งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างอนาคตที่ดี เรียน โท - เอก ที่ มข. เครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่น ความถี่อัลตร้าโซนิค (Sweepable Ultrasonic Generator) 188499.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างอนาคตที่ดี เรียน โท - เอก ที่ มข. เครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่น ความถี่อัลตร้าโซนิค (Sweepable Ultrasonic Generator) 188499."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างอนาคตที่ดี เรียน โท - เอก ที่ มข. เครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่น ความถี่อัลตร้าโซนิค (Sweepable Ultrasonic Generator) 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University จัดทำโดย นางสาวสุดามณี วิชัย เลข ประจำตัว 533040478-2 นางสาวสุภัชชา อินธิศร เลข ประจำตัว 533040741-3

2 KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างอนาคตที่ดี เรียน โท - เอก ที่ มข. 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ผู้ร่วมประเมินผล อ. ดร. ธัชพงศ์ กตัญญูกุล และ อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์

3 ที่มาและความสำคัญ ปัญหาเรื่องนก หนู ยุงและแมลงต่างๆ สร้างความรำคาญภายในบ้านและสำนักงาน ทั้งยังเป็นพาหะนำโรคให้แก่มนุษย์ เพื่อ กำจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป จึงได้มีการ พัฒนาเครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่นความถี่ อัลตร้าโซนิค (Sweepable Ultrasonic Generator) ขึ้น 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 1

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ • เพื่อสร้างคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค ที่ เหมาะสมสำหรับการไล่นก หนู ยุงและ แมลงต่างๆ • เพื่อศึกษาการทำงานของวงจร • เพื่อศึกษาการทำงานของอัลตร้าโซนิคท รานสดิวเซอร์ 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 2

5 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ • วางแผนและทำแบบนำเสนอโครงการ • ศึกษาคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค • ศึกษาถึงระบบและการทำงานของอุปกรณ์ ต่างๆ • ออกแบบลักษณะการทำงานของวงจร ต่างๆ • ออกแบบแผงวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ อื่นๆ • ทำการทดสอบการทำงานและปรับปรุง แก้ไข • จัดทำเอกสารรายงานประกอบโครงการ 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 3

6 เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 4

7 อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 5

8 คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Wave) • คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค 20 kHz – 1,000 kHz • คลื่นความถี่ที่สามารถไล่หนู ยุงและแมลง ต่างๆ 15 kHz – 60 kHz • คลื่นความถี่ที่สามารถไล่นกได้ 22 kHz – 30 kHz 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 6

9 คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Wave) การสร้างคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคภาคส่ง 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 7

10 คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Wave) การสร้างคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคภาครับ 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 8 RxRx

11 บล็อกไดอะแกรมเครื่องไล่สัตว์ รบกวน ด้วยคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 9

12 วงจรสร้างความถี่ ของไอซีไทม์เมอร์ เบอร์ 555 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 1010

13 วงจรสร้างความถี่ ของไอซีไทม์เมอร์ เบอร์ 555 ( ต่อ ) 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 1 สัญญาณที่ได้จากไอซีไทม์เมอร์ เบอร์ 555 เป็น แบบอะสเตเบิล

14 วงจรกำหนดความถี่ (Frequency Scanner) 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 1212

15 วงจรกำหนดความถี่ (Frequency Scanner) ( ต่อ ) 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 1313 เปรียบเทียบเอาต์พุตที่ออกจาก O0 กับ O1

16 วงจรกำเนิดความถี่ (Frequency Generator) 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 1414

17 วงจรกำเนิดความถี่ (Frequency Generator) ( ต่อ ) 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 1515 เปรียบเทียบเอาท์พุทขาที่ 12 และขาที่ 13

18 วงจรพุช - พูล แอมปริไฟล์เออร์ (Push-Pull Amplifier) 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 1616

19 วงจรพุช - พูล แอมปริไฟล์เออร์ (Push-Pull Amplifier) ( ต่อ ) 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 1717 ความถี่ 20.222 กิโลเฮิรตซ์

20 วงจรพุช - พูล แอมปริไฟล์เออร์ (Push-Pull Amplifier) ( ต่อ ) 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 1818 ความถี่ 30.307 กิโลเฮิรตซ์

21 วงจรพุช - พูล แอมปริไฟล์เออร์ (Push-Pull Amplifier) ( ต่อ ) 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 1919 ความถี่ 40.970 กิโลเฮิรตซ์

22 วงจรพุช - พูล แอมปริไฟล์เออร์ (Push-Pull Amplifier) ( ต่อ ) 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 2020 ความถี่ 50.13 กิโลเฮิรตซ์

23 วงจรพุช - พูล แอมปริไฟล์เออร์ (Push-Pull Amplifier) ( ต่อ ) 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 2121 ความถี่ 60.77 กิโลเฮิรตซ์

24 วงจรเครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่น ความถี่อัลตร้าโซนิค 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 2

25 เครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่น ความถี่อัลตร้าโซนิค 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 2323 สวิตซ์เปิด – ปิด ไฟแสดง สถานะ การทำงาน แผงวง จร เปียโซ อิเลคทริค แบตเต อร์รี่

26 เครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่น ความถี่อัลตร้าโซนิค ( ต่อ ) 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 2424 สวิตซ์เปิด – ปิด ไฟแสดง สถานะ การทำงาน เปียโซ อิเลคทริค

27 ผลการดำเนินโครงการ โครงการเครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วย คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคที่ ออกแบบขึ้น สามารถสร้างคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค ในช่วงความถี่ 20.222 กิโลเฮิรตซ์, 30.307 กิโลเฮิรตซ์, 40.970 กิโลเฮิรตซ์, 50.13 กิโลเฮิรตซ์ และ 60.77 กิโลเฮิรตซ์ ตามลำดับได้ 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 2525

28 แหล่งอ้างอิง • พรจิต ประทุมสุวรรณ. เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เซนเซอร์และ ทรานสดิวเซอร์. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2541. วิชา การ. คอม. ระบบอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic) [ ออนไลน์ ] [ อ้าง เมื่อ 5 กรกฎาคม 2556]. จาก http://www.vcharkarn.com/uploads/252/252273.doc •Stella Ogochukwu, Desmond Okechukwu and Godfrey Nnaegb. Construction And Testing Of Ultrasonic Bird Repeller [Online] [cited 2012 Jul 13]. Available from: http://www.iiste.org/Jourals/index.php/ JNSR/article/view/3401 •Eleccircuit.com. Insect repellent device using ic 4047 [Online] [cited 2012 Aug 25]. Available from: http://www.eleciruit/insect-repellent-device=using-ic- 4047/ •Thaimicrotron.com. Speaker & Buzzer [Online] 2012 [cited 2012 Jul 13]. Available from: http://www. thaimicrotron.com /CCS-628/ Referrence/Speaker.htm 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 2626

29 188499 Computer Engineering Project Dept. of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University 2727


ดาวน์โหลด ppt KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างอนาคตที่ดี เรียน โท - เอก ที่ มข. เครื่องไล่สัตว์รบกวนด้วยคลื่น ความถี่อัลตร้าโซนิค (Sweepable Ultrasonic Generator) 188499.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google