งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานโครงการหมายเลข COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานโครงการหมายเลข COE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานโครงการหมายเลข COE2009-10
Development of Budget Project Information and Monitoring Projects (การพัฒนาระบบงบประมาณ ข้อมูลโครงการ และติดตามโครงการ สำนักงานอัตโนมัติ ศูนย์คอมพิวเตอร์) นำเสนอโดย นายเกียรติพัฒน์ สุคนธพงศ์ นายศักย์ใหม่ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. กานดา สายแก้ว รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช

2 หัวข้อนำเสนอ เป้าหมายโครงการ สิ่งที่ได้ดำเนินการ MVC การทำงานของ MVC
ตัวอย่าง โปรแกรม สิ่งที่จะทำการพัฒนาต่อ ปัญหาและอุปสรรค

3 เป้าหมายโครงการ เพื่อทำการรวบรวมระบบงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ ให้
ตอบสนองต่อการบริหารงานในองค์กรให้มีความทันสมัย ถูกต้อง สามารถจัดทำรายงานเพื่อใช้เป็นสารสนเทศในองค์กรสำหรับการ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้

4 สิ่งที่ได้ดำเนินการ ได้ทำการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ ASP.NET ใน
Pattern ของ MVC ทดสอบการใช้งานในส่วนของตัวโปรแกรม แก้ไขและปรับปรุงในส่วนของ User Interface โดยใช้เทคนิค Ajax

5 MVC MVC คือคำย่อจาก Model-View-Controller เป็นหนึ่งในหลายๆ pattern ของ Design pattern ในระดับ Architecture ในตอนแรก MVC ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเทียบเคียง ขบวนการ input, processing, output ให้กับขอบเขตเกี่ยวกับ GUIs

6 การทำงานของ MVC

7 ตัวอย่างโปรแกรม

8 ตัวอย่างโปรแกรม

9 ตัวอย่างโปรแกรม

10 ตัวอย่างโปรแกรม

11 สิ่งที่จะทำการพัฒนาต่อ
แก้ไขในส่วนของการแสดงผลภาษาไทย ปรับปรุงการแสดงผล เพื่อความสวยงามและความสะดวกของ ผู้ใช้ หาจุดบกพร่องของตัวโปรแกรมที่เขียนเสร็จแล้ว เขียนโปรแกรมเพิ่มในส่วนอื่นๆที่ยังไม่เสร็จสิ้น

12 ปัญหาและอุปสรรค มีข้อผิดพลาดในส่วนของการใช้โปรแกรม Visual Studio 2008
ทำให้ไม่สามารถทำการ Commit ไฟล์ได้ ในการทำงาน ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องมาประชุมกันเพื่อสอบถาม ปัญหาและวิธีแก้ไข แต่ด้วยสาเหตุคือเวลาว่างไม่ตรงกันจึงทำให้ไม่ สามารถมาประชุมตามเวลาที่กำหนดได้

13 คำถาม & คำตอบ Thank You . . .


ดาวน์โหลด ppt รายงานโครงการหมายเลข COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google