Construction And Testing Of Ultrasonic Bird Repeller [Online] [cited 2012 Jul 13]. Available from: JNSR/article/view/3401 Eleccircuit.com. Insect repellent device using ic 4047 [Online] [cited 2012 Aug 25]. Available from: Thaimicrotron.com. Speaker & Buzzer [Online] 2012 [cited 2012 Jul 13]. Available from: thaimicrotron.com /CCS-628/ Referrence/Speaker.htm 26 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

29 27 188499 Computer Engineering Project
Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University


ดาวน์โหลด ppt CoE2013-01 เครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค (Sweepable Ultrasonic  Generator) จัดทำโดย นางสาวสุดามณี  วิชัย เลขประจำตัว  533040478-2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google