งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์ (Centralized Log Server) นายพงษ์รัตน์ สุนทรา 493040162-5 นายภครัช เสนไกรกุล 493040168-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์ (Centralized Log Server) นายพงษ์รัตน์ สุนทรา 493040162-5 นายภครัช เสนไกรกุล 493040168-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์ (Centralized Log Server) นายพงษ์รัตน์ สุนทรา 493040162-5 นายภครัช เสนไกรกุล 493040168-3

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ • ความสำคัญและที่มาของโครงการ • ความก้าวหน้าของโครงการ • สิ่งที่จะทำการพัฒนาต่อ • คำถาม - คำตอบ

3 ความสำคัญและที่มาของโครงการ • อะไรคือ Centralized Log Server • ทำไมต้องสร้าง Centralized Log Server • ทำไมต้องเป็น Centralized Log Server

4 อะไรคือ Centralized Log Server • ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จากเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ • สามารถระบุตัวตนของผู้ที่เข้าถึงระบบเครือข่ายได้ • เก็บรักษาข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง • ป้องกันการเข้าถึง และ การแก้ไขได้

5 ทำไมต้องสร้าง Centralized Log Server • พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ.2550 • ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ ให้บริการ พ. ศ. 2550

6 ความก้าวหน้าของโครงการ • การทดลองเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จากเครื่องแม่ข่าย (Server) ประเภทต่างๆ • ศึกษา NilFS2

7 การทดลองเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จากเครื่อง แม่ข่าย (Server) ประเภทต่างๆ •Ftp Server (Vsftpd)

8 การทดลองเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จากเครื่อง แม่ข่าย (Server) ประเภทต่างๆ ( ต่อ ) •Web Server (Apache)

9 การทดลองเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จากเครื่อง แม่ข่าย (Server) ประเภทต่างๆ ( ต่อ ) •Mail Server

10 การทดลองเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จากเครื่อง แม่ข่าย (Server) ประเภทต่างๆ ( ต่อ ) •Proxy Server (Squid)

11 สิ่งที่จะทำการพัฒนาต่อ • การเข้ารหัสข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ส่งในเครือข่าย –Stunnel • ระบบความปลอดภัยในการป้องกันการเข้าถึงและการแก้ไข ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ –Lock Bios –Disable telnet

12 ศึกษา NILFS2 •NILFS2 (The New Implementation of log - structured file system) •Checkpoint •Rollback

13 สิ่งที่จะทำการพัฒนาต่อ ( ต่อ ) • ระบบความปลอดภัยในการป้องกันการเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ –Lock Computer Case, Bios –Disable Telnet, all special account –Choose a secure password, Enabling Password Aging –Turn off unused services –Changing SSH Port –Closing open ports and services

14 คำถาม - คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์ (Centralized Log Server) นายพงษ์รัตน์ สุนทรา 493040162-5 นายภครัช เสนไกรกุล 493040168-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google