งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Development of Budget Project Information and Monitoring Projects ( การพัฒนาระบบงบประมาณ ข้อมูลโครงการ และติดตาม โครงการ สำนักงานอัตโนมัติ ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Development of Budget Project Information and Monitoring Projects ( การพัฒนาระบบงบประมาณ ข้อมูลโครงการ และติดตาม โครงการ สำนักงานอัตโนมัติ ศูนย์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Development of Budget Project Information and Monitoring Projects ( การพัฒนาระบบงบประมาณ ข้อมูลโครงการ และติดตาม โครงการ สำนักงานอัตโนมัติ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ) นำเสนอโดย นายเกียรติพัฒน์ สุคนธพงศ์ 483040090-3 นายศักย์ใหม่ นคร 493040175-6 รายงานโครงการหมายเลข COE2009-10 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ ผู้ร่วมประเมิน ผศ. กานดา สายแก้ว รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช

2 หัวข้อนำเสนอ  เป้าหมายโครงการ  สิ่งที่ได้ดำเนินการ  MVC  การทำงานของ MVC  ตัวอย่าง โปรแกรม  สิ่งที่จะทำการพัฒนาต่อ  ปัญหาและอุปสรรค  เป้าหมายโครงการ  สิ่งที่ได้ดำเนินการ  MVC  การทำงานของ MVC  ตัวอย่าง โปรแกรม  สิ่งที่จะทำการพัฒนาต่อ  ปัญหาและอุปสรรค

3 เป้าหมายโครงการ  เพื่อทำการรวบรวมระบบงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ ให้ ตอบสนองต่อการบริหารงานในองค์กรให้มีความทันสมัย ถูกต้อง  สามารถจัดทำรายงานเพื่อใช้เป็นสารสนเทศในองค์กรสำหรับการ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้  เพื่อทำการรวบรวมระบบงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ ให้ ตอบสนองต่อการบริหารงานในองค์กรให้มีความทันสมัย ถูกต้อง  สามารถจัดทำรายงานเพื่อใช้เป็นสารสนเทศในองค์กรสำหรับการ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้

4  ได้ทำการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ ASP.NET ใน Pattern ของ MVC  ทดสอบการใช้งานในส่วนของตัวโปรแกรม  แก้ไขและปรับปรุงในส่วนของ User Interface โดยใช้เทคนิค Ajax

5 MVC คือคำย่อจาก Model-View-Controller เป็นหนึ่งใน หลายๆ pattern ของ Design pattern ในระดับ Architecture ในตอนแรก MVC ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเทียบเคียง ขบวนการ input, processing, output ให้กับขอบเขตเกี่ยวกับ GUIs

6 การทำงานของ MVC

7 ตัวอย่างโปรแกรม

8 ตัวอย่างโปรแกรม

9 ตัวอย่างโปรแกรม

10 ตัวอย่างโปรแกรม

11 สิ่งที่จะทำการพัฒนาต่อ  แก้ไขในส่วนของการแสดงผลภาษาไทย  ปรับปรุงการแสดงผล เพื่อความสวยงามและความสะดวกของ ผู้ใช้  หาจุดบกพร่องของตัวโปรแกรมที่เขียนเสร็จแล้ว  เขียนโปรแกรมเพิ่มในส่วนอื่นๆที่ยังไม่เสร็จสิ้น

12 ปัญหาและอุปสรรค  มีข้อผิดพลาดในส่วนของการใช้โปรแกรม Visual Studio 2008 ทำให้ไม่สามารถทำการ Commit ไฟล์ได้  ในการทำงาน ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องมาประชุมกันเพื่อสอบถาม ปัญหาและวิธีแก้ไข แต่ด้วยสาเหตุคือเวลาว่างไม่ตรงกันจึงทำให้ไม่ สามารถมาประชุมตามเวลาที่กำหนดได้

13 คำถาม & คำตอบ Thank You...


ดาวน์โหลด ppt Development of Budget Project Information and Monitoring Projects ( การพัฒนาระบบงบประมาณ ข้อมูลโครงการ และติดตาม โครงการ สำนักงานอัตโนมัติ ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google